U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

ACP Web Banner Wind Down

Matatapos na ang ACP

Huminto na ang Affordable Connectivity Program sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon at enrollment noong Pebrero 7, 2024. Ang huling buwan na may buong pundo ang programa ay Abril 2024.

Lahat ng sambahayang naka-enroll sa ACP sa panahon ng pag-freeze ng enrollment, Pebrero 7, 2024 nang 11:59 PM ET, ay maaaring manatiling naka-enroll hanggang sa huling buwan ng serbisyo ng ACP kung hindi sila kinakailangang alisin sa pagkaka-enroll alinsunod sa mga alituntunin ng FCC.

Ang mga sambahayang inalis sa pagkaka-enroll mula sa programa, tulad ng pagkabigo na gamitin ang kanilang ACP-supported na serbisyo, ay hindi maaaring mag-apply o mag-enroll ulit sa ACP habang nasa panahon ng pag-freeze ng enrollment.

Mariing inirerekomenda sa mga sambahayang naka-enroll sa ACP ng maingat na surrin ang mga nakasulat na abiso mula sa kanilang kompanya ng internet at mula sa Universal Service Administrative Company (USAC), ang nangangasiwa sa ACP, tungkol sa pagtatapos (wind-down) ng ACP.

Hinihimok din ang mga sambahayan na kumonsulta sa kanilang kompanya ng internet para malaman ang higit pa kung paano maaapektuhan ng pagtatapos ng ACP ang kanilang serbisyo at bill sa internet.

Para sa mas marami pang update tungkol sa Wind Down ng ACP, sumangguni sa AffordableConnectivity.gov.


Paano Pinoprotektahan ng ACP ang mga Consumer?

Pinoprotektahan ng mga patakaran ng FCC ang mga benepisyaryo ng Affordable Connectivity Program sa pamamagitan ng:

  • Pagbibigay-daan sa mga consumer na piliin ang service plan na pinakanakakatugon sa kanilang mga pangangailangan (kabilang ang isang plan na maaaring mayroon na sila);
  • Pagtiyak na may access ang mga consumer sa mga sinusuportahang broadband na serbisyo anuman ang credit status nila;
  • Paghadlang sa mga provider na hindi pagsilbihan ang mga consumer na may mga dati nang balanseng dapat bayaran o hadlangang maka-enroll sa programa ang mga may dati nang utang;
  • Paghadlang sa pagpilit sa mga consumer na pumili ng mga plan na mas mahal o may mas mababang kalidad upang matanggap ang ACP;
  • Pagtiyak na hindi mananagot ang mga consumer para sa mga bayarin para sa maagang pagpapaputol;
  • Pagbawas sa potensyal ng bill shock (biglaang paglaki ng bill) o iba pang pinansyal na pinsala;
  • Pagbibigay-daan sa mga benepisyaryo ng ACP na lumipat ng provider o alok ng broadband na serbisyo; at
  • Pagbibigay ng dedikadong proseso ng FCC process para sa mga reklamo sa ACP.

Ang ilang provider ay maaaring may alternatibong aplikasyon na hihilingin nila sa iyo na kumpletuhin.

Aling Mga Provider ng Serbisyo ng Internet ang Kalahok sa Programa ng Murang Connectivity?

Iba't ibang provider ng broadband, kabilang ang mga nag-aalok ng landline at wireless broadband, ang kalahok sa Programa ng Murang Connectivity. Maghanap ng mga provider ng serbisyo sa broadband na iniaalok ang benepisyo sa iyong estado o teritoryo.

Ang mga kwalipikadong sambahayan ay dapat na mag-apply sa programa at makipag-ugnayan sa isang kalahok na provider para makapili ng plano ng serbisyo.

ACP Wind-Down Fact Sheet

Ang ACP Wind-Down Fact Sheet ay may higit pang impormasyon tungkol sa Ene. 23, 2024 11:59 pm na deadline para sa pag-enroll sa ACP, kasama ang mga susunod na hakbang para sa wind-down ng programa.


Karagdagang impormasyon

Kailangan ng Tulong sa ACP?

Kung kailangan mo ng makakausap tungkol sa iyong pagiging kwalipikado o sa status ng aplikasyon mo, tawagan ang ACP Support Center sa (877) 384-2575.

Para maghain ng hindi pormal na reklamo ng consumer laban sa iyong provider kung saan may kinalaman ang ACP, mag-click dito.


Mga Contact at Resource ng News Media

Paloma Isabel Perez
Sekretarya para sa Press ng FCC
paloma.perez@fcc.gov

Tanggapan ng Mga Ugnayan sa Media
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Fact Sheet ng ACP: PDF
 

Updated:
Monday, April 1, 2024