Kailan ako maaaring mag-sign up para sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?Emergency Broadband Benefit alt logo

Maaaring mag-enroll ang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o sa pamamagitan ng pagpunta sa GetEmergencyBroadband.org.

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Benepisyo sa Broadband para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo at ipagpatuloy ang pagtingin sa page na ito para sa mga update sa programa.

Direkta ko bang matatanggap ang mga pondo bawat buwan?

Hindi, ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay nagbibigay ng buwanang diskwento sa serbisyo ng broadband na hanggang $50 kada kwalipikadong sambahayan (o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain). Ang kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang direktang makakatanggap ng mga pondo mula sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Aling mga provider ng broadband ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Iba’t ibang provider ng broadband, kabilang ang nag-aalok ng landline at wireless na broadband, ang lalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband. Depende kung saan ka nakatira, maaaring may mga mapagpipilian kang provider. Makipag-ugnayan sa mga provider ng broadband sa iyong lugar upang malaman ang tungkol sa kanilang mga plano para sa paglahok sa programa at kwalipikadong alok na serbisyo.

Magkano ang halaga ng pinagandang benepisyo para sa mga residente ng Mga Pantribung Lupain?

Ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng kabuuang buwanang diskwento na hanggang $75. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Pagiging Kwalipikado

Paano Mag-apply

  • Paano ako makakapag-apply?expand and contract
  • Maaari ba akong mag-apply nang direkta sa isang provider?  expand and contract
  • Kung kasalukuyan akong tumatanggap ng mga benepisyo ng Lifeline, kailangan ko bang mag-apply?  expand and contract
  • Paano binibigyang-kahulugan ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract
  • Anong dokumentasyon ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract
  • Paano ko mapapatunayan na aprubado ang anak ko para sa programa ng libre at mas murang tanghalian o almusal sa paaralan?expand and contract
  • Kanino ako makikipag-ugnayan kung mayroon akong kapansanan at gusto kong magpatulong sa pag-apply para sa Benepisyo ng Emergency Broadband?expand and contract

Mga Kwalipikadong Plano ng Broadband

Mga Nakakonektang Device

Paano gumagana ang $100 na benepisyo sa device?

Maaaring ma-reimburse sa mga kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang hanggang $100 kung magsu-supply sila ng nakakonektang device sa isang sambahayan, sa kundisyong magbabayad ang sambahayan ng mahigit $10 ngunit mas mababa sa $50 para sa device. Ibig sabihin, upang masulit ang benepisyong ito, dapat itong gawin sa pamamagitan ng iyong kalahok na provider ng broadband, at dapat kang mag-ambag ng bahagi sa gastusin. Limitado ang benepisyo sa device sa laptop, desktop computer, o tablet. Hindi kasama rito ang mga cell phone, malaking telepono, o “mga phablet” na nakakapagsagawa ng mga cellular na tawag.

Kung nakatira kami ng aking anak sa isang sambahayan, maaari ba kaming makakuha ng sarili naming nakakonektang device sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Hindi. Ang bawat sambahayan ay limitado sa isang diskwento sa device.

Pantribu

Kinakailangan bang mga miyembro ng Tribu ang mga indibidwal para maging kwalipikado para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Hindi. Matatanggap ng sinumang nakatira sa mga kwalipikadong Pantribung lupain ang pinagandang Pantribung benepisyo. Hindi nila kailangang maging miyembro ng Tribu.

Paano ko malalaman kung kwalipikado ang aking sambahayan para sa pinagandang Pantribung benepisyo?

Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Pantribung lupain sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: getemergencybroadband.org/do-i-qualify/tribal-benefit.

Maaari ko bang matanggap ang parehong pinagandang Pantribung Benepisyo ng Lifeline at ang $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband bawat buwan?

Oo. Ang kwalipikadong sambahayan sa mga Pantribung lupain ay maaaring tumanggap ng $34.25 na Pantribung benepisyo ng Lifeline at $75 na Benepisyo ng Emergency na Broadband. Maaaring ilapat ang mga ito sa iisang kwalipikadong serbisyo o nang hiwalay sa isang serbisyo ng Lifeline at isang serbisyo ng broadband sa pareho o magkaibang provider sa kundisyong kalahok ang provider sa programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband. Halimbawa, ang isang kwalipikadong sambahayan ay maaaring magkaroon ng serbisyo ng mobile na suportado ng Lifeline at hiwalay na serbisyo ng broadband sa bahay na suportado sa pamamagitan ng Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Haba ng Programa

Hanggang kailan ang programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay isang programa sa emergency na binuo bilang pagtugon sa pandemyang COVID-19. Magwawakas ang programa kapag nagamit na ang lahat ng pondo ng programa, o anim na buwan pagkatapos ideklara ng Department of Health and Human Services na wala nang pandemya, alinman dito ang mauna.

Paano ko malalaman kung magwawakas na ang programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Dapat magbigay sa iyo ng abiso ang kalahok na provider tungkol sa huling petsa o yugto ng pagsingil kung kailan ilalapat ang buong benepisyo sa iyong bill at ang petsa o yugto ng pagsingil kung kailan ilalapat ang partial na benepisyo sa iyong bill, bukod pa sa impormasyon tungkol sa gastusin sa iyong serbisyo ng broadband kapag nagwakas na ang programa.

Paano kung maubos na ang pondo ng programa sa panahon ng aking buwanang yugto ng pagsingil?

Hindi maaaring itapat ang pagwawakas ng programa sa iyong yugto ng pagsingil para sa serbisyo. Maaari itong magresulta sa pagtanggap mo ng hindi buong buwanang diskwento sa serbisyo sa panghuling buwan ng programa. Kung sakaling makatanggap ka ng partial na benepisyo sa huling buwan ng programa, dapat hingiin ng kalahok na provider ang iyong pahintulot bago ka nila singilin ng halagang mas mataas sa babayaran mo kung ilalapat ang buong Benepisyo ng Emergency na Broadband sa iyong bill sa broadband. Ibig sabihin, kung tumatanggap ka ng $50 na diskwento sa iyong bill sa broadband, pero sapat na lang ang mga magagamit na pondo sa programapara mabigyan ka ng $40 na diskwento, dapat hingiin ng iyong provider ang pahintulot mo na singilin ka para sa karagdagang $10.

Maaari ba akong patuloy na tumanggap ng serbisyo ng broadband kapag natapos na ang programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Kakailanganin ng mga sambahayang mag-opt in o hilingin na ipagpatuloy ang mga serbisyo ng broadband sa kanilang provider. Kung hindi ka mag-o-opt in o pipili ng bagong plano ng serbisyo sa iyong provider, magwawakas ang iyong serbisyo ng broadband kapag natapos na ang programa.

Sisingilin ba ako para sa serbisyo kapag natapos na ang programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Oo, kung sumasang-ayon kang patuloy na tumanggap ng serbisyo mula sa iyong provider.

Updated: 
Wednesday, May 19, 2021