Ang Lifeline ay ang programa ng FCC para makatulong na gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo ng pakikipag-ugnayan para sa mga consumer na may mababang kita. Nagbibigay ang Lifeline ng diskwento sa mga subscriber sa buwanang serbisyo ng telepono, serbisyo ng broadband Internet, o mga naka-bundle na voice-broadband package na nabili mula sa mga kalahok na wireline o wireless provider. Tumutulong ang diskwentong matiyak na abot-kaya para sa mga consumer na may mababang kita ang ika siglong broadband at ang access na ibinibigay nito sa mga trabaho, pangangalagang pangkalusugan, at mapagkukunan para sa edukasyon.

Lifeline Sa Panahon Ng Coronavirus Pandemic

Upang makatulong na panatilihing konektado ang mga Amerikano sa panahon ng pandemya ng coronavirus, pansamantalang isinuko ng FCC ang mga kinakailangan sa recertification at reverification para sa mga subscriber na naninirahan sa mga lupain ng Tribal, at pinalawig ang mga waiver na iyon hanggang Enero 31, 2023. Ang pinakabagong FCC waiver order ay inilabas noong Setyembre 30, 2022 (i-download PDF: https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-22-1039A1.pdf) at makakatulong ito na matiyak na ang mga subscriber ng Lifeline ay hindi kusang-loob na tinanggal mula sa programa ng Lifeline sa panahong ito ng pambansang krisis. Ang lahat ng iba pang pagwawaksi ng Lifeline na dati nang inilagay bilang resulta ng pandemya ng coronavirus ay natapos na.

 

Kung naghahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa Affordable Connectivity Program pumunta dito.

Paano Gumagana ang Lifeline

Paano Gumagana ang Lifeline

Nagbibigay ang Lifeline ng hanggang $9.25 na buwanang diskwento sa serbisyo para sa mga kwalipikadong subscriber na may mababang kita. Maaaring makatanggap ang mga subscriber ng diskwento sa Lifeline sa alinman sa wireline o wireless na serbisyo, pero hindi sila maaaring makatanggap ng diskwento sa dalawang serbisyo nang sabay. Sinusuportahan din ng Lifeline ang serbisyo ng broadband Internet at mga broadband-voice bundle. Ipinagbabawal ng mga panuntunan ng FCC ang mahigit isang serbisyo ng Lifeline kada sambahayan.

Magagamit ng mga kwalipikadong consumer na may mababang kita ang Lifeline sa bawat estado, commonwealth, teritoryo, at sa mga Tribal land. Pinapangasiwaan ng Universal Service Administrative Company (USAC) ang programa ng Lifeline. Responsibilidad ng USAC ang pagkolekta ng at pag-iingat sa data, pagsuporta sa pagkakalkula, mga disbursement, at pagtulong sa mga consumer kaugnay ng pagiging kwalipikado sa Lifeline at pagpapatala sa programa. Nagbibigay ang website ng USAC ng karagdagang impormasyon kaugnay ng programa, kasama ang mga kinakailangan sa programa.

Para lumahok sa programa ng Lifeline, ang mga consumer ay dapat mayroong kitang katumbas ng o mas mababa sa 135% ng Mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan o kasali sa ilang partikular na pederal na programa ng tulong, gaya ng Programa ng Karagdagang Tulong sa Nutrisyon (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Medicaid, Pederal na Tulong sa Pampublikong Pabahay, Karagdagang Pansegurong Kita, ng Benepisyo ng Pensyon ng Mga Beterano at Survivor, o ilang partikular na Tribal na Programa. Makikita mo kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng pagsusuri sa impormasyong available sa lifelinesupport.org (i-click ang "Kwalipikado Ba Ako?").

National Verifier para sa Pagiging Kwalipikado sa Lifeline

Para mag-apply sa Lifeline, dapat gamitin ng consumer ang National Verifier application system. Ang National Verifier ay isang sentralisadong system na binuo ng FCC at pinapatakbo ng USAC na siyang nagpapatunay sa pagiging kwalipikado ng aplikante ng Lifeline at muling nagsesertipika sa pagiging kwalipikado ng subscriber taun-taon.

Noong Hunyo 2020, ganap nang inilunsad ang National Verifier sa lahat ng estado at teritoryo, maliban sa California, Oregon, at Texas. Para sa mga consumer sa mga estadong iyon, o kung gusto ninyong tulungan kayo ng provider ng serbisyo kapag nag-apply kayo, pakigamit ang tool na "Mga Kumpanyang Malapit Sa Akin" para maghanap ng provider ng serbisyo ng programa ng Lifeline sa lugar ninyo.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aplikasyon mo, o gusto mong mag-mail sa iyo ng aplikasyon, makipag-ugnayan sa Lifeline sa (800) 234-9473 o ?LifelineSupport@usac.org.

 

Mga Panuntunan ng Programa

Mga Panuntunan ng Programa

Kasama sa mga pangunahing panuntunan ang sumusunod:

 • Available lang ang Lifeline sa mga subscriber na may pagiging karapat-dapat na mave-verify sa pamamagitan ng pagtingin sa database ng pagiging karapat-dapat sa programa o sa pamamagitan ng pagsusumite ng dokumentong nagpapakita sa kanilang pagiging karapat-dapat.
 • Isang benepisyo ng Lifeline lang ang pinapahintulutan kada sambahayan. Ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan na makatanggap ang mga subscriber ng mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline. Kung mayroon ang isang subscriber o ang kanyang sambahayan ng mahigit sa isang serbisyong may diskwento ng Lifeline, dapat silang umalis sa pagkaka-enroll agad sa iba pang serbisyo ng Lifeline dahil kung hindi, puwede silang pagmultahin.
 • Tanging mga subscriber na may mababang kita na napag-alamang karapat-dapat ang kwalipikadong mag-enroll.
 • Dapat na muling sertipikado ng mga subscriber ang kanilang pagiging karapat-dapat bawat taon at dapat tumugon sa anumang mga kahilingan mula sa tagapangasiwa ng National Verifier o Lifeline ng estado upang muling kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat. Ang mga subscriber na hindi muling nagsisiguro sa kanilang pagiging karapat-dapat ay aalisin sa pagkaka-enroll mula sa Lifeline program. Pakitandaan na, alinsunod sa isang waiver na inaprubahan ng FCC, ang mga kinakailangan sa muling sertipikasyon para sa mga subscriber na nakatira sa mga lupain ng Tribal ay sinuspinde hanggang Enero 31, 2023.

Tribal

Mga Pinahusay na Benepisyo ng Lifeline para sa Mga Tribal Land

Sa ilalim ng isang waiver na inaprubahan ng FCC bilang tugon sa COVID-19 pandemic, hanggang Nob. 30, 2020, maaaring piliin ng isang carrier ng Lifeline na simulan kaagad ang pagbibigay ng serbisyo ng Lifeline sa isang consumer na naninirahan sa isang rural na Tribal na lugar na mag-a-apply para sa Lifeline pero hindi makakapagbigay ng kinakailangang dokumentasyon para lutasin ang isang nabigong naka-automate na pagsusuri sa oras ng aplikasyon. Magkakaroon ang consumer ng 45 araw mula sa petsa ng aplikasyon para isumite ang dokumentasyon. Ang carrier ng Lifeline na pipiliing magbigay ng serbisyo sa ilalim ng waiver na ito ay maaaring mag-claim sa subscriber na iyon para sa reimbursement mula sa Universal Service Fund pagkatapos maisumite ng subscriber ang kinakailangang dokumentasyon at matanggap niya ang pagtukoy ng pagiging kwalipikado.  Maaaring i-claim ng carrier ang suporta ng Lifeline sa loob ng hanggang 45 araw mula nang maibigay ang serbisyo bago ang pagtukoy ng pagiging kwalipikado.  Makakatulong ang pamamaraang ito sa mga kwalipikadong consumer sa mga rural na Tribal na lugar na magpatala sa Lifeline habang iniiwasan ang mga personal na pagsasalamuha sa oras ng aplikasyon at mabilis na makonekta sa mahahalagang serbisyo ng broadband at telepono sa panahon ng COVID-19.

Dahil ang ang mga antas ng dami ng subscriber ng telepono sa mga Tribal land ay pinakamababa sa bansan, magagamit ng mga residente ng mga Tribal land na may mababang kita ang mga pinahusay na benepisyo ng Lifeline. Maaari kang makaalam pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga kwalipikadong Tribal land sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: https://www.lifelinesupport.org/tribal-benefit.

Ang Link Up ay isang one-time na pederal na benepisyo, bawat address, na nagpapababa sa mga paunang bayad sa pagpapakabit o pag-a-activate ng ilang partikular na provider ng Lifeline na nag-aalok ng serbisyo ng telepono sa mga Tribal land.

Anong mga benepisyo ang magagamit sa pamamagitan ng suporta ng programa ng Lifeline para sa mga Tribal land?

Para sa mga consumer na may mababang kitang naninirahan sa mga Tribal land, nagbibigay ang Lifeline ng buwanang diskwentong hanggang $34.25 na bawas sa gastos sa serbisyo ng telepono, serbisyo ng broadband Internet, o mga naka-bundle na serbisyo (wireline man o wireless). Binubuo ang diskwentong ito ng $9.25 (na magagamit ng lahat ng kwalipikadong subscriber na may mababang kita sa buong United States) at ng hanggang karagdagang $25 sa pinahusya na suporta (na magagamit lang ng mga kwalipikadong subscriber na may mababang kita na naninirahan sa mga Tribal land). Nag-aalok ang ilang estado ng mga karagdagang buwanang diskwento sa pamamagitan ng sarili nilang programa ng Lifeline.

Nagbibigay ang Tribal Lands Link Up sa mga kwalipikadong subscriber na naninirahan sa mga Tribal land ng one-time na diskwentong hanggang $100 sa unang pagkakabit o pag-a-activate ng serbisyo ng telepono sa kanilang pangunahing tirahan, Para sa mga singil sa pagsisimula ng serbisyo na hanggang $200, nagbibigay din ang Link Up ng hulugan at walang interes na plano ng pagbabayad sa subscriber sa loob ng hanggang isang taon. Maaaring humiling ang mga subscriber ng Link Up nang isang beses para sa bawat pagpapalit ng address ng pangunahing tirahan (bahay). Iniaalok lang ang suporta ng Tribal Link Up sa mga carrier na nagtatayo ng imprastraktura sa mga Tribal land, kaya hindi lahat ng carrier ay maaaring magdiskwento ng kanilang bayarin sa pag-a-activate. Maaaring magtanong ang mga consumer sa kanilang provider ng Lifeline kung nag-aalok sila ng Link Up.

Ano ang mga limitasyon sa Lifeline at Link Up?

Ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan sa mga kwalipikadong consumer na may mababang kita na makatanggap ng mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline nang sabay. Halimbawa, posibleng makatanggap ang mga kwalipikadong subscriber na may mababang kita ng diskwento ng Lifeline sa alinman sa serbisyo sa telepono sa bahay o sa wireless na telepono, pero hindi nila puwedeng matanggap ang diskwento ng Lifeline sa parehong serbisyo nang magkasabay.

Bukod pa rito, isang serbisyo ng Lifeline lang ang puwedeng makuha kada sambahayan. Ang "sambahayan" ay tinutukoy na anumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na magkakasamang naninirahan sa iisang address bilang isang unit na pang-ekonomiya. Ang "unit na pang-ekonomiya" ay tinukoy bilang "lahat ng nasa wastong edad na indibidwal na nag-aambag at nagbabahagi ng kita at gastusin ng isang sambahayan."

Available ang suporta ng Lifeline sa mga karapat-dapat na subscriber na may mababang kita na nakatira sa mga pasilidad ng panggrupong paninirahan. Puwedeng ipakita ng mga aplikante ng Lifeline noong nag-e-enroll pa lang sa programa na ang sinumang iba pang recipient ng Lifeline na nakatira sa kanilang address ng tirahan ay bahagi ng ibang hiwalay na sambahayan. Katulad nito, ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan na makatanggap ang mga kwalipikadong consumer na may mababang kita sa pagtanggap ng mahigit sa isang diskwento ng Tribal Link Up sa isang pangunahing tirahan.

Mga FAQ

Mga FAQ
 • Ano ang kasalukuyang benepisyo sa ilalim ng Programang Lifeline?  expand and contract
 • Ano ang halaga ng pinahusay na benepisyo para sa mga Tribal Land?  expand and contract
 • Paano ko matutukoy kung karapat-dapat ako?  expand and contract
 • Paano ako mag-e-apply?  expand and contract
 • Anong dokumento ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa serbisyo ng Lifeline?  expand and contract
 • Puwede ba akong kumuha ng mahigit sa isang may diskwentong serbisyo?  expand and contract
 • Paano tinutukoy ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Programang Lifeline?  expand and contract
 • Gaano ko kadalas kailangang i-verify ang aking pagiging karapat-dapat?  expand and contract
 • Paano kung mayroon akong libreng Lifeline?  expand and contract
 • Kanino ako puwedeng makipag-ugnayan kung may isyu ako sa isang mobile phone o iba pang hardware na ibinigay ng aking service provider ng Lifeline?  expand and contract
 • Who do I contact if I have a disability and want help applying for Lifeline?  expand and contract

Mag-ulat ng Pandaraya

Mag-ulat ng Pandaraya

Pinapanatili ng Sangay sa Pagpapatupad ng FCC (FCC's Enforcement Bureau) ang nakalaang Linya sa Pag-ulat ng Pandaraya sa Lifeline (Lifeline Fraud Tip Line). Tumawag sa 1-855-4LL-TIPS (or 1-855-455-8477) (sa Ingles) o mag-email sa Lifelinetips@fcc.gov (sa Ingles) kung may pinaghihinalaan kang pandaraya sa Lifeline. Mangyaring magbigay ng higit na detalye hangga't maaari, kabilang ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga indibidwal na sangkot at ang mga kumpanyang ginagamit nila upang makatanggap ng sinusuportahang serbisyo ng telepono ng Lifeline.

Outreach

Outreach sa Consumer ng Lifeline Across America

Ang Lifeline Across America ay isang pederal at pang-estadong umiiral na grupong binuo noong 2005 para suriin ang mga pagsusumikap sa outreach sa programa ng Lifeline at para bigyan ang pang-estado, lokal, at Tribal na entity ng impormasyon at mga mapagkukunan para makatulong na matiyak na alam ng mga consumer na may mababang kita ang tungkol sa programa at nauunawaan nila ang mga kinakailangan para sa paglahok. Kasama sa mga miyembro nito ang Federal Communications Commission (FCC), ang National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), at ang National Association of State Utility Consumer Advocates (NASUCA). Nagsimula ang Lifeline Across America Working Group (LAAWG) ng pag-aaral at bumuo ito ng ulat noong 2006 kung saan ipinakita nito ang mga pagmamasid at kongklusyon nito kaugnay ng pinakamahuhusay na kagawian para sa outreach sa programa ng Lifeline. Simula noon ay nagsagawa na ang LAAWG ng ilang proyekto para mapahusay ang outreach, kasama ang Pambansang Linggo ng Pagkabatid sa Diskwento sa Telepono ng Lifeline (National Telephone Discount Lifeline Awareness Week)(Linggo ng Pagkabatid sa Lifeline), na nangyayari taun-taon sa unang buong linggo pagkatapos ng Araw ng Paggawa (Labor Day).

Para makatulong na mapaigting ang kabatiran sa inisyatibo ng Lifeline Across America at para makatulong sa pagkolketa ng input at pamamahagi ng mga materyales ng outreach, pinapanatili ng LAAWG ang nakatalagang website ng Lifeline na ito, hino-host sa website ng FCC at naka-link sa mga website ng NARUC at NASUCA. Nagbibigay ang website na ito ng impormasyon at mga mapagkukunan sa mga consumer, grupo ng mga pagtataguyod sa consumer, industriya, at mga stakehoder sa pamahalaan sa isang format na madaling magamit ng user para makatulong sa outreach ng Lifeline at magsilbi bilang isang mapagkukunan para makatulong na ipagbigay-alam sa mga consumer na may mababang kita ang tungkol sa mga panuntunan ng programa ng Lifeline.

Mga Contact sa Media ng Lifeline Across America

NARUC: Regina Davis, rdavis@naruc.org
NASUCA: Barrett C. Sheridan, (717) 783-5048, bsheridan@paoca.org

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, January 5, 2023