Việc thu thập và phân tích các bình luận từ công chúng là một phần quan trọng trong quy trình thiết lập quy tắc của FCC, và việc đó cho phép công chúng tham gia phát triển các quy tắc và chính sách có ảnh hưởng đến các vấn đề về viễn thông và phát sóng.

Mỗi khi Quốc hội ban hành một luật ảnh hưởng đến viễn thông, FCC khởi động một thủ tục (Trang web tiếng Anh) để tạo lập các quy tắc và chính sách được yêu cầu bởi luật mới. Ủy ban cũng có thể khởi động một thủ tục khi một bên ở ngoài nộp một kiến nghị để mưu cầu một luật mới hoặc thay đổi trong các quy tắc hiện hữu.

Đa phần các quy tắc FCC được thông qua bởi một thủ tục được biết đến là việc thiết lập quy tắc qua "thông báo và bình luận", việc này sẽ thông báo cho công chúng biết rằng Ủy ban đang cân nhắc thông qua hay điều chỉnh các quy tắc về một chủ đề cụ thể và đang tìm kiếm bình luận từ công chúng. Ủy ban cân nhắc các bình luận nhận được trong việc triển khai các quy tắc cuối cùng.

Tìm hiểu thêm về các quy trình ra-quyết-định (Trang web tiếng Anh) của FCC.

Đệ trình Bình luận

Khi đệ trình các bình luận cho FCC, hãy lưu ý rằng:

 • Tất cả các bình luận phải được nộp bằng Tiếng Anh.
 • Bình luận nên bao gồm tên của bạn.
 • Bạn phải bao gồm số văn kiện hay số thiết lập quy tắc của thủ tục cho bình luận tương ứng. Số văn kiện hay số thiết lập quy tắc của thủ tục có thể tìm thấy ở trang đầu của tài liệu FCC hay trong Thông cáo Công chúng mở đầu cho thủ tục.
 • Bạn có thể nộp một bình luận cả ở dạng điện tử hay là trên giấy.
  • Các bình luận điện tử phải được nộp trước nửa đêm Múi giờ Miền Đông (ET) vào ngày hết thời hạn bình luận.
  • Các bình luận viết tay phải được nộp trước 7 giờ tối. Múi giờ Miền Đông vào ngày hết thời hạn bình luận.
 • Các bình luận mà bạn nộp cho FCC sẽ được để công khai.

Nộp Mẫu Điện tử

Hệ thống Nộp Bình luận Điện tử (ECFS) (Trang web tiếng Anh) của FCC cho phép bạn đệ trình bình luận thông qua internet cho các thủ tục đã được đánh số văn viện hay thủ tục thiết lập quy tắc.

ECFS Tốc hành là một quy trình nộp bình luận được đơn giản hóa cho người tiêu dùng dựa trên các chủ đề, thay vì dựa trên một số văn kiện hay số thiết lập quy tắc. ECFS Tốc hành liệt kê các chủ đề (Trang web tiếng Anh) được cho là đáng quan tâm nhất. Bằng cách nhấp vào một chủ đề, một cá nhân có thể điền vào thông tin cá nhân, viết bình luận của họ và nhấn nút gửi để nộp các bình luận.

Thông thường, bạn sẽ chỉ nộp một bản sao bình luận điện tử, nhưng nếu bạn đang nộp các bình luận cho một thủ tục liệt kê nhiều số văn kiện hay số thiết lập quy tắc trên trang đầu của thủ tục đó, thì bạn phải dùng mẫu tải lên tiêu chuẩn và không dùng ECFS Tốc hành. Hãy xem Các câu hỏi thường gặp về ECFS (Trang web tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Để được hỗ trợ trong việc sử dụng ECFS, hãy gửi thư điện tử về ECFS@fcc.gov, hoặc gọi cho Bộ phận Trợ giúp ECFS qua số (202) 418-0193, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều Múi giờ Miền Đông.

Nộp Mẫu Trên Giấy

Các bản sao được in ra của các bình luận có thể được nộp cho Ủy ban không trễ hơn 7:00 tối Múi giờ Miền Đông vào ngày hết hạn. Vui lòng kèm theo một bản gốc (với một chữ kỹ gốc) và bốn bản sao bình luận của bạn, và hãy chắc là đã bao gồm tên liên lạc, địa chỉ, và số điện thoại trong các bình luận của bạn. Vui lòng gõ bằng phông chữ cỡ-12 hay lớn hơn hoặc là viết rõ ràng. Thư giới thiệu thì không cần thiết. Nếu các bình luận của bạn là bí mật, hãy dán nhãn mỗi trang "Không dành cho Kiểm duyệt Công cộng" hoặc "Bí mật" vào góc trên bên-tay-phải và cung cấp giải thích tại sao bạn tin rằng việc nộp đơn nên là bí mật. Hãy xem hướng dẫn đầy đủ cho việc nộp bình luận trên giấy (Trang web tiếng Anh).

Địa chỉ để gửi-tay các tài liệu:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
45 L Street NE
Washington, DC 20554
Giờ làm việc là từ 8:00 sáng đến 7:00 tối Múi giờ Miền Đông.

Địa chỉ cho thư tín Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Thư tín thương mại qua đêm, ngoài Thư tín Tốc hành Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ và Thư tín Ưu tiên, phải được ghi địa chỉ về:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
9050 Junction Drive
Annapolis Junction, MD 20701

Bình luận từ Người bị Khuyết tật

Người bị khuyết tật nộp bình luận qua các định dạng phi-in-ấn cần bao gồm tên liên lạc, địa chỉ và số điện thoại. Hãy luôn tham chiếu đến số văn kiện hay số thiết lập quy tắc khi nộp đơn cho các thủ tục của Ủy ban. Cung cấp một bản sao in ra sẽ đẩy nhanh quy trình xử lý.  Nếu bạn có các câu hỏi về việc tiếp cận cho người bị khuyết tật, hãy gửi thư điện tử về FCC504@fcc.gov hoặc gọi 1-202-418-0530 (thoại), hoặc 1-202-418-0432 (Thoại văn bản, TTY). 

Các từ viết tắt và Thuật ngữ

Sau đây là một vài thuật ngữ và các từ viết tắt liên-quan-đến-FCC và một số hướng dẫn sẽ giúp đỡ bạn trong việc nộp bình luận và thông hiểu các quy trình ra-quyết-định của FCC.

 • Toàn thể (En banc)  expand and contract
 • Vắng mặt (Ex parte)  expand and contract
 • Thông báo Thêm về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (FNPRM)  expand and contract
 • Bản ghi nhớ Ý kiến và Chỉ thị (MO&O)  expand and contract
 • Thông báo Truy vấn (NOI)  expand and contract
 • Thông báo về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (NPRM)  expand and contract
 • Chỉ thị Xem xét lại  expand and contract
 • Kiến nghị Thiết lập quy tắc (Kiến nghị)  expand and contract
 • Thông cáo Công chúng (PN)  expand and contract
 • Báo cáo và Chỉ thị (R&O)  expand and contract
 • Kiến nghị Xem xét lại  expand and contract

Sự riêng tư và Thông tin Trực tuyến

Nếu bạn tự nguyện cung cấp cho FCC thông tin cá nhân, bằng việc gửi thư-điện-tử hay bằng cách điền một biểu mẫu và đệ trình lên thông qua trang mạng của chúng tôi, bạn biểu thị chấp thuận tự nguyện cho FCC sử dụng thông tin mà bạn đệ trình để phản hồi cho thông điệp của bạn và để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các thông tin và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Đệ trình của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được chia sẻ trong nội bộ FCC cũng như là với các cơ quan Liên bang hay Tiểu bang khác, hoặc với bên khác nếu như điều đó là cần thiết để đáp ứng các vấn đề được nêu ra trong đệ trình của bạn như đã được cho phép bởi các hệ thống lưu trữ hồ sơ của Ủy ban hoặc như đã được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật, bao gồm các yêu cầu từ Quốc hội, các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin từ các cá nhân hay công ty, cho các mục đích thực thi pháp luật, cho việc sử dụng thường lệ của cơ quan tuân thủ theo Đạo luật về Quyền riêng tư, hoặc tuân theo các quy tắc của chúng tôi về truy cập và lưu trữ hồ sơ công cộng.

Ủy ban làm việc liên tục nhằm đặt ra và thực hiện các thủ tục điều chỉnh việc thu thập, duy trì, sử dụng, và phổ biến thông tin được-Đạo-luật-về-Quyền-riêng-tư-bảo-vệ Hãy ghé thăm Trang Mạng Đạo luật về Quyền riêng tư (Trang web tiếng Anh) để có thông tin toàn diện về việc tuân thủ của chúng tôi đối với Đạo luật về Quyền riêng tư 1974, và thông tin về việc làm thế nào để nộp một yêu cầu theo Đạo luật về Quyền riêng tư.

Bất kỳ bình luận nào mà bạn đệ trình cho FCC về một thiết lập quy tắc được đề xuất, kiến nghị, hay văn bản khác mà trong đó bình luận công cộng được yêu cầu sẽ được để công khai, bao gồm bất kỳ thông tin có thể nhận diện cá nhân nào mà bạn bao gồm trong đệ trình của mình. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không-thể-nhận-dạng-cá-nhân với các bên khác, bao gồm công chúng, trong dạng tổng hợp, dưới dạng một phần hay đã được hiệu chỉnh, hoặc đúng nguyên văn.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, April 10, 2018