U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Sử dụng biểu đồ dưới đây để so sánh tốc độ tải về tối thiểu (Mbps) cần thiết cho việc sử dụng của hộ gia đình ở mức độ ít, vừa phải và nhiều với một, hai, ba hoặc bốn thiết bị tại một thời điểm (như là máy tính xách tay, máy tính bảng hay máy chơi game).

Bạn cũng có thể so sánh các hoạt động trực tuyến thông thường với mức Mbps tối thiểu cần thiết để có hiệu suất tương xứng cho mỗi ứng dụng bằng cách sử dụng Hướng dẫn Tốc độ Băng thông rộng của chúng tôi.

Để có thêm thông tin về tốc độ băng thông rộng, hãy xem báo cáo Đo lường Băng thông rộng Hoa Kỳ (nói tiếng Anh) của chúng tôi.

Những con số này là các hướng dẫn phác họa thô và không dựa trên các khảo sát hay thực nghiệm được thực hiện bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Bạn nên sử dụng sự cân nhắc tốt nhất của mình khi lựa chọn dịch vụ băng thông rộng của bạn.


  Sử dụng Ít
(Các chức năng cơ bản: thư điện tử, duyệt mạng, video cơ bản, VoIP, Internet radio)
Sử dụng Vừa phải
(Các chức năng cơ bản cộng thêm một ứng dụng yêu-cầu-cao: truyền tải trực tiếp (streaming) HD video, video hội nghị đa phương, chơi game trực tuyến, làm việc từ xa qua mạng)
Sử dụng Nhiều
(Các chức năng cơ bản cộng thêm nhiều hơn một ứng dụng yêu-cầu-cao hoạt động trong cùng thời điểm)
1 người sử dụng trên 1 thiết bị  Cơ bản Cơ bản Vừa phải
2 người sử dụng hoặc thiết bị tại cùng thời điểm Cơ bản Vừa phải Vừa phải/Nâng cao
3 người sử dụng hoặc thiết bị tại cùng thời điểm Vừa phải Vừa phải Nâng cao
4 người sử dụng hoặc thiết bị tại cùng thời điểm Vừa phải Nâng cao Nâng cao

Dịch vụ Cơ bản = 3 đến 8 Mbps*

Dịch vụ Trung bình = 12 đến 25 Mbps

Dịch vụ Nâng cao = Nhiều hơn 25 Mbps

*Mbps (Megabits trên giây) là đơn vị đo lường cơ bản của tốc độ băng thông rộng. Đơn vị đó nói đến tốc độ mà các gói thông tin được tải về từ, hoặc được tải lên, mạng internet.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.