ACP Web Banner Wind Down

Magtatapos ang mga Enrollment sa Pebrero 7, 2024

Ang Affordability Connectivity Program ay hihinto sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon at enrollment sa Pebrero 7, 2024. Ang mga mamimili ay dapat maaprubahan at ma-enroll sa isang service provider 11:59 pm ET sa Pebrero 7 upang matanggap ang benepisyo ng ACP.


Tungkol sa Programa ng Murang Connectivity

Kamakailang ginawa ng Kongreso ang Programa ng Murang Connectivity, isang pangmatagalan, $14 bilyong programa, na papalit sa Programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband. Ang investment sa murang broadband na ito ay makakatulong na matiyak na makakaya natin ang mga koneksyon sa internet na kailangan natin sa trabaho, paaralan, pangangalagang pangkalusugan at higit pa sa mahabang panahon. Ang FCC ay naghahanap ng komento sa mga pagbabagong ipinatupad sa Infrastructure Investment and Jobs Act at magkakaroon ng mga panuntunan para sa Programa ng Murang Connectivity. Mangyaring umantabay para sa mga karagdagang update.

Ang benepisyo ay magbibigay ng diskwento na hanggang $30 kada buwan sa serbisyo sa internet para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 kada buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong lupa ng Tribu. Ang mga kwalipikadong sambahayan ay maaari ding makatanggap ng isang beses na diskwento na hanggang $100 para makabili ng laptop, desktop computer, o tablet sa mga kalahok na provider kung patuloy silang mag-aambag nang higit sa $10 at wala pang $50 sa presyo.

Ang Programa ng Murang Connectivity ay limitado sa isang diskwento sa buwanang serbisyo at isang diskwento sa device kada sambahayan.

Sino ang Kwalipikado sa Programa ng Murang Connectivity?

Kwalipikado ang isang sambahayan kung ang isang miyembro ng sambahayan ay nakakatugon sa kahit isa sa mga pamantayan sa ibaba:

 • May sahod na kasing taas o mas mababa sa 200% ng mga pederal na patakaran sa kahirapan;
 • Kalahok sa mga partikular na programa ng tulong, gaya ng SNAP, Medicaid, Federal Public Housing Assistance, SSI, WIC, o Lifeline;
 • Kalahok sa mga programang partikular sa Tribu, gaya ng Bureau of Indian Affairs General Assistance, Tribal TANF, o Food Distribution Program on Indian Reservations;
 • Apribadong makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa ng libre at may diskwentong presyo ng pananghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan, kabilang ang sa pamamagitan ng USDA Community Eligibility Provision sa taon ng paaralan na 2019-2020, 2020-2021, o 2021-202;
 • Nakatanggap ng Federal Pell Grant sa kasalukuyang taon ng award; o
 • Nakakatugon sa pamantayan ng kwalipikason para sa kasalukuyang programa sa may mababang kita ng isang kalahok na provider.

Dalawang Hakbang sa Pag-enroll

 1. Pumunta sa GetInternet.gov para magsumite ng aplikasyon o mag-print ng mail-in na aplikasyon; at
 2. Makipag-ugnayan sa iyong gustong kalahok na provider para pumili ng kwalipikadong plano at ipalapat sa iyong bill ang diskwento.

Paano Pinoprotektahan ng ACP ang mga Consumer?

Pinoprotektahan ng mga patakaran ng FCC ang mga benepisyaryo ng Affordable Connectivity Program sa pamamagitan ng:

 • Pagbibigay-daan sa mga consumer na piliin ang service plan na pinakanakakatugon sa kanilang mga pangangailangan (kabilang ang isang plan na maaaring mayroon na sila);
 • Pagtiyak na may access ang mga consumer sa mga sinusuportahang broadband na serbisyo anuman ang credit status nila;
 • Paghadlang sa mga provider na hindi pagsilbihan ang mga consumer na may mga dati nang balanseng dapat bayaran o hadlangang maka-enroll sa programa ang mga may dati nang utang;
 • Paghadlang sa pagpilit sa mga consumer na pumili ng mga plan na mas mahal o may mas mababang kalidad upang matanggap ang ACP;
 • Pagtiyak na hindi mananagot ang mga consumer para sa mga bayarin para sa maagang pagpapaputol;
 • Pagbawas sa potensyal ng bill shock (biglaang paglaki ng bill) o iba pang pinansyal na pinsala;
 • Pagbibigay-daan sa mga benepisyaryo ng ACP na lumipat ng provider o alok ng broadband na serbisyo; at
 • Pagbibigay ng dedikadong proseso ng FCC process para sa mga reklamo sa ACP.

Ang ilang provider ay maaaring may alternatibong aplikasyon na hihilingin nila sa iyo na kumpletuhin.

Makakuha ng Higit Pang Impormasyon sa Consumer

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Programa ng Murang Connectivity para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo.

Aling Mga Provider ng Serbisyo ng Internet ang Kalahok sa Programa ng Murang Connectivity?

Iba't ibang provider ng broadband, kabilang ang mga nag-aalok ng landline at wireless broadband, ang kalahok sa Programa ng Murang Connectivity. Maghanap ng mga provider ng serbisyo sa broadband na iniaalok ang benepisyo sa iyong estado o teritoryo.

Ang mga kwalipikadong sambahayan ay dapat na mag-apply sa programa at makipag-ugnayan sa isang kalahok na provider para makapili ng plano ng serbisyo.

ACP Wind-Down Fact Sheet

Ang ACP Wind-Down Fact Sheet ay may higit pang impormasyon tungkol sa Ene. 23, 2024 11:59 pm na deadline para sa pag-enroll sa ACP, kasama ang mga susunod na hakbang para sa wind-down ng programa.


Karagdagang impormasyon

Kailangan ng Tulong sa ACP?

Kung kailangan mo ng makakausap tungkol sa iyong pagiging kwalipikado o sa status ng aplikasyon mo, tawagan ang ACP Support Center sa (877) 384-2575.

Para maghain ng hindi pormal na reklamo ng consumer laban sa iyong provider kung saan may kinalaman ang ACP, mag-click dito.


Mga Contact at Resource ng News Media

Paloma Isabel Perez
Sekretarya para sa Press ng FCC
paloma.perez@fcc.gov

Tanggapan ng Mga Ugnayan sa Media
mediarelations@fcc.gov
202-418-0500

Fact Sheet ng ACP: PDF
 

Updated:
Friday, January 19, 2024