U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Thông tin thêm

Tương tự như các mùa bầu cử khác, mùa bầu cử lần này sẽ dẫn đến sự gia tăng các cuộc gọi và tin nhắn từ các chiến dịch chính trị. Mặc dù các cuộc gọi và tin nhắn từ các chiến dịch đó được miễn trừ khỏi Danh Sách Không Được Gọi, Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Viễn Thông vẫn đưa ra các quy tắt cụ thể cần tuân theo.

Nhìn chung, các cuộc gọi tự động và tin nhắn tự động đến các số điện thoại di động cần có sự đồng ý trước và những cuộc gọi đến điện thoại cố định được phép không cần có sự đồng ý trước. Nhưng sẽ có những trường hợp ngoại lệ chi tiết như sau:

Những Hạn Chế Của Các Cuộc Gọi Tự Động Về Chính Trị

Những cuộc gọi liên quan chiến dịch chính trị đến được ghi âm trước hoặc tự động quay số, bao gồm cuộc gọi thoại tự động quay số, tin nhắn quay số tự động, và tin nhắn thoại được ghi âm trước, bị cấm gửi tới các điện thoại di động, máy nhắn tin, hoặc các thiết bị di động khác mà không có sự đồng ý trước của người nhận. Các hạn chế tương tự cũng được áp dụng cho các đường dây điện thoại bảo mật như đường dây khẩn cấp hoặc miễn phí, hoặc đường dây phục vụ bệnh viện hoặc các nơi tương tự.

Các cuộc gọi thoại ghi âm trước hoặc tự động liên quan đến chiến dịch chính trị được cho phép thực hiện khi gọi tới điện thoại cố định, ngay cả khi không có sự đồng ý trước.

Tất cả các cuộc gọi tin nhắn thoại được ghi âm trước liên quan đến chiến dịch phải bao gồm một số thông tin nhận dạng nhất định:

  • Danh tính của doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức khác gọi điện phải được nêu rõ ở đầu tin nhắn được ghi âm.
  • Nếu bên gọi điện là một doanh nghiệp hoặc tổ chức công ty, tên doanh nghiệp chính thức của tổ chức đó phải được nêu rõ ràng ở đầu tin nhắn.
  • Số điện thoại của bên gọi phải được cung cấp, trong hoặc sau tin nhắn.

Tin Nhắn Tự Động Về Chính Trị

Tin nhắn tự động - tin nhắn văn bản được tạo thông qua quay số tự động - cũng được coi là một loại cuộc gọi và tuân theo tất cả các quy tắc của cuộc gọi tự động.

Vì các tin nhắn sẽ được gửi đến các số điện thoại di động, các tin nhắn tự động yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bên nhận tin nhắn. Tuy nhiên, tin nhắn tư động về chính trị có thể được gửi mà không cần sự đồng ý trước của người nhận nếu người gửi tin nhắn không sử dụng quay số tự động mà nhập tay số điện thoại người nhận.

Báo Cáo Các Cuộc Gọi và Tin Nhắn Không Mong Muốn

Nếu bạn nghĩ bạn đang nhận được những cuộc gọi và tin nhắn tự động về chính trị không tuân thủ theo đúng các quy tắt của FCC, bạn có thể gửi khiếu nại tới FCC tại fcc.gov/complaints (Trang web tiếng Anh). Nếu bạn nhận được tin nhắn mà bạn không yêu cầu, vui lòng báo cáo người gửi bằng cách chuyển tiếp tin nhắn đến 7726 (hoặc "SPAM" (Thư rác)). Các chiến dịch cũng phải tuân thủ yêu cầu chọn không tham gia nếu bạn trả lời "STOP."

Tìm Hiểu Thêm

Để có thêm thông tin về các cuộc gọi và tin nhắn tự động, vui lòng truy cập trang web fcc.gov/robocalls/vietnamese. Hướng dẫn dành cho khách hàng của chúng tôi sẽ bao gồm các mẹo để giúp bạn phát hiện ra các gian lận và tránh những cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn, kèm với đường dẫn đến các cách chặn cuộc gọi.

 

 

 

   

 

 

Updated:
Friday, October 28, 2022