U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Text-to-911 là khả năng gửi một tin nhắn văn bản đến tổng đài khẩn cấp 911 từ điện thoại di động hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vì text-to-911 hiện chỉ có sẵn ở một số địa điểm nhất định, do đó lúc nào bạn cũng nên thực hiện một cuộc gọi thoại để liên lạc với 911 trong trường hợp khẩn cấp bất cứ khi nào có thể.

FCC khuyến khích các tổng đài điện thoại khẩn cấp bắt đầu chấp nhận các tin nhắn trong khi các nhà đài nhắn tin phát triển khả năng text-to-911, nhưng mỗi tổng đài điện thoại được tùy ý quyết định phương pháp riêng để thực hiện và triển khai công nghệ text-to-911.

Các quy tắc của FCC yêu cầu tất cả các nhà khai thác mạng không dây và các nhà cung cấp ứng dụng nhắn tin văn bản khác ở Hoa Kỳ chuyển các tin nhắn khẩn cấp đến các tổng đài điện thoại cần chúng. Nếu tổng đài điện thoại yêu cầu dịch vụ text-to-911, thì các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn văn bản phải cung cấp dịch vụ trong khu vực đó trong vòng sáu tháng.

Để kiểm tra xem tổng đài điện thoại 911 ở khu vực của bạn có hỗ trợ text-to-911 hay không, hãy tải về danh sách của chúng tôi về các khu vực có sẵn dịch vụ hỗ trợ (cập nhật hàng tháng, nói tiếng Anh). Nhưng ngay cả ở những khu vực mà các tổng đài điện thoại chấp nhận ứng dụng text-to-911, thì dịch vụ 911 dựa trên hội thoại hiện tại vẫn là phương pháp tiếp cận đáng tin cậy và ưa thích nhất.

Làm thế nào để liên hệ với 911

Nếu bạn sử dụng một điện thoại không dây hoặc loại thiết bị di động khác, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện những điều sau đây trong trường hợp khẩn cấp:

  • Luôn liên hệ với 911 bằng cách thực hiện một cuộc gọi thoại, nếu có thể.
  • Nếu bạn bị khiếm thính, có khả năng nghe yếu hoặc có khuyết tật về lời nói, và không có sẵn ứng dụng text-to-911, hãy sử dụng dịch vụ TTY hoặc một dịch vụ chuyển tuyến viễn thông, nếu có thể.
  • Hãy nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể tiếp cận 911 bằng cách gửi một tin nhắn văn bản.

Các tin nhắn bị trả-lại

Nếu bạn cố gắng gửi một tin nhắn đến 911 mà chưa có dịch vụ, thì các quy tắc của FCC yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ không dây và các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin khác phải gửi một tin nhắn "trả-lại" tự động khuyên bạn nên liên hệ các dịch vụ khẩn cấp bằng các phương tiện khác, chẳng hạn như thực hiện một cuộc gọi thoại hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tuyến viễn thông (dành cho những người khiếm thính, có khả năng nghe yếu hoặc có khuyết tật về lời nói). Các tin nhắn bị trả-lại nhằm giảm thiểu nguy cơ làm bạn nhầm tưởng một tin nhắn gửi đến 911 đã được chuyển đến một tổng đài điện thoại khẩn cấp.

Những nhà cung cấp dịch vụ nào không bắt buộc phải hỗ trợ text-to-911?

  • Các quy tắc text-to-911 của FCC không áp dụng cho các ứng dụng nhắn tin văn bản không hỗ trợ nhắn tin đến và đi từ các số điện thoại của Hoa Kỳ.
  • Các ứng dụng nhắn tin văn bản chỉ hỗ trợ nhắn tin với những người sử dụng ứng dụng khác hoặc nhắn tin qua các phương tiện truyền thông xã hội không cần phải hỗ trợ text-to-911.

Để biết thêm thông tin

Để tìm hiểu thêm về các chương trình của FCC nhằm thúc đẩy việc tiếp cận các dịch vụ viễn thông cho người khuyết tật, hãy truy cập trang web Văn phòng về các Quyền của Người Khuyết tật của FCC tại www.fcc.gov/disability (Trang web tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.