U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.
Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch
Giúp các hộ gia đình kết nối trong thời gian xảy ra đại dịch

EBB: Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp Là Gì & Nó Hoạt Động Như Thế Nào

Bà Jessica Rosenworcel, Tịch của FCC, đã cung cấp những thông tin tổng quát về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp (video bằng tiếng Anh).

Thêm Các Video Khác: En espa�ol | Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ


Sự Giúp Đỡ Đã Đến: (bằng tiếng Anh) Quỹ Internet Khẩn Cấp hiện tại đã được triển khai nhằm giúp đỡ những hộ gia đình Mỹ đạt điền kiện trong việc kết nối mạng internet; Quỹ Kết Nối Khẩn Cấp sẽ sớm được triển khai để giúp đỡ các trường học và thư viện.

Chương trình Kết nối Giá phải chăng đã thay thế Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Kết nối Giá phải chăng, vui lòng truy cập: fcc.gov/ACP.

Các thông tin về Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp

Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp sẽ cung cấp một khoản giảm trừ lên đến $50/tháng cho dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến $75/tháng cho các hộ gia đình sống tại các vùng đất được công nhận của Bộ Lạc Da Đỏ Bản Địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận khoản giảm trừ một lần duy nhất với số tiền lên đến $100 cho máy tính xách tay, máy tính để bàn, hoặc máy tính bảng được mua thông qua một nhà cung cấp có tham gia chương trình nếu hộ gia đình thanh toán số tiền mua hàng từ hơn $10 đến dưới $50.

Khoản giảm trừ của Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp được giới hạn cho một dịch vụ theo tháng và một thiết bị cho mỗi hộ gia đình.

Ai đủ điều kiện hưởng Chương Trình Phúc Lợi Internet Khẩn Cấp?

Cáchộgia đình đủđiều kiện phải đồng thời đăng ký tham gia chương trình và liên hệvới nhà cung cấp có tham gia chương trình đểlựa chọn một gói dịch vụ.

Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện hưởng phúc lợi nếu một thành viên trong gia đình đáp ứng được một trong những tiêu chí dưới đây:

  • Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức 135% căn cứ theo Nguyên Tắc Chuẩn Nghèo Liên Bang hoặc có tham gia vào các chương trình hỗ trợ nhất định, như SNAP, Medicaid, hoặc Lifeline;
  • Được chấp thuận để hưởng các phúc lợi của chương trình bữa sáng hoặc bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường học, bao gồm việc được hưởng thông qua Quỹ Dự Phòng Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của USDA trong năm học 2019-2020, 2020-2021 hoặc 2021-2022;
  • Nhận Trợ Cấp Liên Bang Dành Cho Sinh Viên Có Thu Nhập Thấp trong năm tặng thưởng hiện tại;
  • Bị giảm thu nhập đáng kể do mất việc hoặc bị cho nghỉ tạm thời kể từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 và hộ gia đình có tổng thu nhập trong năm 2020 ở mức $99,000 hoặc thấp hơn đối với một người nộp đơn và $198,000 đối với nhiều người nộp cùng một đơn; hoặc
  • Đáp ứng được những tiêu chí lựa chọn cho chương trình thu nhập thấp hoặc chương trình COVID-19 hiện hành của một nhà cung cấp có tham gia chương trình.

Tìm Thêm Các Thông Tin Người Tiêu Dùng

Tham khảo Các Câu Hỏi Thường Gặp Của Người Tiêu Dùng để tìm hiểu thêm các thông tin về chương trình phúc lợi.