U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

This page has been archived and is no longer actively maintained by the FCC.
Alamin kung paano maiwasan ang mga robocall at text scam kaugnay ng coronavirus, mag-sanitize ng mga cell phone, pahusayin ang performance ng home network, at higit pa.
Alamin kung paano maiwasan ang mga robocall at text scam kaugnay ng coronavirus, mag-sanitize ng mga cell phone, pahusayin ang performance ng home network, at higit pa.

Kalinisan ng
Telepono

Ang iyong mobile phone ang posibleng bagay na pinakamadalas mong hawakan sa buong araw. Gamitin ang mga simpleng tip na ito para panatilihing malinis ang iyong device.

Pag-optimize sa Home Network

Dahil ang pagtatrabaho at pag-aaral sa bahay ay ang new normal para sa milyun-milyong Amerikano, alamin kung paano i-optimize ang iyong home network sa panahon ng pandemya.

  

  

Sample na Text ng Scam


Balita tungkol sa IRS COVID-19:
 
I-click ang xxx.xxx/IRS-COVID-19 para irehistro/i-update ang iyong impormasyon para matanggap ang bayad para sa epekto anuman ang iyong status.
 
 
 
 
 

Audio ng Scam sa Telepono para sa Test Kit

Transcript ng audio: ...[Dahil sa Coronavirus] Response Act, agad na naging mas accessible ang testing para sa coronavirus. Kung gusto mong makatanggap ng libreng testing kit na maide-deliver kaagad kinabukasan sa iyong bahay, pindutin ang 1. Kung hindi mo gusto ng libreng testing, pindutin ang 2. (Pinagmulan ng audio: YouMail)

Mga Scam sa Consumer Kaugnay ng COVID-19

Dahil patuloy na naaapektuhan ng pandemya ng COVID-19 ang Estados Unidos, napag-alaman ng FCC ang mga campaign ng scam na text message at mga robocall na nananamantala sa mga takot kaugnay ng virus.

Mga Tip para sa Pag-iwas sa Mga Scam na Kaugnay ng COVID-19

  • Huwag sagutin ang mga tawag o text mula sa mga hindi kilalang numero, o sinumang iba pang mukhang kahina-hinala.
  • Huwag kailanman ibahagi ang iyong personal na impormasyon o impormasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng email, text message, o sa telepono.
  • Mag-ingat kung pinipilit kang agad na magbigay ng anumang impormasyon o magbayad.
  • Madalas na ginagawa ng mga scammer na mag-spoof ng mga numero ng telepono para linlangin ka sa pagsagot at pagtugon.  Tandaang hindi ka tatawagan kailanman ng mga ahensya ng pamahalaan para manghingi ng personal na impormasyon o pera.
  • Huwag i-click ang anumang mga link sa isang text message. Kung pinadalhan ka ng isang kaibigan ng isang text na may kahina-hinalang link na mukhang hindi galing sa kanya, tawagan sila para tiyaking hindi sila na-hack.
  • Palaging suriin ang isang charity (halimbawa, sa pamamagitan ng pagtawag o pagtingin sa mismong website nito) bago magbigay ng donasyon. (Matuto pa tungkol sa mga scam sa charity.)

Kung sa tingin mo ay naging biktima ka ng spam kaugnay ng coronavirus, makipag-ugnayan agad sa tagapagpatupad ng batas.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga scam na tawag at text, bisitahin ang Help Center para sa Consumer ng FCC (sa English) at Glossary ng Scam mula sa FCC (sa English). Puwede ka ring maghain ng reklamo tungkol sa mga naturang scam sa fcc.gov/complaints (sa English).

  

 
Updated:
Tuesday, July 21, 2020