U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Vừa kịp lúc cho Tháng cho Người cao tuổi Hoa Kỳ (bằng Tiếng Anh) , một nghiên cứu mới đã cho thấy rằng những người trưởng thành cao tuổi dành thời gian dùng điện thoại thông minh của mình cũng nhiều như các đối tác trẻ tuổi hơn của họ. Trong khi đó, một nghiên cứu riêng biệt khác cho báo cáo rằng những người trưởng thành trẻ tuổi, và nhất là nam giới trẻ, thì lại nhiều khả năng trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo qua điện thoại hơn so với những người cao tuổi hơn họ.

Trong một bài đăng vào ngày 6 Tháng Năm cho trang Forbes.com (bằng Tiếng Anh) , tác giả Nicole Fisher đã tìm hiểu nghiên cứu gần đây về việc sử dụng điện thoại thông minh trong "Thế hệ thời Bùng nổ dân số (Baby Boomers)" (những người sinh từ năm 1946 đến 1964) và "Thế hệ Y (Millennials)" (người sinh từ năm 1981 đến 1995). Cả hai thế hệ được thấy là đều dùng khoảng năm giờ một ngày trên điện thoại thông minh của họ, với khuôn mẫu sử dụng khác nhau theo mức độ trong các mặt như là giữa việc nhắn tin so với gửi nhận thư điện tử.

Khi xét đến việc tránh được các trò lừa đảo qua điện thoại, thì thế hệ Boomers có vẻ hiểu biết hơn so với những đối tác trẻ tuổi hơn họ. Trong một khảo sát riêng lẻ của hãng Harris (bằng Tiếng Anh) , được nhà phát triển ứng dụng True Caller xuất bản ít tuần trước, nam giới tuổi 18-34 được xác định có "nhiều khả năng nhất trở thành nạn nhân và mất tiền cho một trò lừa đảo qua điện thoại", trong khi những người Hoa Kỳ cao tuổi từ 64 tuổi trở lên được thấy là nhìn chung ít bị mắc lừa nhất.

Đó là một tin tức đáng khích lệ cho người cao tuổi Hoa Kỳ, nhưng hãy đừng cho rằng những kẻ lửa đảo sẽ bỏ cuộc. Có một cơ số cách thức để những kẻ gọi điện hiểm độc có thể nhắm vào những đối tượng này và các nhóm nhân khẩu học khác với những kịch bản lừa đảo được thiết kế để đánh cắp tiền bạc hoặc thông tin cá nhân có giá trị vốn có thể được bán đi để dùng cho các trò man trá.

Chúng tôi có một vài tài nguyên mạng để trợ giúp bạn chống trả lại:

 

 

   

 

 

Updated:
Tuesday, May 21, 2019