Pagtulong sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Sambahayan Sa Panahon Ng Pandemya

Inatasan ng Kongreso ang FCC na bumuo ng bagong programa na nagkakahalaga ng $3.2 bilyon para matulungan ang mga sambahayan sa U.S. na nagkakaproblema sa pagbabayad para sa serbisyo ng internet sa panahon ng pandemya. Sa pamamagitan ng bagong benepisyo na ito, magagawa ng mga kwalipikadong sambahayan na makakonekta o manatiling konektado para makapagtrabaho sa remote na paraan o makapaghanap ng mga trabaho, maka-access ng mahahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at mapanatiling konektado ang mga mag-aaral sa classroom.

"Kailangan nating gamitin ang lahat ng available na tool nang sa gayon ay manatiling konektado ang 100% sa atin sa bansang ito at napakahalagang bahagi ng programang ito para magawa iyon." Acting Chairwoman Jessica Rosenworcel
Tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband

alt logo ng Pang-emergency na Benepisyo sa BroadbandNagbibigay ang Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband ng diskwento na hanggang $50 kada buwan para sa serbisyo sa broadband para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 kada buwan para sa mga nasa Tribal land. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong sambahayan ng one-time na diskwento na hanggang $100 para makabili ng laptop, desktop, o tablet mula sa mga nakikilahok na provider kung magbibigay sila ng kontribusyon na $10-$50 para sa presyo ng pagbili.

Iaanunsyo ang mga detalye sa pagiging kwalipikado sa programa at kung sino ang mga makikilahok na provider sa mga susunod na linggo.

Maging Kasosyo sa Outreach

Nagpapakilos ang FCC ng mga tao at organisasyon para makatulong sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa consumer tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Para makilahok, pakipunan at isumite ang form sa ibaba. Ipapadala sa wikang Ingles ang impormasyon at mga update tungkol sa programa.


Mga Opsyonal na Field

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa FCC sa broadbandbenefit@fcc.gov

May pahintulot ang FCC na kolektahin ang impormasyong ito alinsunod sa 47 U.S.C. 151, 152, 155, 303; 47 CFR 0.141. Gagamitin ng FCC ang ibinigay na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para magbahagi ng impormasyon tungkol sa outreach, pati na rin ng mga detalye at update tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Posibleng magsagawa ng karagdagang paghahayag kapag kinakailangan at naaangkop sa ilalim ng 5 U.S.C. § 552a(b) ng Privacy Act, kasama ang mga sumusunod: bilang pagsunod sa mga pederal na batas na nag-aatas ng paghahayag ng impormasyong nasa aming mga talaan; bilang pagsunod sa mga kahilingan mula sa Kongreso; para sa iba pang ahensya ng pederal na pamahalaan o sa iba pang kinatawan ng administratibo o husgado kung saan pinapahintulutang lumabas ang FCC; para sa pangangasiwa ng istatistikal na pananaliksik, pag-audit o mga sinisiyasat na usapin; at, para sa mga naaangkop na ahensya, entidad, at tao kapag may pinaghihinalaan o may nakumpirmang paglabag sa impormasyon ang FCC.

Spotlight: Mga Paparating na Kaganapan

Pebrero 12, 2021 - Roundtable ng Acting Chairwoman
Magsisimula si Acting Chairwoman Rosenworcel ng FCC ng isang virtual na roundtable na talakayan para makakuha ng opinyon ng publiko tungkol sa kung paano bubuuin ang programang Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Bibigyan ng roundtable ng oportunidad ang mga interesadong partido na magbahagi ng mga ideya kaugnay ng mahahalagang desisyon sa pampublikong patakaran at pangangasiwa ng programa na huhubog sa paraan ng Komisyon sa pagtataguyod ng programa.


Pebrero 16, 2021 - Takdang Panahon ng Pagtugon sa Mga Komento
Kasalukuyang nangangalap ng mga komento ang Komisyon tungkol sa programa bilang pagtugon sa isang kahilingan para sa mga komento na inilabas noong Enero 4, 2021. Maaaring i-file ang mga komento sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng ECFS: fcc.gov/ecfs sa WC Docket No. 20-445. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Pampublikong Paunawa.


Pebrero 17, 2021, 10:30 a.m. ET - Bukas na Pagpupulong ng FCC sa Buwan ng Pebrero
Makikinig ng presentasyon ang Komisyon tungkol sa programang Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Panoorin ang live na webcast ng Bukas na Pagpupulong sa fcc.gov/live.

 

 

Updated: 
Friday, February 12, 2021