Ang Lifeline ay programa ng FCC upang makatulong na gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo ng mga komunikasyon para sa mga consumer na mababa ang kita. Nagbibigay ang Lifeline sa mga subscriber ng diskwento sa buwanang serbisyo ng teleponong binili mula sa mga kalahok na provider sa merkado. Maaari ding bumili ang mga subscriber ng may diskwentong broadband mula sa mga kalahok na provider. Makakatulong ang mga diskwento, na maaaring ilapat sa stand-alone na broadband, mga naka-bundle na package ng voice-broadband - nakakabit man (fixed) o nadadala kahit saan (mobile) - at stand-alone na voice service - sa pagtiyak na magiging abot-kaya para sa mga consumer na mababa ang kita ang 21st-century na broadband at ang access sa mga trabaho, edukasyon, at mga oportunidad na inihahatid nito.

Paano Gumagana ang Lifeline

Paano Gumagana ang Lifeline

Nagbibigay ang Lifeline ng diskwento sa buwanang serbisyo ng $9.25 kada buwan para sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita. Maaaring makatanggap ang mga subscriber ng diskwento ng Lifeline sa alinman sa wireline o wireless na serbisyo, ngunit hindi sila makakatanggap ng diskwento sa parehong serbisyo sa parehong pagkakataon. Sinusuportahan din ng Lifeline ang mga bundle ng broadband at broadband-voice. Pinagbabawalan ng mga panuntunan ng FCC ang pagkakaroon nang mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline sa bawat sambahayan.

Available ang Lifeline sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita sa bawat estado, teritoryo, republika, at sa mga Pantribung lupang.

Upang lumahok sa programa, dapat ay may kita ang mga subscriber na o mas mababa sa 135% ng pederal na Mga Alituntunin sa Kahirapan (nasa wikang Ingles ang web page) o dapat silang lumahok sa ilang partikular na programa ng tulong. Maaari mong malaman kung kwalipikado ka sa pamamagitan ng Tool sa Paunang Pagsusuri sa Pagiging Kwalipikado sa Lifeline sa website ng Pandaigdigang Serbisyong Pang-administratibo (Universal Service Administrative) sa www.lifelinesupport.org (nasa wikang Ingles ang web page).

Ang sumusunod ay listahan ng mga programa ng tulong na ginagawang kwalipikado ang isang kalahok para sa Lifeline:

Ang sumusunod ay listahan ng mga programa ng tulong na Pantribu, na ginagawang kwalipikado ang isang kalahok para sa Lifeline:

Paano makakahanap ng provider ng Lifeline na malapit sa iyo

Kung natukoy mong kwalipikado ka, gamitin ang mga mapagkukunan sa web page na ito (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghanap ng service provider ng Programa ng Lifeline na malapit sa iyo.

 

Mga Panuntunan ng Programa

Mga Panuntunan ng Programa

Kabilang sa mga pangunahing panuntunan ang sumusunod:

 • Available lang ang Lifeline sa mga subscriber na makakapagdokumento ng kanilang pagiging kwalipikado.
 • Isang benepisyo ng Lifeline lang ang pinahihintulutan sa bawat sambahayan. Pinagbabawalan ng mga pederal na panuntunan ang mga subscriber sa pagtanggap nang mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline. Kung ang isang subscriber o kanyang sambahayan ay kasalukuyang may higit sa isang serbisyong may diskwento ng Lifeline, dapat siyang pumili kaagad ng isang provider o kung hindi ay maaari siyang maparusahan.
 • Tanging mga subscriber lang na mababa ang kita na may katibayan ng pagiging kwalipikado ang karapat-dapat na magpatala.
 • May responsibilidad ang mga subscriber na muling patunayan ang kanilang pagiging kwalipikado sa bawat taon at dapat silang tumugon sa mga pagsisikap ng kanilang Provider ng Lifeline na muling mapatunayan ang pagiging kwalipikado. Dapat i-verify ng mga subscriber nang isang beses sa bawat taon sa kalendaryo na nananatili silang kwalipikado upang lumahok sa programa ng Lifeline. Ang mga subscriber na hindi muling mapapatunayan ang kanilang pagiging kwalipikado ay maaalis sa pagkakatala sa Programa ng Lifeline.

Kakailanganin ng mga subscriber na magsagawa ng ilang partikular na pagpapatunay kapag nag-sign up sila para sa Lifeline at sa bawat taon pagkatapos nito, kabilang ang:

 • Paglahok ng subscriber o ng isang miyembro ng sambahayan ng subscriber sa isang kwalipikadong pederal na programa o natutugunan ng subscriber ang mga kwalipikasyon sa kita para sa Lifeline.
 • Tumatanggap lang ang sambahayan ng subscriber ng isang sinusuportahang serbisyo ng Lifeline.
 • Nagbigay ang subscriber ng katibayan ng pagiging kwalipikado, kung hiniling ito sa kanya.
 • Ang bilang ng mga indibidwal sa sambahayan ng subscriber, kung nag-a-apply para sa Lifeline batay sa kita.
 • Ang impormasyong nakasaad sa aplikasyon para sa Lifeline ay totoo at tama sa abot ng kaalaman ng subscriber at ang pagbibigay ng mali o mapanlinlang na impormasyon upang makatanggap ng mga benepisyo ng Lifeline ay mapaparusahan ng batas.
 • Naninirahan ang subscriber sa mga Pederal na kinikilalang Pantribung lupain, kung nag-a-apply para sa Pinahusay na suporta ng Lifeline.
 • Dapat sumang-ayon ang subscriber na maaaring kailanganin niyang muling patunayan ang patuloy na pagiging kwalipikado para sa Lifeline, at na maaalis sa subscriber ang kanyang benepisyo ng Lifeline kung hindi niya siya muling makapagpapatunay.

Kakailanganin din ng subscriber na magbigay ng partikular na impormasyon sa kumpanya ng telepono o sa isang ahensya ng estado (depende kung paano nag-sign up para sa Lifeline ang mga subscriber sa kanilang estado), kabilang ang:

 • Pangalan at impormasyon ng address. Ang mga consumer na walang permanenteng address ng tirahan ay dapat magbigay ng pansamantalang address, na hindi maaaring isang P.O. Box. Kung naninirahan ang isang consumer sa isang pansamantalang address, maaaring humingi ang service provider ng telepono o ahensya ng estado ng kumpirmasyon ng address.
 • Petsa ng kapanganakan at ang huling apat na digit ng Social Security Number ng consumer.
 • Dapat abisuhan ng mga consumer na kalahok sa programa ng Lifeline ang service provider ng telepono sa loob ng 30 araw kung lilipat ng tirahan ang consumer.
 • Dapat abisuhan ng mga consumer na kalahok sa programa ng Lifeline ang service provider ng telepono sa loob ng 30 araw kung hindi na kwalipikado ang consumer para sa Lifeline.

Pantribu

Mga Pinahusay na Benepisyo ng Lifeline para sa Mga Pantribung Lupain

Dahil ang mga antas ng pag-subscribe sa telepono sa mga Pantribung lupain ang pinakamababa sa bansa, available ang mga pinahusay na benepisyo ng Lifeline sa mga residenteng mababa ang kitang naninirahan sa mga Pantribung lupain, kung saan kabilang iyong mga naninirahan:

 • Sa isang pederal na kinikilalang lupaing nakalaan, pueblo, o kolonya ng Tribung Indian
 • Sa isang dating nakalaang lupain sa Oklahoma (tingnan ang mga mapa ng pinahusay na suporta ng Lifeline sa Oklahoma) (nasa wikang Ingles ang web page)
 • Sa loob ng lugar na nakatalaga sa Indian
 • Sa loob ng isang rehiyon ng Katutubo ng Alaska na naitaguyod sa pamamagitan ng Alaska Native Claims Settlement Act
 • Sa Hawaiian Homelands na pinatirhan alinsunod sa Hawaiian Homes Commission Act of 1920

Binabawasan ng Link Up, isa pang pederal na programa ng benepisyo, ang mga bayarin sa inisyal na pag-install o pag-activate ng ilang partikular na provider ng teleponong nag-aalok ng serbisyo sa mga Pantribung lupain.

Ano ang mga available na benepisyo sa ilalim ng Programa ng Lifeline sa Mga Pantribung Lupain?

Nagbibigay ang Lifeline sa Mga Pantribung Lupain ng buwanang diskwento na hanggang $34.25 sa halaga ng serbisyo ng telepono, ito man ay wireline o wireless. Kasalukuyang nasa $9.25 ang diskwentong ito (na available sa lahat ng kwalipikadong subscriber na mababa ang kita sa buong Estados Unidos) bukod pa ang hanggang $25 na karagdagan (na available lang sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita at naninirahan sa mga Pantribung lupain.) Maaaring magkaiba ang bawat estado sa diskwentong ito, depende kung may sariling programa ng Lifeline ang estado. Sa ilang sitwasyon, isinasama rin ng Lifeline ang Serbisyo ng Limitasyon sa Toll, na nagbibigay-daan sa isang subscriber ng telepono na limitahan ang bilang ng mga long distance na tawag na maaaring gawin mula sa telepono.

Nagbibigay ang Link Up sa Pantribung lupain sa mga kwalipikadong subscriber na naninirahan sa mga Pantribung lupain ng one-time na diskwentong hanggang $100 sa inisyal na pag-install o pag-activate ng wireline o wireless na telepono para sa pangunahing tirahan. Nagbibigay-daan din ang Link Up sa Mga Pantribung Lupain sa mga subscriber na mabayaran ang natitirang halagang utang nila sa isang ipinagpalibang iskedyul, nang walang patong na interes. Maaari lang maging kwalipikadong muli para sa Link Up ang mga naging kwalipikado nang subscriber pagkatapos nilang lumipat sa isang bagong pangunahing tirahan. Iniaalok lang ang suporta ng Pantribung Link Up sa mga carrier na nagtatayo ng imprastraktura sa mga Pantribung lupain, kung kaya maaaring hindi lahat ng carrier ay nagbibigay ng diskwento sa kanilang bayad para sa pag-activate.

Ano ang mga limitasyon sa Lifeline at Link Up sa Mga Pantribung Lupain?

Pinagbabawalan ng mga pederal na panuntunan ang pagtanggap ng mga kwalipikadong consumer na mababa ang kita nang mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline sa Mga Pantribung Lupain sa parehong pagkakataon. Maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita ng diskwento ng Lifeline sa Mga Pantribung Lupain sa alinman sa serbisyo ng telepono sa tahanan o wireless na telepono, ngunit hindi sila makakatanggap ng diskwento ng Lifeline sa parehong serbisyo sa parehong pagkakataon. Bukod pa rito, isang serbisyo lang ng Lifeline sa Mga Pantribung Lupain ang maaaring makuha ng bawat sambahayan. Ang "sambahayan" ay tumutukoy sa sinumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na magkakasamang naninirahan sa iisang address bilang isang pang-ekonomiyang yunit. Ang isang "pang-ekonomiyang yunit" ay tumutukoy sa "lahat ng indibidwal na nasa hustong gulang na nag-aambag at nagbabahagi sa kita at mga gastusin ng sambahayan." Available ang suporta ng Lifeline sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita at nakatira sa mga pasilidad para sa mga panggrupong paninirahan. Maaaring ipakita ng mga aplikante ng Lifeline kapag una silang nagpatala sa programa na bahagi ng hiwalay na sambahayan ang sinumang iba pang tumatanggap ng benepisyo ng Lifeline na nakatira sa kanilang address ng tirahan.

Katulad sa iba, pinagbabawalan ng mga pederal na panuntunan ang mga kwalipikadong consumer na mababa ang kita sa pagtanggap nang mahigit sa isang diskwento ng Link Up sa Mga Pantribung Lupain sa isang pangunahing tirahan. Ang mga kwalipikadong consumer na mababa ang kita ay maaaring tumanggap ng diskwento ng Link Up sa Mga Pantribung Lupain para sa mga singilin sa pag-install o pag-activate na nauugnay sa alinman sa serbisyo ng wireline o wireless na telepono, ngunit hindi sila maaaring tumanggap ng diskwento ng Link Up sa parehong serbisyo sa parehong pagkakataon.

Mga Madalas na Itanong

Mga Madalas na Itanong

Ano ang kasalukuyang benepisyo sa ilalim ng Programa ng Lifeline?

Ang diskwento ng Lifeline para sa mga kwalipikadong subscriber ay kasalukuyang nasa $9.25 bawat buwan para sa buwanang serbisyo ng telepono - wireline o wireless - o broadband o naka-bundle na serbisyo.

Bumalik sa Itaas

Paano ko malalaman kung kwalipikado ako?

Gamitin ang Tool sa Paunang Pagsusuri sa Pagiging Kwalipikado ng Lifeline sa website ng Pandaigdigang Serbisyong Pang-administratibo sa www.lifelinesupport.org (nasa wikang Ingles ang web page) upang malaman kung kwalipikado ka.

Bumalik sa Itaas

Paano ako magpapatala?

Mag-apply para sa Lifeline sa pamamagitan ng provider ng Programa ng Lifeline sa iyong estado o nakatalagang ahensya ng estado. Upang maghanap ng provider ng Lifeline sa iyong estado, pumunta sa www.lifelinesupport.org (nasa wikang Ingles ang web page) o tumawag sa toll-free na numero ng USAC (1-888-641-8722).

Bumalik sa Itaas

Ano ang kailangan kong ibigay na dokumentasyon sa pagpapatala?

Kasama sa mga tinatanggap na dokumentasyon para sa pag-verify ng pagiging kwalipikado sa programa ng Lifeline ang: Kasalukuyang pahayag o pahayag sa nakaraang taon mula sa kwalipikadong programa; sulat na abiso ng paglahok sa kwalipikadong programa; mga dokumento ng paglahok sa programa (o kopya ng mga ito); o iba pang opisyal na dokumento ng kwalipikadong programa.

Kasama sa mga tinatanggap na dokumentasyon para sa pag-verify ng pagiging kwalipikado ng kita ang: Pang-estado, pampederal o pantribung tax return mula sa nakaraang taon; kasalukuyang pahayag ng kita mula sa employer o paycheck stub; pahayag ng mga benepisyo ng Social Security; pahayag ng mga benepisyo ng Veterans Administration; pahayag ng mga benepisyo ng pagretiro o pensyon; pahayag ng mga benepisyo ng Pagkawala ng Trabaho o Bayad-Pinsala sa Mga Manggagawa; pampederal o Pantribung sulat na abiso ng paglahok sa Pangkalahatang Tulong; o kautusan ng diborsyo, pasya sa pagsuporta sa bata, o iba pang opisyal na dokumentong naglalaman ng impormasyon ng kita. Dapat ipakita ng subscriber ang parehong uri ng dokumentasyong sumasaklaw sa 3 magkakasunod na buwan sa loob ng nakaraang 12 buwan, kung hindi sinasaklaw ng dokumentasyon ang isang buong taon ng kita.

Bumalik sa Itaas

Makakakuha ba ako nang mahigit sa isang serbisyong may diskwento?

Hindi. Pinagbabawalan ng mga pederal na panuntunan ang mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita sa pagtanggap nang mahigit sa isang diskwento ng Lifeline sa bawat sambahayan. Maaaring tumanggap ang isang kwalipikadong subscriber ng diskwento sa alinman sa wireline o wireless na serbisyo (ngunit hindi ng pareho), o sa broadband o naka-bundle na serbisyo. Kung ikaw, o ang sinuman sa iyong sambahayan, ay kasalukuyang tumatanggap nang mahigit sa isang buwanang serbisyo ng Lifeline, dapat kang pumili ng provider na maghahatid sa iyo ng serbisyo ng Lifeline at dapat kang makipag-ugnayan sa iba pang provider upang maalis ka sa pagkakatala sa kanilang programa. Ang mga mahuhuling subscriber na lumalabag sa patakarang ito ay maaari ding patawan ng mga parusang pangkriminal at/o pangsibil.

Bumalik sa Itaas

Paano inilalarawan ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Programa ng Lifeline?

Ang "sambahayan" ay tumutukoy sa sinumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na magkakasamang naninirahan sa iisang address bilang isang pang-ekonomiyang yunit. Ang isang "pang-ekonomiyang yunit" ay tumutukoy sa "lahat ng indibidwal na nasa hustong gulang na nag-aambag at nagbabahagi sa kita at mga gastusin ng sambahayan." Gayunpaman, available ang suporta ng Lifeline sa mga kwalipikadong subscriber na mababa ang kita at nakatira sa mga pasilidad para sa panggrupong paninirahan. Maaaring ipakita ng mga aplikante ng Lifeline sa simula ng kanilang pagpapatala sa programa na bahagi ng hiwalay na sambahayan ang sinumang iba pang tumatanggap ng benepisyo ng Lifeline sa address ng kanilang tirahan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa para sa bawat sambahayang worksheet. Matutulungan ka ng available na tool sa Paunang Pagsusuri sa Pagiging Kwalipikado sa Lifeline sa www.lifelinesupport.org (nasa wikang Ingles ang web page) na malaman kung sino ang itinuturing na miyembro ng iyong sambahayan.

Bumalik sa Itaas

Ano ang gagawin ko kung tumatanggap ako nang mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline?

Ang mga sambahayang may duplicate na serbisyo ng Lifeline ay dapat pumili ng isang provider at maalis sa pagkakatala sa iba pang programa ng Lifeline. Ang mga subscriber na lumalabag sa patakarang ito na isa sa bawat sambahayan ay maaaring patawan ng mga parusang pangkriminal at/o pangsibil.

Bumalik sa Itaas

Gaano kadalas ko kailangang i-verify ang aking pagiging kwalipikado?

Isang beses kapag una kang nagpatala, at isang beses sa bawat taong tumatanggap ka ng sinusuportahang serbisyo ng Lifeline. Kapag nakapagpatala ka na sa Lifeline, dapat mong muling patunayan ang iyong patuloy na pagiging kwalipikado sa isang taunang batayan. Kung hindi ka magiging kwalipikado para sa benepisyo, dahil man sa pagtaas ng iyong kita, hindi ka na kwalipikado para sa isang pederal na programa ng benepisyo, o may iba sa iyong sambahayang kumuha ng serbisyo ng Lifeline, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong provider upang maalis ka sa pagkakatala sa programa, dahil kung hindi ay maaari kang patawan ng mga parusa.

Bumalik sa Itaas

Paano kung mayroon akong libreng Lifeline?

Kung tumatanggap ka ng Lifeline nang libre, dapat mong gamitin ang iyong serbisyo sa bawat 60 araw upang mapanatili ang benepisyo.

Bumalik sa Itaas

Patakaran ng Lifeline

Patakaran ng Lifeline

Pagmomodernisa ng Lifeline

Noong Marso 31, 2016, ipinatupad ng FCC ang isang Kautusang modernisahin ang programa ng Lifeline ng FCC (nasa wikang Ingles ang web page) upang mahusay at mabisa nitong matugunan ang mahalagang pangangailangan ng 21st Century: gawing mas abot-kaya ang broadband para sa mga consumer na mababa ang kita.

Inatasan ng kongreso ang FCC na tiyaking may access ang lahat ng Amerikano sa mga advanced na serbisyo ng telekomunikasyon at impormasyon. Dahil ang pagiging abot-kaya pa rin ang nag-iisang pinakamalaking hadlang sa pagkuha ng broadband ng mga sambahayang mababa ang kita, ire-reboot ng Kautusan ang Lifeline upang bigyang-daan ang lahat ng Amerikanong magkaroon ng mga pagkakataon sa pagkakakonektang hatid ng broadband, habang pinahuhusay ang mga kamakailang reporma sa programa. Pinapayagan ng Kautusan sa unang pagkakataon na mag-apply ang mga consumer na mababa ang kita ng diskwentong $9.25 kada buwan ng Lifeline sa serbisyo ng stand-alone na broadband gayundin sa mga naka-bundle na package ng serbisyo ng voice at data. Ginagawang available ng Kautusan ang merkado ng Lifeline upang hikayatin ang malawak na paglahok sa programa ng mga provider ng broadband, kung saan nabibigyan nito ang mga consumer ng mga kumpetitibong opsyon sa serbisyo. Titiyakin ng mga pamantayan ng minimum na serbisyo na matutugunan ng sinusuportahang serbisyo ang mga pangangailangan sa makabagong panahon. Para sa pagpapahusay sa mahahalagang reporma ng Komisyon sa programa noong 2012, nagtaguyod ang Kautusan ng Pambansang Tagasuri ng Pagiging Kwalipikado (National Eligibility Verifier) upang higit pang mapigilan ang pagkasayang, pandaraya at pang-aabuso, habang binabawasan ang pasanin ng provider. Bukod pa rito, nililimitahan ng mekanismo sa budget ang gastos ng Lifeline sa mga nagbabayad ng rate.

Pagtutuunan ng programa ng Lifeline ang mga kwalipikadong aplikante sa pamamagitan lang ng iba pang pederal na programa ng tulong na pinakamahusay na sumusuporta sa mga layunin ng FCC para sa Pambansang Tagasuri: iyong sumusuporta sa elektronikong pag-validate, maaasahan, at pinakamahusay sa pagtukoy ng mga taong nangangailangan ng suporta (SNAP, SSI, Medicaid, Veterans Pension, at mga programang partikular na Pantribu.)

Ang mga ito at iba pang reporma ang mga pangunahing idaragdag sa mga 2012 na reporma ng FCC. Kasama sa mga 2012 na repormang iyon ang mga sumusunod na hakbang na ganap na ipinatutupad:

 • Dapat magbigay ang mga subscriber ng nakadokumentong katibayan ng kanilang pagiging kwalipikado.
 • Dapat isagawa ng mga carrier ang taunang muling pagpapatunay ng pagiging kwalipikado ng subscriber.
 • Paglilinaw na limitado ang subscription sa Lifeline sa isa sa bawat sambahayan.
 • Pagkakaroon ng Pambansang Database ng Pananagutan ng Lifeline upang maalis at mapigilan ang mga duplicate na subscription.
 • Mga hiwalay na pag-audit ng mga provider ng Lifeline kada dalawang taon.
 • Mas mahihigpit na pamantayan sa pagpapatunay ng mga bagong provider ng Lifeline.

Para sa detalyadong impormasyon sa kasaysayan at pangasiwaan ng programa ng Lifeline, bisitahin ang web page ng Lifeline (nasa wikang Ingles ang web page) ng Sangay ng Patakaran sa Pag-access ng Mga Telekomunikasyon ng FCC (FCC's Telecommunications Access Policy Division).

Pangasiwaan ng Programa ng Lifeline

Ang programa ng Lifeline ay pinangangasiwaan ng Universal Service Administrative Company. Ang USAC ay responsable sa pangongolekta at pagpapanatili ng data, pagkalkula ng suporta, at pagtustos para sa programa. Nagbibigay ng impormasyon ang website (nasa wikang Ingles ang web page) ng USAC hinggil sa mga pang-administratibong aspekto ng programa, gayundin sa mga kinakailangan sa programa.

Sinusuportahan ang Lifeline ng pederal na Pandaigdigang Pondo sa Serbisyo (nasa wikang Ingles ang web page)

Kasaysayan

Kasaysayan

Itinatag ng FCC ang programa ng Lifeline noong 1985 upang tiyaking magiging abot-kaya para sa mga kwalipikadong consumer na mababa ang kita ang serbisyo ng telepono at ang mga oportunidad at seguridad na inihahatid nito. Sinuportahan at pinagtibay ng Kongreso ang Lifeline sa Telecommunications Act of 1996, kung saan ipinag-utos nitong gawing available sa mga consumer na mababa ang kita sa buong bansa ang abot-kayang serbisyo at mga advanced na komunikasyon. Noong Marso ng 2016, namodernisa ng FCC ang Lifeline para sa mga advanced na serbisyo sa pamamagitan ng pagsisimula ng paglipat tungo sa pagsuporta ng serbisyo ng broadband. Matuto pa tungkol sa modernisasyon ng Lifeline mula sa press release na ito (nasa wikang Ingles ang web page).

Mag-ulat ng Pandaraya

Mag-ulat ng Pandaraya

Pinapanatili ng Sangay sa Pagpapatupad ng FCC (FCC's Enforcement Bureau) ang nakalaang Linya sa Pag-ulat ng Pandaraya sa Lifeline (Lifeline Fraud Tip Line). Tumawag sa 1-855-4LL-TIPS (or 1-855-455-8477) (sa Ingles) o mag-email sa Lifelinetips@fcc.gov (sa Ingles) kung may pinaghihinalaan kang pandaraya sa Lifeline. Mangyaring magbigay ng higit na detalye hangga't maaari, kabilang ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga indibidwal na sangkot at ang mga kumpanyang ginagamit nila upang makatanggap ng sinusuportahang serbisyo ng telepono ng Lifeline.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 5, 2019