U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Việc thu thập và phân tích các bình luận từ công chúng là một phần quan trọng trong quy trình thiết lập quy tắc của FCC, và việc đó cho phép công chúng tham gia phát triển các quy tắc và chính sách có ảnh hưởng đến các vấn đề về viễn thông và phát sóng.

Mỗi khi Quốc hội ban hành một luật ảnh hưởng đến viễn thông, FCC khởi động một thủ tục (Trang web tiếng Anh) để tạo lập các quy tắc và chính sách được yêu cầu bởi luật mới. Ủy ban cũng có thể khởi động một thủ tục khi một bên ở ngoài nộp một kiến nghị để mưu cầu một luật mới hoặc thay đổi trong các quy tắc hiện hữu.

Đa phần các quy tắc FCC được thông qua bởi một thủ tục được biết đến là việc thiết lập quy tắc qua "thông báo và bình luận", việc này sẽ thông báo cho công chúng biết rằng Ủy ban đang cân nhắc thông qua hay điều chỉnh các quy tắc về một chủ đề cụ thể và đang tìm kiếm bình luận từ công chúng. Ủy ban cân nhắc các bình luận nhận được trong việc triển khai các quy tắc cuối cùng.

Tìm hiểu thêm về các quy trình ra-quyết-định (Trang web tiếng Anh) của FCC.

Đệ trình Bình luận

Khi đệ trình các bình luận cho FCC, hãy lưu ý rằng:

  • Tất cả các bình luận phải được nộp bằng Tiếng Anh.
  • Bình luận nên bao gồm tên của bạn.
  • Bạn phải bao gồm số văn kiện hay số thiết lập quy tắc của thủ tục cho bình luận tương ứng. Số văn kiện hay số thiết lập quy tắc của thủ tục có thể tìm thấy ở trang đầu của tài liệu FCC hay trong Thông cáo Công chúng mở đầu cho thủ tục.
  • Bạn có thể nộp một bình luận cả ở dạng điện tử hay là trên giấy.
    • Các bình luận điện tử phải được nộp trước nửa đêm Múi giờ Miền Đông (ET) vào ngày hết thời hạn bình luận.
    • Các bình luận viết tay phải được nộp trước 7 giờ tối. Múi giờ Miền Đông vào ngày hết thời hạn bình luận.
  • Các bình luận mà bạn nộp cho FCC sẽ được để công khai.

Nộp Mẫu Điện tử

Hệ thống Nộp Bình luận Điện tử (ECFS) (Trang web tiếng Anh) của FCC cho phép bạn đệ trình bình luận thông qua internet cho các thủ tục đã được đánh số văn viện hay thủ tục thiết lập quy tắc.

ECFS Tốc hành là một quy trình nộp bình luận được đơn giản hóa cho người tiêu dùng dựa trên các chủ đề, thay vì dựa trên một số văn kiện hay số thiết lập quy tắc. ECFS Tốc hành liệt kê các chủ đề (Trang web tiếng Anh) được cho là đáng quan tâm nhất. Bằng cách nhấp vào một chủ đề, một cá nhân có thể điền vào thông tin cá nhân, viết bình luận của họ và nhấn nút gửi để nộp các bình luận.

Thông thường, bạn sẽ chỉ nộp một bản sao bình luận điện tử, nhưng nếu bạn đang nộp các bình luận cho một thủ tục liệt kê nhiều số văn kiện hay số thiết lập quy tắc trên trang đầu của thủ tục đó, thì bạn phải dùng mẫu tải lên tiêu chuẩn và không dùng ECFS Tốc hành. Hãy xem Các câu hỏi thường gặp về ECFS (Trang web tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Để được hỗ trợ trong việc sử dụng ECFS, hãy gửi thư điện tử về ECFS@fcc.gov, hoặc gọi cho Bộ phận Trợ giúp ECFS qua số (202) 418-0193, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều Múi giờ Miền Đông.

Nộp Mẫu Trên Giấy

Các bản sao được in ra của các bình luận có thể được nộp cho Ủy ban không trễ hơn 7:00 tối Múi giờ Miền Đông vào ngày hết hạn. Vui lòng kèm theo một bản gốc (với một chữ kỹ gốc) và bốn bản sao bình luận của bạn, và hãy chắc là đã bao gồm tên liên lạc, địa chỉ, và số điện thoại trong các bình luận của bạn. Vui lòng gõ bằng phông chữ cỡ-12 hay lớn hơn hoặc là viết rõ ràng. Thư giới thiệu thì không cần thiết. Nếu các bình luận của bạn là bí mật, hãy dán nhãn mỗi trang "Không dành cho Kiểm duyệt Công cộng" hoặc "Bí mật" vào góc trên bên-tay-phải và cung cấp giải thích tại sao bạn tin rằng việc nộp đơn nên là bí mật. Hãy xem hướng dẫn đầy đủ cho việc nộp bình luận trên giấy (Trang web tiếng Anh).

Địa chỉ để gửi-tay các tài liệu:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
45 L Street NE
Washington, DC 20554
Giờ làm việc là từ 8:00 sáng đến 7:00 tối Múi giờ Miền Đông.

Địa chỉ cho thư tín Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Thư tín thương mại qua đêm, ngoài Thư tín Tốc hành Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ và Thư tín Ưu tiên, phải được ghi địa chỉ về:

Marlene H. Dortch, Thư ký (Secretary)
Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission)
Văn phòng Thư ký (Office of the Secretary)
9050 Junction Drive
Annapolis Junction, MD 20701

Bình luận từ Người bị Khuyết tật

Người bị khuyết tật nộp bình luận qua các định dạng phi-in-ấn cần bao gồm tên liên lạc, địa chỉ và số điện thoại. Hãy luôn tham chiếu đến số văn kiện hay số thiết lập quy tắc khi nộp đơn cho các thủ tục của Ủy ban. Cung cấp một bản sao in ra sẽ đẩy nhanh quy trình xử lý.  Nếu bạn có các câu hỏi về việc tiếp cận cho người bị khuyết tật, hãy gửi thư điện tử về FCC504@fcc.gov hoặc gọi 1-202-418-0530 (thoại), hoặc 1-202-418-0432 (Thoại văn bản, TTY). 

Các từ viết tắt và Thuật ngữ

Sau đây là một vài thuật ngữ và các từ viết tắt liên-quan-đến-FCC và một số hướng dẫn sẽ giúp đỡ bạn trong việc nộp bình luận và thông hiểu các quy trình ra-quyết-định của FCC.

Toàn thể (En banc)

Một phiên điều trần toàn thể (en banc) là việc trình bày trước toàn bộ Ủy ban về các chủ đề xác định, thường là bởi các đại diện của các nhóm bên ngoài có quan tâm. Các chủ đề cho điều trần toàn thể bao gồm Truyền hình cho Trẻ nhỏ, Truyền hình Kỹ thuật số và Quyền sở hữu Phát sóng.

Vắng mặt (Ex parte)

Các quy tắc vắng mặt (ex parte) của FCC đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia trong một thủ tục FCC có cơ hội bình đẳng để tìm hiểu các quan điểm được trình bày bởi những bên khác trong thủ tục. Một thuyết trình vắng mặt là bất kỳ trao đổi được viết ra hoặc bằng miệng bởi một bên ở ngoài Ủy ban, hoặc bất kỳ nhân viên Ủy ban nào liên quan đến việc ra quyết định, hướng đến sự hoàn thiện hay kết quả của một thủ tục và không tống đạt đến (được gửi thư hay giao đến cho) tất cả các bên của thủ tục (nếu viết ra) hoặc cho thủ tục mà tất cả các bên không được gửi thông báo trước (nếu bằng miệng). Các quy tắc vắng mặt thiết lập liệu rằng, và trong các trường hợp nào, thì thuyết trình vắng mặt có thể tiến hành với FCC. Hầu hết các thủ tục thiết lập quy tắc là "được phép nhưng phải tiết lộ", có nghĩa là các thuyết trình vắng mặt thì được cho phép miễn là các bản sao (hay trong trường hợp các thuyết trình miệng, là các bản tóm tắt được ghi lại) được nộp để lưu hồ sơ thủ tục. Một số thủ tục khác, như là các thủ tục được chỉ định cho điều trần và các thủ tục cấp phép, thì "bị giới hạn", nghĩa là các trao đổi vắng mặt là bị nghiêm cấm trừ khi được miễn trừ cụ thể. Bạn có thể lấy được một bản sao các quy tắc vắng mặt của FCC trực tuyến tại: các quy tắc vắng mặt trực tuyến (Trang web tiếng Anh), hoặc bằng cách gọi cho Văn phòng Thư ký của FCC qua số (202) 418-0300, hoặc (202) 418-2960 (Thoại văn bản).

Thông báo Thêm về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (FNPRM)

Sau khi xem xét các bình luận nhận được phản hồi cho một Thông báo về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (NPRM), FCC ban hành hoặc là một Thông báo Thêm về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (FNPRM) để mưu cầu bình luận công cộng bổ sung về những vấn đề nhất định trong thủ tục, hoặc là một Báo cáo và Chỉ thị (R&O).

Bản ghi nhớ Ý kiến và Chỉ thị (MO&O)

FCC có thể thông qua một Bản ghi nhớ Ý kiến và Chỉ thị (MO&O) để phản hồi cho các yêu cầu khác từ các thực thể bên ngoài, như là các kiến nghị về miễn trừ hay các kiến nghị hoãn lại, hoặc là khi FCC tiến hành các động thái khác trong một thủ tục.

Thông báo Truy vấn (NOI)

FCC ban hành một Thông báo Truy vấn (NOI) để thu thập các dữ kiện và thông tin về một chủ đề hay vấn đề cụ thể để quyết định xem liệu động thái tiếp theo của FCC có được đảm bảo không. Thường thì, một NOI sẽ hỏi các câu hỏi về một chủ đề được đặt ra và mưu cầu bình luận từ công chúng về chủ đề đó.

Thông báo về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (NPRM)

FCC ban hành một Thông báo về Thiết lập quy tắc Được đề xuất (NPRM) để đề xướng các quy tắc mới hoặc các thay đổi cho các quy tắc hiện hữu và mưu cầu bình luận về đề xuất. Một bản tóm tắt của NPRM thì được công bố trong Đăng bạ Liên bang và thông báo các thời hạn chót cho việc nộp bình luận và trả lời bình luận.

Chỉ thị Xem xét lại

FCC thông qua một Chỉ thị Xem xét lại để phản hồi cho một Kiến nghị Xem xét lại. Chỉ thị điều chỉnh một động thái trước đó của FCC hoặc nêu rõ tại sao động thái sẽ không được thay đổi.

Kiến nghị Thiết lập quy tắc (Kiến nghị)

Một người ngoài FCC nộp một Kiến nghị để đề nghị các quy tắc mới hoặc các thay đổi đới với những quy tắc hiện hữu. Trừ khi được hướng hẫn khác đi trong Thông cáo Công chúng của FCC mưu cầu bình luận về kiến nghị, thì công chúng có 30 ngày kể từ ngày Thông cáo Công chúng để đệ trình các bình luận xem liệu FCC có nên chấp nhận hay từ chối kiến nghị. Sau khi xem xét các bình luận nhận được phản hồi cho kiến nghị, FCC ban hành một Báo cáo và Chỉ thị (R&O) xử lý kiến nghị, một Thông báo Truy vấn (NOI), hoặc một Thông báo về Thiết lập quy tắc được đề xuất (NPRM). Các bản sao Kiến nghị Thiết lập quy tắc thì có sẵn để xem trên Hệ thống Nộp Bình luận Điện tử (ECFS) của FCC, và để kiểm tra ở Trung tâm Thông tin Tham chiếu của FCC, 45 L Street NE, Washington, DC 20554.

Thông cáo Công chúng (PN)

FCC ban hành một Thông cáo Công chúng (PN) để thông báo cho công chúng về một động thái hoặc sự kiện. Đôi khi một PN cũng mời công chúng bình luận. Khi một PN mưu cầu bình luận công chúng, thì thường sẽ bao gồm các thời hạn chót để nộp và thông tin về việc nộp bình luận như thế nào.

Báo cáo và Chỉ thị (R&O)

Một Báo cáo và Chỉ thị (R&O) thông qua các quy tắc mới, sửa đổi các quy tắc hiện hữu hoặc nêu rõ rằng sẽ không có các thay đổi. Đôi khi FCC ban hành gộp chung một R&O và FNPRM. FCC công bố các tóm tắt FNPRM và R&O trong Đăng bạ Liên bang, và cũng nêu rõ khi nào một thay đổi về quy tắc sẽ trở nên có hiệu lực.

Kiến nghị Xem xét lại

Một bên có thể nộp một Kiến nghị Xem xét lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản tóm tắt của một R&O hiện diện trên Đăng bạ Liên bang. Một Kiến nghị Xem xét lại chính thức yêu cầu FCC điều chỉnh quyết định của mình.

Sự riêng tư và Thông tin Trực tuyến

Nếu bạn tự nguyện cung cấp cho FCC thông tin cá nhân, bằng việc gửi thư-điện-tử hay bằng cách điền một biểu mẫu và đệ trình lên thông qua trang mạng của chúng tôi, bạn biểu thị chấp thuận tự nguyện cho FCC sử dụng thông tin mà bạn đệ trình để phản hồi cho thông điệp của bạn và để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các thông tin và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Đệ trình của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, có thể được chia sẻ trong nội bộ FCC cũng như là với các cơ quan Liên bang hay Tiểu bang khác, hoặc với bên khác nếu như điều đó là cần thiết để đáp ứng các vấn đề được nêu ra trong đệ trình của bạn như đã được cho phép bởi các hệ thống lưu trữ hồ sơ của Ủy ban hoặc như đã được yêu cầu hoặc cho phép bởi pháp luật, bao gồm các yêu cầu từ Quốc hội, các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin từ các cá nhân hay công ty, cho các mục đích thực thi pháp luật, cho việc sử dụng thường lệ của cơ quan tuân thủ theo Đạo luật về Quyền riêng tư, hoặc tuân theo các quy tắc của chúng tôi về truy cập và lưu trữ hồ sơ công cộng.

Ủy ban làm việc liên tục nhằm đặt ra và thực hiện các thủ tục điều chỉnh việc thu thập, duy trì, sử dụng, và phổ biến thông tin được-Đạo-luật-về-Quyền-riêng-tư-bảo-vệ Hãy ghé thăm Trang Mạng Đạo luật về Quyền riêng tư (Trang web tiếng Anh) để có thông tin toàn diện về việc tuân thủ của chúng tôi đối với Đạo luật về Quyền riêng tư 1974, và thông tin về việc làm thế nào để nộp một yêu cầu theo Đạo luật về Quyền riêng tư.

Bất kỳ bình luận nào mà bạn đệ trình cho FCC về một thiết lập quy tắc được đề xuất, kiến nghị, hay văn bản khác mà trong đó bình luận công cộng được yêu cầu sẽ được để công khai, bao gồm bất kỳ thông tin có thể nhận diện cá nhân nào mà bạn bao gồm trong đệ trình của mình. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không-thể-nhận-dạng-cá-nhân với các bên khác, bao gồm công chúng, trong dạng tổng hợp, dưới dạng một phần hay đã được hiệu chỉnh, hoặc đúng nguyên văn.

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.