FCC a ak Ajans Federal Jesyon Ijans ofri konsèy sa yo pou kominike pandan yon ijans, ki gen ladan fason pou prepare w lè gen yon pàn kouran. Videyo FCC ak anons sèvis piblik ki ka telechaje yo disponib tou.

To gade videyo sa a ak soutit, peze jwe, ouvri plen ekran, klike sou ikòn paramèt la, aprè sa, klike sou "Soutit/CC" epi chwazi nan lang ki disponib yo.

Videyo ASL

Preparasyon pou yon Ijans

Kisa ou Dwe Fè Pandan yon Pàn

Lòt Resous sou Entènèt

Preparasyon pou yon ijans

 1. Konprann Kijan Pàn Kouran Ka Afekte Sèvis Fiks ou

  Konnen ki kalite sèvis telefòn fiks ou genyen. Èske se atravè koneksyon laj bann yo bay sèvis telefòn ou an, tankou vwa sou Pwotokòl Entènèt (VoIP), oswa èske se sèvis telefòn fiks tradisyonèl, jeneralman ki mache sou liy telefòn an kwiv? Mande founisè sèvis ou a si ou pa fin sèten.

  Sèvis telefòn laj bann p ap mache pandan pàn elektrik san yon batri oswa lòt sous kouran rezèv. Si ou gen yon batri, teste li detanzantan, konprann konbyen tan li ta dwe dire, aprann kòman pou ranplase li, epi anvizaje gen yon batri rezèv ou ka chaje anvan yon tanpèt. Si w pa gen yon batri oswa lòt sous kouran rezèv, mande founisè ou a ki kote ou ka achte youn.

  Si elektrisite w lan koupe, epi ou pa bezwen sèvi ak telefòn nan touswit, ou ka dekonekte batri a pou anpeche li dichaj ak tounen ploge li nan lè ou bezwen resevwa oswa fè apèl. Yon fwa kouran an tounen, tounen ploge batri a pou li ka chaje.

  Sèvis telefòn tradisyonèl ka mache pandan pàn kouran, menm si ou ka bezwen sèvi ak yon telefòn "fil". Anpil telefòn lakay san fil konte sou kouran elektrik pou yo fonksyone.

 2. 222Chaje Telefòn San Fil ou, Laptop ou, oswa Tablèt ou pou si yon Tanpèt ap Vini

  Anvizaje pou mete lòt pil anplis, yon chajè solè, ak/oswa yon chajè machin sou je.

  Nan ka kote gen yon pàn kouran, ou ka anmezi pou konekte sou entènèt lè w sèvi avèk WiFi ki sekirize, si li disponib tou pre w. Epitou ou kapab anmezi pou sèvi ak laptòp oswa tablèt ki chaje w la pou chaje telefòn san fil yo lè w konekte aparèy yo ak yon kab USB, menm si lè w fè sa li ka dichaj batri òdinatè w lan.

 3. Se pou ou Prepare w pou Siveye Nouvèl ak Emisyon Ijans yo Pandan Pàn Kouran

  Anvizaje pou gen yon radyo ki mache ak pil oswa yon televizyon pòtab pou tcheke emisyon nouvèl yo pou enfòmasyon ijans pandan pàn kouran yo. Asire w ou gen pil ki gen chaj oswa nouvo pil si sa nesesè. Epitou ou kapab achte yon radyo ki mache ak solèy oswa manivèl, ou ka itilize tou pou chaje telefòn selilè, menm si ou ta dwe verifye manyèl enstriksyon an an premye.

 4. Kreye yon Plan Kominikasyon Ijans pou Fanmi

  Ale sou Ready.gov epi kreye yon plan kominikasyon ijans pou fanmi.

 5. Enskri pou Resevwa Alèt ak Avètisman

  Enskri pou resevwa alèt ak avètisman sou telefòn ou oswa aparèy mobil ou nan men gouvènman lokal ou a, lekòl la, ak/oswa espas travay ou. Avètisman lokal sa yo ka ogmante Alèt Ijans San Fil ou resevwa sou telefòn mobil ou ak Sistèm Alèt Ijans lan alèt ou resevwa sou televizyon ak radyo.

 6. Kreye yon Kontak "Nan Ka Ijans" sou Telefòn San Fil ou

  Anrejistre omwen yon kontak ijans sou non "Nan Ka Ijans" oswa "ICE" pou tout telefòn ak aparèy mobil yo. Sa ap ede yon moun idantifye kontak ijans ou si sa nesesè. Mete enfòmasyon kontak moun nan kay la ak ijans sou telefòn oswa aparèy mobil tout manm kay la.

 7. Enfòme Kontak Ijans ou sou Pwoblèm Medikal yo

  Enfòme kontak ijans ou sou nenpòt pwoblèm medikal oswa lòt pwoblèm ou ka genyen.

 8. Kreye yon Lis Gwoup Ijans sou Telefòn ak Aparèy Mobil yo

  Kreye yon lis gwoup sou tout telefòn aparèy mobil moun ou ta bezwen kominike avèk yo si te gen yon ijans oswa yon katastwòf.

 9. Ekri Nimewo Telefòn Ki Enpòtan yo

  Ekri nimewo telefòn pou sèvis ijans, sèvis piblik, founisè sèvis, founisè medikal, veterinè, konpayi asirans, ak lòt sèvis.

 10. Asire w Fanmi ak Lòt Kontak yo Konnen Kijan pou Voye Mesaj Tèks Sou Telefòn Mobil

  Asire manm nan kay la ak kontak ki andeyò vil ou yo konnen ki jan pou yo voye mesaj tèks si yo gen yon telefòn oswa aparèy mobil.

 11. Telechaje Aplikasyon FEMA a

  Telechaje Aplikasyon FEMA (ki disponib nan lang Anglè ak Panyòl) pou resous katastwòf ak pou resevwa alèt move tan, konsèy sekirite, ak rapèl pou ou ka gen kè poze epi pare pou sa k ap vini ou pa konnen yo. Aplikasyon FEMA a bay yon lis verifikasyon ekipman pou ijans ak entriksyon pou louvri abri ou ka modifye. Epitou ou kapab mete rapèl pou pran mezi enpòtan pou prepare kay ou ak fanmi ou pou katastwòf, tankou chanje pil detektè lafimen w lan ak pratike plan pou chape si gen dife. Aplikasyon FEMA a disponib pou telechaje sou iTunes App Store ak Google Play.

Pandan yon ijans

 1. Limite Apèl Nan Telefòn Ki Pa Apèl Ijans yo

  Sa a pral diminye risk pou rezo a bouche epi libere "espas" pou kominikasyon ijans. Si ou bezwen fè yon apèl, eseye fè li kout epi sèlman transmèt enfòmasyon vital bay pèsonèl ijans ak/oswa fanmi an. Lè w limite apèl yo, sa konsève kouran nan batri telefòn selilè yo tou.

 2. Eseye Voye Mesaj Tèks nan Sitiyasyon ki Pa Sitiyasyon Ijans

  Pou sitiyasyon ki pa sitiyasyon ijans, eseye voye mesaj tèks sou telefòn san fil ou a. Mesaj tèks bay lòt aparèy san fil ka pase lè apèl ou a ka pa pase li menm, menm si ka gen yon reta livrezon pandan tan rezo a bouche a. (Epitou ou kapab voye mesaj tèks bay 911 nan sèten kote, kidonk tcheke davans sou disponibilite.)

 3. Ajiste Telefòn San Fil ou a pou Konsève Kouran Batri a

  Verifye aparèy oswa manyèl san fil ou a pou konn fason pou konsève kouran batri a, tankou diminye liminozite ekran ou an epi dezaktive sèten aplikasyon. Si ou gen difikilte pou konekte sou rezo san fil ou a, anvizaje pou konekte sou sèvis WiFi si telefòn ou konpatib ak WiFi. Si rezo san fil nan zòn ou an andonmaje epi ou pa wè okenn ba siyal sou telefòn ou, fèmen telefòn ou an pou anpeche batri a dichaj paske telefòn ou an ap chèche yon siyal san fil li ka itilize.

 4. Rele 911 Sèlman pou Ijans

  Aprann epi itilize nimewo yo deziyen nan eta w la pou aksidan otowout oswa lòt ensidan ki pa menase lavi.

 5. Rete Tann 10 Segonn Anvan Ou Refè Apèl Ki Pa Konekte yo

  Refè yon apèl san fil plizyè fwa byen rapid, sa ka ogmante risk pou rezo a bouche, limite plis toujou kapasite tout itilizatè yo pou yo fè apèl. Si ou dwe fè yon apèl, pran ti tan aprè chak tantativ apèl.

 6. Si Gen Evakyasyon, Transfere Nimewo Kay Ou a Sou Telefòn San Fil Ou a

  Si ou transfere apèl sou yon telefòn fiks nan kay la, anvizaje transfere apèl sa yo sou nimewo san fil ou a nan ka kote gen yon evakyasyon. Sa ap ede ou kontinye resevwa apèl antran ki sòti sou nimewo telefòn lakay ou.

Rapèl sou Sekirite ki Enpòtan

Si ou pa gen kouran elektrik lakay ou epi w ap itilize machin ou pou chaje telefòn san fil oswa koute nouvèl sou radyo machin nan, fè atansyon. Pa eseye ale nan machin ou si li pa an sekirite pou fè sa, epi rete vijilan sou emisyon monoksid kabòn k ap soti nan machin ou, sitou si li nan yon espas ki fèmen.

Date Last Updated/Reviewed: