Ang Lifeline ay ang programa ng FCC para tumulong na gawing mas abot-kaya ang mga serbisyo sa komunikasyon para sa mga consumer na may mababang kita. Nagbibigay ang Lifeline sa mga subscriber ng diskwento sa buwanang serbisyo sa telepono, serbisyo ng access sa broadband Internet, o naka-bundle na serbisyo sa voice-broadband na binili mula sa mga kalahok na provider.


Para mapanatiling konektado ang mga American sa panahon ng pandemiko ng coronavirus, pansamantalang isinuko ng FCC ang mga kinakailangan sa paggamit ng Lifeline at ang mga pangkalahatang pamamaraan sa pag-alis sa pagkaka-enroll hanggang Mayo 29, 2020. May kautusan ang FCC (sa English) na inilabas noong Marso 30 na makakatulong na matiyak na walang kasalukuyang subscriber ng Lifeline ang awtomatikong maaalis sa program na Lifeline sa panahong ito ng pambansang krisis. Pinalawig din ng kautusan ang isang kamakailang waiver ng mga kinakailangan ng program sa muling pag-certify at muling pag-verify hanggang Mayo 29, 2020, at iniaatas ng kautusang ito sa administrator ng program na Lifeline (sa English) na ihinto ang anumang awtomatikong pag-alis sa pagkaka-enroll ng mga kasalukuyang subscriber hanggang sa petsang iyon.


Paano Gumagana ang Lifeline

Paano Gumagana ang Lifeline

Karaniwang nagbibigay ang Lifeline ng hanggang $9.25 na buwanang diskwento sa serbisyo para sa mga karapat-dapat na subscriber na may mababang kita. Puwedeng matanggap ng mga subscriber ang diskwento ng Lifeline sa wireline o wireless na serbisyo, pero hindi nila matatanggap ang diskwento sa parehong serbisyo nang sabay. Sinusuportahan din ng Lifeline ang serbisyo ng access sa broadband Internet at mga bundle ng broadband-voice. Ipinagbabawal ng mga panuntunan ng FCC ang mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline kada sambahayan.

Available ang Lifeline sa mga karapat-dapat na consumer na may mababang kita sa kada estado, commonwealth, teritoryo, at sa mga Tribal land. Pinapamahalaan ang programang Lifeline ng Universal Service Administrative Company (USAC). Ang USAC ang responsable para sa pagkolekta at pagpapanatili ng data, pagkalkula sa suporta, mga pantustos, at pagtulong sa mga consumer sa pagiging karapat-dapat sa Lifeline at pag-enroll para sa programa. Nagbibigay ang website ng USAC (sa English) ng karagdagang impormasyon patungkol sa programa, kasama ang mga kinakailangan sa programa.

Para sumali sa programang Lifeline, ang mga consumer ay dapat na may kita na, o mas mababa sa, 135% ng Federal Poverty Guidelines (sa English) o kasali sa ilang pederal na programa ng pagtulong, gaya ng Supplemental Nutrition Assistance Program o Medicaid. Puwede mong tingnan kung karapat-dapat ka sa pamamagitan ng pagsuri sa impormasyong available sa lifelinesupport.org (sa English) (tingnan ang "Kwalipikado Ba Ako?").

National Verifier para sa Pagiging Karapat-dapat sa Lifeline

Para mag-apply sa Lifeline, dapat na gamitin ng consumer ang National Verifier application system sa: https://www.checklifeline.org/lifeline (sa English). Ang National Verifier ay isang naka-centralize na system na itinatag ng FCC at pinapatakbo ng USAC na nagve-verify sa pagiging karapat-dapat ng mga aplikante ng Lifeline at muling cine-certify ang taunang pagiging karapat-dapat ng subscriber.

May ilang estado na posibleng hindi pa gumagamit ng National Verifier. Puwede mong tingnan kung aktibo na ang iyong estado rito: https://www.usac.org/lifeline/eligibility/national-verifier (sa English). Kung nasa estado ka na hindi gumagamit ng National Verifier o kung gusto mong tulungan ka ng isang service provider kapag nag-apply ka, puwede mong gamitin ang "Mga Kumpanyang Malapit sa Akin" (sa English) tool para maghanap ng service provider ng programang Lifeline na malapit sa iyo.

 

Mga Panuntunan ng Programa

Mga Panuntunan ng Programa

Kasama sa mga pangunahing panuntunan ang sumusunod:

 • Available lang ang Lifeline sa mga subscriber na may pagiging karapat-dapat na mave-verify sa pamamagitan ng pagtingin sa database ng pagiging karapat-dapat sa programa o sa pamamagitan ng pagsusumite ng dokumentong nagpapakita sa kanilang pagiging karapat-dapat.
 • Isang benepisyo ng Lifeline lang ang pinapahintulutan kada sambahayan. Ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan na makatanggap ang mga subscriber ng mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline. Kung mayroon ang isang subscriber o ang kanyang sambahayan ng mahigit sa isang serbisyong may diskwento ng Lifeline, dapat silang umalis sa pagkaka-enroll agad sa iba pang serbisyo ng Lifeline dahil kung hindi, puwede silang pagmultahin.
 • Tanging mga subscriber na may mababang kita na napag-alamang karapat-dapat ang kwalipikadong mag-enroll.
 • Dapat na muling i-certify ng mga subscriber ang kanilang pagiging karapat-dapat kada taon at dapat tumugon sa anumang mga kahilingan mula sa National Verifier o pang-estadong administrator ng Lifeline na muling i-certify ang pagiging karapat-dapat. Maaalis sa pagkaka-enroll sa programang Lifeline ang mga subscriber na hindi muling makakapagpa-certify ng kanilang pagiging karapat-dapat.

Tribal

Mga Pinahusay na Benepisyo ng Lifeline para sa Mga Tribal Land

Dahil pinakamababa sa bansa ang mga dami ng subscriber sa telepono sa mga Tribal land, available ang mga pinahusay na benepisyo ng Lifeline sa mga residenteng may mababang kita ng mga Tribal land. Puwede mong malaman ang higit pa tungkol sa kung aling mga lugar ang mga karapat-dapat na Tribal land sa pamamagitan ng pagbisita sa site na ito: https://www.lifelinesupport.org/additional-support-for-tribal-lands (sa English).

Pinapababa ng Link Up, isa pang pederal na programa ng benepisyo, ang paunang bayarin para sa pagkabit o pag-activate ng ilang provider ng Lifeline na nag-aalok ng serbisyo sa telepono sa mga Tribal land.

Anong mga benepisyo ang available sa pamamagitan ng suporta ng programang Lifeline para sa mga Tribal land?

Para sa mga consumer na may mababang kita na nakatira sa mga Tribal land, nagbibigay ang Lifeline ng buwanang diskwentong hanggang $34.25 sa gastusin sa serbisyo sa telepono, serbisyo ng access sa broadband Internet, o mga naka-bundle na serbisyo (wireline o wireless). Binubuo ang diskwentong ito ng hanggang $9.25 (na available sa lahat ng karapat-dapat na subscriber na may mababang kita sa buong United States) at karagdagang $25 na pinahusay na suporta (na available lang sa mga karapat-dapat na subscriber na may mababang kita na nakatira sa mga Tribal land). Posible ring mag-iba-iba ang diskwentong ito kada estado, depende sa kung may sariling programang Lifeline ang estado.

Nagbibigay ang Tribal Lands Link Up sa mga kwalipikadong subscriber na nakatira sa mga Tribal land ng isang beses na diskwentong hanggang $100 sa paunang pagkabit o pag-activate ng serbisyo sa telepono sa kanilang pangunahing tirahan. Nagbibigay-daan din ang Tribal Lands Link Up sa mga subscriber na bayaran ang natitirang halaga na dapat nilang bayaran sa naantalang iskedyul, walang interes. Posibleng maging karapat-dapat muli ang mga kwalipikadong subscriber para sa Link Up pagkatapos lumipat sa isang bagong pangunahing tirahan. Inaalok lang ang suportang Tribal Link Up sa mga carrier na nagpapatayo ng imprastraktura sa mga Tribal land, kaya hindi lahat ng carrier ay nagbibigay ng diskwento sa kanilang bayarin sa pag-activate.

Ano ang mga limitasyon sa Lifeline at Link Up?

Ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan sa mga kwalipikadong consumer na may mababang kita na makatanggap ng mahigit sa isang serbisyo ng Lifeline nang sabay. Halimbawa, posibleng makatanggap ang mga kwalipikadong subscriber na may mababang kita ng diskwento ng Lifeline sa alinman sa serbisyo sa telepono sa bahay o sa wireless na telepono, pero hindi nila puwedeng matanggap ang diskwento ng Lifeline sa parehong serbisyo nang magkasabay.

Bukod pa rito, isang serbisyo ng Lifeline lang ang puwedeng makuha kada sambahayan. Ang "sambahayan" ay tinutukoy na anumang indibidwal o grupo ng mga indibidwal na magkakasamang naninirahan sa iisang address bilang isang unit na pang-ekonomiya. Ang "unit na pang-ekonomiya" ay tinukoy bilang "lahat ng nasa wastong edad na indibidwal na nag-aambag at nagbabahagi ng kita at gastusin ng isang sambahayan."

Available ang suporta ng Lifeline sa mga karapat-dapat na subscriber na may mababang kita na nakatira sa mga pasilidad ng panggrupong paninirahan. Puwedeng ipakita ng mga aplikante ng Lifeline noong nag-e-enroll pa lang sa programa na ang sinumang iba pang recipient ng Lifeline na nakatira sa kanilang address ng tirahan ay bahagi ng ibang hiwalay na sambahayan. Katulad nito, ipinagbabawal ng mga pederal na panuntunan na makatanggap ang mga kwalipikadong consumer na may mababang kita sa pagtanggap ng mahigit sa isang diskwento ng Tribal Link Up sa isang pangunahing tirahan.

Mga FAQ

Mga FAQ
 • Ano ang kasalukuyang benepisyo sa ilalim ng Programang Lifeline?  expand and contract
 • Ano ang halaga ng pinahusay na benepisyo para sa mga Tribal Land?  expand and contract
 • Paano ko matutukoy kung karapat-dapat ako?  expand and contract
 • Paano ako mag-e-enroll?  expand and contract
 • Anong dokumento ang kailangan kong ibigay kapag nag-apply ako para sa serbisyo ng Lifeline?  expand and contract
 • Puwede ba akong kumuha ng mahigit sa isang may diskwentong serbisyo?  expand and contract
 • Paano tinutukoy ang "sambahayan" para sa mga layunin ng Programang Lifeline?  expand and contract
 • Gaano ko kadalas kailangang i-verify ang aking pagiging karapat-dapat?  expand and contract
 • Paano kung mayroon akong libreng Lifeline?  expand and contract
 • Kanino ako puwedeng makipag-ugnayan kung may isyu ako sa isang mobile phone o iba pang hardware na ibinigay ng aking service provider ng Lifeline?  expand and contract

Mag-ulat ng Pandaraya

Mag-ulat ng Pandaraya

Pinapanatili ng Sangay sa Pagpapatupad ng FCC (FCC's Enforcement Bureau) ang nakalaang Linya sa Pag-ulat ng Pandaraya sa Lifeline (Lifeline Fraud Tip Line). Tumawag sa 1-855-4LL-TIPS (or 1-855-455-8477) (sa Ingles) o mag-email sa Lifelinetips@fcc.gov (sa Ingles) kung may pinaghihinalaan kang pandaraya sa Lifeline. Mangyaring magbigay ng higit na detalye hangga't maaari, kabilang ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga indibidwal na sangkot at ang mga kumpanyang ginagamit nila upang makatanggap ng sinusuportahang serbisyo ng telepono ng Lifeline.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, April 3, 2020