U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Nhắn tin thời gian thực – hay RTT – là một công nghệ cho phép tin nhắn được gửi ngay lập tức khi nó được tạo ra thông qua các thiết bị không dây sử dụng công nghệ giao thức IP trên các mạng hỗ trợ RTT. Với RTT, không cần phải nhấn phím “gửi” như thông thường đối với SMS, chat, hoặc các loại nhắn tin khác. Người nhận có thể đọc thông điệp trong khi người gửi đang soạn nó. Việc truyền tải tin nhắn tức thời tương tự như việc trao đổi thông tin tức thời trong các cuộc nói chuyện bằng giọng nói qua điện thoại, và có thể cực kỳ quan trọng cho những cuộc gọi khẩn cấp đến số 911.

Các nhà cung cấp dịch vụ không dây và các nhà sản xuất thiết bị cầm tay không dây, vốn được yêu cầu phải hỗ trợ công nghệ TTY, bây giờ có thể sử dụng RTT khi họ di chuyển sang công nghệ theo giao thức IP.

Các ưu thế của RTT

Các ưu thế của RTT

Ngoài việc cải thiện những cuộc liên lạc khẩn cấp dễ tiếp cận, RTT có một số ưu thế so với TTY:

 • RTT có thể loại bỏ sự cần thiết phải mua những thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như TTY, để gửi tin nhắn trong thời gian thực qua các điện thoại không dây.
 • Cuộc gọi sử dụng RTT có thể được bắt đầu và tiếp nhận nhờ sử dụng các số mười chữ số tương tự như sử dụng cho cuộc gọi bằng giọng nói.
 • Cả hai bên trong một cuộc gọi RTT có thể gửi và nhận tin nhắn trong thời gian thực một cách đồng thời, không giống như cuộc gọi TTY, yêu cầu phải thực hiện lần lượt.
 • RTT đáng tin cậy hơn công nghệ TTY qua các mạng IP – điều này có nghĩa là sẽ có ít sai lệch hơn và đỡ bị đứt đoạn cuộc gọi hơn.
 • RTT cung cấp cho người gọi nhiều ký tự để soạn hơn TTY. Ví dụ, với RTT, bạn có thể sử dụng phím “@”, bảng chữ cái trong nhiều ngôn ngữ, và biểu tượng cảm xúc, cho phép các cuộc nói chuyện sử dụng “bộ ký tự quốc tế” đầy đủ.
 • Cả Tin nhắn Thời-gian-Thực (RTT) lẫn thoại có thể được sử dụng, hoặc là tại cùng thời điểm hoặc hoán đổi qua lại, trong cùng một cuộc gọi.

Với RTT, bạn có thể gọi:

 • Những người sử dụng RTT khác, bất chấp mạng hay thiết bị họ sử dụng là gì
 • Các dịch vụ khẩn cấp bằng cách quay số 911
 • Các dịch vụ chuyển tiếp bằng cách quay số 711
 • Những người sử dụng TTY, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, và cơ quan chính phủ

Các Tính Năng Dễ Tiếp Cận

Các Tính Năng Gọi Điện Dễ Tiếp Cận

FCC khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất hỗ trợ RTT cung cấp các chỉ báo cuộc gọi có thể tiếp cận để báo cho người gọi về hoạt động âm thanh diễn ra trong thời gian các cuộc gọi điện thoại và cuộc gọi đến bằng RTT. Điều này là để đảm bảo rằng những người không thể nghe biết khi nào các cuộc gọi đi của họ được trả lời hoặc khi nào họ nhận được tín hiệu bận – cũng chỉ như nhạc chuông và tín hiệu bận bằng âm thanh cung cấp thông báo đó cho những người có thể nghe.

Ngoài ra, FCC khuyến khích việc bao gồm các tính năng và khả năng sau đây sẵn sàng một cách điển hình cho người sử dụng điện thoại bằng giọng nói:

 • Tỷ lệ chậm trễ và lỗi tương đương về mặt chức năng với những cuộc liên lạc điện thoại bằng giọng nói thời gian thực.
 • Khả năng để người gọi sử dụng các tính năng hội nghị từ xa, ID người gọi, các hệ thống phản hồi tương tác bằng giọng nói và chuyển cuộc gọi.
 • Khả năng để người gọi kiểm soát các thiết lập văn bản, chẳng hạn như phông chữ, kích cỡ và màu sắc.
 • Làm cho RTT trở thành một tính năng được cài đặt sẵn của các thiết bị không dây được cho phép bởi một thiết lập mặc định – nên RTT có mặt sẵn sàng mà không cần phải bật nó lên.

Các Mốc Thời Gian về Sự Sẵn Sàng

Các Mốc Thời Gian về Sự Sẵn Sàng của Dịch Vụ RTT và Các Thiết Bị Có Thể Sử Dụng RTT

Các công ty lựa chọn cung cấp dịch vụ RTT thay vì hỗ trợ các thiết bị TTY qua mạng IP không dây của họ phải tuân theo các mốc thời gian sau đây:

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Không Dây

 • Ngày 31 tháng 12 năm 2017: Các công ty cung cấp dịch vụ không dây trên toàn quốc – AT&T, Verizon, T-Mobile và Sprint – hoặc phải tạo sẵn một ứng dụng hay phần bổ sung RTT có thể tải xuống, hoặc thực hiện những thay đổi cho mạng của họ để hỗ trợ RTT và cung cấp ít nhất một thiết bị cầm tay có thể sử dụng RTT.
 • Ngày 31 tháng 12 năm 2019: Các hãng truyền thông trên toàn quốc phải hỗ trợ RTT trên tất cả các thiết bị không dây mới của họ.
 • Ngày 30 tháng 6 năm 2020: Các công ty cung cấp dịch vụ không dây tại địa phương hoặc trong vùng, nhưng không phải trên toàn quốc, hoặc phải tạo sẵn một ứng dụng hay phần bổ sung RTT có thể tải xuống, hoặc thực hiện những thay đổi cho mạng của họ để hỗ trợ RTT và cung cấp ít nhất một thiết bị cầm tay có thể sử dụng RTT.
 • Ngày 30 tháng 6 năm 2021: Các nhà cung cấp địa phương và khu vực (bao gồm nhà phân phối) phải hỗ trợ RTT trên tất cả các thiết bị không dây mới của họ.

Các Nhà Sản Xuất Thiết Bị Không Dây

 • Ngày 31 tháng 12 năm 2018: Các nhà sản xuất thiết bị cầm tay để sử dụng với dịch vụ giọng nói theo giao thức IP không dây phải thực hiện RTT trong tất cả thiết bị cầm tay sản xuất sau ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Khi các nhà cung cấp dịch vụ không dây và nhà sản xuất bắt đầu hỗ trợ RTT, bạn nên kiểm tra khi mua một thiết bị cầm tay không dây mới để xem liệu nó có thể sử dụng RTT hay không và khi nào nhà cung cấp dịch vụ của bạn dự định hỗ trợ RTT trên mạng của họ.

Hiện tại, một số hãng truyền thông đã được bỏ yêu cầu phải hỗ trợ TTY trên các mạng IP không dây, bao gồm các cuộc gọi đến số 911, tùy theo các điều kiện sau đây:

 • Hãng truyền thông phải thông báo cho người tiêu dùng rằng dịch vụ không dây theo giao thức IP của họ sẽ không hỗ trợ công nghệ TTY cho các cuộc gọi đến số 911.
 • Hãng truyền thông phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về các giải pháp tiếp cận bằng văn bản thay thế.
 • Hãng truyền thông phải đệ trình các báo cáo tiến độ định kỳ về sự phát triển RTT của họ với Ủy ban.

Thời Kỳ Chuyển Tiếp

Thời Kỳ Chuyển Tiếp TTY và RTT

Trong hiện tại, các công nghệ TTY và RTT phải tương thích, nghĩa là người sử dụng TTY và người sử dụng RTT phải có thể liên lạc với nhau. Tuy nhiên, liên lạc giữa các người sử dụng RTT và TTY sẽ bị giới hạn theo bộ ký tự TTY, thay vì bộ ký tự quốc tế như RTT, và các người sử dụng RTT và TTY sẽ cần phải thực hiện lần lượt việc gửi và nhận các thông điệp khi nhắn tin cho nhau. FCC có một tiến trình mở về độ dài thời gian phải duy trì yêu cầu về khả năng tương thích giữa TTY-RTT.

Đệ Trình Khiếu Nại

Cách để Đệ Trình Khiếu Nại

FCC đang cập nhật Trung Tâm Khiếu Nại Người Tiêu Dùng để cho phép các cá nhân đệ trình khiếu nại trên mạng liên quan đến các quy tắc điều chỉnh quyền tiếp cận các dịch vụ không dây bằng TTY và RRT của chúng tôi. Vào thời gian này, nếu bạn có vấn đề với quyền tiếp cận, bạn có thể đệ trình khiếu nại bằng thư, điện thoại, hoặc e-mail:

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554
Điện thoại: 1-888-225-5322 (nói tiếng Anh)
TTY: 1-888-835-5322 (nói tiếng Anh)
Điện thoại hình: 1-844-432-2275 (nói tiếng Anh)
Fax: 866-418-0232 (nói tiếng Anh)
E-mail: dro@fcc.gov (nói tiếng Anh)

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc đệ trình khiếu nại, bạn cũng có thể liên hệ với Phòng Quyền Lợi Người Khuyết Tật của FCC theo địa chỉ dro@fcc.gov (nói tiếng Anh) hoặc bằng cách gọi điện tới số 202-418-2517 (bằng giọng nói, nói tiếng Anh), 888-835-5322 (TTY, nói tiếng Anh), hoặc 1-844-432-2275 (điện thoại hình, nói tiếng Anh).

Khiếu nại của bạn phải bao gồm các thông tin sau đây (nếu có):

 • Tên, địa chỉ, và thông tin liên hệ khác của bạn, chẳng hạn như số điện thoại và địa chỉ email.
 • Tên và thông tin liên hệ của nhà sản xuất thiết bị hoặc hãng truyền thông cung cấp dịch vụ không dây.
 • Thông tin về thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng.
 • Ngày hoặc những ngày mà bạn đã mua, có được, hay sử dụng, hoặc cố gắng để mua, có được, hay sử dụng thiết bị.
 • Một đoạn mô tả vấn đề về khả năng tiếp cận và điều gì bạn muốn thực hiện để giải quyết vấn đề về khả năng tiếp cận đó.
 • Cách bạn muốn FCC phản hồi bạn, chẳng hạn như bằng e-mail, thư, hay điện thoại.
 • Bất cứ thông tin thêm nào mà bạn nghĩ là thích hợp.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.