U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Ở nhiều tiểu bang, việc quay số "211" cung cấp cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu một lối tắt thông qua một mê cung các số điện thoại của cơ quan y tế và dịch vụ nhân sinh.Chỉ cần gọi 211, những người cần hỗ trợ có thể được giới thiệu và đôi khi được kết nối với các cơ quan và tổ chức cộng đồng thích hợp.

Quay số 211 giúp các dịch vụ trực tiếp cho người gọi, trong số những người khác, người già, người khuyết tật, những người không nói tiếng Anh, những người gặp khủng hoảng cá nhân, những người có kỹ năng đọc hạn chế và những người mới đến cộng đồng của họ.

211 có sẵn cho khoảng 99% tổng dân số Hoa Kỳ, theo 211.org. 211 bao gồm tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và Puerto Rico. Để tìm hiểu xem 211 dịch vụ có được cung cấp trong khu vực của quý vị hay không và để biết thêm thông tin, hãy truy cập 211.org. Quý vị cũng có thể kết nối trực tiếp với 211 bằng văn bản hoặc thông qua trang web này.

Cách thức hoạt động của 211

211 thường hoạt động giống như 911. Các cuộc gọi và tin nhắn đến 211 được công ty điện thoại địa phương chuyển đến trung tâm cuộc gọi địa phương hoặc khu vực. Các chuyên gia giới thiệu của trung tâm 211 nhận được yêu cầu từ người gọi, truy cập cơ sở dữ liệu về các nguồn lực có sẵn từ các cơ quan dịch vụ nhân sinh và y tế công cộng và tư nhân, kết hợp nhu cầu của người gọi với các nguồn lực có sẵn và liên kết hoặc giới thiệu người gọi trực tiếp đến một cơ quan hoặc tổ chức có thể giúp đỡ.

Các loại giới thiệu được cung cấp bởi 211

  • Nguồn Nhân lực Cơ bản – bao gồm ngân hàng thực phẩm và quần áo, nơi trú ẩn, hỗ trợ tiền thuê nhà và hỗ trợ tiện ích.
  • Tài nguyên Sức khỏe Thể chất và Tinh thần – bao gồm các chương trình bảo hiểm y tế, Medicaid và Medicare, tài nguyên sức khỏe bà mẹ, chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em, đường dây thông tin y tế, dịch vụ can thiệp khủng hoảng, nhóm hỗ trợ, tư vấn, can thiệp và phục hồi chức năng về ma túy và rượu.
  • Hỗ trợ công việc – bao gồm hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề, hỗ trợ đi lại và các chương trình giáo dục.
  • Quyền truy cập Dịch vụ bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh – bao gồm các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch ngôn ngữ để giúp những người không nói tiếng Anh tìm thấy các tài nguyên công cộng (dịch vụ ngoại ngữ khác nhau tùy theo địa điểm).
  • Hỗ trợ cho Người Mỹ cao tuổi và Người khuyết tật – bao gồm chăm sóc ban ngày cho người lớn, bữa ăn cộng đồng, chăm sóc thay thế, chăm sóc sức khỏe tại nhà, vận chuyển và dịch vụ nội trợ.
  • Hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình – bao gồm chăm sóc trẻ em, các chương trình sau giờ học, các chương trình giáo dục cho các gia đình có thu nhập thấp, các trung tâm tài nguyên gia đình, trại hè và các chương trình giải trí, cố vấn, dạy kèm và các dịch vụ bảo vệ.
  • Phòng chống tự tử – giới thiệu đến các tổ chức trợ giúp phòng chống tự tử. Người gọi cũng có thể quay số 988, số điện thoại ba chữ số, trên toàn quốc để kết nối trực tiếp với 988 Đường dây hỗ trợ tự tử và khủng hoảng.

Những người muốn quyên góp thời gian hoặc tiền bạc cho các tổ chức giúp đỡ cộng đồng cũng có thể làm như vậy bằng cách quay số 211.

Trung tâm trợ giúp người tiêu dùng FCC

Để biết thêm thông tin về các vấn đề của người tiêu dùng, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp người tiêu dùng của FCC tại fcc.gov/consumers.

Định dạng thay thế

Để yêu cầu bài viết này ở định dạng thay thế - chữ nổi, chữ in lớn, Word hoặc tài liệu văn bản hoặc âm thanh - hãy viết hoặc gọi cho chúng tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại ở cuối trang hoặc gửi email đến fcc504@fcc.gov.

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.