U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Phụ đề thuyết minh (closed-captioning) hiển thị phần âm thanh của chương trình truyền hình dưới dạng văn bản trên màn hình TV, cung cấp liên kết quan trọng với các tin tức, giải trí và thông tin cho những người khiếm thính hoặc khả năng nghe yếu. Quốc hội yêu cầu nhà phân phối chương trình video (VPDs) -  nhà khai thác cáp, phát thanh viên, nhà phân phối vệ tinh và các nhà phân phối chương trình video đa kênh khác -  tạo phụ đề thuyết minh cho chương trình truyền hình của họ. 

Quy tắc phụ đề thuyết minh của FCC

Quy tắc FCC cho phụ đề thuyết minh đảm bảo rằng những người khiếm thính và khả năng nghe yếu. đều có quyền truy cập đầy đủ vào chương trình, đánh giá chất lượng phụ đề và cung cấp hướng dẫn cho các nhà phân phối chương trình video và lập trình viên. Các quy tắc áp dụng cho tất cả các chương trình truyền hình có phụ đề, với yêu cầu  phụ đề mang tính:

  • Chính xác: Phụ đề phải phù hợp với các từ nói trong cuộc đối thoại và truyền tải tiếng ồn nền và các âm thanh khác với mức độ đầy đủ nhất có thể.
  • Đồng bộ: Phụ đề phải trùng với lời nói và âm thanh tương ứng ở mức độ cao nhất có thể và phải được hiển thị trên màn hình với tốc độ mà người xem có thể đọc được.
  • Hoàn chỉnh: Phụ đề phải chạy từ đầu đến cuối chương trình đến mức độ đầy đủ nhất có thể.
  • Đặt đúng vị trí: Phụ đề không nên chặn nội dung hình ảnh quan trọng khác trên màn hình, chồng chéo lên nhau hoặc trượt khỏi cạnh màn hình video.

Các quy tắc phân biệt giữa chương trình ghi trước, trực tiếp và cận trực tiếp và giải thích cách thức áp dụng các tiêu chuẩn đối với từng loại chương trình, công nhận những rào cản lớn hơn liên quan đến việc phụ đề cho các chương trình trực tiếp và cận trực tiếp.

(FCC không điều chỉnh phụ đề của video gia đình, đĩa DVD hoặc trò chơi điện tử.)

Chương trình miễn trừ

Hiện tại, có hai loại miễn trừ khỏi quy tắc phụ đề, chương trình tự thực hiện và chương trình tiết kiệm về mặt kinh tế:

  • Miễn trừ chương trình tự thực hiện bao gồm các thông báo dịch vụ công ngắn hơn 10 phút và không được thanh toán bằng ngân sách liên bang, chương trình được hiển thị từ 2 giờ sáng đến 6 giờ tối và chương trình chủ yếu là văn bản. Cũng có một sự miễn trừ đối với các chương trình không phải là tin tức sản xuất tại địa phương mà không có giá trị lặp lại. Xem danh sách đầy đủ các miễn trừ chương trình tự thực hiện (Trang web tiếng Anh).
  • FCC đã thiết lập các thủ tục để yêu cầu được miễn trừ khỏi các quy tắc về phụ đề khi tuân thủ sẽ đem lại gánh nặng về mặt kinh tế. Tìm hiểu về việc các chương trình miễn trừ tiết kiệm về mặt kinh tế (Trang web tiếng Anh).

Nếu bạn gặp vấn đề về phụ đề thuyết minh? 

Bạn có thể liên hệ nhà cung cấp chương trình video của bạn để báo cáo sự cố vào thời điểm xảy ra để xem bạn có thể khắc phục sự cố không. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc nhà cung cấp chương trình video của bạn trên hóa đơn của bạn, hoặc, nếu bạn chỉ phát sóng truyền hình, thông tin liên lạc của đài truyền hình phải nằm trong thư mục điện thoại. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm Danh bạ các nhà cung cấp chương trình video của FCC (Trang web tiếng Anh). Các nhà cung cấp chương trình video phải cung cấp cho FCC thông tin liên lạc để tiếp nhận và xử lý các thắc mắc chi tiết của người tiêu dùng và thông tin liên lạc cho các khiếu nại bằng văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra website phụ đề thuyết minh của FCC (Trang web tiếng Anh).

Để khắc phục sự cố trong quá trình lập trình không khẩn cấp, bạn có thể gửi đơn khiếu nại với FCC hoặc nhà cung cấp chương trình video của bạn. Nếu bạn nộp đơn khiếu nại với FCC, FCC sẽ chuyển đơn khiếu nại cho nhà cung cấp chương trình video của bạn. Quy tắc FCC yêu cầu bạn phải gửi khiếu nại bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ khi có vấn đề về phụ đề. Sau khi nhận được khiếu nại, trực tiếp từ bạn hoặc từ FCC, nhà cung cấp chương trình video có 30 ngày để phản hồi lại khiếu nại. Nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại với nhà cung cấp chương trình video và họ không trả lời trong vòng 30 ngày, hoặc nếu vẫn còn tranh chấp, bạn có thể gửi khiếu nại cho FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.