Kapag lumipat ang mga user ng cell phone sa ibang akmang wireless service provider, may opsyon silang “i-unlock” ang kanilang mga telepono upang magamit sa network ng bago nilang service provider. CTIA-Pinairal ng The Wireless Association ang mga pamantayan sa pag-unlock bilang bahagi ng Consumer Code for Wireless Service nito (https://www.ctia.org/the-wireless-industry/industry-commitments/consumer-code-for-wireless-service, sa Ingles) noong 2014, na nagbibigay sa mga consumer ng higit na kalayaan at kakayahang umangkop habang nagbibigay ng higit pang insentibo para sa mga service provider na magpatuloy sa pagbabago.

Narito ang ilang FAQ upang matulungan kang mas maunawaan ang pag-unlock ng cell phone at ano ang kaugnayan nito para sa iyo:

Ano ang pag-lock sa mobile phone at device?

Ang mga pag-lock sa mobile phone at device ay nilayon upang matiyak na magagamit lang ang mga device sa mga network ng mga partikular na service provider.

Aling mga service provider ang nagpatupad sa mga pamantayan sa pag-unlock ng mga mobile device?

Ang website ng CTIA-The Wireless Association, www.ctia.org (sa Ingles), ay may kasalukuyang listahan ng mga lumagda sa Consumer Code for Wireless Service (sa Ingles), at kasama rin dito ang mga pamantayan sa pag-unlock ng cell phone.  Kung ang iyong wireless carrier ay hindi isa sa mga kalahok na service provider, mangyaring makipag-ugnayan sa kanila nang direkta patungkol sa kanilang patakaran sa pag-unlock ng device

Bakit nila-lock ng mga provider ang mga mobile wireless device?

Ang layunin ng pang-lock na software ay upang matiyak na mananatiling aktibo ang mga device para sa isang tukoy na tagal ng panahon o dami ng paggamit sa network ng provider na nagbenta ng device na iyon (malamang na may subsidy o diskwento) o nang may installment plan ng device.

Kasalukuyan bang naka-lock ang aking cell phone?

Maliban kung bumili ka ng telepono o device na partikular na ibinenta nang “naka-unlock” sa panahon ng pagbili, dapat mong isipin na naka-lock ito sa network ng isang partikular na service provider. Totoo ito binili mo man ang device mula sa isang service provider, isang retail outlet o sa pamamagitan ng isang third-party.

Paano ko maa-unlock ang aking mobile phone?

Makipag-ugnayan sa iyong mobile wireless service provider. Maaaring ma-unlock ang mga device gamit ang mga unlock code o iba pang mga update sa software na inaalok sa iyo ng iyong provider. Kukumpletuhin ng ilang provider ang proseso ng pag-unlock sa mismong tindahan, habang ang iba ay remote na ia-unlock ang iyong device.

Naka-lock din ba ang ibang mga mobile device bukod sa telepono?

Oo, maaaring naka-lock din sa mga network ang mga tablet at iba pang mga mobile device. Saklaw ng mga pamantayan sa pag-unlock ng CTIA ang mga mobile wireless device, kabilang ang mga tablet. Dapat mong itanong sa iyong service provider upang makita kung naka-lock ang iyong mobile device at anong mga tuntunin at kundisyon ang sinang-ayunan mo.

Ia-unlock ba ng aking provider ang aking telepono?

Ang lahat ng service provider na lumagda sa CTIA Consumer Code for Wireless Service ay ganap nang nagpapatupad sa mga pamantayan sa pag-a-unlock. Kasama sa mga kalahok ang mga service provider sa buong bansa, pati na rin ang ilang bilang ng mga panrehiyong providers. Na-post ng bawat kalahok na provider ang patakaran sa pag-a-unlock nito sa website ng kumpanya at tutugon sa mga kahilingan sa pag-unlock.

Maa-unlock ba ang aking postpaid na telepono kung hihilingin ko?

Oo, ia-unlock ng mga kalahok na provider ang iyong postpaid na telepono kung natugunan nito ang mga tuntunin at kundisyon ng iyong kontrata sa serbisyo at nasa mabuting katayuan ka rito. Dapat kang makipag-usap sa iyong service provider upang maunawaan ang mga tuntunin at kundisyon ng iyong kasunduan at ang mga patakaran ng provider sa pag-a-unlock ng mga mobile device.

Kailan karapat-dapat ma-unlock ang aking device?

Karapat-dapat ang iyong postpaid na device na ma-unlock ng isang kalahok na provider pagkatapos mong matugunan ang naaangkop na kontrata sa serbisyo, makumpleto ang installment plan ng device o magbayad para sa maagang pagwawakas.

Maa-unlock ba ang aking prepaid na telepono kung hihilingin ko?

Oo, sumang-ayon ang mga kalahok na provider na i-unlock ang mga prepaid na device sa loob ng isang taon ng paunang pag-activate, kung makatugon sa mga kinakailangang makatuwirang oras, pagbabayad o paggamit.

Awtomatiko bang maa-unlock ang aking telepono kapag natapos ko na ang aking kontrata sa serbisyo?

Nakadepende ito sa iyong service provider. Aabisuhan ka ng mga kalahok na provider sa oras na maging karapat-dapat ang iyong postpaid na device para sa pag-unlock kung hindi awtomatikong ma-unlock ang device. Para sa mga prepaid na device, aabisuhan ka ng mga kalahok na provider kapag karapat-dapat na para sa pag-unlock ang iyong device sa panahon ng pagbebenta, sa oras ng pagiging karapat-dapat o sa pamamagitan ng isang malinaw at tumpak na pahayag ng patakaran ng provider sa website nito. Kapag karapat-dapat ang iyong device, maaaring awtomatiko itong remote na i-unlock ng ilang provider. Sa pagkakataong ito, hindi kailangan ng mga provider ng mga postpaid na device sa ilalim ng mga pinairal na pamantayan na abisuhan ka sa oras na maging karapat-dapat ang device para sa pag-unlock. Maaaring hilingin ng iba pang mga provider na pormal kang humiling na ma-unlock ang iyong telepono. Sa ilalim ng mga pinairal na pamantayan, sumang-ayon ang mga kalahok na provider na i-unlock ang mga karapat-dapat na device, bigyan ka ng mga tagubilin sa pag-unlock, o simulan ang isang kahilingan sa pag-unlock sa manufacturer ng device – o magbigay ng madaling maunawaang paliwanag ng pagtanggi – sa loob ng dalawang araw ng negosyo mula ng pagkakatanggap ng kahilingan sa pag-unlock.

Mayroon ba akong babayaran upang i-unlock ang aking device?

Maaaring hindi singilin ng mga kalahok na provider ang mga kasalukuyan o dating customer ng karagdagang bayarin upang i-unlock ang isang device kung karapat-dapat itong ma-unlock. Maaaring maningil ang mga provider sa pag-unlock ng mga karapat-dapat na device sa mga hindi customer at dating customer.

Mayroon bang mga pagbubukod na pangmilitar upang payagan ang mga device na ma-unlock nang maaga para sa mga deployment?

Oo. Kung ma-deploy ka sa ibang bansa o makatanggap ng mga order para ma-deploy sa ibang bansa, dapat na i-unlock ng mga provider ang iyong device pagkatapos na makumpirma ang deployment sa ilalim ng pinairal na mga pamantayan. Makipag-ugnayan sa iyong mobile service provider, ibigay ang pagkumpirma ng iyong deployment, at hilingin na ma-unlock ang iyong (mga) device.

Maarai bang tanggihan ng aking mobile service provider na i-unlock ang aking telepono dahil mayroon akong utang sa kanila o kasalukuyan akong nakakontrata sa kanila?

Oo. Hindi kailangang ng mga provider na mag-unlock ng mga device para sa mga kasalukuyan o dating customer na wala sa mabuting katayuan. Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong mobile service provider upang maunawaan ang mga tuntunin at kundisyon ng iyong kasunduan at mga patakaran sa pag-unlock ng iyong provider.

Gagana ba sa lahat ng network ang aking na-unlock an mobile device?

Hindi. Nag-iiba-iba ang teknolohiya ng network (GSM, LTE, CDMA, atbp.) sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo at buong United States. Nag-iiba-iba ang teknolohiya ng device upang matiyak na gagana ito sa mga akmang network. Dapat na akma ang teknolohiya ng iyong device sa teknolohiya ng network upang ma-enable ang access at functionality. Nag-iiba-iba ang mga teknolohiya, kaya hindi gagana ang iyong device sa lahat ng network.

Gayundin, na-optimize ang mga device upang gumana sa mga network ng mga service provider na nagbenta nito. Bagama't maaaring gumana ang iyong mobile device sa isang akmang network, maaaring hindi mainam na gumana ang ilang feature sa iyong na-unlock na telepono, at maaaring hindi talaga gumana ang ilang feature.

Kapag na-unlock ba ang aking device ay mae-enable ito upang gumana sa mga network sa ibang bansa?

Naka-lock man o naka-unlock ang iyong device, dapat mong suriin sa iyong mobile service provider bago maglakbay sa ibang bansa upang malaman kung gagana sa ibang bansa ang iyong mobile device. Nag-iiba-iba ang mga mobile network sa bawat bansa, at maaaring hindi akma ang iyong device sa mga network kung saan ka maglalakbay. Gayundin, kung gagana ang iyong telepono para sa mga tawag, maaaring hindi gumana ang ilan pang ibang function – tulad ng pagpapadala at pagtanggap ng mobile data o text messaging.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.