U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ang ng Emergency na Benepisyo sa Broadband ay isang pansamantalang programa ng FCC para tulungan ang mga sambahayan na nahihirapang makayanan ang serbisyo sa internet sa gitna ng pandemya. Nakikipagtulungan ang FCC sa mga tao at organisasyon upang maipaalam ang tungkol sa Emergency na Benepisyo sa Broadband. Magagamit ng publiko ang mga materyal sa ibaba. Puwede mong i-download at i-customize ang mga materyal para matugunan ang iyong mga pangangailangan, kabilang ang paglalagay ng iyong logo para sa mag-cobrand.

Maaaring mag-enroll ang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o sa pamamagitan ng pagpunta sa GetEmergencyBroadband.org.

Para matuto pa tungkol sa programa o para maging partner, bisitahin ang www.fcc.gov/pang-emergency-na-benepisyo-sa-broadband.

Kung mayroon kang mga tanong tungko sa alinman sa mga materyal sa ibaba, mangyaring makipag-ugnayan sa broadbandbenefit@fcc.gov (sa English).

Halimbawang Content ng Kampanya sa Kamalayan

  • Fact Sheet (PDF)
  • Handout para sa Consumer (9" x 5" PDF)
  • Handout para sa Consumer (4" x 5" PDF)

Mga Resource sa Web

Logo ng Emergency na Benepisyo sa Broadband ng FCC

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (Encapsulated Postscript, trans bkgnd)

 

 

Updated:
Tuesday, May 18, 2021