Magbubukas ang enrollment ng Programa ng Murang Connectivity sa Disyembre 31, 2021.

Tungkol sa Programa ng Murang Connectivity

Kamakailang ginawa ng Kongreso ang Programa ng Murang Connectivity, isang pangmatagalan, $14 bilyong programa, na papalit sa Programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband. Ang investment sa murang broadband na ito ay makakatulong na matiyak na makakaya natin ang mga koneksyon sa internet na kailangan natin sa trabaho, paaralan, pangangalagang pangkalusugan at higit pa sa mahabang panahon. Ang FCC ay naghahanap ng komento sa mga pagbabagong ipinatupad sa Infrastructure Investment and Jobs Act at magkakaroon ng mga panuntunan para sa Programa ng Murang Connectivity. Mangyaring umantabay para sa mga karagdagang update.

Ang benepisyo ay magbibigay ng diskwento na hanggang $30 kada buwan sa serbisyo sa internet para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 kada buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong lupa ng Tribu. Ang mga kwalipikadong sambahayan ay maaari ding makatanggap ng isang beses na diskwento na hanggang $100 para makabili ng laptop, desktop computer, o tablet sa mga kalahok na provider kung patuloy silang mag-aambag nang higit sa $10 at wala pang $50 sa presyo.

Ang Programa ng Murang Connectivity ay limitado sa isang diskwento sa buwanang serbisyo at isang diskwento sa device kada sambahayan.

Sino ang Kwalipikado sa Programa ng Murang Connectivity?

Kwalipikado ang isang sambahayan kung ang isang miyembro ng sambahayan ay nakakatugon sa kahit isa sa mga pamantayan sa ibaba:

  • May sahod na kasing taas o mas mababa sa 200% ng mga pederal na patakaran sa kahirapan;
  • Kalahok sa mga partikular na programa ng tulong, gaya ng SNAP, Medicaid, Federal Public Housing Assistance, SSI, WIC, o Lifeline;
  • Kalahok sa mga programang partikular sa Tribu, gaya ng Bureau of Indian Affairs General Assistance, Tribal TANF, o Food Distribution Program on Indian Reservations;
  • Apribadong makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa ng libre at may diskwentong presyo ng pananghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan, kabilang ang sa pamamagitan ng USDA Community Eligibility Provision sa taon ng paaralan na 2019-2020, 2020-2021, o 2021-202;
  • Nakatanggap ng Federal Pell Grant sa kasalukuyang taon ng award; o
  • Nakakatugon sa pamantayan ng kwalipikason para sa kasalukuyang programa sa may mababang kita ng isang kalahok na provider.

Dalawang Hakbang sa Pag-enroll

  1. Pumunta sa ACPBenefit.org para magsumite ng aplikasyon o mag-print ng mail-in na aplikasyon; at
  2. Makipag-ugnayan sa iyong gustong kalahok na provider para pumili ng kwalipikadong plano at ipalapat sa iyong bill ang diskwento.

Ang ilang provider ay maaaring may alternatibong aplikasyon na hihilingin nila sa iyo na kumpletuhin.

Ang mga kwalipikadong sambahayan ay dapat na mag-apply sa programa at makipag-ugnayan sa isang kalahok na provider para makapili ng plano ng serbisyo.

Makakuha ng Higit Pang Impormasyon sa Consumer

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Programa ng Murang Connectivity para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo.

Aling Mga Provider ng Serbisyo ng Internet ang Kalahok sa Programa ng Murang Connectivity?

Iba’t ibang provider ng broadband, kabilang ang mga nag-aalok ng landline at wireless broadband, ang kalahok sa Programa ng Murang Connectivity. Maghanap ng mga provider ng serbisyo sa broadband na iniaalok ang benepisyo sa iyong estado o teritoryo.


Humiling ng Speaker

Availablea ng mga FCC consumer expert para ipaliwanag ang Programa ng Murang Connectivity sa iyong event.


Maging Outreach Partner

Nagpapakilos ang FCC ng mga tao at organisasyon to help share important consumer information about the new Affordable Connectivity Program. Para lumahok, pakipunan at isumite ang form sa ibaba:

Mga Opsyonal na Field ng Form

 

  • Privacy Act Statement
  • Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa FCC sa ACPinfo@fcc.gov
 

Updated: 
Monday, January 3, 2022