U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Maaaring makalito ang mga buwanang bill ng wireline o wireless na telepono, na maaaring isang dahilan kung bakit nakakatanggap ang FCC ng libu-libong reklamo sa billing bawat taon.  Upang hindi mabigla, pag-aralang basahin ang iyong bill, unawain ang iyong mga karapatan at alamin ang dapat gawin kung magkakaproblema ka.

Para sa higit pang impormasyon, i-click ang mga tab sa ibaba.

Cramming sa Bill

Mga Madalas na Itanong sa Cramming sa Bill ng Telepono

Ang cramming ay ang ilegal na gawain ng paglalagay ng mga hindi awtorisadong singil sa iyong bill ng wireline, wireless, o naka-bundle na mga serbisyo ng telepono. Tinataya ng FCC na naaapektuhan ng cramming ang milyun-milyong sambahayan sa Amerika.

Ang pandaraya ay tanda ng cramming. Kadalasang bumabatay ang mga crammer sa mga nakalilitong bill ng telepono upang linlangin ang mga consumer sa pagbabayad ng mga serbisyong hindi nila pinahintulutan o tinanggap, o nagkakahalaga nang mahigit sa pagkakaalam ng consumer.

Dapat ay maging partikular sa pagkaalisto ang mga consumer ng wireless. Ang mga smartphone ay mga pinahusay na handheld device na nagbibigay-daan sa mga consumer na mamili online nasaan man sila o na idagdag ang singil sa mga pagbili ng app sa kanilang mga bill ng telepono. Kapag lalong nagmumukhang bill ng credit card ang bill ng mobile phone, mas magiging mahirap na makita ang mga hindi awtorisadong singil.

Paano nagaganap ang cramming?

Pinakamadalas na nangyayari ang cramming kapag pinapayagan ng mga kumpanya ng telepono ang mga provider ng mga produkto at serbisyo na maglagay ng kanilang mga singil sa mga bill ng telepono ng kanilang customer, kung saan binibigyang-daan na magamit ang numero ng telepono nang tulad sa numero ng account ng credit o debit card na ibinibigay sa mga vendor. Maaaring tangkain ng mga crammer na maglagay ng singil sa bill ng telepono ng consumer gamit lang ang aktibong numero ng telepono, na maaaring kunin sa directory ng telepono.

Ano ang hitsura ng mga singil na cramming?

Maraming anyo ang cramming. Maaaring lehitimo ang mga singil kung awtorisado, ngunit itinuturing na cramming ang mga ito kung hindi.  Hanapin ang:

 • Mga singil para sa mga serbisyong ipinapaliwanag sa iyong bill ng telepono sa mga pangkalahatang termino gaya ng "bayarin sa serbisyo," "singil sa serbisyo," "iba pang bayarin," "voicemail," "server ng mail," "plano sa pagtawag" at "membership."
 • Mga singil na idinagdag sa iyong bill ng telepono bawat buwan nang walang malinaw na pagpapaliwanag sa mga serbisyong ibinigay – gaya ng "buwanang bayarin" o "pinakamababang buwanang bayarin sa paggamit."
 • Mga singil sa mga partikular na serbisyo o produkto na maaaring hindi mo pinahintulutan, tulad ng mga ringtone, wallpaper sa cell phone, o mga "premium" na text message tungkol sa mga score sa sports, tsismis tungkol sa artista, mga flirting tip o pang-araw-araw na horoscope.

Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko laban sa cramming?

 • Suriin nang mabuti ang iyong bill ng telepono bawat buwan, katulad ng masusi mong pagsusuri sa iyong mga buwanang statement ng credit card at bangko.
 • Itanong sa iyong sarili ang mga sumusunod habang sinusuri mo ang bill ng iyong telepono:
  • Nakikilala ko ba ang mga pangalan ng lahat ng kumpanyang nakalista sa bill ko?
  • Ano ang mga serbisyong ibinigay ng mga nakalistang kumpanya?
  • May mga singil ba sa bill ko para sa mga tawag na hindi ko ginawa o mga serbisyong hindi ko pinahintulutan?
  • Nakaayon ba ang mga rate at item sa linya sa mga rate at item sa linya na itinuring sa akin ng kumpanya?
 • Kapag nag-aalinlangan, magtanong. Maaaring sinisingil ka sa tawag na ginawa mo o sa serbisyong ginamit mo, ngunit maaaring hindi malinaw ang paglalarawang nakasulat sa bill ng iyong telepono para sa tawag o serbisyo. Kung hindi mo alam kung ano ang ibinigay para sa singil na nakalista sa iyong bill, humingi ng paliwanag sa iyong kumpanya ng telepono bago ito bayaran.
 • Tiyaking alam mo kung ano ang serbisyong ibinigay, kahit para sa maliliit na singil. Kadalasang nakakalusot ang cramming bilang mga napakaliit na "singil na hindi maipaliwanag" – nagkakahalaga lang minsan ng $1, $2, o $3 – sa libu-libong consumer. Maaaring manatili sa mga bill ang mga na-cram na singil sa loob ng maraming taon.
 • Magkaroon ng talaan ng mga serbisyong pinahintulutan at ginamit mo. Makakatulong ang mga talaang ito kapag hindi malinaw ang mga paglalarawan sa billing.
 • Masusing basahin ang lahat ng form at pampromosyong materyal – kabilang ang naka-print sa maliliit na titik – bago mag-sign up para sa telepono o iba pang serbisyo na sisingilin sa bill ng iyong telepono.

Ano ang dapat kong gawin kung na-cram ako?

Gawin ang mga sumusunod na pagkilos kung may mga nakalista sa bill ng iyong telepono na hindi alam o kahina-hinalang singil:

 • Tumawag sa kumpanya ng telepono na may pananagutan sa iyong bill, ipaliwanag ang iyong mga alalahanin tungkol sa mga singil, at hilinging alisin ang mga maling singil.
 • Maaari mo ring tawagan ang kumpanyang sumingil sa iyo, humingi sa kanila ng paliwanag sa mga singil, at humiling ng pagsasaayos sa bill mo para sa anumang maling singil.
 • Kung wala sa kumpanya ng teleponong nagpapadala sa iyo ng bill o kumpanyang nagbigay ng pinag-uusapang serbisyo ang mag-aalis sa mga singil na itinuturing mong mali, maaari kang maghain ng reklamo:
  • Sa FCC (sa Ingles) hinggil sa anumang singil sa bill ng iyong telepono, ito man ay partikular na may kaugnayan sa serbisyo ng telepono o sa iba pang produkto o serbisyo na makikita sa iyong bill;
  • Sa komisyon sa pampublikong serbisyo ng iyong estado para sa mga serbisyo ng telepono sa loob ng iyong estado; o kaya
  • Sa Federal Trade Commission (sa Ingles) hinggil sa mga singil para sa mga serbisyong hindi pangtelepono sa iyong bill ng telepono.

Makakatulong ba ang reklamo ko sa paglaban sa cramming?

Oo.  Noong 2014 at 2015, nagsagawa ang FCC, kasama ng iba pang tagapagpatupad ng pamahalaang pederal at estado, ng pagkilos na pagpapatupad laban sa apat na pinakamalaking kumpanya ng wireless sa bansa dahil sa paniningil sa mga customer ng milyun-milyong dolyar para sa mga hindi awtorisadong third-party na serbisyo ng premium na text messaging. Nagresulta ang mga kasong ito ng "cramming" sa kabuuang halaga na $353 milyon sa mga parusa at restitusyon.

Kamakailan lang nitong 2019, sumang-ayon ang isang carrier sa $550,000 na pagbabayad at plano sa pagsunod na naglulutas sa isang pagsisiyasat sa kaso ng pag-cram, at nagpataw ang FCC ng $2.32 milyong parusa sa isang carrier para sa mga kaso ng pag-slam at pag-cram na nagpupuntirya ng maliliit na negosyo.

Alamin Ang Iyong Mga Karapatan

Kaganapan sa Billing

Alinsunod sa mga panuntunan sa Kaganapan sa Billing ng FCC, kinakailangan ng mga service provider ng telepono na:

 • Magbigay ng malinaw, makatotohanan, at nasa madaling intindihing wika na paglalarawan ng mga serbisyong sinisingil sa iyo.
 • Tukuyin ang service provider na nauugnay sa bawat singil.
 • Tukuyin kung aling mga singil ang maaaring magresulta sa pagkakaputol ng pangunahing lokal na serbisyo kung hindi mababayaran sa takdang panahon, at alin ang hindi aabot sa ganoon.
 • Magpakita sa bawat bill ng isa o higit pang toll-free na numero na maaari mong tawagan upang magtanong o magsiyasat tungkol sa anumang singil.

Bukod pa rito, ang mga kumpanya ng wireline na telepono ay dapat na:

 • Ipagbigay-alam sa mga consumer ang anumang opsyon sa pag-block na inaalok para sa third-party na billing.
 • Ilagay ang mga singil ng third-party sa madaling makitang seksyon ng bill na hiwalay sa mga singil ng carrier.
 • Magsama ng hiwalay na subtotal para sa mga third-party na singil sa nakabukod na seksyon ng bill at sa pahina ng pagbabayad.

Ano ang maaari mong gawin

Kung may mga singil sa iyong bill na sa tingin mo ay mali, makipag-ugnayan sa kumpanya ng billing o sa service provider. Kung hindi ka nasisiyahan sa tugon, maaari kang maghain ng reklamo sa:

 • FCC (sa Ingles) para sa mga pagsasampang may kaugnayan sa mga serbisyo ng telepono sa pagitan ng mga estado o ibang bansa.
 • Komisyon sa pampublikong serbisyo ng estado para sa mga serbisyo ng telepono sa iyong estado. Tingnan ang impormasyon sa mga asul na pahina o sa seksyon ng pamahalaan ng iyong lokal na directory ng telepono.
 • Federal Trade Commission (sa Ingles) para sa mga serbisyong hindi pangtelepono sa iyong bill ng telepono.

Mga Karaniwang Singil

Pag-unawa sa Mga Karaniwang Singil sa Mga Bill ng Telepono

May ilang singil na maaari mong makita sa bill ng iyong wireline at wireless na telepono:

"Mga singil sa access" ("Access charges")

 • Pinapayagan ang mga lokal na kumpanya ng telepono na singilin ang mga customer para sa bahagi ng mga gastos sa pagbibigay ng access sa kanilang mga lokal na network. Ang mga singil na ito ay hindi singil o buwis na ipinapataw ng pamahalaan. Itinatakda ng FCC ang pinakamataas na pinapayagang singil bawat linya ng telepono, ngunit malaya ang mga lokal na kumpanya ng telepono na maningil nang mas mababa, o kahit na hindi maningil.
 • Maaaring mas mataas ang mga singil sa access para sa mga karagdagang linya sa parehong residente kumpara sa mga singil para sa pangunahing linya. Maaaring ilarawan ang mga singil na ito sa iyong bill bilang "Pederal na Singil sa Access," "Singil sa Linya ng Customer o Subscriber," "Interstate na Singil sa Access," o ang katulad nito.
 • Pinangangasiwaan ng mga komisyon sa pampublikong serbisyo ng estado ang mga singil sa access para sa mga intrastate (sa loob ng estado) na tawag. Sa ilang estado, maaaring lumabas sa mga bill ng customer ang pang-estadong singil sa linya ng subscriber.

"Kinakaltas na buwis ng pamahalaang pederal" ("Federal excise tax")

 • Nalalapat lang ang 3 porsyentong buwis na ito sa lokal na serbisyong sinisingil nang hiwalay sa serbisyo ng long distance.

"Mga pang-estado at lokal na buwis"

 • Maaaring magpataw ng buwis ang mga pamahalaan ng estado, lokal, at munisipal sa mga produkto at serbisyo, kabilang ang serbisyo ng telepono.  Maaaring lumabas ang mga ito sa iyong bill bilang mga buwis sa "mga kabuuang kinita (gross receipt)."

"Mga pandaigdigang singil sa serbisyo" ("Universal service charges")

 • Ang lahat ng service provider ng telekomunikasyon ay dapat mag-ambag sa Pandaigdigang Pondo sa Serbisyo (Universal Service Fund) ng pamahalaang pederal, na tumutulong sa mga tao sa rural at lugar na mahal ang gastusin, at sa mga may kakayahang kumitang consumer, na makakuha ng access sa mga serbisyo ng telekomunikasyon na may mga makatuwirang rate sa pamamagitan ng mga programa at inisyatibang gaya ng Connect America Fund (sa Ingles) , Lifeline (sa Ingles) at ang E-rate na programa para sa mga paaralan at aklatan (sa Ingles).
 • Maaaring lumabas sa bill ng iyong telepono ang item sa linya na "Pandaigdigang Serbisyo" ("Universal Service") kapag nagpasya ang service provider mo na mabawi mula sa iyo, bilang customer, ang mga naging kontribusyon nila sa USF.  Hindi ipinag-uutos ng FCC na ipasa sa iyo ang singil na ito, ngunit may pahintulot ang mga service provider na gawin ito.  Karaniwang lumalabas ang mga singil na ito bilang porsyento ng bill ng iyong telepono. Hindi maaaring mangolekta ang mga kumpanya ng halagang lampas sa porsyento ng sarili nilang kontribusyon sa USF. Hindi rin sila maaaring mangolekta ng anumang bayarin sa mga serbisyong ganap na sinusuportahan ng programa ng Lifeline.

"Mga singil sa 911, LNP, at TRS" ("911, LNP, and TRS charges")

 • 911 – Upang tumulong sa pagbabayad ng mga lokal na pamahalaan sa mga serbisyo sa emergency na gaya ng sunog at pagsagip.
 • Pagpapanatili ng Lokal na Numero (Local Number Portability) – Para sa pagpapanatili ng iyong mga kasalukuyang lokal na numero ng telepono kapag lumilipat sa panibagong service provider sa parehong lokasyon. Maaaring magkaiba ang mga bayarin ayon sa kumpanya; maaaring hindi maningil ang iba. Hindi mga buwis ang mga bayaring ito.
 • Serbisyo ng Paghahatid ng Mga Telekomunikasyon (Telecommunications Relay Service) – Upang tumulong sa pagbabayad ng mga serbisyo ng paghahatid na nagpapadala at nagsasaling-wika ng mga tawag para sa mga taong may kapansanan sa pandinig o pagsasalita.

Iba Pang Singil

 • "Tulong sa Directory" ("Directory Assistance") – Para sa pagkonekta sa 411 o mga pagtawag sa (code ng lugar) 555-1212 para sa tulong sa directory.
 • "Buwanang Singil sa Plano ng Pagtawag" ("Monthly Calling Plan Charge") – Para sa anumang plano ng pagtawag na buwanang sinisingil, gaya ng walang limitasyong pagtawag nang long distance sa bill ng iyong wireline o walang limitasyong bilang ng minuto sa iyong bill ng wireless.
 • "Mga Tawag na Kinokonekta ng Operator" ("Operator Assisted Calls") – Para sa mga tawag na kinokonekta ng operator. Ang mga rate para sa mga tawag na ito sa pangkalahatan ay mas mataas kaysa sa mga rate para sa mga hindi ikinokonektang tawag.
 • "Mga Singil sa Mga Feature" ("Features Charges") – Para sa mga serbisyong gaya ng pagpapasa ng tawag, three-way na pagtawag, paghihintay ng tawag (call waiting), voice mail at caller ID.

Lalabas lang ang mga singil na ito sa bill ng iyong wireline na telepono:

 • "Pinakamababang Buwanang Singil" (Minimum Monthly Charge") – Naniningil ang ilang kumpanya ng long distance na serbisyo ng pinakamababang buwanang bayarin kahit na wala kang long distance na pagtawag.
 • "Isahang Bill ng Bayarin" – Para sa pagsasama sa iisang bill ng mga lokal na singil at singil sa long distance. Ang bayaring ito ay hindi ipinag-uutos ng FCC at hindi isang singil ng FCC.  Hindi inilalapat ng ilang kumpanya ang bayarin para sa mga customer na nagbabayad ng mga bill online o sa pamamagitan ng credit card.  Maiiwasan mo ang singil nito sa pamamagitan ng pagsasaayos para sa magkahiwalay na billing mula sa iyong kumpanya ng telepono para sa long distance.

Panghuli, lalabas lang ang mga singil na ito sa bill ng iyong wireless na telepono:

 • "Mga singil sa airtime" (Airtime charges) – Kung wala ka nang voice minute sa iyong package, makikita mo ang mga singil sa airtime o bawat minutong singil sa bill ng iyong wireless para sa anumang karagdagang voice call. Nira-round ng ilang provider ang mga fraction ng minuto sa sunod na pinakamataas na isa, dalawa, o tatlong minuto. Tingnan ang mga tuntunin ng iyong plano ng serbisyo.
 • "Mga singil sa roaming" ("Roaming charges") - Karaniwang naniningil ang mga provider ng wireless ng mas mataas na rate kada minuto para sa mga tawag na ginawa o natanggap sa labas ng lugar ng serbisyo o network na tinukoy sa iyong plano ng serbisyo o kontrata.  Maaari ding malapat ang mga karagdagang singil, gaya ng bayarin sa pang-araw-araw na access.
 • "Mga singil sa 911" ("911 charges") - Binibigyang-daan ng pinahusay na serbisyo ng 911 ang mga wireless na teleponong ginagamit sa pag-dial ng 911 na awtomatikong ipadala ang lokasyon ng tumatawag sa mga tumutugon sa emergency. Maaaring pagpasyahan ng mga service provider ng wireless kung sisingilin ang mga customer nila para sa mga gastos ng serbisyo ng E911.
 • "Text messaging" - Maaari kang masingil sa alinman sa bayarin kada mensahe o sa isang hindi nagbabagong buwanang bayarin para sa walang limitasyong pagmemensahe.
 • "Mga bayarin sa pag-download" ("Downloading fees") -  Para sa pag-download ng data (kabilang ang mga app, pag-upgrade ng system, file na musika at ring tone) nang mahigit sa pinapayagan ng plano.
 • "Detalyadong billing" ("Detailed billing") - Mga bayarin para sa pagdedetalye sa impormasyon ng billing para sa mga tawag, gaya ng petsa, oras, tagal, tinawagang numero, o tumawag na partido.

Billing sa mga wikang bukod sa Ingles

Alamin sa iyong service provider upang malaman kung nagbibigay sila ng mga bill sa gusto mong wika.

Pagkabigla sa Bill ng Mobile

Mga Tip upang Maiwasan ang Pagkabigla sa Bill ng Mobile Phone

Maaaring makabigla ang mga hindi inaasahang singil at bayaring mahigit sa nakatakdang halaga sa bill ng iyong mobile phone, lalo na kapag nagreresulta ang mga ito sa paggamit na inakala mong saklaw ng iyong plano. Upang maiwasan ang pagkabigla sa bill, makakatulong ang pagsunod sa mga tip na ito.

Isipin ang karaniwan mong pagtawag sa telepono

Kapag itinatakda ang iyong mga opsyon sa plano, tanungin ang iyong sarili:

 • Gagamitin ko ba ang telepono nang madalas o para lang sa mga emergency?
 • Tumatawag ba ako sa lahat ng pagkakataon o sa mga araw, gabi o weekend lang?
 • Lokal ba ang karamihan sa mga tawag ko? Rehiyonal? Pambuong bansa? Pandaigdigan?
 • Karamihan ba ng mga pagtawag ko ay sa ilang kaibigan at kapamilya lang, o tumatawag ba ako sa iba't ibang maraming tao?

Unawain ang iyong mga opsyon sa plano para sa data at text

 • Kung nakagamit ka na dati ng mga plano sa data at text – sapat upang malaman ang iyong gawi sa paggamit – makipag-usap sa iyong service provider tungkol sa plano na pinakamainam para sa iyo.
 • Kung bago ka sa data at text, pumili ng plano na mukhang naaangkop at subaybayan ang iyong paggamit sa panahon ng ilang unang linggo upang malaman kung lumalapit ka sa iyong limitasyon.
 • Kung malakas kang gumamit ng data o text, isaalang-alang ang opsyon sa walang limitasyong plano ng data.

Tanungin ang iyong carrier kung paano mo maiiwasan ang pagkabigla sa bill

Maaaring isama sa mga opsyon ang mga alerto sa telepono o text, na nagbibigay-daan sa iyong subaybayan ang iyong account online o sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng karagdagang impormasyon.

Pag-isipang kumuha ng pre-paid na plano

Maaaring makatulong ang pre-paid na plano upang mabantayan ang bill ng iyong telepono. Kapag "nagpaunang bayad" ka sa lahat ng minutong magagamit mo, hindi ka lalampas sa itatakda mong limitasyon.

Unawain kung saan ka maaaring magtamo ng mga bayarin sa roaming

 • I-set up ang screen ng iyong telepono upang alertuhan ka kapag naka-roaming ka.
 • Itanong sa iyong service provider kung saan malamang na maganap ang roaming ng network.

Magplano bago bumiyahe sa ibang bansa

Kung dadalhin mo ang iyong telepono sa labas ng Estados Unidos at gagamitin ito para sa voice o data, kabilang ang email, tiyaking aalamin muna kung ano ang mga singil na maaaring ilapat ng iyong provider.

Tingnan ang aming gabay ng consumer sa Pandaigdigang Roaming: Paggamit ng Iyong Mobile Phone sa Iba Pang Bansa.

Mga Naka-bundle na Serbisyo

Mga Naka-bundle na Serbisyo at Billing

Ang pagsasama ng ilang serbisyo sa komunikasyon — gaya ng lokal at long distance na serbisyo ng telepono, internet o broadband, TV at serbisyo ng cable, at serbisyo ng wireless na telepono o Voice over Internet Protocol — sa isang package ay karaniwang tinatawag na pag-bundle.  Maaari kang makatipid sa pagpiling mag-bundle, kung saan may iisang bill para sa maramihang serbisyo.  Gayunpaman, maaari din itong humantong sa pagkalito sa billing.

Para sa lahat ng isyu sa billing o serbisyo, dapat mo munang subukang lutasin ang isyu nang direkta sa iyong service provider.

Ano ang dapat kong gawin kung magkaproblema ako sa aking lokal na serbisyo ng telepono?

Kung may problema ka sa lokal na serbisyo, kabilang ang tulong sa directory o serbisyo ng telepono sa iyong estado, makipag-ugnayan sa komisyon sa pampublikong serbisyo ng iyong estado. Makikita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga asul na pahina o sa seksyon ng pamahalaan sa directory ng iyong lokal na telepono.

Ano ang dapat kong gawin kung may isyu ako sa mga basic na rate ng serbisyo ng cable TV o sa kalidad ng serbisyo ng cable TV?

Makipag-ugnayan sa awtoridad sa lokal na franchising ng iyong cable.  Makikita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa bill ng iyong serbisyo ng cable o sa iyong lokal na directory ng telepono.  Kasama sa iba pang mapagkukunan ang:

 • Better Business Bureau ng iyong estado o lokal
 • Ahensya sa proteksyon ng consumer ng iyong estado o lokal 
 • Tanggapan ng attorney general ng iyong estado

Paano ang tungkol sa mga isyu sa serbisyo ng satellite?

Hindi pinangangasiwaan ng FCC ang halagang sinisingil para sa programming ng satellite, at hindi rin nito kinokontrol kung paano ibinebenta o pina-package ang naturang programming.  Ang mga tuntunin ng kontratang pinapasok ng customer at kumpanya ng satellite ang nagtatakda sa mga karapatan at obligasyon ng bawat panig. Maaaring malapat sa mga kasunduang ito ang mga batas sa consumer ng estado. Makipag-ugnayan sa departmento ng mga kaganapan sa consumer (department of consumer affairs) ng iyong estado para sa higit pang impormasyon.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.