U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Walang panuntunan ang FCC hinggil sa pag-record ng mga pag-uusap sa telepono ng mga indibidwal, ngunit pinaghihigpitan ng ilang batas ng estado ang gawaing ito.

Pag-record ng Mga Intrastate na Pag-uusap sa Wireline

Maaaring lumabag sa mga batas ng estado ang pag-record ng mga intrastate (sa loob ng parehong estado) na pag-uusap sa wireline na telepono. Dapat masagot ng komisyon sa pampublikong serbisyo ng iyong estado ang anumang tanong hinggil sa mga may kaugnayang batas at panuntunan ng estado. Hanapin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa www.naruc.org (sa Ingles) o sa mga asul na pahina o seksyon ng pamahalaan sa directory ng iyong lokal na telepono.

Pag-wiretap – Mga Wireline na Telepono

Ang pag-wiretap ay kinokontrol ng parehong pederal at pang-estadong pamahalaan at kapag isinagawa ito nang labag sa batas, maaaring mapatawan ng mga parusang krimen. Para sa higit pang impormasyon hinggil sa mga batas sa pag-wiretap ng iyong estado, makipag-ugnayan sa tanggapan ng attorney general sa iyong estado.

Para sa impormasyon hinggil sa mga pederal na batas sa pag-wiretap, makipag-ugnayan sa Federal Bureau of Investigation (FBI) sa pamamagitan ng website nito: www.fbi.gov (sa Ingles).

Para sa Higit Pang Impormasyon

Para sa impormasyon hinggil sa intersepsyon o pag-record ng wireless mga pag-uusap sa telepono, tingnan ang gabay sa consumer ng FCC para sa intersepsyon at paghahayag ng mga komunikasyon sa radyo.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.