Đường dây nóng (Lifeline) là chương trình của FCC nhằm giúp các dịch vụ truyền thông hợp lý hoá giá cả hơn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Đường dây nóng cung cấp cho người đăng ký một khoản chiết khấu cho dịch vụ điện thoại hàng tháng, dịch vụ Internet băng thông rộng hoặc các gói băng thông rộng qua điện thoại đi kèm được mua từ các nhà cung cấp có dây hoặc không dây tham gia. Việc giảm giá giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp có thể mua được băng thông của thế kỷ 21 và tiếp cận với nó để có được việc làm, bảo hiểm y tế, và nguồn thông tin giáo dục.

Đường dây nóng Trong Đại dịch Coronavirus

Để giúp người Mỹ kết nối trong đại dịch coronavirus, FCC đã tạm thời từ bỏ các yêu cầu xác nhận lại và xác minh lại đối với những người đăng ký cư trú trên vùng đất của Bộ lạc và đã gia hạn những miễn trừ đó cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Lệnh miễn trừ mới nhất của FCC được ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 (tải xuống PDF: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-22-1039A1.pdf) và nó sẽ giúp đảm bảo rằng người đăng ký Lifeline không bị loại bỏ khỏi chương trình Lifeline một cách vô tình trong thời gian khủng hoảng quốc gia này. Tất cả các miễn trừ Lifeline khác được áp dụng trước đây do đại dịch coronavirus đã kết thúc.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng, hãy truy cập vào đây.

Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Đường dây nóng cung cấp chiết khấu dịch vụ lên đến $9,25 hàng tháng cho những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện. Người đăng ký có thể nhận được chiết khấu Đường dây nóng trên dịch vụ có dây hoặc không dây, nhưng họ có thể không nhận được chiết khấu trên cả hai dịch vụ cùng một lúc. Đường dây nóng cũng hỗ trợ dịch vụ Internet băng thông rộng và các gói thoại băng thông rộng. Các quy tắc FCC cấm nhiều hơn một dịch vụ Đường dây nóng cho mỗi hộ gia đình.

Đường dây nóng có sẵn cho người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ điều kiện ở mọi tiểu bang, khối thịnh vượng chung, lãnh thổ và trên các vùng đất của Bộ lạc. Chương trình Đường dây nóng do Công ty Quản lý Dịch vụ Phổ cập (USAC) quản lý. USAC chịu trách nhiệm thu thập và duy trì dữ liệu, tính toán hỗ trợ, giải ngân và hỗ trợ người tiêu dùng về điều kiện đủ của Đường dây nóng và đăng ký tham gia chương trình. Trang web của USAC cung cấp thông tin bổ sung về chương trình, bao gồm các yêu cầu của chương trình.

Để tham gia vào chương trình Đường dây nóng, người tiêu dùng phải có thu nhập bằng hoặc dưới 135% theo Nguyên tắc về Nghèo đói của Liên bang hoặc tham gia vào các chương trình hỗ trợ liên bang nhất định, chẳng hạn như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), Medicaid, Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang, Thu nhập An sinh Bổ sung, Trợ cấp Trợ cấp Cựu chiến binh và Người sống sót, hoặc các Chương trình Bộ lạc nhất định. Bạn có thể biết mình có đủ điều kiện hay không bằng cách xem lại thông tin có sẵn tại lifelinesupport.org (nhấn "Liệu tôi có đủ điều kiện?").

Xác minh Cấp Quốc gia về Điều kiện Đủ của Đường dây nóng

Để đăng ký Đường dây nóng, người tiêu dùng phải sử dụng hệ thống đăng ký Xác minh Cấp Quốc gia. Xác minh Cấp Quốc gia là một hệ thống tập trung được thiết lập bởi FCC và được vận hành bởi USAC để xác minh điều kiện đủ của người đăng ký Đường dây nóng và xác nhận lại điều kiện đủ của người đăng ký hàng năm.

Kể từ tháng 6 năm 2020, Xác minh Cấp Quốc gia đã ra mắt đầy đủ ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ, ngoại trừ California, Oregon và Texas. Đối với người tiêu dùng ở các tiểu bang đó hoặc nếu bạn muốn một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn khi bạn đăng ký, vui lòng sử dụng công cụ "Các Công ty Gần Tôi" để tìm nhà cung cấp dịch vụ chương trình Đường dây nóng trong khu vực của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi về đơn đăng ký của mình hoặc muốn đơn đăng ký được gửi qua đường bưu điện cho bạn, hãy liên hệ với Đường dây nóng tại (800) 234-9473 or LifelineSupport@usac.org.

 

Các Quy Tắc Của Chương Trình

Các quy tắc chính gồm có những điều sau:

  • Lifeline chỉ khả dụng cho các thuê bao mà việc đủ điều kiện của họ có thể được xác minh bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về tính đủ điều kiện của chương trình hoặc bằng cách đệ trình tài liệu chứng minh tính đủ điều kiện của họ.
  • Chỉ cho phép có một phúc lợi Lifeline cho mỗi hộ gia đình. Các quy tắc liên bang nghiêm cấm các thuê bao được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline. Nếu như một thuê bao hoặc hộ gia đình của anh ấy hay cô ấy hiện đang có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá theo Lifeline, thì họ phải ngay lập tức hủy đăng ký khỏi các dịch vụ Lifeline khác bằng không thì sẽ phải chịu phạt.
  • Chỉ có các thuê bao thu nhập thấp đã được xét thấy là đạt tiêu chuẩn thì mới đủ điều kiện để ghi danh.
  • Người đăng ký phải xác nhận lại tính đủ điều kiện của họ hàng năm và phải trả lời bất kỳ yêu cầu nào từ người quản lý Đường dây nóng của tiểu bang hoặc của Người xác minh quốc gia để chứng nhận lại tính đủ điều kiện. Những người đăng ký không xác nhận lại tính đủ điều kiện của họ sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình Lifeline. Xin lưu ý rằng, theo sự từ bỏ được FCC phê duyệt, các yêu cầu chứng nhận lại đối với những người đăng ký sống trên vùng đất của Bộ lạc đã bị tạm dừng cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Bộ Lạc

Phúc Lợi Lifeline Tăng Cường Cho Các Vùng Đất Thuộc Bộ Lạc

Theo miễn trừ được FCC phê duyệt để đối phó với đại dịch COVID-19, cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng có thể chọn bắt đầu ngay lập tức cung cấp dịch vụ Đường dây nóng cho người tiêu dùng sống ở khu vực nông thôn Bộ tộc đăng ký Đường dây nóng nhưng không thể để cung cấp tài liệu cần thiết để giải quyết việc kiểm tra tự động không thành công tại thời điểm áp dụng. Người tiêu dùng sẽ có 45 ngày kể từ thời điểm nộp đơn để nộp tài liệu. Nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng chọn cung cấp dịch vụ theo sự miễn trừ này có thể yêu cầu người đăng ký đó được hoàn trả từ Quỹ dịch vụ chung sau khi người đăng ký đã nộp các tài liệu cần thiết và nhận được xác định đủ điều kiện. Nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu hỗ trợ Đường dây nóng trong tối đa 45 ngày dịch vụ được cung cấp trước khi xác định tính đủ điều kiện. Cách tiếp cận này sẽ giúp người tiêu dùng đủ điều kiện ở các vùng nông thôn Bộ lạc đăng ký Đường dây nóng trong khi tránh liên hệ trực tiếp tại thời điểm nộp đơn và nhanh chóng được kết nối với các dịch vụ điện thoại và băng thông rộng quan trọng trong COVID-19.

Bởi vì mức độ thuê bao điện thoại trên các vùng đất của Bộ lạc là thấp nhất trong cả nước, các lợi ích Đường dây nóng được nâng cao dành cho những cư dân có thu nhập thấp của vùng đất Bộ lạc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào là đất của Bộ lạc đủ điều kiện bằng cách truy cập trang web này: lifelinesupport.org/tribal-benefit.

Kết nối (Link Up) là phúc lợi liên bang một lần, theo địa chỉ, giúp giảm phí cài đặt hoặc kích hoạt ban đầu của một số nhà cung cấp Đường dây nóng cung cấp dịch vụ điện thoại trên các vùng đất của Bộ lạc.

Những lợi ích nào có được thông qua sự hỗ trợ của chương trình Đường dây nóng cho các vùng đất của Bộ lạc?

Đối với những người tiêu dùng có thu nhập thấp sống trên các vùng đất của Bộ lạc, Đường dây nóng cung cấp chiết khấu hàng tháng lên đến $ 34,25 cho dịch vụ điện thoại, dịch vụ Internet băng thông rộng hoặc các dịch vụ đi kèm (có dây hoặc không dây). Khoản chiết khấu này bao gồm lên đến $ 9,25 (áp dụng cho tất cả những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện trên khắp Hoa Kỳ) cộng với khoản hỗ trợ nâng cao lên đến $ 25 (chỉ dành cho những người đăng ký có thu nhập thấp đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc). Một số tiểu bang cung cấp chiết khấu hàng tháng bổ sung thông qua các chương trình Đường dây nóng của riêng họ.

Kết nối Đất Bộ lạc (Tribal Lands Link Up) cung cấp cho những người đăng ký đủ điều kiện sống trên các vùng đất của Bộ lạc với chiết khấu một lần lên tới $ 100 cho lần cài đặt ban đầu hoặc kích hoạt dịch vụ điện thoại tại nơi ở chính của họ. Đối với phí khởi tạo dịch vụ lên đến $ 200, Kết nối cũng cung cấp gói trả chậm, không tính lãi cho người đăng ký trong tối đa một năm. Người đăng ký có thể yêu cầu Kết nối một lần cho mỗi lần thay đổi địa chỉ cư trú (nhà riêng) chính của họ. Hỗ trợ Kết nối Bộ lạc chỉ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ đang xây dựng cơ sở hạ tầng trên vùng đất Bộ lạc, vì vậy không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có thể giảm phí kích hoạt của họ. Người tiêu dùng có thể kiểm tra với nhà cung cấp Đường dây nóng của họ để xem họ có cung cấp Kết nối hay không.

Có những điểm hạn chế nào trong chương trình Lifeline và Link Up?

Các quy tắc liên bang nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline tại cùng một thời điểm. Ví dụ, thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn có thể nhận được một giảm giá Lifeline trên một dịch vụ điện thoại bàn cố định hoặc dịch vụ điện thoại vô tuyến, nhưng họ không được cùng lúc nhận giảm giá Lifeline cho cả hai dịch vụ.

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình chỉ có thể được một dịch vụ Lifeline. “Hộ gia đình” được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hay nhóm các cá nhân sống chung với nhau tại cùng địa chỉ như một đơn vị kinh tế. Một “đơn vị kinh tế” được định nghĩa là “tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp và chia sẻ về thu nhập và chi phí của một hộ gia đình”.

Hỗ trợ Lifeline là khả dụng cho các thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn hiện đang sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Những người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi bước đầu ghi danh vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác hiện trú tại địa chỉ cư ngụ của họ là thành phần của một hộ gia đình riêng biệt. Tương tự như vậy, các quy tắc liên bang cũng nghiêm cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một giảm giá Link Up cho Bộ Lạc tại một nơi cư ngụ chính.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Mức phúc lợi hiện thời thể theo Chương trình Lifeline là gì?

Chiết khấu Đường dây nóng cho những người đăng ký đủ điều kiện hiện là $ 9,25 mỗi tháng cho dịch vụ điện thoại, băng thông rộng hoặc dịch vụ gói hàng tháng (có dây hoặc không dây).

Khoản phúc lợi tăng cường cho Các Vùng đất thuộc Bộ Lạc là gì?

Khoản hỗ trợ tăng cường lên đến 25 USD, bên cạnh khoản hỗ trợ đến 9.25 USD cho dịch vụ Lifeline truyền thống, khả dụng cho các thuê bao thu nhập thấp đủ điều kiện đang sống tại các vùng đất Bộ Lạc.

Làm sao để tôi có thể xác định xem mình có đủ điều kiện hay không?

Bạn có thể xem liệu mình có đủ điều kiện được dịch vụ Lifeline hay không bằng cách xem qua thông tin có sẵn tại trang lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh) trong mục "Liệu Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn Không?"

Làm thế nào để đăng ký?

Có một số lựa chọn để đăng ký Đường dây nóng. Bạn có thể nộp đơn trực tiếp thông qua cổng thông tin trực tuyến Xác minh Cấp Quốc gia của chương trình Đường dây nóng (nationalverifier.servicenowservices.com/lifeline) hoặc bằng cách gửi một mẫu đơn xin giấy (có sẵn tại cổng thông tin trực tuyến Xác minh Cấp Quốc gia sau khi điền tên bang của bạn). Xin lưu ý rằng quy trình đăng ký sẽ khác ở California, Oregon và Texas. Người tiêu dùng ở các tiểu bang này nói chung phải sử dụng quy trình đăng ký của tiểu bang hoặc họ có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Để tìm hiểu thêm về cách tự đăng ký thông qua Xác minh Cấp Quốc gia, hãy truy cập lifelinesupport.org (nhấn "Cách sử dụng" dưới mục "Xác minh Cấp Quốc gia").

Bạn cũng có thể đăng ký chương trình bằng cách làm việc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng tại địa điểm cửa hàng hoặc trực tuyến thông qua trang web của nhà cung cấp dịch vụ, nếu họ hỗ trợ tùy chọn đó. Để tìm nhà cung cấp Đường dây nóng ở tiểu bang của bạn, hãy truy cập https://data.usac.org/publicreports/CompaniesNearMe/Download/Report.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đăng ký Đường dây nóng, hãy gọi số miễn phí của USAC cho Trung tâm Hỗ trợ Đường dây nóng tại 1 (800) 234-9473, hoặc gửi email tới LifelineSupport@usac.org.

Tôi cần phải cung cấp những tài liệu gì khi tôi đăng ký nhận dịch vụ Lifeline?

Người tiêu dùng có thể cần cung cấp tài liệu nếu không thể tự động xác nhận tính đủ điều kiện của họ bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về điều kiện đủ của chương trình (ví dụ: SNAP, Medicaid, v.v.).

Tài liệu được chấp nhận để xác minh tính đủ điều kiện dựa trên việc tham gia vào một chương trình đủ điều kiện bao gồm tuyên bố gần đây (trong vòng 12 tháng qua): lợi ích từ một chương trình đủ điều kiện; thư thông báo tham gia chương trình vòng loại; tài liệu tham gia chương trình (hoặc bản sao); hoặc tài liệu chính thức khác của một chương trình đủ điều kiện. Thông tin chi tiết hơn về tài liệu được chấp nhận có thể được tìm thấy tại: usac.org/lifeline/eligibility/national-verifier/acceptable-documentation-for-the-national-verifier.

Tài liệu được chấp nhận để xác minh tính đủ điều kiện thu nhập bao gồm: Tờ khai thuế của tiểu bang, liên bang hoặc Bộ lạc của năm trước; báo cáo thu nhập hiện tại từ một người sử dụng lao động hoặc cuống phiếu lương; Báo cáo phúc lợi của An sinh Xã hội; Tuyên bố của Cơ quan Quản lý Cựu chiến binh về quyền lợi; bản khai trợ cấp hưu trí hoặc lương hưu; Tuyên bố Trợ cấp Thất nghiệp hoặc Bồi thường của Người lao động; thư thông báo của liên bang hoặc Bộ lạc về việc tham gia Hỗ trợ chung; hoặc nghị định ly hôn, giải thưởng cấp dưỡng nuôi con, hoặc tài liệu chính thức khác có chứa thông tin thu nhập. Người đăng ký phải xuất trình cùng một loại tài liệu bao gồm 3 tháng liên tục trong vòng 12 tháng trước đó, nếu tài liệu không bao gồm một năm thu nhập đầy đủ. Thông tin chi tiết hơn về tài liệu được chấp nhận có thể được tìm thấy tại: usac.org/lifeline/eligibility/national-verifier/acceptable-documentation-for-the-national-verifier.

Nếu điều kiện đủ của bạn không thể được xác nhận tự động hoặc thông qua bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp, bạn sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình Đường dây nóng.

Xin lưu ý rằng, do đại dịch, FCC tạm thời ngừng đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, yêu cầu người tiêu dùng đủ điều kiện tham gia chương trình dựa trên thu nhập của họ phải cung cấp ít nhất ba tháng liên tục chứng từ thu nhập. Ngoài ra, FCC hợp lý hóa việc đăng ký dịch vụ Đường dây nóng cho người tiêu dùng sống ở các khu vực nông thôn của Bộ lạc.

Tôi có thể có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá không?

Không. Các quy tắc liên bang nghiêm cấm thuê bao có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một mức giảm giá Lifeline cho mỗi hộ gia đình. Một thuê bao đủ tiêu chuẩn có thể nhận được một mức giảm giá trên dịch vụ thoại hữu tuyến hoặc vô tuyến (nhưng không phải cả hai), hoặc trên dịch vụ băng thông rộng hay gói dịch vụ. Nếu bạn, hay bất kỳ người nào trong hộ gia đình của bạn, hiện đang nhận được nhiều hơn một dịch vụ Lifeline hàng tháng, thì bạn phải chọn ra một nhà cung cấp để tiếp tục cung ứng dịch vụ Lifeline cho bạn và bạn phải liên lạc với nhà cung cấp khác để bỏ ghi danh khỏi chương trình của họ. Bạn cũng có thể liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Lifeline của USAC để được trợ giúp qua số 1-800-234-9473 hoặc lifelinesupport@usac.org. Vui lòng đừng chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào qua thư điện tử. Các thuê bao bị phát hiện vi phạm quy tắc một-giảm-giá-cho-mỗi-hộ-gia-đình cũng có thể phải chịu án phạt hình sự và/hoặc dân sự.

“Hộ gia đình” được định nghĩa thế nào cho mục đích của Chương trình Lifeline?

“Hộ gia đình” được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm các cá nhân sống chung với nhau tại cùng địa chỉ như là một đơn vị kinh tế. Một “đơn vị kinh tế” được định nghĩa là “tất cả các cá nhân trưởng thành có đóng góp và chia sẻ về thu nhập và chi phí của một hộ gia đình”. Tuy nhiên, hỗ trợ Lifeline cũng khả dụng cho các thuê bao thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn hiện sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi bước đầu ghi danh vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác hiện đang ngụ tại địa chỉ cư trú của họ là thành phần của một hộ gia đình riêng biệt bằng cách hoàn thành bản kê một-mức-giảm-giá-cho-mỗi-hộ-gia-đình.

Công cụ sàng lọc trước về điều kiện đủ của Đường dây nóng có sẵn tại lifelinesupport.org (chọn "Tôi có đủ điều kiện không?") có thể giúp bạn xác định ai là thành viên trong gia đình bạn.

Xin lưu ý rằng do đại dịch, FCC đã tạm thời từ bỏ các yêu cầu xác minh lại đối với những người đăng ký cư trú trên vùng đất của Bộ lạc và đã gia hạn những miễn trừ đó cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023.

Thường bao lâu thì tôi phải xác minh tính đủ tiêu chuẩn của mình?

Một lần khi bạn đăng ký lần đầu tiên và mỗi năm một lần khi bạn có dịch vụ được Đường dây nóng hỗ trợ.

Bạn có thể trở nên không đủ điều kiện được có Lifeline nếu thu nhập của bạn tăng lên, bạn không còn tham gia vào chương trình phúc lợi liên bang đủ tiêu chuẩn, hoặc một ai khác trong hộ gia đình của bạn nhận được dịch vụ Lifeline. Nếu bạn trở nên không đủ tiêu chuẩn, thì bạn phải ngay lập tức liên lạc với nhà cung cấp của bạn để hủy ghi danh khỏi chương trình. Nếu không, bạn có thể sẽ bị phạt. Bạn cũng có thể liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Lifeline của USAC để được trợ giúp qua số 1-800-234-9473 hoặc bằng thư điện tử ở địa chỉ lifelinesupport@usac.org. Vui lòng đừng chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào qua thư điện tử.

Xin lưu ý rằng, do đại dịch, FCC đã tạm thời ngừng các thủ tục hủy đăng ký xác minh lại và các thủ tục hủy đăng ký chung và đã gia hạn những miễn trừ đó cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Nếu như tôi có Lifeline miễn phí thì sao?

Nếu bạn nhận được dịch vụ Đường dây nóng miễn phí, các quy tắc của chương trình Đường dây nóng yêu cầu bạn sử dụng dịch vụ của mình 30 ngày một lần để giữ lợi ích của bạn, ngoài việc tuân thủ tất cả các quy tắc khác của chương trình Đường dây nóng.

Tôi có thể liên lạc với ai nếu như tôi gặp vấn đề với điện thoại di động hay thiết bị phần cứng khác được cung ứng bởi nhà cung cấp dịch vụ Lifeline của tôi?

FCC không trợ cấp cho bất kỳ thiết bị phần cứng nào liên quan đến chương trình Lifeline, bao gồm cả điện thoại di động được nhà cung cấp dịch vụ cung ứng cho khách hàng Lifeline. Nếu như bạn gặp vấn đề với điện thoại di động của mình hoặc các thiết bị phần cứng khác liên quan đến dịch vụ Lifeline của bạn, thì xin vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tôi sẽ liên hệ với ai nếu tôi bị khuyết tật và muốn được trợ giúp khi đăng ký Đường dây nóng?

Nếu bạn là người khuyết tật và cần hỗ trợ về đơn đăng ký Đường dây nóng của mình, hãy liên hệ với Trung tâm hỗ trợ Đường dây nóng tại lifelinesupport.org hoặc gọi 800-234-9473.

Nếu bạn có câu hỏi về việc liệu thiết bị và dịch vụ Đường dây nóng của bạn có thể truy cập được hay không, hãy liên hệ với văn phòng Quyền của Người khuyết tật của FCC theo số 202-418-2517 để được gọi tới 844-432-2275 bằng videophone hoặc qua email tại DRO@fcc.gov.

Báo Cáo Gian Lận

Cơ Quan Thực Thi của FCC duy trì một Đường Dây Báo Cáo Mánh Khóe Gian Lận Lifeline dành riêng. Hãy gọi 1-855-4LL-TIPS (hoặc 1-855-455-8477) (nói tiếng Anh) hoặc gửi thư điện tử về Lifelinetips@fcc.gov (nói tiếng Anh) nếu bạn nghi ngờ sự gian lận Lifeline. Vui lòng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể, bao gồm cả tên và thông tin liên lạc của các cá nhân liên quan và các công ty họ đang sử dụng để nhận dịch vụ điện thoại được-hỗ-trợ-của-Lifeline.

Tiếp cận

Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ Tiếp cận Người tiêu dùng (Lifeline Across America)

Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ Tiếp cận Người tiêu dùng là một nhóm công tác liên bang-tiểu bang được thành lập vào năm 2005 để xem xét các nỗ lực tiếp cận đối với chương trình Đường dây nóng và cung cấp cho các thực thể tiểu bang, địa phương và Bộ lạc thông tin và nguồn lực để giúp đảm bảo rằng người tiêu dùng có thu nhập thấp nhận thức được chương trình và hiểu các yêu cầu tham gia . Các thành viên của nó bao gồm Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Hiệp hội Quốc gia về Ủy ban Điều tiết Tiện ích (NARUC) và Hiệp hội Quốc gia của những Người ủng hộ Người tiêu dùng Tiện ích Tiểu bang (NASUCA). Nhóm Lao động Trên Toàn nước Mỹ (LAAWG) đã khởi xướng một nghiên cứu và tổng hợp một báo cáo vào năm 2006 nơi nó trình bày những quan sát và kết luận liên quan đến các phương pháp hay nhất để tiếp cận với chương trình Đường dây nóng. LAAWG kể từ đó đã thực hiện một số dự án để cải thiện khả năng tiếp cận, bao gồm Tuần lễ nâng cao nhận thức về đường dây mạng và điện thoại giảm giá toàn quốc (Tuần lễ nâng cao nhận thức về đường dây mạng), diễn ra hàng năm trong suốt tuần đầu tiên sau Ngày lao động.

Để giúp nâng cao nhận thức về sáng kiến Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ và hỗ trợ thu thập thông tin đầu vào và phân phối tài liệu tiếp cận cộng đồng, LAAWG duy trì trang web Đường dây nóng chuyên dụng này, được lưu trữ trên trang web của FCC và được liên kết với các trang web của NARUCNASUCA. Trang web này cung cấp thông tin và tài nguyên cho người tiêu dùng, các nhóm vận động người tiêu dùng, các bên liên quan trong ngành và chính phủ theo định dạng thân thiện với người dùng để giúp tiếp cận với Đường dây nóng và đóng vai trò như một nguồn giúp giáo dục người tiêu dùng có thu nhập thấp về các quy tắc của chương trình Đường dây nóng.

Liên hệ cho Báo chí của Đường dây nóng Trên Toàn nước Mỹ Tiếp cận Người tiêu dùng

NARUC: Regina Davis, rdavis@naruc.org
NASUCA: Barrett C. Sheridan, (717) 783-5048, bsheridan@paoca.org

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.