This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.

Kailan ako maaaring mag-sign up para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?Emergency Broadband Benefit alt logo

Maaaring mag-enroll ang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o sa pamamagitan ng pagpunta sa GetEmergencyBroadband.org.

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Benepisyo sa Broadband para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo at ipagpatuloy ang pagtingin sa page na ito para sa mga update sa programa.

Direkta ko bang matatanggap ang mga pondo bawat buwan?

Hindi, ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay nagbibigay ng buwanang diskwento sa serbisyo ng broadband na hanggang $50 kada kwalipikadong sambahayan (o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain). Ang kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang direktang makakatanggap ng mga pondo mula sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Aling mga provider ng broadband ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Iba’t ibang provider ng broadband, kabilang ang nag-aalok ng landline at wireless na broadband, ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband. Depende kung saan ka nakatira, maaaring may mga mapagpipilian kang provider. Makipag-ugnayan sa mga provider ng broadband sa iyong lugar upang malaman ang tungkol sa kanilang mga plano para sa paglahok sa programa at kwalipikadong alok na serbisyo.

Magkano ang halaga ng pinagandang benepisyo para sa mga residente ng Mga Pantribung Lupain?

Ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng kabuuang buwanang diskwento na hanggang $75. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Paglipat ng mga Benepisyo

Magtatapos na ba ang Emergency Broadband Benefit Program?

Ang Emergency Broadband Benefit ay isang programang emergency na binuo bilang tugon sa pandemya ng COVID-19. Kamakailan ay pinalitan ng Kongreso ang Emergency Broadband Benefit program ng Affordable Connectivity Program, isang bago at mas mahabang panahon programa na patuloy na tutulungan ang mga pamilya at sambahayan na nahihirapan sa pagbayad sa serbisyo ng internet.

Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Alamin pa ang tungkol sa Affordable Connectivity Program sa pagbisita sa fcc.gov/ACP

Ano ang magbabago?

 • Ang pinakamataas na benepisyo ay magbabago mula $50 kada buwan at magiging $30 kada buwan para sa mga sambahayan na hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land. Ang buwanang benepisyo ay mananatiling $75 para sa mga sambahayan na matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land.
 • Ang mga sambahayan ay may mga bagong paraan upang maging kuwalipikado sa Affordable Connectivity Program, tulad ng pagtanggap ng benepisyong WIC benefits o pagkakaroon ng kita na o mas mababa sa 200% ng Federal Poverty Guidelines
 • Ang mga sambahayan na kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta na pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020, o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, ay kailangan na maging kuwalipikado muli para sa Affordable Connectivity Program. Makikipag-ugnayan sa iyong ang administrador ng programa o ang iyong tagapagbigay ng serbisyo kung kailangan mo maging kuwalipikadong muli.

Mawawala ba ang aking serbisyo ng internet kapag ang Emergency Broadband Benefit program ay magtatapos sa Disyembre 31, 2021?

Hindi ka mawawalan ng serbisyo ng internet sa Disyembre 31. Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022. Ang iyong tagapagbigay ng serbisyo at administrador ng programa (USAC) ay magbabahagi ng mas maraming impormasyon tungkol sa pagpapalit ng programa at mga hakbang na kailangan mong gawin upang patuloy na makatanggap ng may-diskuwentong serbsiyo

Paano ako patuloy na makakatanggap ng diskuwento ng Emergency Broadband Benefit?  

Wala kang kailangang gawing aksyon upang patuloy na matanggap ang iyong buwanang diskuwento sa Enero at Pebrero. Patuloy mong matatanggap ang iyong kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Kung ako ay kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta sa pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020 o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, paano ako magiging kuwalipikado saAffordable Connectivity Program?

Ikaw ay makakatanggap ng karagdagang detalye tungkol sa mga hakbang na kailangan mong gawin mula sa administrador ng programa o iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa Enero 2022, at bibigyan ng hindi bababa sa 30 araw upang tumugon. Kung nakipag-ugnayan sa iyo, kailangan mong magbigay ng dokumentasyon bilang patunay upang maaari kang magpatuloy sa ACP kapag ang panahon ng transisyon ay matapos Marso 1, 2022. Ikaw ay patuloy na matatanggap ang iyong buong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Maaari ko bang magamit ang aking benepisyo sa panahon ng transisyon (mula Disyembre 31- Marso 1) kung ako ay magpalit ng tagapagbigay ng serbsyo?

Oo, kung gusto mong ilipat ang iyong diskuwento sa Emergency Broadband Benefit sa ibang kasaling tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa panahon ng transisyon, maaari mong magamit ang iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Kailan mababawasan ang aking buwanang benepisyo? 

Patuloy mong matatanggap ang kabuuan ng iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022. Ang mga sambahayan na kuwalipikado para sa Affordable Connectivity Program at hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land ay magbabago ang benepisyo na pinakamataas na $30 kada buwan pagkatapos ng nasabing petsa.

Sa kasalukuyan ang aking buwanang bill ay sakop ng buo ng Emergency Broadband Benefit, ang Affordable Connectivity Program ba ay sakop ang aking buong buwanang bill? 

Para sa mga sambahayang hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land, kung ang iyong buwanang bill sa serbisyo ay mababa sa $30 kada buwan ito ay patuloy na masasakop nang buo ng Affordable Connectivity Program. Kung ang iyong bill ay nagkakahalaga ng higit sa $30 kada buwan ikaw ang magiging responsable sa nalalabing halaga. Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo upang malaman kung sila ay may ibang mga plan na maaaring masakop nang buo ng bagong $30 halaga ng benepisyo.

Para sa mga sambahayan sa mga kuwalipikadong Tribal land, ang halaga ng benepisyo ay mananatiling $75 kada buwan ayon sa Affordable Connectivity Program. Ang buwanang bill sa serbisyo na hanggang $75 ay patuloy na masasakop nang buong benepisyo ng Affordable Connectivity Program.

Paano nito maaapekthan ang aking buwanang bill sa internet?

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa iyong buwanang bill, kasama ang halaga ng iyong bill, panahon ng pagbabago sa iyong bill, pagbabago sa iyong service plan, atbp., mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet.

Kung ikaw ay may karagdagang katanungan tungkol sa transisyon sa Affordable Connectivity Program, makipag-ugnayan sa ACPSupport@USAC.org o sa 877-384-2575.

Pagiging Kwalipikado

Sino ang kwalipikado para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Kwalipikado ang isang sambahayan kung ang isang miyembro ng sambahayan ay:

 • Mayroong kita na katumbas ng o mas mababa sa 135% ng Mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan o kalahok sa ilang partikular na programa ng tulong, gaya ng SNAP, Medicaid, o Lifeline;
 • Inaprubahang tumanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan, kabilang ang sa pamamagitan ng Community Eligibility Provision ng USDA sa taong pampaaralang 2019-2020 o 2020-2021;
 • Tumanggap ng Pederal na Pell Grant sa kasalukuyang taon ng paggawad;
 • Nawalan ng malaking kita dahil sa pagkaalis sa trabaho o pagpapahinga sa trabaho simula noong Pebrero 29, 2020 at may kabuuang kita ang sambahayan noong 2020 na o wala pang $99,000 para sa mga single filer at $198,000 para sa mga join filer; o
 • Nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado para sa kasalukuyang programa ng mga kalahok na provider para sa mababa ang kita o para sa COVID-19.

Maaari ba akong mag-apply para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband kung mayroon akong lampas na sa takdang petsa na balanse sa provider?

Oo, kwalipikado para sa benepisyo ang mga kwalipikadong consumer na may lampas sa takdang petsa na balanse o balanse sa mga koleksyon.

Maaari ba akong mag-sign up para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband kung kostumer na ako o kung kostumer ako dati?

Oo, available ang benepisyo sa mga kwalipikadong bago, dati, at kasalukuyang kostumer ng mga kalahok na provider.

Maaari ba kaming makakuha ng kasama ko sa kwarto ng kanya-kanyang buwanang diskwento?

Limitado ang Benepisyo ng Emergency na Broadband sa isang buwanang diskwento sa serbisyo kada sambahayan, na inilalarawan bilang sinumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na sama-samang nakatira sa iisang address at nagbabahagi ng kita at nakikihati sa mga gastusin. Matuto pa tungkol sa paglalarawan ng sambahayan sa pamamagitan ng pagpunta sa site na ito:

Ano ang Lifeline at paano ako magiging kwalipikado?

Ang Lifeline ay programa ng FCC na tumutulong na gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo ng mga komunikasyon para sa mga consumer na mababa ang kita. Upang lumahok sa programa ng Lifeline, ang mga consumer ay dapat may kita na katumbas ng o mas mababa sa 135% ng Mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan o lumahok sa ilang partikular na pederal na programa ng tulong, gaya ng Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Medicaid, Federal Public Housing Assistance, Supplemental Security Income, Veterans and Survivors Pension Benefit, o ilang partikular na Pantribung Programa. Makikita mo kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagsusuri sa impormasyong available sa lifelinesupport.org (i-click ang "Kwalipikado ba Ako?").

Mayroon bang anumang organisasyon o sinumang indibidwal na hindi kasama sa mga panuntunan sa Hindi Dapat Tawagan?

Hindi. Dapat kang mag-opt in sa iyong kasalukuyang provider o humiling ng pagpapatala sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband sa kalahok na provider ng broadband at pumili ng kwalipikadong plano ng serbisyo. Maaari mong piliing matanggap ang benepisyo mula sa iyong kasalukuyang provider ng serbisyo ng Lifeline o ibang kalahok na provider.

Maaari ko bang matanggap ang Benepisyo ng Emergency na Broadband at mga benepisyo ng Lifeline sa parehong pagkakataon?

Oo. Maaari mo ring isama ang mga benepisyong ito sa iba pang pang-estado at lokal na benepisyo kung saan available. Maaaring ilapat ang mga ito sa iisang kwalipikadong serbisyo o nang magkahiwalay sa isang serbisyo ng Lifeline at serbisyo ng Benepisyo ng Emergency na Broadband sa pareho o ibang provider. Halimbawa, ang isang kwalipikadong sambahayan ay maaaring magkaroon ng serbisyo ng mobile phone na suportado ng Lifeline at hiwalay na serbisyo ng broadband sa bahay na suportado sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Ang lahat sa paaralan ng aking anak ay nakakatanggap ng libreng almusal at tanghalian. Kwalipikado ba kami?

Kung nag-aalok ang paaralan ng tanghalian o almusal na libre sa lahat ng mag-aaral sa kabila ng halaga ng kita batay sa programa na bukod sa Community Eligibility Provision, gaya sa pamamagitan ng mga COVID-19 waiver na nagpapalawig sa Seamless Summer Option o Summer Food Service Program, hindi magiging kwalipikado ang sambahayan sa programa ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan alinsunod sa pagpapalawaig ng SSO o SFSP. Maaari pa ring mag-enroll ang mga sambahayan sa Programa ng EBB kung kalahok din ang kanilang paaralan sa Community Eligibility Provision, o kung hiwalay na nag-apply at naaprubahan ang sambahayan para sa mga benepisyo sa programa ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan nang 2019-2020 o 2020-2021, o sa pamamagitan ng iba pang batayan ng pagiging kwalipikado, gaya ng kita o paglahok sa SNAP o Medicaid.

Nakatira ako sa isang tirahang binubuo ng maraming yunit (halimbawa, isang gusali ng apartment) at nagbabayad kami sa tagapamahala ng ari-arian/nagpapaupa ng buwanang bayarin para sa aming Internet. Makukuha ko ba ang Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Oo. Kung kwalipikado ka para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband, kausapin ang iyong tagapamahala ng ari-arian/nagpapaupa at hilinging makipag-ugnayan siya sa kanyang provider ng serbisyo ng broadband upang malaman ang higit pang tungkol sa mga benepisyo na maaaring available sa iyo at sa iba pang kwalipikadong residente.

Lumahok ako sa programa ng provider para sa COVID-19 sa Tagsibol ng 2020, pero hindi na ako nakatala sa programang iyon. Magiging kwalipikado ba ako para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband dahil sa nakaraang paglahok ko sa programang iyon?

Alamin sa provider ang higit pang impormasyon tungkol sa kung kwalipikado ka para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Paano Mag-apply

Paano ako makakapag-apply?

May tatlong paraan para mag-apply:

 1. Makipag-ugnayan nang direkta sa napili mong kalahok na provider ng broadband para alamin ang tungkol sa kanilang proseso ng aplikasyon.
 2. Pumunta sa GetEmergencyBroadband para mag-apply online at maghanap ng mga kalahok na provider na malapit sa iyo
 3. Tumawag sa 833-511-0311 para sa mail-in na aplikasyon, at ibalik ito kasama ng patunay ng pagiging kwalipikado sa:
  Emergency Broadband Support Center
  P.O. Box 7081
  London, KY 40742

Maaari ba akong mag-apply nang direkta sa isang provider?

May ilang kalahok na provider na inaprubahan ng FCC na gumamit ng alternatibong proseso sa pag-verify at magagawa ng mga ito na direktang mag-apruba at mag-enroll ng mga kwalipikadong sambahayan. Makipag-ugnayan nang direkta sa napili mong provider para alamin ang tungkol sa kanilang proseso ng aplikasyon.

Kung kasalukuyan akong tumatanggap ng mga benepisyo ng Lifeline, kailangan ko bang mag-apply?

Kung kasalukuyan kang naka-enroll sa Lifeline, karaniwang hindi mo kailangang mag-apply nang hiwalay para sa Benepisyo ng Emergency Broadband.? Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang provider ng Lifeline o sa ibang kalahok na provider ng Benepisyo ng Emergency Broadband na nagseserbisyo sa iyong lugar para pumili ng plano ng serbisyo. Maaaring hilingin ng ilang kalahok na provider sa mga kasalukuyang tumatanggap ng Lifeline na kumpletuhin ang alternatibong proseso sa pag-verify.

Paano binibigyang-kahulugan ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Benepisyo ng Emergency Broadband?

Ang Benepisyo ng Emergency Broadband ay limitado sa isang buwanang diskwento sa serbisyo at diskwento sa isang nakakonektang device bawat sambahayan. Ang "sambahayan" ay tumutukoy sa sinumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na magkakasamang naninirahan sa iisang address bilang isang pang-ekonomiyang yunit. Ang isang "pang-ekonomiyang yunit" ay tumutukoy sa "lahat ng indibidwal na nasa hustong gulang na nag-aambag at nagbabahagi sa kita at mga gastusin ng sambahayan." Available ang suporta ng Benepisyo ng Emergency Broadband sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita at nakatira sa mga pasilidad para sa panggrupong paninirahan. Maaaring hilingin sa mga aplikante na magsagot ng isang worksheet sa bawat sambahayan, kung saan may mga bagay na itinatanong tungkol sa iyong sambahayan upang malaman kung mayroong mahigit sa isang sambahayan sa iyong address. Matuto pa sa getemergencybroadband.org/do-i-qualify/what-is-a-household

Anong dokumentasyon ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?

Kakailanganin ng mga consumer na magbigay ng dokumentasyon kung hindi awtomatikong makukumpirma ang kanilang pagiging kwalipikado sa pamamagitan ng pagtingin sa database ng pagiging kwalipikado sa programa (halimbawa ay SNAP o Medicaid). Kabilang sa mga dokumentong magagamit mo para patunayan ang iyong pagiging kwalipikado ang:

 • Liham ng paggawad ng benepisyo
 • Liham ng pag-apruba
 • Pagpapahayag ng mga benepisyo
 • Liham ng pag-verify sa benepisyo
 • Para sa mga pederal na Pell Grant, dapat ay mula ang mga dokumento sa taong panuruan ngayon at maaaring kasama rito halimbawa, ang mga screenshot ng isang? StudentAid.gov dashboard na malinaw na nagdodokumento sa pagtanggap ng Pell Grant ng mag-aaral sa kasalukuyang taon ng paggawad, o kopya ng email na ipinadala sa aplikante ng Department of Education tungkol sa Programa ng EBB.

Maaaring kailangan din ng mga aplikante na magbigay ng dokumentasyon para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan o address.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa dokumentong maaaring kailangan mong ibigay at kung paano ito isusumite sa pamamagitan ng pagbisita sa: getemergencybroadband.org/how-to-apply/show-you-qualify.

Paano ko mapapatunayan na aprubado ang anak ko para sa programa ng libre at mas murang tanghalian o almusal sa paaralan?

Para sa mga aplikante ng Benepisyo ng Emergency Broadband, magsasama sa aplikasyon ng listahan ng mga paaralang lumalahok sa Community Eligibility Provision batay sa database ng CEP ng Food Research & Action Center. Magagawa ng mga sambahayang may mga anak na pumapasok sa mga paaralang iyon na piliin ang paaralan mula sa listahan sa online na aplikasyon at maging awtomatikong kwalipikado para sa Programa ng EBB, nang hindi kinakailangang magbigay ng anumang karagdagang dokumentasyon. Ang mga sambahayan na hiwalay na nag-apply para sa at naaprubahang tumanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan ay kakailanganing magsumite ng dokumentasyon, gaya ng liham mula sa paaralan o distrito ng paaralan na nagkukumpirmang aprubado ang kanilang anak o dependent na tumanggap ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o almusal sa paaralan para sa taong pampaaralan na 2019-2020 o 2020-2021.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa dokumentasyong maaaring kailangan mong ibigay at kung paano ito isusumite sa pamamagitan ng pagbisita sa: getemergencybroadband.org/how-to-apply/show-you-qualify.

18'Kanino ako makikipag-ugnayan kung mayroon akong kapansanan at gusto kong magpatulong sa pag-apply para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?

Kung isa kang taong may kapansanan at kailangan mo ng tulong sa iyong aplikasyon para sa Benepisyo ng Emergency Broadband, makipag-ugnayan sa Support Center ng Benepisyo ng Emergency Broadband sa getemergencybroadband.org, sa pamamagitan ng email EBBHelp@usac.org o pagtawag sa 833-511-0311.

Kung mayroon kang tanong tungkol sa kung accessible ba ang iyong serbisyo at kagamitan ng Benepisyo ng Emergency Broadband, makipag-ugnayan sa Disability Rights Office ng FCC sa 202-418-2517 para sa isang voice phone call, sa 844-432-2275 sa pamamagitan ng videophone, o sa pamamagitan ng email sa DRO@fcc.gov.

Mga Kwalipikadong Plano ng Broadband

Magkano ang serbisyo ng broadband?

Ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay nagbibigay ng buwanang diskwento para sa serbisyo ng broadband na hanggang $50 kada kwalipikadong sambahayan, o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain. Ilalapat ang diskwento sa iyong serbisyo ng broadband, pero nakadepende ang tiyak na gastusin mo sa kwalipikadong planong pipiliin mo mula sa kalahok na provider.

Maaari ko bang i-upgrade ang aking kasalukuyang plano upang samantalahin ang buong $50 kada buwan (o $75 kada buwan sa mga Pantribung lupain)?

Maaari mong gawin ito. Kausapin ang iyong provider tungkol sa mga planong available sa kanila bilang bahagi ng programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Kung ang plano ng serbisyong pipiliin ko ay $40 kada buwan, makukuha ko ba ang ekstrang pera?

Hindi. Mare-reimburse lang ang provider para sa halaga ng plano na hanggang $50 kada kwalipikadong sambahayan, o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain.

Kung ang pipiliin kong plano ay mahigit sa buwanang diskwento para sa serbisyo ng broadband, ako ba ang magbabayad sa sobrang halaga?

Oo. Ikaw ang magbabayad ng anumang halagang lampas sa $50 kada buwan (o lampas sa $75 kada buwan sa mga Pantribung lupain) para sa serbisyo ng broadband sa ilalim ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Kasalukuyan akong naka-subscribe sa isang bundle ng mga serbisyo na may kasamang internet, TV, at telepono. Maaari ko bang ilapat ang Benepisyo ng Emergency na Broadband sa aking buwanang bill?

Maaaring ilapat ang Benepisyo ng Emergency na Broadband sa gastusin sa isang bundle ng mga serbisyo na may kasamang broadband, voice, pag-text at/o nauugnay na kagamitan. Kung may kasama ring serbisyo ng TV sa iyong bundle, ikaw ang magbabayad sa bahagi ng iyong bill para roon, gayundin para sa anumang serbisyo na lampas sa buwanang diskwento.

Maaari bang ibayad ang bahagi ng buwanang diskwento para sa aking bayarin sa pagrenta ng router?

Oo. Maaaring gamitin ang buwanang diskwento upang ipambayad sa mga router, modem, hotspot device, at antenna, kung iniaalok bilang mga buwanang gastusin sa pagrenta bukod pa sa iyong gastusin sa serbisyo ng broadband. Tandaan na nananatiling $50 (o $75 sa mga Pantribung lupain) ang kabuuang buwanang diskwento.

Maaari ba akong mag-opt out sa mga naka-autodial na tawag?

Iniaatas ng mga panuntunan ng FCC sa mga telemarketer na bigyang-daan kang mag-opt out kaagad sa pagtanggap ng mga karagdagang robocall para sa telemarketing sa panahon ng prerecorded na tawag para sa telemarketing sa pamamagitan ng naka-automate na menu. Dapat ianunsyo ang paraan ng pag-opt out sa simula ng mensahe at available dapat ito sa buong panahon ng tawag.

Mga Nakakonektang Device

Paano gumagana ang $100 na benepisyo sa device?

Maaaring ma-reimburse sa mga kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang hanggang $100 kung magsu-supply sila ng nakakonektang device sa isang sambahayan, sa kundisyong magbabayad ang sambahayan ng mahigit $10 ngunit mas mababa sa $50 para sa device. Ibig sabihin, upang masulit ang benepisyong ito, dapat itong gawin sa pamamagitan ng iyong kalahok na provider ng broadband, at dapat kang mag-ambag ng bahagi sa gastusin. Limitado ang benepisyo sa device sa laptop, desktop computer, o tablet. Hindi kasama rito ang mga cell phone, malaking telepono, o “mga phablet” na nakakapagsagawa ng mga cellular na tawag.

Kung nakatira kami ng aking anak sa isang sambahayan, maaari ba kaming makakuha ng sarili naming nakakonektang device sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Hindi. Ang bawat sambahayan ay limitado sa isang diskwento sa device.

Pantribu

Kinakailangan bang mga miyembro ng Tribu ang mga indibidwal para maging kwalipikado para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Hindi. Matatanggap ng sinumang nakatira sa mga kwalipikadong Pantribung lupain ang pinagandang Pantribung benepisyo. Hindi nila kailangang maging miyembro ng Tribu.

Paano ko malalaman kung kwalipikado ang aking sambahayan para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Maaari ko bang matanggap ang parehong pinagandang Pantribung Benepisyo ng Lifeline at ang $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband bawat buwan?

Oo. Ang kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng $34.25 na Pantribung benepisyo ng Lifeline at $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband. Maaaring ilapat ang mga ito sa iisang kwalipikadong serbisyo o nang hiwalay sa isang serbisyo ng Lifeline at isang serbisyo ng broadband sa pareho o magkaibang provider sa kundisyong kalahok ang provider sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband. Halimbawa, ang isang kwalipikadong sambahayan ay maaaring magkaroon ng serbisyo ng mobile na suportado ng Lifeline at hiwalay na serbisyo ng broadband sa bahay na suportado sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Updated:
Wednesday, May 19, 2021