Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không có các quy tắc về việc ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại bởi các cá nhân, nhưng một số luật tiểu bang nghiêm cấm hành vi này.

Ghi âm Cuộc trò chuyện Hữu tuyến Nội trong tiểu bang

Ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại hữu tuyến nội trong tiểu bang (trong cùng tiểu bang) có thể vi phạm các luật của tiểu bang. Ủy ban dịch vụ công cộng tiểu bang của bạn có khả năng trả lời bất kỳ các câu hỏi nào về các luật và quy tắc tiểu bang có liên quan. Hãy tìm thông tin liên lạc tại www.naruc.org (nói tiếng Anh) hoặc trong các trang xanh hay mục chính quyền của danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

Nghe lén – Điện thoại Hữu tuyến

Việc nghe lén được điều chỉnh bởi cả chính quyền liên bang và tiểu bang và, khi thực hiện bất hợp pháp, thì bị trừng phạt bởi các sắc lệnh hình sự. Để biết thêm thông tin liên quan đến các luật nghe lén của tiểu bang của bạn, hãy liên lạc với văn phòng của tổng chưởng lý tiểu bang của bạn.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các luật nghe lén liên bang, hãy liên lạc với Cục Điều tra Liên bang (FBI) thông qua trang mạng của họ: www.fbi.gov (nói tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin

>Để biết thêm thông tin về việc chặn ngang hay ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại vô tuyến telephone conversations, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng về việc chặn ngang và tiết lộ thông tin liên lạc radio của FCC .

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, November 28, 2017