U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.

Ang Affordable Connectivity Program ay nilikha ng FCC upang tumulong sa mga sambahayan na nahihirapan na magbayad para sa serbisyo ng internet. Bilang bahagi ng pagsisikap na ito, ang FCC ay nakikipagtulungan sa mga tao at organisasyon upang tumulong na mapataas ang kamalayan tungkol sa ACP. Ang mga materyales sa ibaba ay magagamit ng publiko, at maaaaring i-download ay ikustomisa upang umayon sa iyong pangangailangan. Ang mga napiling sambahayan ay maaaring mag-enroll sa ACP sa pamamagitan ng isang aprubadong tagapagbigay ng serbisyo o sa pagbisita sa GetInternet.gov.

Upang malaman pa ang tungkol sa programa o maging isang katuwang bumisita sa www.fcc.gov/acp.

Kung ikaw ay may mga katanungan sa anumang mga materyales sa ibaba mangyaring makipag-ugnayan sa ACPinfo@fcc.gov.

Halimbawang Nilalaman para sa Kampanya sa Pagpapakilala

  • Fact Sheet (8 1/2" x 11" PDF)
  • Handout para sa Consumer (9" x 5" PDF)
  • Handout para sa Consumer (4" x 4" two-sided PDF)

Mga Sanggunian sa Web

Updated:
Monday, May 15, 2023