Mga Pinakabagong Update sa Mga Pansamantalang Pagkakauntol ng Serbisyo

Nakikipagtulungan ang FCC sa mga carrier upang makakuha ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa kalagayan ng mga pagkakauntol at pagbabalik ng serbisyo ng wireless at wireline na telepono, cable TV, at Internet. Tingnan ang mga pinakabagong ulat sa kalagayan ng mga komunikasyon at mga update sa impormasyon para sa mga lugar na nasalanta ng Hurricane Harvey (sa Ingles), Irma (sa Ingles), at Maria (sa Ingles). Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong provider upang malutas ang anumang isyung nauugnay sa serbisyo. Kung hindi mo malutas ang bagay na ito sa iyong provider, maaari kang maghain ng reklamo o magbahagi ng iyong istorya sa amin sa Center sa Pagrereklamo ng Consumer ng FCC (sa Ingles). Kasalukuyang nakikipagpatulungan ang FCC sa mga carrier upang matugunan ang mga reklamong hinggil sa mga pagkakauntol ng serbisyo na may kaugnayan sa hurricane.


Paghahanda para sa emergency

 1. Alamin kung anong uri ng serbisyo ng teleponong landline ang mayroon ka. Hindi gagana ang ilang mas bagong anyo ng serbisyo ng telepono kapag walang kuryente. Alamin kung mayroon ka ng mas bagong uri ng serbisyong ito, gaya ng Voice over IP (VoIP), na inihahatid gamit ang broadband na koneksyon, o mas tradisyonal na serbisyo ng telepono, na karaniwang pinagagana sa pamamagitan ng mga copper na linya ng telepono. Magtanong sa iyong service provider kung hindi ka sigurado.
  • Kung mayroon ka ng mas bagong serbisyo ng teleponong gumagana gamit ang backup na kagamitang baterya kapag walang kuryente, pana-panahong suriin ang baterya, alamin kung gaano ito tumatagal, alamin kung paano ito palitan, at pag-isipang magtabi ng reserbang baterya na maaari mong i-charge bago dumating ang isang bagyo. Kung wala kang backup na kagamitang baterya, tanungin sa iyong provider kung mayroon sila nito o kung mabibili ito sa iba pang lugar.
   • Kung mawawalan ka ng kuryente at hindi mo kailangang gamitin kaagad ang telepono, maaari mong idiskonekta ang baterya upang hindi ito maubusan ng power at isaksak itong muli kapag kailangan mong sumagot ng tawag o magsagawa ng mga tawag.  Kapag bumalik na ang kuryente, isaksak muli ang baterya upang muli itong mag-charge.
  •  Kung mayroon ka ng tradisyonal na serbisyo ng telepono, maaari itong gumana kahit mawalan ng kuryente – ngunit maaaring kailangang "nakakordong" telepono ang ginagamit mo. Tandaang maraming cordless na telepono ang nakadepende sa kuryente upang gumana.
 2. I-charge ang iyong wireless na telepono kung may bagyong paparating. Isaalang-alang din ang pagtatabi ng dagdag na baterya at magagamit na car charger.
 3. I-charge ang iyong laptop o tablet computer kung may paparating na bagyo. Kung mawawalan ka ng kuryente ngunit may available na secure na WiFi sa iyong komunidad, maaari mong gamitin ang iyong computer o tablet upang mag-online at magpadala ng mga email. Maaari mo ring gamitin ang power ng baterya sa mga device na ito upang muling i-charge ang iyong wireless na telepono gamit ang isang USB cable, ngunit ingatang huwag maubos ang power ng baterya ng iyong computer o tablet kung kailangan mong mag-online.
 4. Ang mga brodkaster ay mahalagang pinagmumulan ng mga balita sa panahon ng mga emergency, kaya isaalang-alang ang pagkakaroon ng radyo o digital na telebisyong portable na pinapagana ng baterya, pinapagana ng solar, o pinapagana ng hand crank upang may magamit kapag walang kuryente. Tiyaking mayroon kang mga naka-charge o bagong baterya kung mangailangan nito. Maaari ding gamitin ang ilang naka-hand crank na radyo upang mag-charge ng mga cell phone, ngunit tingnan ang manual para sa tagubilin bago ipagpalagay na maaari itong gawin.

Sa panahon ng emergency

 1. Limitahan ang mga hindi pang-emergency na tawag sa telepono. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang congestion sa network, mababakante ang "espasyo" sa network para sa pang-emergency na komunikasyon, at makakatipid sa power ng baterya kung gumagamit ka ng wireless na telepono. Kung kailangan mong tumawag, sikapin itong bilisan at ibigay lang ang mahalagang impormasyon sa tauhan para sa emergency at/o sa kapamilya.
 2. Para sa mga hindi pang-emergency, subukan ang text na pagmemensahe sa iyong wireless na telepono.  Sa maraming sitwasyon, papasok ang mga text message sa iba pang wireless na device kahit hindi ka makatawag, bagama't maaaring magkaroon ng pagkaantala sa paghahatid sa mga panahon ng congestion sa network.  (Gayunpaman, hindi ka makakapagpadala ng text message sa 911 sa karamihan ng mga lokasyon.)
 3. Isaayos ang iyong wireless na telepono. Suriin ang iyong wireless na device o magsagawa ng mga manual na paraan ng pagtitipid ng power ng baterya, gaya ng pag-dim sa liwanag ng iyong display screen at pag-disable ng ilang partikular na application.  Kung nahihirapan kang i-access ang iyong wireless network, isaalang-alang ang pagkonekta sa serbisyo ng WiFi kung nakakagamit ng WiFi ang telepono mo.  Kung may problema ang wireless network sa iyong lugar at wala kang nakikitang anumang signal bar sa iyong telepono, isaalang-alang ang pag-off sa iyong telepono upang hindi maubusan ng power ang baterya dahil sa paghahanap ng iyong telepono ng magagamit na wireless na signal.
 4. Tumawag lang sa 911 para sa mga emergency. Alamin at gamitin ang nakatalagang numero sa iyong estado para sa mga aksidente sa highway o iba pang insidenteng walang banta sa buhay.
 5. Maghintay nang 10 segundo bago muling mag-dial ng tawag. Ang magkakasunod na maraming beses na muling pag-dial ng wireless na tawag ay maaaring dumagdag sa congestion sa network, na lalong naglilimita sa kakayahan ng lahat ng user na makatawag.  Kung dapat kang makatawag, lagyan ng agwat ang iyong mga pagtatangkang tumawag.
 6. Kung mayroon kang pagpapasa ng tawag sa isang landline na telepono sa bahay, isaalang-alang ang pagpapasa ng mga tawag na iyon sa iyong wireless na numero, partikular na sa kaganapan ng paglikas, upang patuloy kang makatanggap ng mga papasok na tawag sa iyong numero ng telepono sa bahay; at
 7. Kung wala kang kuryente sa iyong tahanan at ginagamit mo ang iyong sasakyan upang mag-charge ng mga wireless na telepono o makinig sa mga balita sa radyo ng sasakyan, maging maingat. Huwag subukang pumunta sa iyong sasakyan kung hindi ito ligtas, at manatiling alisto sa emisyon ng carbon monoxide mula sa sasakyan mo, lalo na kung nasa saradong espasyo.

Alamin ang higit pang impormasyon sa www.ready.gov (sa Ingles), http://www.redcross.org (sa Ingles), or www.fema.gov (sa Ingles).

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, October 11, 2017