Lifeline là chương trình của Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) nhằm giúp cho các dịch vụ thông tin liên lạc trở nên phải chăng hơn đối với người tiêu dùng có thu-nhập-thấp. Lifeline cung cấp cho người thuê bao một giảm giá trên dịch vụ điện thoại hàng tháng được mua từ các nhà cung cấp tham gia trên thị trường. Người thuê bao cũng có thể mua băng thông rộng giảm giá từ nhà cung cấp tham gia. Các giảm giá, mà có thể được áp dụng cho băng thông rộng riêng lẻ, gộp chung với các gói kết hợp thoại-băng thông rộng - cố định hoặc là di động - sẽ giúp đảm bảo rằng những người tiêu dùng thu-nhập-thấp có thể chi trả cho băng thông rộng của thế kỷ-21 và các truy cập mà nó cung cấp đến các công việc, giáo dục và những cơ hội.

Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Lifeline Hoạt Động Như Thế Nào

Lifeline cung cấp một giảm giá trên dịch vụ hàng tháng là $9.25 mỗi tháng cho những thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách. Các thuê bao có thể nhận một giảm giá Lifeline cho dịch vụ trên một đường dây hữu tuyến hoặc vô tuyến, nhưng không thể nhận một giảm giá trên cả hai dịch vụ tại cùng một thời điểm. Lifeline cũng hỗ trợ băng thông rộng và các gói kết hợp băng thông rộng-thoại. Các quy luật của FCC nghiêm cấm việc có nhiều hơn một dịch vụ Lifeline cho mỗi hộ gia đình.

Lifeline khả dụng cho người thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách ở mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ, khối thịnh vượng chung, và tại các khu đất Bộ Tộc.

Để tham gia chương trình, người thuê bao hoặc phải có một thu nhập bằng hoặc thấp hơn 135% tiêu chuẩn liên bang về Quy Định Mức Nghèo (Trang web tiếng Anh) hoặc tham gia vào những chương trình hỗ trợ nhất định. Bạn có thể xem liệu mình có đủ tư cách với Công Cụ Sàng Lọc-Trước Khả Năng Đủ Tư Cách Cho Lifeline trên trang mạng Quản Trị Dịch Vụ Phổ Thông tạiwww.lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh).

Sau đây là một danh sách các chương trình hỗ trợ đủ tiêu chuẩn cho một sự tham gia vào Lifeline:

Sau đây là một danh sách các chương trình hỗ trợ Bộ Tộc đủ tiêu chuẩn cho một sự tham gia vào Lifeline:

Làm thế nào để tìm được một nhà cung cấp Lifeline ở gần bạn

Nếu bạn đã xác định mình đủ tư cách, hãy sử dụng các tài nguyên trên trang mạng này (Trang web tiếng Anh) để định vị một nhà cung cấp dịch vụ Chương Trình Lifeline ở gần bạn.

 

Các Quy tắc của Chương Trình

Các Quy tắc của Chương Trình

Các quy tắc chính bao gồm những điều sau:

 • Lifeline chỉ khả dụng cho các thuê bao có thể chứng minh bằng tài liệu về tư cách hợp lệ của họ.
 • Chỉ có một lợi ích Lifeline được cho phép cho mỗi hộ gia đình. Các quy luật của Liên bang nghiêm cấm các thuê bao được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline. Nếu một người thuê bao hay hộ gia đình của anh ta hoặc cô ấy hiện đang có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá Lifeline, thì họ phải lựa chọn một nhà cung cấp đơn lẻ ngay lập tức hoặc phải chịu các khoản phạt.
 • Chỉ những thuê bao thu-nhập-thấp có bằng chứng đủ tư cách mới đủ tiêu chuẩn ghi danh.
 • Các thuê bao có nghĩa vụ tái xác nhận tư cách hợp lệ của họ mỗi năm và nên đáp ứng các phép thử từ Nhà Cung Cấp Lifeline của họ về việc tái xác nhận tư cách hợp lệ. Các thuê bao phải xác nhận rằng họ duy trì tư cách hợp lệ để tham gia vào chương trình Lifeline một lần mỗi năm dương lịch. Các thuê bao không hoàn thành việc tái xác nhận tư cách hợp lệ của họ sẽ bị loại ra khỏi việc ghi danh vào Chương Trình Lifeline.

Các thuê bao sẽ được yêu cầu tiến hành một số chứng nhận xác định khi đăng ký Lifeline và mỗi năm sau đó, bao gồm:

 • Người thuê bao hoặc một thành viên trong hộ gia đình của người thuê bao tham gia vào một chương trình liên bang đủ tiêu chuẩn hay đạt mức thu nhập đủ tiêu chuẩn cho Lifeline.
 • Hộ gia đình thuê bao chỉ nhận một dịch vụ được hỗ trợ Lifeline.
 • Người thuê bao đã cung cấp bằng chứng đủ tư cách, nếu được yêu cầu như vậy.
 • Số lượng các cá nhân trong hộ gia đình của người thuê bao, nếu đăng ký Lifeline dựa trên thu nhập.
 • Thông tin có trong bản đăng ký Lifeline là trung thực và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của người thuê bao và rằng việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gian lận để nhận các lợi ích Lifeline thì có thể bị trừng phạt theo pháp luật.
 • Là người thuê bao cư trú trên các vùng đất Bộ Tộc được Công nhận-Liên Bang, nếu đăng ký cho hỗ trợ Lifeline tăng cường.
 • Người thuê bao phải nhận thức rằng anh ấy hoặc cô ấy có thể được yêu cầu tái xác nhận tiếp tục đủ tư cách cho Lifeline, và người thuê bao sẽ mất lợi ích Lifeline của anh ấy hoặc cô ấy nếu anh ấy hoặc cô ấy không hoàn thành tái xác nhận.

Người thuê bao cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin xác định cho công ty điện thoại hoặc một cơ quan tiểu bang (tùy thuộc vào cách các thuê bao đăng ký Lifeline tại tiểu bang của họ), bao gồm:

 • Thông tin tên và địa chỉ. Người tiêu dùng không có địa chỉ cư ngụ thường trú phải cung cấp một địa chỉ tạm thời, mà không được là một hộp thư bưu điện (P.O Box). Nếu một người tiêu dùng cư ngụ tại một địa chỉ tạm thời, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc cơ quan tiểu bang có thể yêu cầu xác nhận địa chỉ.
 • Ngày tháng năm sinh và 4 chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội của người tiêu dùng.
 • Người tiêu dùng tham gia vào chương trình Lifeline phải thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại trong vòng 30 ngày nếu người tiêu dùng chuyển đi.
 • Người tiêu dùng tham gia vào chương trình Lifeline phải thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại trong vòng 30 ngày nếu người tiêu dùng không còn thuộc diện đủ tư cách cho Lifeline.

Bộ Tộc

Các Lợi Ích Lifeline Tăng Cường cho Các Vùng Đất Bộ Tộc

Bởi vì mức thuê bao điện thoại ở các vùng đất Bộ Tộc là thấp nhất trong quốc gia, nên các lợi ích Lifeline tăng cường là khả dụng cho cư dân thu-nhập-thấp sống tại các vùng đất Bộ Tộc, bao gồm cả những người sống:

 • Tại một khu bảo tồn Bộ Tộc Người Thổ Dân Mỹ được công nhận liên bang, làng người Thổ Dân Mỹ, hoặc thuộc địa
 • Tại một khu bảo tồn trước đây ở Oklahoma (xem Bản đồ hỗ trợ Lifeline tăng cường Oklahoma) (Trang web tiếng Anh)
 • Trong một vùng đất giao khoán Thổ Dân Mỹ
 • Trong một khu vực Bản Địa Alaska được thành lập bởi Đạo Luật Giải Quyết Khiếu Nại Bản Địa Alaska
 • Tại Các Xứ Hawaii ủy thác nắm giữ tuân thủ theo Đạo Luật Ủy Nhiệm Xứ Hawaii 1920

Tăng Kết Nối (Link Up), một chương trình phúc lợi liên bang khác, giảm chi phí lắp đặt ban đầu hoặc các phí kích hoạt của vài nhà cung cấp điện thoại xác định cung ứng dịch vụ tại các vùng đất Bộ Tộc.

Những lợi ích gì khả dụng trong Chương Trình Lifeline cho Các Vùng Đất Bộ Tộc?

Lifeline cho Các Vùng Đất Bộ Tộc cung cấp một giảm giá hàng tháng lên đến $34.25 trong chi phí dịch vụ điện thoại Lifeline, hữu tuyến hoặc là vô tuyến. Mức giảm giá này hiện tại là $9.25 (khả dụng cho tất cả thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách xuyên suốt Hoa Kỳ) cộng thêm một mức bổ sung $25 (chỉ khả dụng cho thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách sinh sống tại các vùng đất Bộ Tộc.) Mức giảm giá này có thể khác biệt chút ít từ tiểu bang sang tiểu bang khác, phụ thuộc vào việc liệu tiểu bang đó có chương trình Lifeline của riêng mình không. Trong một số trường hợp, Lifeline cũng bao gồm Dịch Vụ Giới Hạn Lệ Phí, mà dịch vụ đó cho phép một thuê bao điện thoại giới hạn lượng cuộc gọi đường dài có thể được thực hiện từ một chiếc điện thoại.

Link Up cho Các Vùng Đất Bộ Tộc cung cấp cho các thuê bao đủ tiêu chuẩn sống tại các vùng đất Bộ Tộc một giảm giá một lần lên đến $100 cho thiết lập ban đầu hoặc việc kích hoạt của một đường điện thoại hữu tuyến hoặc vô tuyến cho cư dân chính yếu. Link Up cho Các Vùng Đất Bộ Tộc cũng cho phép các thuê bao chi trả khoản còn tồn mà họ nợ theo một lịch trình trả chậm, miễn-lãi-suất. Các thuê bao đủ tiêu chuẩn có thể đủ tư cách cho Link Up lần nữa chỉ sau khi chuyển đến một nơi cư ngụ chính yếu mới. Hỗ trợ Link Up Bộ Tộc chỉ được cung cấp cho các nhà mạng đang xây dựng lên các cơ sở hạ tầng tại các vùng đất Bộ Tộc, vậy nên không phải tất cả các nhà mạng đều giảm giá cho phí kích hoạt của họ.

Có những hạn chế nào đối với Lifeline và Link Up Bộ Tộc?

Các quy luật của Liên bang nghiêm cấm người tiêu dùng thu-nhập-thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline cho Các Vùng Đất Bộ Tộc tại cùng một thời điểm. Các thuê bao thu-nhập-thấp đủ tiêu chuẩn có thể nhận một giảm giá Lifeline cho Các Vùng Đất Bộ Tộc trên hoặc một dịch vụ điện thoại gia đình hay là một dịch vụ điện thoại vô tuyến, nhưng không thể nhận một giảm giá Lifeline trên cả hai dịch vụ tại cùng thời điểm. Ngoài ra, chỉ một dịch vụ Lifeline cho Các Vùng Đất Bộ Tộc có thể được dành cho mỗi hộ gia đình. "Hộ gia đình" được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hay nhóm các cá nhân chung sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ như là một đơn vị kinh tế. Một "đơn vị kinh tế" được định nghĩa là "tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp vào và chia sẻ trong thu nhập và chi phí của một hộ gia đình.” Hỗ trợ Lifeline là khả dụng cho các thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách sinh sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi đăng ký lúc đầu vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác ở tại địa chỉ cư ngụ của họ là thành phần trong một hộ gia đình riêng biệt.

Tương tự như vậy, các quy luật của Liên bang nghiêm cấm người tiêu dùng thu-nhập-thấp đủ tiêu chuẩn được nhận nhiều hơn một giảm giá Link Up cho Các Vùng Đất Bộ Tộc ở một địa chỉ cư ngụ chính yếu. Người tiêu dùng thu-nhập-thấp đủ tiêu chuẩn có thể nhận một giảm giá Link Up cho Các Vùng Đất Bộ Tộc trên việc thiết lập hay các khoản lệ phí kích hoạt liên quan đến hoặc là dịch vụ điện thoại hữu tuyến hay là vô tuyến, nhưng không thể nhận một giảm giá Link Up trên cả hai dịch vụ tại cùng thời điểm.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Điều gì là lợi ích hiện tại trong chương trình Lifeline?

Giảm giá Lifeline cho các thuê bao đủ tư cách hiện tại là $9.25 mỗi tháng cho dịch vụ điện thoại hàng tháng - hữu tuyến hoặc vô tuyến - hoặc băng thông rộng hay dịch vụ kết hợp.

Trở Lên trên Đầu

Làm thế nào tôi có thể xác định là mình đủ tư cách?

Sử dụng Công Cụ Sàng Lọc-Trước Khả Năng Đủ Tư Cách Cho Lifeline trên trang mạng Quản Trị Dịch Vụ Phổ Thông tại www.lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh) để xem liệu bạn có đủ tư cách không.

Trở Lên trên Đầu

Tôi đăng ký như thế nào?

Đăng ký Lifeline thông qua một nhà cung cấp Chương Trình Lifeline trong tiểu bang của bạn hoặc cơ quan tiểu bang được chỉ định. Để định vị một nhà cung cấp Lifeline trong tiểu bang của bạn hãy vào www.lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh) hoặc gọi vào số miễn-phí của Công Ty Quản Trị Dịch Vụ Phổ Thông (USAC) (1-888-641-8722).

Trở Lên trên Đầu

Tôi cần cung cấp tài liệu nào lúc đăng ký?

Tài liệu được chấp nhận cho việc xác minh tư cách chương trình Lifeline bao gồm: Báo cáo của năm hiện tại hay năm trước về các lợi ích từ một chương trình đủ tiêu chuẩn; thư thông báo tham gia trong chương trình đủ tiêu chuẩn; các tài liệu tham gia chương trình (hoặc bản sao); hoặc tài liệu chính thức khác của một chương trình đủ tiêu chuẩn.

Tài liệu được chấp nhận cho việc xác minh đủ tư cách thu nhập bao gồm: Khai thuế tiểu bang, liên bang hoặc Bộ Tộc năm trước; kê khai thu nhập hiện tại từ một chủ lao động hoặc cuống tiền lương; kê khai An Sinh Xã Hội về các lợi ích; kê khai Quản Trị Cựu Chiến Binh về các lợi ích; kê khai nghỉ hưu hoặc lương hưu về các lợi ích; kê khai Thất Nghiệp hoặc Bồi Thường Lao Động về các lợi ích; thư thông báo Liên bang hay Bộ Tộc về việc tham gia trong Hỗ Trợ Chung; hoặc sắc lệnh ly hôn, trợ cấp nuôi con, hay các tài liệu chính thức khác có bao hàm thông tin thông tin thu nhập. Người thuê bao phải trình ra các tài liệu cùng loại bao hàm 3 tháng liên tiếp trong vòng 12 tháng trước, nếu tài liệu không bao hàm đủ một năm thu nhập.

Trở Lên trên Đầu

Tôi có thể có nhiều hơn một dịch vụ được giảm giá không?

Không. Các quy luật của Liên bang nghiêm cấm các thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách được nhận nhiều hơn một giảm giá Lifetime cho mỗi hộ gia đình. Một thuê bao đủ tư cách có thể nhận một giảm giá trên dịch vụ hữu tuyến hoặc là vô tuyến (nhưng không phải cả hai), hay trên băng thông rộng hay dịch vụ kết hợp. Nếu bạn, hay bất kỳ người nào trong hộ gia đình của bạn, hiện đang nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline hàng tháng, bạn phải lựa chọn một nhà cung cấp để cung cấp dịch vụ Lifeline cho bạn và bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khác để hủy-đăng-ký cho chương trình của họ. Các thuê bao bị phát hiện vi phạm quy định này có thể cũng phải chịu các khoản phạt hình sự và/hoặc dân sự.

Trở Lên trên Đầu

”Hộ gia đình" được định nghĩa như thế nào cho các mục đích của chương trình Lifeline?

"Hộ gia đình" được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hay nhóm các cá nhân chung sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ như là một đơn vị kinh tế. Một "đơn vị kinh tế" được định nghĩa là "tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp vào và chia sẻ trong thu nhập và chi phí của một hộ gia đình.” Tuy nhiên, hỗ trợ Lifeline là khả dụng cho các thuê bao thu-nhập-thấp đủ tư cách sinh sống trong các cơ sở sinh sống theo nhóm. Người đăng ký Lifeline có thể chứng minh khi đăng ký lúc đầu vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác ở tại địa chỉ cư ngụ của họ là thành phần trong một hộ gia đình riêng biệt bằng cách hoàn thành bảng tác vụ một-cho mỗi-hộ gia đình. Công Cụ Sàng Lọc-Trước Khả Năng Đủ Tư Cách Cho Lifeline có sẵn tạiwww.lifelinesupport.org (Trang web tiếng Anh) có thể giúp bạn xác định ai được xem là một thành viên của hộ gia đình bạn.

Trở Lên trên Đầu

Tôi phải làm sao nếu tôi đang nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline?

Các hộ gia đình với các dịch vụ Lifeline trùng lấp phải lựa chọn một nhà cung cấp đơn lẻ và hủy-đăng-ký với các chương trình Lifeline khác. Các thuê bao vi phạm quy định một cho mỗi hộ gia đình có thể phải chịu các khoản phạt hình sự và/hoặc dân sự.

Trở Lên trên Đầu

Thường bao lâu thì tôi phải xác minh tư cách hợp lệ của mình?

Một lần khi bạn đăng ký lần đầu, và một lần mỗi năm mà bạn có dịch vụ được hỗ trợ. Một khi bạn đã đăng ký vào Lifeline, bạn phải tái xác minh tư cách hợp lệ tiếp tục của bạn trên cơ sở hàng năm. Nếu bạn trở nên không đủ tư cách cho lợi ích, hoặc bởi vì thu nhập của bạn đã tăng lên, bạn không còn đủ tiêu chuẩn cho một chương trình ích lợi liên bang, hay người nào khác trong hộ gia đình bạn có một dịch vụ Lifeline, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp của bạn ngay lập tức để hủy-đăng ký chương trình, nếu không bạn có thể phải chịu các khoản phạt.

Trở Lên trên Đầu

Nếu tôi có Lifeline miễn phí thì sao?

Nếu bạn nhận được Lifeline miễn phí, thì bạn phải sử dụng dịch vụ của mình mỗi 60 ngày để duy trì lợi ích.

Trở Lên trên Đầu

Chính Sách của Lifeline

Chính Sách của Lifeline

Hiện đại hóa Lifeline

Vào ngày 31 tháng Ba, 2016, FCC đã thông quamột Chỉ Thị nhằm hiện đại hóa chương trình Lifeline của FCC (Trang web tiếng Anh) để đáp ứng một cách hữu ích và hiệu quả cho một nhu cầu quan trọng của Thế Kỷ 21: làm cho băng thông rộng trở nên phải chăng hơn cho người tiêu dùng thu-nhập-thấp.

Quốc hội chỉ đạo FCC đảm bảo rằng tất cả người dân Hoa Kỳ được tiếp cận tới nền viễn thông và các dịch vụ thông tin tiên tiến. Với việc giá cả phải chăng vẫn còn là rào cản đơn lẻ lớn nhất cho việc tiếp cận băng thông rộng ở các hộ gia đình thu-nhập-thấp, Chỉ Thị sẽ tái khởi động Lifeline để cho phép tất cả người dân Hoa Kỳ được chia sẻ các cơ hội mà kết nối băng thông rộng cung cấp, trong khi xây dựng trên sự cải cách gần đây của chương trình. Chỉ Thị, lần đầu tiên, cho phép người tiêu dùng thu nhập thấp được đăng ký khoản giảm giá $9.25 Lifeline hàng tháng đối với dịch vụ băng thông rộng riêng rẽ cũng như là trong các gói kết hợp thoại và dịch vụ dữ liệu. Chỉ Thị giải phóng thị trường Lifeline để khuyến khích sự tham gia rộng rãi vào chương trình từ các nhà cung cấp băng thông rộng, đem đến cho người tiêu dùng các lựa chọn dịch vụ cạnh tranh. Các tiêu chuẩn dịch vụ tối thiểu sẽ đảm bảo rằng các dịch vụ được hỗ trợ sẽ đáp ứng những nhu cầu hiện đại. Được xây dựng bền vững trên các cải cách bước ngoặt năm 2012 cho chương trình của Ủy Ban, Chỉ Thị thiết lập một Sự Kiểm Chứng Tư Cách Hợp Lệ Quốc Gia nhằm ngăn chặn hơn nữa sự lãng phí, gian lận và lạm dụng, trong khi giảm đi gánh nặng phía nhà cung cấp. Thêm vào đó, một cơ chế ngân sách giới hạn chi phí Lifeline cho người trả phí.

Chương trình Lifeline sẽ chú trọng vào xác định tiêu chuẩn người tham gia chỉ thông qua các chương trình hỗ trợ liên bang khác mà bổ trợ tốt nhất cho các mục tiêu của FCC cho Sự Kiểm Chứng Quốc Gia: những chương trình có hỗ trợ xác nhận điện tử, có thể giải trình, và nhận biết tốt nhất những người cần hỗ trợ (SNAP, SSI, Medicaid, Trợ Cấp Cựu Chiến Binh, và các chương trình Bộ Tộc-cụ thể.)

Những cải cách này và các cải cách khác bổ sung tính bền vững cho các cải cách 2012 của FCC. Các cải cách 2012 đó bao gồm các biện pháp được triển khai toàn diện sau:

 • Các thuê bao phải cung cấp chứng cứ bằng tài liệu cho tư cách hợp lệ của họ.
 • Các nhà mạng phải tái xác minh tư cách hợp lệ thuê bao hàng năm.
 • Làm sáng tỏ rằng việc thuê bao Lifeline chỉ được giới hạn ở mức một cho mỗi hộ gia đình.
 • Sự thiết lập Cơ Sở Dữ Liệu Giải Trình Lifeline Quốc Gia để triệt tiêu và ngăn chặn việc thuê bao trùng lấp.
 • Các kiểm toán độc lập của các nhà cung cấp Lifeline mỗi hai năm.
 • Các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn cho việc chứng nhận các nhà cung cấp Lifeline mới.

Để có thông tin cụ thể về lịch sử chương trình Lifeline và sự quản lý, hãy ghé qua trang mạng Lifeline (Trang web tiếng Anh) của Bộ Phận Chính Sách Tiếp Cận Viễn Thông của FCC.

Quản Lý Chương Trình Lifeline

Chương trình Lifeline được quản trị bởi Công Ty Quản Trị Dịch Vụ Phổ Thông (USAC). USAC chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và bảo trì, hỗ trợ tính toán, và giải ngân cho chương trình. Trang mạng của USAC (Trang web tiếng Anh) cung cấp thông tin liên quan đến các khía cạnh quản lý của chương trình, cũng như là các yêu cầu của chương trình.

Lifeline được hỗ trợ bởi Quỹ Dịch Vụ Phổ Thông (Trang web tiếng Anh) liên bang

Lịch sử

Lịch sử

FCC đã thiết lập chương trình Lifeline vào năm 1985 để đảm bảo rằng những người tiêu dùng thu-nhập-thấp đủ tiêu chuẩn có thể chi trả cho dịch vụ điện thoại và các cơ hội và sự an toàn mà dịch vụ cung cấp. Quốc hội đã hỗ trợ và tăng cường hơn nữa cho Lifeline trong Đạo Luật Viễn Thông 1996, yêu cầu rằng dịch vụ giá cả phải chăng và truyền thông tiên tiến phải khả dụng cho người tiêu dùng thu-nhập-thấp xuyên suốt quốc gia. Vào tháng Ba năm 2016, FCC đã hiện đại hóa Lifeline cho các dịch vụ tiên tiến bằng cách bắt đầu một sự chuyển tiếp hướng đến hỗ trợ dịch vụ băng thông rộng. Tìm hiểu thêm về việc hiện đại hóa Lifeline từ thông cáo báo chí này (Trang web tiếng Anh).

Báo Cáo Gian Lận

Báo Cáo Gian Lận

Cơ Quan Thực Thi của FCC duy trì một Đường Dây Báo Cáo Mánh Khóe Gian Lận Lifeline dành riêng. Hãy gọi 1-855-4LL-TIPS (hoặc 1-855-455-8477) (nói tiếng Anh) hoặc gửi thư điện tử về Lifelinetips@fcc.gov (nói tiếng Anh) nếu bạn nghi ngờ sự gian lận Lifeline. Vui lòng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể, bao gồm cả tên và thông tin liên lạc của các cá nhân liên quan và các công ty họ đang sử dụng để nhận dịch vụ điện thoại được-hỗ-trợ-của-Lifeline.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, September 1, 2017