FCC Videyo

 

To gade videyo sa a ak soutit, peze jwe, ouvri plen ekran, klike sou ikòn paramèt la, aprè sa, klike sou "Soutit/CC" epi chwazi nan lang ki disponib yo.

 

FCC a ak Ajans Federal Jesyon Ijans ofri konsèy sa yo pou kominike pandan yon ijans, ki gen ladan fason pou prepare w lè gen yon pàn kouran. Videyo FCC ak anons sèvis piblik ki ka telechaje yo disponib tou.

Preparasyon pou yon ijans

 1. Konprann Kijan Pàn Kouran Ka Afekte Sèvis Fiks ou expand and contract
 2. Chaje Telefòn San Fil ou, Laptop ou, oswa Tablèt ou pou si yon Tanpèt ap Vini expand and contract
 3. Se pou ou Prepare w pou Siveye Nouvèl ak Emisyon Ijans yo Pandan Pàn Kouran expand and contract
 4. Kreye yon Plan Kominikasyon Ijans pou Fanmi expand and contract
 5. Enskri pou Resevwa Alèt ak Avètisman expand and contract
 6. Kreye yon Kontak "Nan Ka Ijans" sou Telefòn San Fil ou expand and contract
 7. Enfòme Kontak Ijans ou sou Pwoblèm Medikal yo expand and contract
 8. Kreye yon Lis Gwoup Ijans sou Telefòn ak Aparèy Mobil yo expand and contract
 9. Ekri Nimewo Telefòn Ki Enpòtan yo expand and contract
 10. Asire w Fanmi ak Lòt Kontak yo Konnen Kijan pou Voye Mesaj Tèks Sou Telefòn Mobil expand and contract
 11. Telechaje Aplikasyon FEMA a expand and contract

Pandan yon ijans

 1. Limite Apèl Nan Telefòn Ki Pa Apèl Ijans yo expand and contract
 2. Eseye Voye Mesaj Tèks nan Sitiyasyon ki Pa Sitiyasyon Ijans expand and contract
 3. Ajiste Telefòn San Fil ou a pou Konsève Kouran Batri a expand and contract
 4. Rele 911 Sèlman pou Ijans expand and contract
 5. Rete Tann 10 Segonn Anvan Ou Refè Apèl Ki Pa Konekte yo expand and contract
 6. Si Gen Evakyasyon, Transfere Nimewo Kay Ou a Sou Telefòn San Fil Ou a expand and contract

Rapèl sou Sekirite ki Enpòtan

Si ou pa gen kouran elektrik lakay ou epi w ap itilize machin ou pou chaje telefòn san fil oswa koute nouvèl sou radyo machin nan, fè atansyon. Pa eseye ale nan machin ou si li pa an sekirite pou fè sa, epi rete vijilan sou emisyon monoksid kabòn k ap soti nan machin ou, sitou si li nan yon espas ki fèmen.

Videyo ASL

Preparasyon pou yon Ijans

Kisa ou Dwe Fè Pandan yon Pàn

 

Lòt Resous sou Entènèt

Jwenn plis enfòmasyon sou ready.gov or fema.gov.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Sunday, August 29, 2021