U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Suicide Prevention Lifeline

Trong quá trình chuyển đổi sang "988", các công dân Mỹ màcần sự giúp đỡcó thể tiếp tục liên hệ Đường dây cứu sinh Phòng chống Tự tử Quốc giabằng cách gọi đến số 1-800-273-8255 (1-800-273-TALK) và thông qua trò chuyện trực tuyến. Cựu chiến binh và Quân nhân có thể liên lạc được với Đường dây Khủng hoảng Cựu chiến binh bằng cách nhấn phím "1" sau khi quay số, trò chuyện trực tuyến tại địa chỉ www.veteranscrisisline.net, hoặc gửi tin nhắn đến số838255.

Gọiđiện thoại 10-ChữSốlà Gì?

Một cuộc gọi điện thoại quay 10-chữsốyêu cầu nhập vào cảmã vùng 3-chữsốvà sốđiện thoại 7-chữsốđểhoàn tất cuộc gọi, mặc dù mã vùng tương tựnhư chính mã vùng của quý vị. Khi một mã vùngchuyển đổi sang gọiđiện thoại 10-chữsố, quý vịsẽkhông còn có thểquay 7 chữsốđểthực hiện một cuộc gọi nội hạt.

Việc chuyển đổi sang gọiđiện thoại 10-chữsốsẽkhông ảnh hưởng đến sốđiện thoại hiện tại của quý vị. Sốđiện thoại của quý vị, bao gồm mã vùng của quý vị, sẽkhông thay đổi. Tại California và tại Illinois với mãvùng 708, quý vịcó thểđược yêu cầu phải quay số“1” trước mã vùng và sốđiện thoại 7-chữsốcho các cuộc gọi nội hạt.

Việc chuyển đổi Sắp tới sang Gọiđiện thoại 10-Chữsố: Ởđâu và Khi nào?

Có 82 mã vùng tại 35 tiểu bang và một lãnh thổHoa Kỳmà hiện tạisửdụng "988" như là tổng đài nội hạtcủa họvà cho phép gọiđiện thoại 7-chữsố. Một tổng đài nội hạt, còn được biết đến như là một mã tổng đài trung tâm, là 3 sốđầu tiên của một sốđiện thoại 7-chữsố. Đểchuẩn bịcho việc thi hànhmột cáchthứcnhanh chóng đểquay sốđến Đường dây cứu sinh Phòng chốngTựtửQuốc gia-sửdụng chỉ "988" đểkết nối người gọi đến Đường dây cứu sinh-các mã vùng này phải chuyển đổi sang gọiđiện thoại 10-chữsốcho tất cảcác cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi nội hạt.

Cơ quan quản lýKếhoạch Đánh sốBắc Mỹcó một danh sách các tiểu bang và mã vùng sẽbịảnh hưởng. Quý vịcó thểxem qua danh sách đểtìm hiểu xem liệu rằng mã vùng của quý vịcó phải làmã sẽđược chuyển đổikhông: https://nationalnanpa.com/transition_to_10_digit_dialing_for_988/docs/NPAsRequiredtoTransitionto10DD.pdf

Nếu quý vịcó một trong những mã vùng này, bắt đầu vào 2ngày 24 tháng 10 năm 2021, quý vịphải quay 10 chữsố(mã vùng + sốđiện thoại) cho tất cảcác cuộc gọi nội hạt. Vào và kểtừsau ngày này, các cuộc gọi nội hạt được quay sốvới chỉ7 chữsốcó thểkhông kết nối được, và một bản ghi âm sẽthông báo cho quý vịrằng cuộc gọi của quý vịkhông thểđược hoàn tất như đã quay số. Quý vịphải cúp máy và quay sốlại sửdụng mã vùng và số7-chữsố.

Gọiđiện thoại 10-chữsốcho các cuộc gọi nội hạt đã được kích hoạttrong các mã vùng này kểtừngày 24 tháng 4 năm 2021, và quý vịcó thểbắt đầu quay 10 chữsốbất kỳlúc nào, dù các cuộc gọi nội hạt 7-chữsốvẫn sẽđược hoàn tấttrước ngày 24 tháng 10 năm 2021.

Không liên quan đến việc chuyển đổi "988" sắp tới, vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, mã vùng "202" cũng sẽđược chuyển sang gọiđiện thoại 10-chữsố. Việc này sẽcho phép một mã vùng mới, "771", được thêm vàomã vùng "202" hiện tại. Saungày này, các cuộc gọi được quay sốsửdụng chỉ7 chữsốsẽkhông được hoàn tất.

Doanh nghiệp SẽCần Thực hiện Những thay đổi Nào?

Nếu công ty của quý vịsửdụng một hệthống điện thoại PBX hoặc VoIP, quý vịcó thểcần phải cập nhật hoặc lập trình lại hệthống điện thoại cho việc gọiđiện thoại 10-chữsố. Vì việc gọiđiện thoại 10-chữsốđã trởnên khảdụng vào tháng 4 năm 2021 tại các vùng nơi việc gọiđiện thoại 7-chữsốsẽđược hủy bỏdần vào tháng 10 năm 2021, việc lập trình lại các hệthống PBX hoặc VoIPcó thểbắt đầu bất kỳlúc nào. Quý vịnên lên kếhoạchđểhoàn tất bất kỳviệc lập trình lại cần thiết nào và kiểm tra hệthống của quý vịtrước tháng 10 năm 2021.

Tại sao Gọiđiện thoại 10-ChữsốLà Cần thiết?

Tại Mỹ, số lượng điện thoại nhiều hơn số lượng người dân, và mỗi điện thoại cần có số điện thoại riêng. Bắt đầu từ đầu những năm của thập kỷ 1990s, để đáp ứng nhu cầu gia tăngvề việc cần có nhiều số điện thoại hơn, một số vùng đã bắt đầu thêm vào một mã vùng thứ hai cho các cuộc gọi nội hạt. Việc quay cả mã vùng và số 7-chữ số là cần thiết để đảm bảorằng cuộc gọi liên lạc được với người nhận theo ý muốn. Do có thêmnhiều mã vùng bắt đầu hết các số 7-chữ số để gán, một mã vùng nội hạt thứ hai có thể được thêm vào, yêu cầu vùng đó chuyển đổi sang gọiđiện thoại 10-chữ số.

Trong năm 2020, FCC đã thiết lập "988" như là số điện thoại 3-chữ số mới, có phạm vitoàn quốc cho Đường dây cứu sinh Phòng chống Tự tử Quốc gia. Mã quay3-chữ số mới sẽ khả dụng trên khắp cả nước trướcngày 16 tháng 7 năm 2022 và sẽ cung cấp một số 3-chữ số dễ nhớ và dễ quay số để liên lạc được với đường dây cứu sinh phòng chống tự tửvà các cố vấn sức khỏe tinh thần, tương tự như "911" cho việckhẩn cấp và “311” chocác dịch vụ của chính quyền địa phương. Để giúp tạo thuận lợi cho việc khởi tạo "988", các mã vùng sử dụng "988" như là một tổng đài nội hạt, hoặc 3 chữ số đầu tiên của một số điện thoại 7-chữ số, sẽ cần sử dụng việc gọiđiện thoại 10-chữ số.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.