Paano ako makakapag-sign up para sa Programang Abot-Kayang Koneksyon?

Maaaring mag-enroll ang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o pagbisita sa AffordableConnectivity.gov.

Direkta ko bang matatanggap ang mga pondo bawat buwan?

Hindi, nagbibigay ang Programang Abot-Kayang Koneksyon ng buwanang diskwento sa serbisyo ng internet na hanggang sa $30 kada kwalipikadong sambahayan (o hanggang $75 kada kwalipikadong sambahayan sa mga Tribal land). Direktang matatanggap ng kalahok na provider ng serbisyo ng broadband ang mga pondo.

Aling mga provider ng internet ang kalahok sa Programang Abot-Kayang Koneksyon?

Lalahok sa Programang Abot-Kayang Koneksyon ang iba’t ibang provider ng internet, kabilang iyong nag-aalok ng mga serbisyo ng landline at wireless. Depende sa kung saan ka nakatira, maaaring magkaroon ka ng mga pagpipiliang provider. Makipag-ugnayan sa mga provider ng serbisyo ng internet sa iyong lugar upang malaman ang tungkol sa kanilang mga plano para sa paglahok sa programa. Makikita mo ang listahan ng mga kalahok na provider ayon sa estado at teritoryo sa webpage na ito, www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers.

Ano ang pinalaking halaga ng benepisyo para sa mga residente ng mga Tribal Land?

Makakatanggap ang mga kwalipikadong sambahayan sa mga Tribal land ng kabuuang buwanang diskwento na hanggang $75. Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Tribal land sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: AffordableConnectivity.gov/do-i-qualify/enhanced-tribal-benefit/.

Pagiging Kwalipikado

Paano Mag-apply

 • Paano ako makakapag-apply?expand and contract
 • Maaari ba akong direktang mag-apply sa isang provider?  expand and contract
 • Kailangan ko bang makipag-ugnayan sa aking napiling provider pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon ko?  expand and contract
 • Kung magsusumite ako ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, paano ko malalaman kung naaprubahan ako at kailan ako maaaring makipag-ugnayan sa provider upang masimulang matanggap ang benepisyo?  expand and contract
 • Kailangan ko bang mag-apply kung kasalukuyan akong tumatanggap ng mga benepisyo ng Lifeline?  expand and contract
 • Paano inilalarawan ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Programang Abot-Kayang Koneksyon?expand and contract
 • Anong dokumento ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa Programang Abot-Kayang Koneksyon?expand and contract
 • Paano ko mapatutunayan na aprubado ang aking anak para sa programang libre o mas murang tanghalian o almusal sa paaralan?expand and contract
 • Kanino ako makikipag-ugnayan kung mayroon akong kapansanan at kailangan ko ng tulong sa pag-apply para sa Programang Abot-Kayang Koneksyon?expand and contract

Mga Diskwento sa Serbisyo ng Internet

Mga Nakakonektang Device

Paano magagamit ang $100 na benepisyo sa device?

Maaaring i-reimburse sa mga kalahok na provider ng serbisyo ng internet ang hanggang $100 kung magsu-supply sila ng nakakonektang device sa isang sambahayan, sa kundisyong nagbabayad ang sambahayan ng mahigit sa $10 pero wala pang $50 para sa device. Ibig sabihin, para masulit ang benepisyong ito, dapat itong gawin sa pamamagitan ng iyong kalahok na provider ng serbisyo ng internet, at dapat na may ambag ka sa gastos. Limitado ang benepisyong device sa isang laptop, desktop computer, o tablet. Hindi kasama rito ang mga cell phone, malaking telepono, o "phablet" na nagagamit para sa mga cellular call.

Kung nasa iisang sambahayan kami ng anak ko, maaari ba kaming makakuha ng tig-isa naming nakakonektang device sa pamamagitan ng Programang Abot-Kayang Koneksyon?

Hindi. Limitado ang bawat sambahayan sa diskwento sa isang device.

Pantribu

Kailangan bang maging miyembro ng Tribu ng mga indibidwal para maging kwalipikado sila sa pinalaking Pantribung benepisyo?

Hindi. Maaaring matanggap ng sinumang nakatira sa mga kwalipikadong Tribal land ang pinalaking Pantribung benepisyo. Hindi nila kailangang maging miyembro ng Tribu.

Paano ko malalaman kung kwalipikado ang aking sambahayan para sa pinalaking Pantribung benepisyo?

Malalaman mo ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Tribal land sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: AffordableConnectivity.gov/do-i-qualify/enhanced-tribal-benefit/.

Maaari ko bang matanggap ang parehong pinalaking Pantribung Benepisyo sa Lifeline at ang $75 sa Programang Abot-Kayang Koneksyon bawat buwan?

Oo. Maaaring matanggap ng kwalipikadong sambahayan sa mga Tribal land ang parehong $34.25 na Pantribung benepisyo sa Lifeline at ang $75 na benepisyo sa Programang Abot-Kayang Koneksyon. Maaaring gamitin ang mga ito sa parehong kwalipikadong serbisyo o nang magkahiwalay sa isang serbisyo ng Lifeline at serbisyo ng internet sa iisa o magkaibang provider sa kundisyong kalahok ang provider sa Programang Abot-Kayang Koneksyon. Halimbawa, maaaring magkaroon ang isang kwalipikadong sambahayan ng serbisyo ng mobile na suportado ng Lifeline at hiwalay na serbisyo ng internet sa bahay na suportado sa pamamagitan ng Programang Abot-Kayang Koneksyon.

Pag-transition ng Benepisyo sa Pang-emergency na Broadband

Magtatapos na ba ang Emergency Broadband Benefit Program?

Ang Emergency Broadband Benefit ay isang programang emergency na binuo bilang tugon sa pandemya ng COVID-19. Kamakailan ay pinalitan ng Kongreso ang Emergency Broadband Benefit program ng Affordable Connectivity Program, isang bago at mas mahabang panahon programa na patuloy na tutulungan ang mga pamilya at sambahayan na nahihirapan sa pagbayad sa serbisyo ng internet.

Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Alamin pa ang tungkol sa Affordable Connectivity Program sa pagbisita sa fcc.gov/ACP

Ano ang magbabago?

 • Ang pinakamataas na benepisyo ay magbabago mula $50 kada buwan at magiging $30 kada buwan para sa mga sambahayan na hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land. Ang buwanang benepisyo ay mananatiling $75 para sa mga sambahayan na matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land.
 • Ang mga sambahayan ay may mga bagong paraan upang maging kuwalipikado sa Affordable Connectivity Program, tulad ng pagtanggap ng benepisyong WIC benefits o pagkakaroon ng kita na o mas mababa sa 200% ng Federal Poverty Guidelines
 • Ang mga sambahayan na kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta na pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020, o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, ay kailangan na maging kuwalipikado muli para sa Affordable Connectivity Program. Makikipag-ugnayan sa iyong ang administrador ng programa o ang iyong tagapagbigay ng serbisyo kung kailangan mo maging kuwalipikadong muli.

Mawawala ba ang aking serbisyo ng internet kapag ang Emergency Broadband Benefit program ay magtatapos sa Disyembre 31, 2021?

Hindi ka mawawalan ng serbisyo ng internet sa Disyembre 31. Ang mga sambahayan na naka-enrol sa Emergency Broadband Benefit Program hanggang Disyembre 31, 2021 ay patuloy na matatanggap ang kanilang kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022. Ang iyong tagapagbigay ng serbisyo at administrador ng programa (USAC) ay magbabahagi ng mas maraming impormasyon tungkol sa pagpapalit ng programa at mga hakbang na kailangan mong gawin upang patuloy na makatanggap ng may-diskuwentong serbsiyo

Paano ako patuloy na makakatanggap ng diskuwento ng Emergency Broadband Benefit?

Wala kang kailangang gawing aksyon upang patuloy na matanggap ang iyong buwanang diskuwento sa Enero at Pebrero. Patuloy mong matatanggap ang iyong kasalukuyang buwanang benepisyo hanggang Marso 1, 2022.

Kung ako ay kuwalipikado sa Emergency Broadband Benefit dahil sa malaking pagkawala ng kita na resulta sa pagkawala ng trabaho o furlough mula Pebrero 29, 2020 o sa pagtugon sa pamantayan sa programa sa COVID-19 ng kasaling tagapagbigay ng serbisyo, paano ako magiging kuwalipikado saAffordable Connectivity Program?

Ikaw ay makakatanggap ng karagdagang detalye tungkol sa mga hakbang na kailangan mong gawin mula sa administrador ng programa o iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa Enero 2022, at bibigyan ng hindi bababa sa 30 araw upang tumugon. Kung nakipag-ugnayan sa iyo, kailangan mong magbigay ng dokumentasyon bilang patunay upang maaari kang magpatuloy sa ACP kapag ang panahon ng transisyon ay matapos Marso 1, 2022. Ikaw ay patuloy na matatanggap ang iyong buong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Maaari ko bang magamit ang aking benepisyo sa panahon ng transisyon (mula Disyembre 31- Marso 1) kung ako ay magpalit ng tagapagbigay ng serbsyo?

Oo, kung gusto mong ilipat ang iyong diskuwento sa Emergency Broadband Benefit sa ibang kasaling tagapagbigay ng serbisyo ng internet sa panahon ng transisyon, maaari mong magamit ang iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022.

Kailan mababawasan ang aking buwanang benepisyo?

Patuloy mong matatanggap ang kabuuan ng iyong Emergency Broadband Benefit hanggang Marso 1, 2022. Ang mga sambahayan na kuwalipikado para sa Affordable Connectivity Program at hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land ay magbabago ang benepisyo na pinakamataas na $30 kada buwan pagkatapos ng nasabing petsa.

Sa kasalukuyan ang aking buwanang bill ay sakop ng buo ng Emergency Broadband Benefit, ang Affordable Connectivity Program ba ay sakop ang aking buong buwanang bill?

Para sa mga sambahayang hindi matatagpuan sa mga kuwalipikadong Tribal land, kung ang iyong buwanang bill sa serbisyo ay mababa sa $30 kada buwan ito ay patuloy na masasakop nang buo ng Affordable Connectivity Program. Kung ang iyong bill ay nagkakahalaga ng higit sa $30 kada buwan ikaw ang magiging responsable sa nalalabing halaga. Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo upang malaman kung sila ay may ibang mga plan na maaaring masakop nang buo ng bagong $30 halaga ng benepisyo.

Para sa mga sambahayan sa mga kuwalipikadong Tribal land, ang halaga ng benepisyo ay mananatiling $75 kada buwan ayon sa Affordable Connectivity Program. Ang buwanang bill sa serbisyo na hanggang $75 ay patuloy na masasakop nang buong benepisyo ng Affordable Connectivity Program.

Paano nito maaapekthan ang aking buwanang bill sa internet?

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa iyong buwanang bill, kasama ang halaga ng iyong bill, panahon ng pagbabago sa iyong bill, pagbabago sa iyong service plan, atbp., mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo ng internet.

Kung ikaw ay may karagdagang katanungan tungkol sa transisyon sa Affordable Connectivity Program, makipag-ugnayan sa ACPSupport@USAC.org o sa 877-384-2575.

Updated: 
Monday, May 9, 2022