Lifeline là một chương trình của FCC giúp các dịch vụ truyền thông có mức giá phải chăng hơn cho những người tiêu dùng có thu nhập thấp. Với Lifeline, người đăng ký sử dụng dịch vụ được giảm giá cho dịch vụ điện thoại, dịch vụ Internet băng thông rộng hàng tháng đủ điều kiện, hoặc các gói điện thoại băng thông rộng kết hợp, mua từ các nhà cung cấp dịch vụ có dây hoặc không dây tham gia chương trình. Việc giảm giá giúp bảo đảm những người tiêu dùng có thu nhập thấp có thể mua được các dịch vụ kết nối của thế kỷ 21 và qua đó tiếp cận các nguồn trợ giúp về việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Nếu quý vị đang tìm hiểu thêm thông tin về Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng, hãy truy cập vào đây.

Cách Thức Hoạt Động của Lifeline

Lifeline cung cấp mức giảm giá dịch vụ hàng tháng lên tới $9.25 cho những người đăng ký sử dụng dịch vụ có thu nhập thấp đủ điều kiện và lên tới $34.25 mỗi tháng cho những người đăng ký sử dụng dịch vụ hội đủ điều kiện trên các vùng đất của Bộ lạc. Người đăng ký sử dụng dịch vụ có thể được hưởng mức giảm giá Lifeline cho dịch vụ đường dây cố định hoặc không dây, tuy nhiên họ có thể không được giảm giá cho cả hai dịch vụ cùng một lúc. Lifeline cũng hỗ trợ dịch vụ Internet băng thông rộng và các gói dịch vụ điện thoại băng thông rộng. Quy định của FCC nghiêm cấm mỗi hộ gia đình được nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline.

Lifeline được cung cấp cho những người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ điều kiện ở mọi tiểu bang, khối thịnh vượng chung, lãnh thổ và trên các vùng đất của Bộ lạc. Chương Trình Lifeline được quản lý bởi Universal Service Administrative Company (USAC). USAC có trách nhiệm giúp người tiêu dùng nộp đơn xin tham gia chương trình, hiểu các điều kiện tiêu chuẩn và duy trì quyền lợi của họ thông qua quy trình tái chứng nhận hàng năm. Trang web của USAC cung cấp thêm thông tin về chương trình, bao gồm cả các yêu cầu của chương trình.

Để tham gia chương trình Lifeline, người tiêu dùng phải có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 135% so với Mức Thu Nhập Nghèo theo Quy Định của Liên Bang hoặc tham gia vào một số chương trình trợ cấp liên bang nhất định, chẳng hạn như Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), Medicaid, Trợ Cấp Gia Cư Công Cộng Liên bang, Thu Nhập An Sinh Phụ Trội, Phúc Lợi Hưu Trí cho Cựu Chiến Binh và Người Thân Còn Lại hoặc các Chương Trình Bộ Lạc nhất định. Quý vị có thể biết liệu mình có đủ điều kiện hay không bằng cách xem thông tin có sẵn tại lifelinesupport.org.

Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Tham Gia Lifeline

Để nộp đơn xin tham gia Lifeline, người tiêu dùng thường phải sử dụng hệ thống ứng dụng Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc, hệ thống mà họ có thể truy cập thông qua USAC hoặc điện thoại hoặc công ty internet tham gia Lifeline. Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc là một hệ thống tập trung do FCC thiết lập và USAC vận hành nhằm kiểm tra xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của người đăng ký tham gia Lifeline và tái chứng nhận tình trạng hội đủ điều kiện của người đăng ký hàng năm. Người tiêu dùng muốn có sự trợ giúp từ một nhà cung cấp dịch vụ khi đăng ký có thể sử dụng công cụ “Companies Near Me”(Các Công Ty Gần Tôi) để tìm nhà cung cấp dịch vụ chương trình Lifeline trong khu vực của họ.

Vui lòng lưu ý rằng người tiêu dùng ở California (ngoại trừ những người tiêu dùng chỉ sử dụng dịch vụ băng thông rộng), Texas và Oregon sẽ tiếp tục đăng ký nhận phúc lợi trợ cấp Lifeline của liên bang thông qua quy trình đăng ký hiện có của tiểu bang như hiện nay. Đối với những người tiêu dùng chỉ sử dụng dịch vụ băng thông rộng ở California, họ sẽ cần đăng ký thông qua hệ thống đăng ký Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc và hệ thống sẽ kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện của người tiêu dùng. Để biết hướng dẫn cụ thể về cách đăng ký Lifeline ở cả ba tiểu bang, vui lòng truy cập Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc và chọn tiểu bang có liên quan từ danh sách thả xuống rồi nhấn “Bắt đầu”.

Nếu quý vị có thắc mắc về đơn đăng ký của mình hoặc muốn nhận đơn đăng ký qua đường bưu điện, vui lòng liên lạc với Lifeline theo số (800) 234-9473 hoặc LifelineSupport@usac.org.

 

Các Quy Tắc của Chương Trình

Các quy tắc chính bao gồm:

  • Lifeline chỉ dành cho những người đăng ký mà hệ thống có thể kiểm tra xác nhận được tình trạng hội đủ điều kiện của họ bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về tình trạng hội đủ điều kiện của chương trình hoặc bằng cách gửi chứng từ cho tình trạng họi đủ điều kiện của họ..
  • Mỗi hộ gia đình chỉ được phép nhận một phúc lợi trợ cấp Lifeline. Quy định của liên bang cấm người đăng ký nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline. Nếu người đăng ký hoặc hộ gia đình của họ hiện có nhiều dịch vụ được giảm giá Lifeline, họ phải hủy đăng ký các dịch vụ Lifeline khác ngay lập tức, nếu không sẽ bị phạt.
  • Người đăng ký phải tái chứng nhận tình trạng hội đủ điều kiện của mình hàng năm và phải phản hồi mọi yêu cầu từ quản trị viên Lifeline của tiểu bang hoặc Hệ Thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc để tái chứng nhận tình trạng hội đủ điều kiện. Những người đăng ký không tái chứng nhận tình trạng hội đủ điều kiện của mình sẽ bị hủy đăng ký khỏi chương trình Lifeline.
  • Những người đăng ký nhận dịch vụ miễn phí từ nhà cung cấp dịch vụ của họ phải thực sự sử dụng dịch vụ để tiếp tục tham gia chương trình Lifeline.

Bộ Lạc

Phúc Lợi Trợ Cấp Lifeline Tăng Cường cho vùng đất của Bộ Lạc

Vì mức thuê bao điện thoại trên các vùng đất của Bộ lạc là thấp nhất trên toàn quốc nên có các phúc lợi trợ cấp Lifeline được tăng cường cho những cư dân có thu nhập thấp ở các vùng đất của Bộ Lạc. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về những khu vực nào đủ điều kiện là vùng đất của Bộ Lạc bằng cách truy cập trang web này: https://www.lifelinesupport.org/tribal-benefit/.

Link Up, một chương trình phúc lợi trợ cấp liên bang khác, là khoản phúc lợi trợ cấp một lần, cho mỗi một địa chỉ, giúp giảm phí cài đặt hoặc kích hoạt dịch vụ ban đầu của một số nhà cung cấp Lifeline nhất định, cung cấp dịch vụ điện thoại trên vùng đất của Bộ Lạc.

Có những phúc lợi trợ cấp nào qua sự hỗ trợ của chương trình Lifeline dành cho vùng đất của Bộ Lạc?

Đối với người tiêu dùng có thu nhập thấp hiện đang sinh sống trên vùng đất của Bộ Lạc, Lifeline cung cấp mức giảm giá hàng tháng lên tới $34.25 cho chi phí của các dịch vụ đủ điều kiện (dịch vụ có dây hoặc không dây). Khoản giảm giá này bao gồm tối đa $9.25 cho các dịch vụ băng thông rộng hoặc gói dịch vụ đủ điều kiện hoặc lên tới $5.25 cho dịch vụ điện thoại (áp dụng cho tất cả các thuê bao có thu nhập thấp đủ điều kiện trên khắp Hoa Kỳ) cộng thêm tới $25 trợ cấp tăng cường (chỉ áp dụng cho cho những người đăng ký sử dụng dịch vụ có thu nhập thấp và hội đủ điều kiện, hiện đang sinh sống trên vùng đất của Bộ Lạc). Một số tiểu bang cung cấp thêm khoản giảm giá hàng tháng thông qua các chương trình Lifeline của riêng họ.

Tribal Lands Link Up cung cấp cho những người đăng ký đủ điều kiện sống trên vùng đất của Bộ lạc mức giảm giá một lần lên tới $100 khi cài đặt hoặc kích hoạt dịch vụ điện thoại lần đầu tại nơi ở chính của họ. Đối với phí bắt đầu dịch vụ lên tới $200, Link Up cũng cung cấp chương trình trả chậm, không lãi suất trong tối đa một năm cho người đăng ký sử dụng dịch vụ. Người đăng ký sử dụng dịch vụ có thể xin trợ cấp Link Up một lần cho mỗi lần thay đổi địa chỉ cư trú (nhà) chính của họ. Link Up Bộ Lạc chỉ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ đang xây dựng cơ sở hạ tầng trên vùng đất của Bộ Lạc, vì vậy không phải tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có thể giảm phí kích hoạt sử dụng dịch vụ của họ. Người tiêu dùng có thể kiểm tra với nhà cung cấp Lifeline của họ để biết họ có cung cấp Link Up hay không.

Có những giới hạn nào đối với Lifeline và Link Up?

Các quy định của liên bang cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp và đủ điều kiện nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline cùng một lúc. Ví dụ: những người đăng ký sử dụng dịch vụ hiện có thu nhập thấp và đủ điều kiện có thể được giảm giá Lifeline cho dịch vụ điện thoại cố định hoặc điện thoại không dây, nhưng họ không được giảm giá Lifeline cho cả hai dịch vụ cùng một lúc.

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình chỉ có thể nhận được một dịch vụ Lifeline. "Hộ gia đình" được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ với tư cách là một đơn vị kinh tế. Một "đơn vị kinh tế" được định nghĩa là "tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp và chia sẻ thu nhập và chi phí của một hộ gia đình."

Hỗ trợ Lifeline dành cho những người đăng ký sử dụng dịch vụ có thu nhập thấp và hội đủ điều kiện, hiện sinh sống trong các cơ sở sinh hoạt tập thể. Những người nộp đơn xin trợ cấp Lifeline có thể chứng minh khi đăng ký lần đầu vào chương trình rằng bất kỳ người nhận Lifeline nào khác cư ngụ tại địa chỉ cư trú của họ đều là thành viên của một hộ gia đình riêng biệt. Tương tự, các quy định của liên bang cấm người tiêu dùng có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận được nhiều hơn một khoản giảm giá của Tribal Link Up tại nơi cư trú chính.

Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQs)

Phúc lợi trợ cấp hiện tại của chương trình Lifeline là gì?

Mức giảm giá Lifeline cho những người đăng ký sử dụng và đủ điều kiện lên tới $9.25 mỗi tháng đối với các dịch vụ băng thông rộng hàng tháng hoặc dịch vụ trọn gói đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ băng thông rộng tối thiểu. Mức giảm giá cho những người đăng ký đủ điều kiện lên tới $5.25 cho dịch vụ hàng tháng, là dịch vụ chỉ đủ điều kiện cho các tiêu chuẩn dịch vụ thoại tối thiểu. Khoản giảm giá này có thể được áp dụng cho cả dịch vụ có dây hoặc không dây.

Số tiền phúc lợi trợ cấp tăng cường cho Vùng Đất Bộ Lạc là bao nhiêu?

Khoản trợ cấp tăng cường lên tới $25, ngoài khoản phúc lợi thông thường, dành cho những người đăng ký sử dụng có thu nhập thấp và đủ điều kiện, hiện sinh sống trên vùng đất của Bộ Lạc.

Làm cách nào để xác định xem tôi có đủ điều kiện hay không?

Quý vị có thể biết tình trạng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ Lifeline của mình bằng cách xem các thông tin có sẵn tại lifelinesupport.org.

Nộp đơn xin như thế nào?

Có một số lựa chọn để nộp đơn xin trợ cấp Lifeline. Quý vị có thể nộp đơn trực tiếp thông qua cổng thông tin trực tuyến của hệ thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc của chương trình Lifeline (lifelinesupport.org), hoặc bằng cách gửi tờ mẫu đơn đăng ký (có sẵn tại cổng trực tuyến của hệ thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc sau khi nhập vào tên tiểu bang của quý vị).

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin tham gia chương trình bằng cách làm việc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ Lifeline tại tiệm hoặc trực tuyến qua trang web của nhà cung cấp dịch vụ, nếu họ hỗ trợ tùy chọn đó. Để tìm nhà cung cấp Lifeline ở tiểu bang của quý vị, truy cập https://cnm.universalservice.org/.

Bạn cũng có thể đăng ký chương trình bằng cách làm việc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ Đường dây nóng tại địa điểm cửa hàng hoặc trực tuyến thông qua trang web của nhà cung cấp dịch vụ, nếu họ hỗ trợ tùy chọn đó. Để tìm nhà cung cấp Đường dây nóng ở tiểu bang của bạn, hãy truy cập https://data.usac.org/publicreports/CompaniesNearMe/Download/Report.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình nộp đơn xin tham gia Lifeline, gọi số điện thoại miễn phí của USAC dành cho Trung Tâm Hỗ Trợ Lifeline theo số 1 (800) 234-9473 hoặc gửi email LifelineSupport@usac.org.

Tôi cần cung cấp những chứng từ gì khi nộp đơn xin dịch vụ Lifeline?

Người tiêu dùng có thể cần cung cấp các chứng từ nếu hệ thống Kiểm Tra Xác Nhận Toàn Quốc không thể tự động xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của họ bằng cách kiểm tra cơ sở dữ liệu về tình trạng hội đủ điều kiện của chương trình (ví dụ: SNAP, Medicaid, v.v.). Các chứng từ được chấp nhận để xác minh tình trạng hội đủ điều kiện dựa trên việc tham gia vào một chương trình đủ điều kiện bao gồm một chứng từ gần đây (có ghi ngày tháng) trong vòng 12 tháng qua): bản kết toán phúc lợi từ một chương trình đủ điều kiện; thư thông báo tham gia chương trình đủ điều kiện; giấy tờ tham gia chương trình (hoặc bản sao); hoặc giấy tờ chính thức khác của một chương trình đủ điều kiện. Có thể xem thông tin chi tiết hơn về các chứng từ được chấp nhận tại: https://www.lifelinesupport.org/documents-needed/ .

Tài liệu được chấp nhận để xác minh tính đủ điều kiện dựa trên việc tham gia vào một chương trình đủ điều kiện bao gồm tuyên bố gần đây (trong vòng 12 tháng qua): lợi ích từ một chương trình đủ điều kiện; thư thông báo tham gia chương trình vòng loại; tài liệu tham gia chương trình (hoặc bản sao); hoặc tài liệu chính thức khác của một chương trình đủ điều kiện. Thông tin chi tiết hơn về tài liệu được chấp nhận có thể được tìm thấy tại: usac.org/lifeline/eligibility/national-verifier/acceptable-documentation-for-the-national-verifier.

Các chứng từ được chấp nhận để xác minh tình trạng hội đủ điều kiện về thu nhập bao gồm: tờ khai thuế tiểu bang, liên bang hoặc Bộ Lạc của năm trước; báo cáo thu nhập hiện tại từ hãng sở hoặc cuống phiếu lương; Bản kết toán phúc lợi trợ cấp của Cơ Quan Quản Lý Cựu Chiến Binh; bản kê khai phúc lợi hưu trí hoặc lương hưu; Bản kết toán trợ cấp Thất Nghiệp hoặc Bồi Thường cho Người Lao Động; thư thông báo của liên bang hoặc Bộ Lạc về việc tham gia chương trình Trợ Cấp Tổng Quát; hoặc quyết định ly hôn, quyết định chu cấp nuôi con hoặc giấy tờ chính thức khác có thông tin thu nhập. Người đăng ký sử dụng phải xuất trình cùng loại chứng từ cho 3 tháng liên tiếp trong vòng 12 tháng trước đó, nếu chứng từ đó không bao gồm cả năm thu nhập. Có thể xem thông tin chi tiết hơn về các chứng từ được chấp nhận tại: https://www.lifelinesupport.org/documents-needed/.

Nếu tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị không thể xác nhận tự động được hoặc thông qua bất kỳ chứng từ nào mà quý vị cung cấp, quý vị sẽ không thể ghi danh tham gia hoặc có thể bị rút tên ra khỏi chương trình Lifeline.

Tôi có thể được nhận nhiều hơn một dịch vụ giảm giá không?

Không. Các quy định của liên bang nghiêm cấm những người đăng ký có thu nhập thấp và đủ điều kiện nhận được nhiều hơn một khoản giảm giá Lifeline cho mỗi hộ gia đình. Người đăng ký sử dụng hội đủ điều kiện có thể được giảm giá cho dịch vụ thoại đường dây cố định hoặc không dây (nhưng không phải cả hai) hoặc cho dịch vụ băng thông rộng hoặc dịch vụ kết hợp. Nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình quý vị hiện đang nhận nhiều hơn một dịch vụ Lifeline hàng tháng, quý vị phải chọn một nhà cung cấp dịch vụ cho dịch vụ Lifeline của mình và hủy đăng ký dịch vụ Lifeline từ nhà cung cấp kia. Quý vị cũng có thể liên lạc với Trung tâm Hỗ trợ Lifeline của USAC để được hỗ trợ theo số 1-800-234-9473 hoặc lifelinesupport@usac.org. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào qua email. Những người đăng ký sử dụng bị phát hiện vi phạm quy định giảm giá một lần cho mỗi hộ gia đình cũng có thể phải bị phạt hình sự và/hoặc dân sự.

"Hộ gia đình" được định nghĩa như thế nào cho mục đích của chương trình Lifeline?

"Hộ gia đình" được định nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc nhóm cá nhân nào sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ với tư cách là một đơn vị kinh tế. Một "đơn vị kinh tế" được định nghĩa là "tất cả các cá nhân trưởng thành đóng góp và chia sẻ thu nhập và chi phí của một hộ gia đình." Tuy nhiên, hỗ trợ Lifeline dành cho những người đăng ký sử dụng có thu nhập thấp và hội đủ điều kiện, hiện đang sinh sống trong các cơ sở sinh hoạt tập thể. Người nộp đơn xin tham gia Lifeline có thể được yêu cầu hoàn thành một bảng tính cho mỗi hộ gia đình, trong đó có các câu hỏi về hộ gia đình của quý vị để xác định xem có nhiều hơn một hộ gia đình tại địa chỉ của quý vị hay không.

Công cụ sàng lọc trước tình trạng hội đủ điều kiện của Lifeline tại https://www.lifelinesupport.org có thể giúp quý vị xác định ai là thành viên trong gia đình quý vị.

Tôi cần xác minh tình trạng hội đủ điều kiện bao lâu một lần?

Một lần khi quý vị đăng ký lần đầu và mỗi năm một lần khi quý vị sử dụng dịch vụ được Lifeline hỗ trợ.

Quý vị có thể không đủ điều kiện nhận Lifeline nếu thu nhập của quý vị tăng lên, quý vị không còn tham gia vào chương trình phúc lợi liên bang đủ điều kiện hoặc trong gia đình quý vị có người được nhận dịch vụ Lifeline. Nếu không đủ điều kiện, quý vị phải liên lạc ngay với nhà cung cấp dịch vụ của mình để rút tên ra khỏi chương trình. Nếu không, quý vị có thể bị phạt. Quý vị cũng có thể liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Lifeline của USAC để được hỗ trợ theo số 1-800-234-9473 hoặc qua email tại lifelinesupport@usac.org. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào qua email.

Nếu tôi có Lifeline miễn phí thì sao?

Nếu quý vị nhận được dịch vụ Lifeline miễn phí, quy định của chương trình Lifeline yêu cầu quý vị sử dụng dịch vụ 30 ngày một lần để duy trì quyền lợi của mình, ngoài việc tuân thủ tất cả các quy tắc khác của chương trình Lifeline.

Tôi có thể liên lạc với ai nếu gặp sự cố với điện thoại di động hoặc phần cứng khác do nhà cung cấp dịch vụ Lifeline của tôi cung cấp?

FCC không trợ cấp bất kỳ phần cứng nào liên quan đến chương trình Lifeline, bao gồm điện thoại di động do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho khách hàng Lifeline. Nếu quý vị gặp sự cố với điện thoại di động hoặc phần cứng khác liên quan đến dịch vụ Lifeline, vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Tôi phải liên lạc với ai nếu tôi bị khuyết tật và muốn được trợ giúp nộp đơn xin tham gia Lifeline?

Nếu quý vị là người khuyết tật và cần hỗ trợ đăng ký Lifeline, liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ Lifeline tại lifelinesupport.org hoặc gọi số 800-234-9473.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu dịch vụ và thiết bị Lifeline của quý vị có tiện sử dụng cho người khuyết tật hay không, hãy liên lạc với văn phòng Quyền của Người Khuyết Tật FCC theo số 202-418-2517 để gọi điện thoại, theo số 844-432-2275 qua điện thoại video hoặc qua email tại DRO@fcc.gov.

Để xem video ASL về Lifeline, truy cập: https://youtu.be/wwkjVrd5xHc.

Báo Cáo Gian Lận

Cơ Qua Thi Hành Luật của FCC duy trì một Đường Dây Tư Vấn về Gian Lận Lifeline – 1-855-4LL-TIPS (hoặc 1-855-455-8477) – và một địa chỉ email – Lifelinetips@fcc.gov – để giúp báo cáo các hành động gian lận có thể xảy ra trong chương trình.

Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm tên và thông tin liên hệ của các cá nhân liên quan và các công ty họ đang sử dụng để nhận dịch vụ điện thoại được Lifeline hỗ trợ.

Tiếp cận

Giới thiệu về Tuần Lễ Tăng Cường Nhận Thức về Kết Nối Kỹ Thuật Số và Lifeline

Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang, Hiệp Hội Ủy Viên Quản Lý Dịch Vụ Tiện Ích Quốc Gia (NARUC), và Hiệp Hội Quốc Gia Những Người Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Tiện Ích Tiểu Bang (NASUCA) cùng hợp tác kể từ năm 2005 để thúc đẩy việc tiếp cận chương trình Lifeline và, Chương Trình Kết Nối Giá Cả Phải Chăng (ACP) trong hai năm vừa qua. Mục đích là cung cấp cho các tổ chức tiểu bang, địa phương và Bộ Lạc thông tin và các nguồn trợ giúp để giúp bảo đảm rằng những người tiêu dùng có thu nhập thấp biết đến các chương trình và hiểu các yêu cầu tham gia.

Nhận Thức về Kết Nối Kỹ Thuật Số và Lifeline Các Đầu Mối Liên Hệ Truyền Thông Tiếp Cận Cộng Đồng

NARUC: Regina Davis, rdavis@naruc.org
NASUCA: Barrett C. Sheridan, (717) 783-5048, bsheridan@paoca.org
FCC: Mike Snyder, michael.snyder@fcc.gov

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.