Kailan ako maaaring mag-sign up para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?Emergency Broadband Benefit alt logo

Maaaring mag-enroll ang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o sa pamamagitan ng pagpunta sa GetEmergencyBroadband.org.

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Benepisyo sa Broadband para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo at ipagpatuloy ang pagtingin sa page na ito para sa mga update sa programa.

Direkta ko bang matatanggap ang mga pondo bawat buwan?

Hindi, ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay nagbibigay ng buwanang diskwento sa serbisyo ng broadband na hanggang $50 kada kwalipikadong sambahayan (o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain). Ang kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang direktang makakatanggap ng mga pondo mula sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Aling mga provider ng broadband ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Iba’t ibang provider ng broadband, kabilang ang nag-aalok ng landline at wireless na broadband, ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband. Depende kung saan ka nakatira, maaaring may mga mapagpipilian kang provider. Makipag-ugnayan sa mga provider ng broadband sa iyong lugar upang malaman ang tungkol sa kanilang mga plano para sa paglahok sa programa at kwalipikadong alok na serbisyo.

Magkano ang halaga ng pinagandang benepisyo para sa mga residente ng Mga Pantribung Lupain?

Ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng kabuuang buwanang diskwento na hanggang $75. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Paglipat ng mga Benepisyo

Magtatapos na ba ang Emergency Broadband Benefit Program?

Ang Emergency Broadband Benefit ay isang programang emergency na binuo bilang tugon sa pandemya ng COVID-19. Kamakailan ay pinalitan ng Kongreso ang Emergency Broadband Benefit program ng Affordable Connectivity Program, isang bago at mas mahabang panahon programa na patuloy na tutulungan ang mga pamilya at sambahayan na nahihirapan sa pagbayad sa serbisyo ng internet.

Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Alamin pa ang tungkol sa Affordable Connectivity Program sa pagbisita sa fcc.gov/ACP

Ano ang magbabago?

  • Ang pinakamataas na benepisyo ay magbabago mula $50 kada buwan at magiging $30 kada buwan para sa mga sambahayan na hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land. Ang buwanang benepisyo ay mananatiling $75 para sa mga sambahayan na matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land.
  • Ang mga sambahayan ay may mga bagong paraan upang maging kuwalipikado sa Affordable Connectivity Program, tulad ng pagtanggap ng benepisyong WIC benefits o pagkakaroon ng kita na o mas mababa sa 200% ng Federal Poverty Guidelines
  • Ang mga sambahayan na kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta na pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020, o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, ay kailangan na maging kuwalipikado muli para sa Affordable Connectivity Program. Makikipag-ugnayan sa iyong ang administrador ng programa o ang iyong tagapagbigay ng serbisyo kung kailangan mo maging kuwalipikadong muli.

Mawawala ba ang aking serbisyo ng internet kapag ang Emergency Broadband Benefit program ay magtatapos sa Disyembre 31, 2021?

Hindi ka mawawalan ng serbisyo ng internet sa Disyembre 31. Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022. Ang iyong tagapagbigay ng serbisyo at administrador ng programa (USAC) ay magbabahagi ng mas maraming impormasyon tungkol sa pagpapalit ng programa at mga hakbang na kailangan mong gawin upang patuloy na makatanggap ng may-diskuwentong serbsiyo

Paano ako patuloy na makakatanggap ng diskuwento ng Emergency Broadband Benefit?  

Wala kang kailangang gawing aksyon upang patuloy na matanggap ang iyong buwanang diskuwento sa Enero at Pebrero. Patuloy mong matatanggap ang iyong kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Kung ako ay kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta sa pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020 o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, paano ako magiging kuwalipikado saAffordable Connectivity Program?

Ikaw ay makakatanggap ng karagdagang detalye tungkol sa mga hakbang na kailangan mong gawin mula sa administrador ng programa o iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa Enero 2022, at bibigyan ng hindi bababa sa 30 araw upang tumugon. Kung nakipag-ugnayan sa iyo, kailangan mong magbigay ng dokumentasyon bilang patunay upang maaari kang magpatuloy sa ACP kapag ang panahon ng transisyon ay matapos Marso 1, 2022. Ikaw ay patuloy na matatanggap ang iyong buong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Maaari ko bang magamit ang aking benepisyo sa panahon ng transisyon (mula Disyembre 31- Marso 1) kung ako ay magpalit ng tagapagbigay ng serbsyo?

Oo, kung gusto mong ilipat ang iyong diskuwento sa Emergency Broadband Benefit sa ibang kasaling tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa panahon ng transisyon, maaari mong magamit ang iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Kailan mababawasan ang aking buwanang benepisyo? 

Patuloy mong matatanggap ang kabuuan ng iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022. Ang mga sambahayan na kuwalipikado para sa Affordable Connectivity Program at hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land ay magbabago ang benepisyo na pinakamataas na $30 kada buwan pagkatapos ng nasabing petsa.

Sa kasalukuyan ang aking buwanang bill ay sakop ng buo ng Emergency Broadband Benefit, ang Affordable Connectivity Program ba ay sakop ang aking buong buwanang bill? 

Para sa mga sambahayang hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land, kung ang iyong buwanang bill sa serbisyo ay mababa sa $30 kada buwan ito ay patuloy na masasakop nang buo ng Affordable Connectivity Program. Kung ang iyong bill ay nagkakahalaga ng higit sa $30 kada buwan ikaw ang magiging responsable sa nalalabing halaga. Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo upang malaman kung sila ay may ibang mga plan na maaaring masakop nang buo ng bagong $30 halaga ng benepisyo.

Para sa mga sambahayan sa mga kuwalipikadong Tribal land, ang halaga ng benepisyo ay mananatiling $75 kada buwan ayon sa Affordable Connectivity Program. Ang buwanang bill sa serbisyo na hanggang $75 ay patuloy na masasakop nang buong benepisyo ng Affordable Connectivity Program.

Paano nito maaapekthan ang aking buwanang bill sa internet?

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa iyong buwanang bill, kasama ang halaga ng iyong bill, panahon ng pagbabago sa iyong bill, pagbabago sa iyong service plan, atbp., mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet.

Kung ikaw ay may karagdagang katanungan tungkol sa transisyon sa Affordable Connectivity Program, makipag-ugnayan sa ACPSupport@USAC.org o sa 877-384-2575.

Pagiging Kwalipikado

Paano Mag-apply

  • Paano ako makakapag-apply?expand and contract
  • Maaari ba akong mag-apply nang direkta sa isang provider?  expand and contract
  • Kung kasalukuyan akong tumatanggap ng mga benepisyo ng Lifeline, kailangan ko bang mag-apply?  expand and contract
  • Paano binibigyang-kahulugan ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract
  • Anong dokumentasyon ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract
  • Paano ko mapapatunayan na aprubado ang anak ko para sa programa ng libre at mas murang tanghalian o almusal sa paaralan?expand and contract
  • Kanino ako makikipag-ugnayan kung mayroon akong kapansanan at gusto kong magpatulong sa pag-apply para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract

Mga Kwalipikadong Plano ng Broadband

Mga Nakakonektang Device

Paano gumagana ang $100 na benepisyo sa device?

Maaaring ma-reimburse sa mga kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang hanggang $100 kung magsu-supply sila ng nakakonektang device sa isang sambahayan, sa kundisyong magbabayad ang sambahayan ng mahigit $10 ngunit mas mababa sa $50 para sa device. Ibig sabihin, upang masulit ang benepisyong ito, dapat itong gawin sa pamamagitan ng iyong kalahok na provider ng broadband, at dapat kang mag-ambag ng bahagi sa gastusin. Limitado ang benepisyo sa device sa laptop, desktop computer, o tablet. Hindi kasama rito ang mga cell phone, malaking telepono, o “mga phablet” na nakakapagsagawa ng mga cellular na tawag.

Kung nakatira kami ng aking anak sa isang sambahayan, maaari ba kaming makakuha ng sarili naming nakakonektang device sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Hindi. Ang bawat sambahayan ay limitado sa isang diskwento sa device.

Pantribu

Kinakailangan bang mga miyembro ng Tribu ang mga indibidwal para maging kwalipikado para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Hindi. Matatanggap ng sinumang nakatira sa mga kwalipikadong Pantribung lupain ang pinagandang Pantribung benepisyo. Hindi nila kailangang maging miyembro ng Tribu.

Paano ko malalaman kung kwalipikado ang aking sambahayan para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Maaari ko bang matanggap ang parehong pinagandang Pantribung Benepisyo ng Lifeline at ang $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband bawat buwan?

Oo. Ang kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng $34.25 na Pantribung benepisyo ng Lifeline at $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband. Maaaring ilapat ang mga ito sa iisang kwalipikadong serbisyo o nang hiwalay sa isang serbisyo ng Lifeline at isang serbisyo ng broadband sa pareho o magkaibang provider sa kundisyong kalahok ang provider sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband. Halimbawa, ang isang kwalipikadong sambahayan ay maaaring magkaroon ng serbisyo ng mobile na suportado ng Lifeline at hiwalay na serbisyo ng broadband sa bahay na suportado sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Updated: 
Wednesday, May 19, 2021