Nakikipag-ugnayan ang mga wireless na telepono sa pamamagitan ng mga radio wave. Ikinokonekta ang mga tawag gamit ang isang sistema ng mga baseng istasyon – na tinatawag ding mga cell site – na nagpapasa ng mga tawag sa pagitan ng mga network ng mga telekomunikasyon, na ginagamit ng mga service provider ng wireless upang maitakda ang mga sakop na lugar ng kanilang network.

Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkakakonekta ng Network

Naaapektuhan ng maraming salik ang pagkakakonekta ng wireless na network, kabilang dito ang pagiging malapit sa isang cell site, mga pisikal na hadlang, paghina ng signal na dulot ng mga bahagi ng circuit o natural na interupsyong maaaring makaapekto sa mga komunikasyon.

Halimbawa, tulad ng iba pang transmisyon ng radyo, ang mga tawag sa wireless na telepono ay maaaring maapektuhan ng hindi magandang lagay ng panahon, topograpikal na katangian, o malalaking istruktura o iba pang bagay sa pagitan ng iyong telepono at pinakamalapit na cell site. Ang mga lokasyon kung saan hindi ka makatawag o matawagan dahil sa mga limitasyong ito ay tinatawag kung minsan na "mga dead zone."

Maaari ding maapektuhan ng kapasidad at arkitektura ng network ang access ng mga user. Halimbawa, maaari kang makarinig ng busy na signal kapag naabot ng cell site ang maximum na kapasidad nito.

Maaaring mangyari ang pagkaputol ng mga tawag kapag masyadong kaunti o walang cell site na magagamit sa lugar kung saan ka bumibiyahe. Maaari ding maputol ang tawag mo dahil sa huminang signal mula sa cell site o dahil hindi naisagawa ng network ang paglipat ng tawag sa bagong cell site.

Mga Mapa ng Sakop na Lugar

Ang karamihan ng mga service provider ng wireless ay nagbibigay sa mga website at store nila ng mga mapa ng sakop na lugar ng network, bagama't kadalasang may mga disclaimer sa mga mapang ito na para lang sa pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon ang mga ito at "maaaring mag-iba ang aktwal na sakop." Dapat mong malaman na maaaring mangyari ang pagkaputol ng serbisyo kahit sa mga lugar na isinasaad na sakop. Maaari mong tingnan ang mga hiwalay na website ng consumer, na maaaring magbigay ng kulang na impormasyon sa sakop na lugar.

Pag-unawa sa Roaming ng Network

Nangyayari ang roaming kapag ina-access mo ang network ng ibang service provider ng wireless. Kung masyadong mahina ang signal ng iyong telepono o ang pinakamalapit na cell site, maaaring mangyari nang awtomatiko ang roaming, kahit sa loob ng lugar ng iyong plano ng pagtawag. Maaaring ding mag-roaming ang telepono kung may mataas na bilang ng mga tawag sa lugar. Sa halip na maharangan o maputol ang tawag, maaaring gamitin ng iyong telepono ang cell site ng ibang provider, na maaaring magresulta sa pagkakaroon mo ng dagdag na bayarin. Maaaring magpakita o hindi magpakita ang iyong telepono ng indicator kapag naka-roaming ka.

Alamin sa iyong provider ang tungkol sa mga bayarin sa roaming. Maraming provider ang may pambansang mga plano ng pagpepresyo na nag-aalis ng mga bayarin sa roaming, ngunit may magkakaibang paraan ang mga ito sa pagpapakahulugan sa "pambansa."

Mga Sitwasyong Pang-emergency

Sa panahon ng mga malawakang emergency, maaaring lubhang tumaas ang bilang ng tawag sa isang lugar, na nagsasanhi sa hindi pagkakumpleto o sa pagkaputol ng mga tawag. Kung dapat kang makipag-ugnayan sa 911, palaging subukang tumawag. Kung hindi ka makakumpleto ng tawag, maaari kang makipag-ugnayan sa 911 operator sa pamamagitan ng text message. Tingnan ang aming Text-to-911 na gabay para sa higit pang impormasyon.

Kung may mga tanong o reklamo ka tungkol sa mga plano ng telepono, pangangasiwa ng mga tawag, mga bayarin sa roaming, o iba pang isyu sa serbisyo, makipag-ugnayan muna sa iyong service provider. Kung hindi mo direktang malulutas ang isyu, maaari kang maghain ng reklamo (sa Ingles) sa FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.