U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Hãy so sánh các hoạt động trực tuyến điển hình với tốc độ tải xuống tối thiểu (Megabits trên giây, hay Mbps) cần thiết để có hiệu suất tương xứng cho mỗi ứng dụng. Tốc độ bổ sung có thể nâng cao hiệu suất. Các mức tốc độ dựa trên việc cho chạy một hoạt động tại một thời điểm.

Đối với các nhu cầu băng thông rộng hộ gia đình, hãy sử dụng Hướng dẫn Băng thông rộng Hộ gia đình của chúng tôi để so sánh Mbps tối thiểu cho việc sử dụng của hộ gia đình ở mức độ ít, vừa phải và nhiều với một, hai, ba hay bốn thiết bị tại một thời điểm (ví dụ như là một máy tính xách tay, máy tính bảng hay máy chơi game).

Để biết thêm thông tin về các tốc độ băng thông rộng, hãy xem báo cáo Đo lường Băng thông rộng Hoa Kỳ (nói tiếng Anh) của chúng tôi.

Những con số này là các hướng dẫn phác họa thô và không dựa trên các khảo sát hay thực nghiệm được thực hiện bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Bạn nên sử dụng sự cân nhắc tốt nhất của mình khi lựa chọn dịch vụ băng thông rộng của bạn.


Hoạt động Tốc độ Tải xuống Tối thiểu (Mbps)
Sử dụng Thông thường  
Duyệt mạng và thư điện tử thông thường 1
Truyền tải trực tiếp qua internet (streaming) Radio Trực tuyến Ít hơn 0,5
Các cuộc gọi Thoại qua giao thức mạng (VOIP) Ít hơn 0,5
Sinh viên học sinh 5 - 25
Làm việc từ xa qua mạng 5 - 25
Tải xuống Tập tin dữ liệu 10
Truyền thông Xã hội 1
Xem Video  
Streaming Video Độ nét Tiêu chuẩn 3 - 4
Streaming Video Độ nét Cao (HD) 5 - 8
Streaming Video Độ nét Cực cao (Ultra HD) 4K 25
Hội nghị Truyền hình  
Cuộc gọi Video Cá nhân Tiêu chuẩn (ví dụ như, Skype) 1
Cuộc gọi Video HD Cá nhân (ví dụ như, Skype) 1,5
Hội nghị Truyền hình Từ xa HD 6
Chơi game  
Máy chơi Game Kết nối với mạng Internet 3
Nhiều người chơi Trực tuyến 4

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.