U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Danh sách Kiểm gọi Quốc tế

Danh sách Kiểm gọi Quốc tế

CẬP NHẬT - Gọi Số Di động ở Mexico

Quy trình quay số điện thoại di động ở Mexico từ Hoa Kỳ hoặc nơi khác đã thay đổi. Có hiệu lực vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, người gọi ở Hoa Kỳ và quốc tế quay số điện thoại di động ở Mexico không còn phải thêm số "1" sau mã gọi quốc gia Mexico 52 nữa.Quy trình quay số cố định ở Mexico đã không thay đổi.

Khi gọi một số di động hoặc cố định ở Mexico từ Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn phải nhập dấu "+" khi sử dụng điện thoại di động, sau đó là mã gọi quốc gia Mexico 52, và sau đó là số điện thoại 10 chữ số bao gồm mã vùng.

  • Quay số từ điện thoại di động: +52 xx xxxx-xxxx.

Khi gọi từ số cố định, hãy quay số 011 sau đó là mã gọi quốc gia Mexico 52, và sau đó là số điện thoại 10 chữ số bao gồm mã vùng. 

  • Quay số từ điện thoại cố định: 011 52 xx xxxx-xxxx.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cách quay số khi ở Mexico, hãy tải về tờ rơi này (bằng Tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin, bằng tiếng Tây Ban Nha: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/marcacion-a-10-digitos

Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ gọi đường dài của bạn để tìm hiểu cách quay số quốc tế từ Hoa Kỳ.

Quy trình gọi đến Canada và hầu hết các quốc gia vùng Caribe giống với thực hiện một cuộc gọi đường dài nội địa. Đơn giản hãy quay số 1, mã vùng, và số bạn muốn gọi đến. Để gọi một số ở quốc gia khác, hãy quay số 011, và sau đó là mã gọi quốc gia, mã gọi vùng và thành phố, và số điện thoại. Ví dụ, nếu bạn đang muốn gọi cho ai đó ở Brazil (mã gọi quốc gia 55), ở thành phố Rio de Janeiro (mã gọi thành phố 21), bạn phải quay số 011 - 55 - 21 - XXXX-XXXX. Nhiều quốc gia sử dụng nhiều số các chữ số thay cho mã vùng/thành phố và số điện thoại. Đừng ngạc nhiên nếu số bạn muốn gọi có trên dưới ba cộng bảy chữ số. Hãy gọi và xem trang web của nhà cung cấp dịch vụ của bạn để tìm mã gọi quốc gia và mã vùng/thành phố, hoặc nếu nhà cung cấp của bạn có hướng dẫn khác nhau để gọi quốc tế. Bạn cũng có thể tìm mã gọi quốc gia (bằng Tiếng Anh) trên trang web của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.

Hãy tìm hiểu xem có quy trình quay số nào khác để gọi số di động không, và xem gọi số di động có tốn nhiều hơn gọi số cố định hay không.

Ở một số quốc gia, có quy trình khác để gọi số điện thoại di động. Nó cũng có thể tốn nhiều để gọi số di động hơn là gọi số cố định ở một số quốc gia. Nếu bạn đang cân nhắc gọi số di động, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn về quy trình quay số và phí. Thay vào đó hãy cân nhắc gọi số cố định nếu đó là lựa chọn.

Hãy cân nhắc đăng ký gói cước gọi quốc tế

Nếu bạn muốn gọi thường xuyên đến các quốc gia nhất định, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn về gói giảm giá. Tuy nhiên, hãy cân nhắc tổng phí gọi quốc tế trước khi bạn đăng ký. Khi bạn đăng ký một gói cước, tổng phí sẽ có thể bao gồm hơn phí quảng cáo. Ví dụ, nếu bạn gọi thường xuyên đến Ấn Độ, tốt nhất nên đăng ký gói cước gọi quốc tế đường dài dành riêng cho Ấn Độ. Một nhà cung cấp gọi đường dài đưa ra gói cước $0.28/phút với phí gọi đến hàng tháng $5.99. Nếu bạn có gói cước đó, một cuộc gọi 60 phút đến Ấn Độ là $22.79 (cộng thuế và phí). Nó ít đắt hơn gói cơ bản, phí không gói cước là $5.00/phút. Trong trường hợp đó, một cuộc gọi 60 phút đến Ấn Độ mất khoảng $300.00 (cộng thuế và phí).

Hãy nghiên cứu phương thức gọi quốc tế rẻ hơn từ Hoa Kỳ, như sử dụng thẻ gọi trả trước, số di động của bạn, hoặc dịch vụ trên Internet.

Dù bạn định gọi chỉ vài cuộc gọi quốc tế, hoặc định gọi thường xuyên, hãy cân nhắc mua thẻ gọi quốc tế. Phí có thể thấp hơn phí của các nhà cung cấp gọi đường dài. Quan trọng hơn là, bạn trả trước cho số phút, vì thế bạn sẽ không bị kẹt với cước hóa đơn lớn hơn bạn đã định vào cuối tháng. Tuy nhiên, một số thẻ gọi trả trước có phí không tiết lộ.

Một cách thức khác là gọi quốc tế bằng điện thoại di động. Nếu bạn thuê nhà cung cấp dịch vụ di động, hãy xem xét phí quốc tế nó đưa ra.

Cuối cùng, gọi điện Giao thức gọi qua Internet (VoIP) có thể rẻ hơn gọi qua nhà cung cấp điện thoại truyền thống. Trong một số trường hợp, bạn sẽ chỉ cần một tai nghe có mic và kết nối internet băng thông rộng đến máy tính của bạn để thực hiện một cuộc gọi đến điện thoại ở quốc gia khác. Một số dịch vụ khác sẽ cho phép bạn gọi điện từ điện thoại quen của bạn. Mua hàng dạo trên Internet để tìm dịch vụ hiệu quả với bạn. Cho dù là bất cứ phương thức nào bạn lựa chọn, hãy chắc chắn bạn hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện của dịch vụ trước khi bạn gọi điện.

Tra cứu Phí Cơ bản

Tra cứu Phí Cơ bản

Phí cơ bản là phí chưa được chiết khấu cho các cuộc gọi quốc tế từ điện thoại cố định của khách hàng không đăng ký gói cước gọi quốc tế hàng tháng với nhà cung cấp dịch vụ của họ hoặc một số cách thức gọi quốc tế chiết khấu khác. Cuộc gọi phí cơ bản có thể là cách thức tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho người dùng thường xuyên gọi quốc tế vì nó không yêu cầu đăng ký gói cước gọi. Tuy nhiên, chênh lệch giữa phí cơ bản và phí của các cách thức gọi quốc tế khác có thể là đáng kể. Người dùng sử dụng phí cơ bản để gọi điện đến điện thoại di động quốc tế cũng có thể mất thêm phụ phí.

Ví dụ Phí Cơ bản

Trích ra từ phí đăng vào tháng 9 năm 2019 cho các cuộc gọi quốc tế đến một vài quốc gia, bảng bên dưới thể hiện chênh lệch giá giữa phí cơ bản, các gói cước hàng tháng, và Skype, một trong vài cách thức gọi quốc tế sử dụng ứng dụng internet. Những ứng dụng này có thể được sử dụng để gọi miễn phí thông qua mạng Internet hoặc gọi điện đến số cố định ở mức phí gọi quốc tế thấp.

Các Cuộc gọi Quốc tế từ Điện thoại Cố định
Phí Cơ bản so với Gói cước Hàng tháng và Skype


Gọi đến:
AT&T Phí cơ bản AT&T Gọi chất lượng toàn cầu
($5.99/tháng)
Phí cơ bản Verizon (Fios) Gói cước toàn cầu Verizon 300 ($10/tháng)* Skype
Canada $1.55 $0.05 $0.05 $0.05 $0.023
Trung Quốc $5.00 $0.11 $0.15 $0.15 $0.020
Ấn Độ $5.00 $0.28 $0.28 $0.28 $0.015
Mexico $3.50 $0.09 $0.02 $0.02 $0.010
Anh Quốc $3.50 $0.08 $0.08 $0.08 $0.023
* Phí niêm yết áp dụng cho số phút vượt quá 300 phút trong gói cước.

Các Cuộc gọi Quốc tế Đến điện thoại Di động
Phí Cơ bản so với Gói cước Hàng tháng và Skype


Gọi đến:
AT&T Phí cơ bản di động AT&T Gọi chất lượng toàn cầu ($5.99/tháng) di động Phí cơ bản Verizon (Fios) - Di động Gói cước toàn cầu Verizon 300 ($10/tháng) di động * Skype-Di động
Canada $1.55 $0.05 $0.05 $0.05 $0.023
Quốc tế $5.00 $0.11 $0.17 $0.17 $0.020
Ấn Độ $5.00 $0.28 $0.29 $0.29 $0.015
Mexico $3.65 $0.24 $0.05 $0.05 $0.035
Anh Quốc $3.70 $0.28 $0.29 $0.29 $0.10
* Phí niêm yết áp dụng cho số phút vượt quá 300 phút trong gói cước.

Phí Cơ bản của Nhà mạng Lớn

Hiện tại, cả Verizon và AT&T có phí cơ bản quốc tế cho các cuộc gọi đến mọi quốc gia trên thế giới. Họ cũng có phí cơ bản quốc tế cho các cuộc gọi đến các công ty nhất định như Inmarsat, Global Satellite hoặc Networks.

Các quy định của FCC yêu cầu các nhà mạng tính phí cơ bản quốc tế để khiến họ dễ dàng tiếp cận với người dùng trên trang web của họ.

Nguồn Web: Nhà cung cấp Dịch vụ

Thông tin từ Nhà cung cấp Dịch vụ

Phần này bao gồm nguồn web cho các nhà cung cấp dịch vụ vài loại hình. Nó được thiết kế để hỗ trợ người dùng, và không phải là một danh sách hoàn chỉnh tất cả các nhà cung cấp. Không phải FCC cũng như là Chính phủ Hoa Kỳ đang phê chuẩn sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp nào qua việc đưa nó vào danh sách này.

Nhà cung cấp Dịch vụ Đường dây

AT&T
Gói cước đường dài quốc tế: att.com/home-phone/landline/long-distance.html 

Verizon
Gói cước đường dài quốc tế:
verizon.com/home/phone 

Nhà cung cấp Dịch vụ Trả trước

STI Trả trước
Thẻ gọi trả trước quốc tế: stiprepaid.com 

Thẻ điện thoại Liên minh
Thẻ gọi trả trước quốc tế:  uniontelecard.com/phonecards 

Nhà cung cấp Dịch vụ không dây Di động Hoa Kỳ

AT&T Di động
Gói cước Không dây Quốc tế:
att.com/offers/international.html 

Sprint
Phí đường dài Quốc tế:
sprint.com/en/shop/services/international.html 

T-Mobile
Dịch vụ Quốc tế:
t-mobile.com/coverage/roaming 

US Cellular
Phí Đường dài Quốc tế:
uscellular.com/services/international/long-distance-cell-phone-plans/index.html 

Verizon Không dây
Giải pháp và dịch vụ quốc tế:
verizonwireless.com/solutions-and-services/international/ 

VoIP và Nhà cung cấp Dịch vụ Thay thế

Google Voice
Phí quốc tế: google.com/voice/rates 

Nextiva
Phí quốc tế: nextiva.com/resources/international-calling-rates.html 

Skype
Gói cước quốc tế: skype.com/intl/en-us/home 

Vonage
Gói cước quốc tế: vonage.com/personal/phone-plans/vonage-world

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.