Para mapanood ang video na ito na may mga caption sa Tagalog, mag-click sa icon na mga setting malapit sa kanang sulok sa ibaba ng screen ng video, mag-click sa "Subtitles/CC" at piliin ang "Filipino" mula sa menu ng mga available na wika.

FCC Palabas - Si FCC Chairman Ajit Pai ay nagpapaliwanag sa importansya ng pinapanukalang bagong panuntunan ng FCC na nagbabawal ng mga ilegal na pagpapanggap na mga mensahe sa teks at mga tawag internasyonal. Palabas (sa Ingles) | Sipi (sa Ingles) | Inihayag na Balita (sa Ingles), 2/14/19

FCC Podcast - Pagpapanggap, Panloloko, at Pagpigil sa mga Hindi Kanais-nais na Tawag (sa Ingles)

Aksyon sa Pagpapatupad ng FCC sa 2018 (lahat ng mga koneksyon ay Ingles) - Multa ng FCC sa Tumatawag Gamit ang Robot $82M (sa Ingles) | Nag-mungkahi ng $37.5M Multa sa Pagpapanggap ang FCC (sa Ingles) | Minultahan ng FCC ang Tumatawag Gamit ang Robot sa Pagpapanggap na Kapitbahay ng $120M (sa Ingles)

Ang pagpapanggap sa pagkakakilanlan ng tumatawag ay nangyayari kapag ang isang tumatawag ay sadyang gumagamit nang pekeng impormasyon na naipapadala sa aparato ng iyong pagkakakilanlan ng tumatawag o caller ID display upang magpanggap nang kanilang pagkatao. Ang pagpapanggap ay karaniwan na ginagamit bilang parte ng isang pagtatangka upang malinlang ang isang tao sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon na personal at magamit ito sa mapanlinlang na aktibidad o ibenta ng ilegal, pati na rin sa lehitimong paggamit, para halimbawa, upang maipakita ang walang-bayad na numero para sa isang negosyo.

Ano ang pagpapanggap na kapitbahay o neighbor spoofing?

Ang mga tumatawag gamit ang robot ay ginagamit ang pagpapanggap na kapitbahay, na nagpapakita ng isang numero ng telepono na halintulad sa iyong sariling pagkakakilanlan ng tumatawag o caller ID, upang madagdagan ang tiyansa na iyong sasagutin ang tawag. Upang matulungan na mapuksa ang pagpapanggap na kapitbahay, ang FCC ay inuudyok ang industriya ng telepono upang magpatibay ng isang matatag na pagpapatotoo sa pagkakalinlan ng tumatawag o caller ID authentication (sa Ingles) na sistema.

Mga mungkahi upang maiwasan ang mga pagpapanggap na panloloko

Hindi mo agad matutukoy kung ang isang paparating na tawag ay nagpapanggap. Maging maingat nang mabuti sa pagsasagot sa kahit na anong kahilingan para sa impormasyon ng personal na pagkakakilanlan.

  • Huwag sumagot ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Kapag nasagot mo ang ganoong tawag, ibaba ito ng agaran.
  • Kapag sinagot mo ang telepono at ang tumawag - o isang naka-rekord - ay nagsasabi sa iyo na pindutin ang isang pindutan upang maitigil ang pagkuha ng mga tawag, dapat mong ibaba na lamang ito. Ang mga manloloko ay karaniwan na ginagamit ito upang matukoy ang mga potensyal na biktima.
  • Huwag sumagot sa kahit na anong mga katanungan, lalong lao na ang mga bagay na maaaring saguti ng "Oo" o "Hindi."
  • Kailanman ay huwag magbibigay ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng akawnt, numero ng Social Security, mga pangalan ng pagkadalag ng ina, mga password o iba pang impormasyon ng pagkakalinlan bilang sagot sa mga hindi inaasahang mga tawag o kung ikaw ay talagang nagdududa.
  • Kapag ikaw ay nakakuha ng katanungan mula sa isang tao na nagsasabi na siya ay representante ng isang kompanya o isang ahensya ng gobyerno, ibaba ng agaran at tawagan ang numero ng telopono sa iyong talaan ng akawnt, sa listahan ng iyong telepono, o sa website ng kompanya o ahensya ng gobyerno upang tuklasin ang katotohanan ng kahilingan. Ikaw ay kadalasan na makakakuha ng talaan na nakasulat sa koreo bago ka makatanggap ng tawag sa telopono mula sa isang lehitimong pinanggalingan, lalo na kung ang tumatawag ay humihingi ng kabayaran.
  • Mag-ingat kapag ikaw ay pinipilit na magbigay agad-agad nang impormasyon.
  • Kapag ikaw ay may akawnt na koreo pang-salitaan sa iyong serbisyong pang-telepono, siguraduhin lamang na maglagay ng password para dito. Ang ibang mga serbisyo na korea pang-salitaan ay naka-plano na pinapayagan ang pagpasok kung ikaw ay tatawag mula sa numero ng iyong sariling telepono. Ang isang hacker ay maaaring magaya ang iyong numero sa telepono ng iyong tahanan at magkaroon ng pagkakataon na mapasok ang iyong kore pang-salitaan kapag ikaw ay hindi naglagay ng password.
  • Kausapin ang kompanya ng iyong telepono patungkol sa mga kagamitan para sa pag-harang ng tawag na mayroon sila at suriin ang mga app na maari mo na mailagay sa iyong aparato ng telepono upang maharang ang mga di-kanais nais na tawag. Ang impormasyon sa mga kagamitan na maaari mong magamit para sa pagharang ng tawag gamit ang robot ay matatagpuan sa fcc.gov/robocalls/tagalog.

Ano ang maaari mong gawin kung ang iyong umero ay ginaya?

Kapag ikaw ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga tao na nagsasabi na ang iyong numero ay nagpapakita sa kanilang aparato ng pagkakalinlan ng tumatawag, posible na ang iyong numero ay ginaya. Iminumungkahi namin muna na huwag sagutin ang kahit na anong mga tawag mula sa mga di kilalang numero, ngunit kapag ito ay sinagot mo naman, ipaliwanag na ang iyong numero ng telepono ay ginaya at hindi ka sa katotohanan gumawa ng kahit na anong tawag. Makakapag-lagay ka din ng mensahe sa iyong koreo pang-salitaan na magpapaalam sa mga tumatawag na ang iyong numero ay ginagaya. Kadalasan ay nagpapalit ng madalas ng mga numero ang mga manloloko. Posible na sa loob ng ilang oras ay hindi na nila gagamitin pa ang iyong numero.

Kailan nagiging ilegal ang pagpapanggap?

Ayon sa Baatas sa Katotohanan ng Pagkakakilanlan ng Tumatawag o Truth in Caller ID Act, ang mga panuntunan ng FCC ay nagbabawal sa kahit na sino mula sa pagpapadala nang mapandaya o mali-maling impormasyon ng pagkakalinlan ng tumatawag na may intensyong manloko, magdulot ng pinsala o hindi wastong pagkuha ng kahit na anong may halaga. Ang sinoman na ilegal na nagpapanggap ay haharap sa karampatang parusa ng hanggang sa $10,000 kada pag-labag. Gayunpaman, ang pagpapanggap ay hindi laging ilegal. Mayroon na lehitimo, legal na mga gamit sa panggagaya, tulad kapag ang isang doktor ay tumatawag sa pasyente mula sa kanyang personal na numero sa telepono at nagpakita na ito ay mula sa numero ng opisina sa halip na personal na numero sa telepono o kapag ang isang negosyo ay nagpapakita ng kanilang walang-bayad na matatawagang-muli na numero.

Ano ang paghaharang o pagtatatak?

Kapag ang numero ng telepono ay naharang o natatakan bilang isang "potensyal na panloloko" sa iyong aparato ng pagkakakilanlan ng tumatawag, posible na ang numero na ito ay ginaya lamang. Ilan sa mga kompanya ng telepono at mga tumutuklas ng mga app ay naga-alok ng pagharang sa tawag at serbisyo sa pagtatatak na makaka-tutop kung ang tawag ay posible na panloloko base sa mga paulit-ulit na pag-tawag, reklamo ng mga konsyumer o iba pang mga pamamaraan.

Ang panuntunan ng FCC ay hindi nagbabawal sa pagharang ng tawag o mga teknolohiya sa pagtatatak, subalit ang FCC ay lubos na nababahala patungkol sa pagsisigurado na napagtagumpayan ang mga tawag na lehitimo at inuudyok ang mga tagapamigay serbisyo na naghaharang ng mga tawag na magtatag ng mga pamamaraan para sa tumatawag na naharang ang numero upang matawagan ang tagapamigay serbisyo at mabigyang remedyo ang problema.

Maaari mong legal na maharang ang pagpapadala ng iyong numero sa telepono kapag ikaw ay tatawag, upang lumabas na ang iyong numero ay "hindi kilala." Ang paggawa nito ay hindi pagpapanggap.

Ano ang mga panuntunan sa pagkakakilanlan ng tumatawag para sa mga telemarketer?

Ang panuntunan ng FCC ay partikular na inaatas na ang telemarketer ay:

  • Ipadala o ipakita ang numero sa telepono o ang numero sa telepono ng tao na siyang kadahilanan ng pag-tawag, kung posible, ang pangalan o ngalan ng kompanya na siyang nagbebenta ng mga produkto o mga serbisyo.
  • Ipakita ang numero ng telepono na matatawagan mo sa regular na oras ng negosyo upang masabi na huwag ka ng tatawagan pa. Ang panuntunan na ito ay nalalapat kahit sa mga kompanya na mayroon ng matatag na relasyon pang-negosyo sa iyo.

Karagdagang impormasyon

Matuto ng higit pa patungkol sa paghihinto sa mga hindi kanais-nais na mga tawag at teks.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, May 1, 2019