Maaaring mag-iba-iba at nakakagulat sa taas ang mga long distance at lokal na presyo na sinisingil mula sa mga payphone at iba pang telepono sa mga pampublikong lugar gaya ng mga hotel, ospital, at airport. Bago ka gumamit ng pampublikong telepono o payphone, alamin ang dapat asahan. 

Maging matalino: alamin ang iyong mga karapatan

Pinoprotektahan ng FCC, kasama ang mga estado, ang mga consumer na gumagamit ng mga pampublikong telepono at payphone gamit ang mga panuntunang nagpapahayag sa:

  • Mga pang-emergency na tawag: Dapat ikonekta kaagad ng mga operator service provider ang tawag sa 911 nang libre.
  • TRS: Mga lokal na tawag sa Telecommunications Relay Services – ang mga serbisyong nagbibigay-daan sa mga tawag sa o mula sa mga taong may problema sa pandinig, nahihirapang makarinig, o may kapansanan sa pananalita – ay libre sa mga payphone.
  • Dialing around: Makakatawag ka mula sa isang payphone o iba pang pampublikong telepono sa pamamagitan ng long distance na kumpanya na pinili mo sa pamamagitan ng access code upang “ma-dial around” ang service provider ng payphone o pampublikong telepono. Maaaring mangahulugan ang dialing around ng 800 number, isang lokal na numero na nagsisimula sa 950, o isang pitong digit na access number na kilala bilang 101-XXXX o 10 10 XXX number. Ipinagbabawal ng pederal na batas na harangin ang mga access number sa mga long distance na kumpanya mula sa mga pampublikong telepono.
  • Hindi nakokonekta: Hindi tiyak na nakakasingil ang mga operator service provider para sa mga hindi nasagot na tawag.
  • Mga lokal na presyo: Patuloy na pinapangasiwaan ng maraming estado ang mga presyo para sa mga lokal na nakokolektang tawag. Tingnan sa iyong state public utility commission o lokal na kumpanya ng telepono ang mga presyo.
  • Impormasyon ng service provider: Dapat ipaskil ng mga public telephone provider sa plain view sa o malapit sa telepono ang pangalan, address, at toll-free na numero ng service provider.
  • Mga toll-free na tawag: Ang mga tawag sa mga toll-free na numero, kabilang ang mga tawag na nasingil sa mga calling card o credit card, ay hindi nangangailangan ng barya. Makakakausap ka ng operator nang hindi naghuhulog ng barya.

Kapag tumatawag

Pakinggan pagkatapos mong i-dial ang numerong tinatawagan mo upang malaman kung aling service provider ang namamahala sa iyong tawag. Dapat magpakilala sa iyo ang service provider sa simula ng tawag bago makonekta at masingil ang tawag. Sasabihan ka na kung paano malalaman ang kabuuang presyo ng tawag sa telpeono – kabilang ang anumang karagdagang singilin – sa pamamagitan ng pagpindot ng hindi lalampas sa 2 digit, o sa pamamagitan ng pananatili sa linya.

Maliban kung nagbayad ka ng barya para sa isang tawag, hihilingin sa iyo ng operator service provider na singilin ang tawag sa isang calling card o credit card, mag-call collect o singilin ang tawag sa isang third party.

Mga calling card at pinili mong long distance na kumpanya

Anuman ang uri ng calling card ang ginagamit mo, ang tanging paraan upang matiyak na pinoproseso ang iyong tawag ng pinili mong long distance na kumpanya ay sundin ang mga tagubilin ng iyong long distance na kumpanya sa pagda-dial para sa pagtawag mula sa mga pampublikong telepono. Kapag ginamit lang ang calling card ng pinili mong long distance na kumpanya, hindi magagarantiyahan na ipoproseso ng iyong long distance na kumpanya ang tawag. Maaari kang makipag-ugnayan sa pinili mong long distance na provider at humiling ng mga tagubilin kung paano tumawag gamit ang kanilang mga serbisyo mula sa isang payphone

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, July 5, 2017