U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Emergency Broadband Benefit (EBB) là một chương trình tạm thời của FCC để giúp những gia đình không có khả năng để mua internet hoặc những dụng cụ để lên internet ở nhà. FCC đang kêu gọi mọi người và các tổ chức giúp quảng cáo chương trình EBB. Các tài liệu dưới đây có sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể cóp bi xuống và tùy chỉnh các tài liệu để đáp ứng nhu cầu của mình, kể cả bằng cách thêm biểu trưng của bạn vào thương hiệu chung.

Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể tham gia thông qua một nhà cung cấp dịch vụ được chấp thuận hoặc thông qua trang GetEmergencyBroadband.org.

Để tìm hiểu thêm về chương trình hoặc để trở thành đối tác, hãy truy cập www.fcc.gov/broadbandbenefit-vietnamese.

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ tài liệu nào bên dưới, vui lòng liên hệ broadbandbenefit@fcc.gov (bằng tiếng Anh).

Nội dung Chiến dịch Nhận thức Theo mẫu

  • Tờ thông tin (8 1/2" x 11" PDF)
  • Tài liệu phát miễn phí dành cho người tiêu dùng (9" x 5" PDF)
  • Tài liệu phát miễn phí dành cho người tiêu dùng (4" x 5" PDF)

 


Tài nguyên Web

Biểu trưng Phúc lợi Băng thông rộng Khẩn cấp của

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (trans bkgnd)

 

Updated:
Tuesday, May 18, 2021