Walang panuntunan ang FCC hinggil sa pag-record ng mga pag-uusap sa telepono ng mga indibidwal, ngunit pinaghihigpitan ng ilang batas ng estado ang gawaing ito.

Pag-record ng Mga Intrastate na Pag-uusap sa Wireline

Maaaring lumabag sa mga batas ng estado ang pag-record ng mga intrastate (sa loob ng parehong estado) na pag-uusap sa wireline na telepono. Dapat masagot ng komisyon sa pampublikong serbisyo ng iyong estado ang anumang tanong hinggil sa mga may kaugnayang batas at panuntunan ng estado. Hanapin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa www.naruc.org (sa Ingles) o sa mga asul na pahina o seksyon ng pamahalaan sa directory ng iyong lokal na telepono.

Pag-wiretap – Mga Wireline na Telepono

Ang pag-wiretap ay kinokontrol ng parehong pederal at pang-estadong pamahalaan at kapag isinagawa ito nang labag sa batas, maaaring mapatawan ng mga parusang krimen. Para sa higit pang impormasyon hinggil sa mga batas sa pag-wiretap ng iyong estado, makipag-ugnayan sa tanggapan ng attorney general sa iyong estado.

Para sa impormasyon hinggil sa mga pederal na batas sa pag-wiretap, makipag-ugnayan sa Federal Bureau of Investigation (FBI) sa pamamagitan ng website nito: www.fbi.gov (sa Ingles).

Para sa Higit Pang Impormasyon

Para sa impormasyon hinggil sa intersepsyon o pag-record ng wireless mga pag-uusap sa telepono, tingnan ang gabay sa consumer ng FCC para sa intersepsyon at paghahayag ng mga komunikasyon sa radyo.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Monday, November 27, 2017