U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Check List ng International na Pagtawag

Check List ng International na Pagtawag

UPDATE - Pagtawag sa mga Mobile Number sa Mexico

Nagbago ang proseso ng pag-dial ng numero ng mobile phone sa Mexico mula sa United States o sa ibang lugar. Simula Agosto 3, 2020, hindi na dapat idagdag ng mga tumatawag sa U.S. at abroad na nagda-dial ng mobile number sa Mexico ang numerong "1" pagkatapos ng country code ng Mexico na 52. Hindi nagbago ang proseso ng pag-dial ng landline sa Mexico.

Kapag tumatawag sa isang mobile phone o landline ng Mexico mula sa U.S. o Canada, dapat mong ilagay ang simbolong "+" kapag gumagamit ng mobile phone, at pagkatapos ay ang country code para sa Mexico na 52, at pagkatapos ay ang 10 digit na numero ng telepono kasama ang area code.

  • Pag-dial mula sa mobile phone: +52 xx xxxx-xxxx.

Kapag tumatawag mula sa landline, i-dial ang 011 at pagkatapos ay ang country code para sa Mexico na 52, at pagkatapos ay ang 10 digit na numero ng telepono kasama ang area code. 

  • Pag-dial mula sa landline: 011 52 xx xxxx-xxxx.

Para sa karagdagang impormasyon, kasama ang kung paano mag-dial kapag nasa Mexico, i-download ang flyer na ito (sa Ingles).

Para mas información, en español: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/marcacion-a-10-digitos

Makipag-ugnayan sa iyong long distance service provider para malaman kung paano mag-dial sa ibang bansa mula sa U.S.

Magkapareho ang proseso ng pagtawag sa Canada at karamihan sa mga bansa sa Caribbean at ang proseso ng paggawa ng domestic na long distance na tawag. I-dial lang ang 1, area code, at numerong sinusubukan mong tawagan. Para makatawag sa telepono sa ibang bansa, i-dial ang 011, at pagkatapos ay ang code para sa bansang tinatawagan mo, area o city code, at numero ng telepono. Halimbawa, kung sinusubukan mong tumawag sa isang tao sa Brazil (country code na 55), sa lungsod ng Rio de Janeiro (city code na 21), ida-dial mo ang 011 - 55 - 21 - XXXX-XXXX. Gumagamit ang mga bansa ng magkakaibang bilang ng mga numero para sa mga area/city code at numero ng telepono. Huwag magulat kung ang numerong sinusubukan mong tawagan ay may mahigit o mas kaunti sa tatlong digit dagdag ang pitong digit. Tawagan o tingnan ang web site ng iyong service provider para malaman ang country code at area/city code, o kung may ibang mga tagubilin ang provider mo para sa mga tawag sa ibang bansa. Makikita mo rin ang mga country code (sa English) sa website ng ITU.

Alamin kung may ibang proseso ng pag-dial para sa pagtawag sa mobile phone o kung mas mahal ang magiging singil sa pagtawag sa mobile kaysa sa pagtawag sa landline na telepono.

Sa ilang bansa, may ibang proseso sa pagtawag sa numero ng mobile phone. Posible ring mas mahal ang singil sa pagtawag sa mobile number kaysa sa landline (naka-fix) na numero ng telepono sa ilang bansa. Kung iniisip mong tumawag sa mobile number, magtanong sa iyong service provider tungkol sa proseso at mga rate ng pag-dial. Pag-isipang tumawag na lang sa landline na telepono kung isang opsyon iyon.

Pag-isipang mag-sign up para sa plan para sa international na pagtawag

Kung plano mong gumawa ng mga regular na tawag sa mga partikular na bansa, humiling sa iyong service provider ng plan para sa discount. Gayunpaman, alalahanin ang kabuuang gastos ng plan para sa international na pagtawag bago ka mag-sign up. Kapag nag-sign up ka para sa plan, ang kabuuang gastos ay malamang na may kasamang higit pa sa naka-advertise na rate. Halimbawa, kung regular kang tumatawag sa India, posibleng pinakamabuting mag-sign up para sa international na long-distance plan na akma sa India. Ang isang provider ng long distance ay nag-aalok ng plan sa halagang $0.28 na rate kada minuto na may $5.99 na buwanang singil para sa access. Kapag kinuha mo ang plan na iyon, magiging $22.79 (dagdag pa ang mga buwis at bayarin) ang 60 minutong tawag sa India. Mas mura ito kaysa sa basic at hindi naka-plan na rate na $5.00 kada minuto. Sa sitwasyong ito, ang 60 minutong tawag sa India ay magkakahalagang humigit-kumulang $300.00 (dagdag pa ang mga buwis at bayarin).

Magsaliksik ng mga mas murang alternatibo para sa international na pagtawag mula sa U.S., tulad ng paggamit ng prepaid calling card, iyong mobile phone, o serbisyong nakabatay sa Internet.

Kahit na gagawa ka lang ng ilang tawag sa ibang bansa, o magpaplano kang tumawag nang regular, tingnan ang pagbili ng international calling card. Posibleng mas mababa ang mga rate kaysa sa mga rate na iniaalok ng mga long distance provider. Higit sa lahat, nagpapaunang-bayad ka sa mga minuto, kaya hindi ka magkakaroon ng mas malaking bill kaysa sa naplano mo sa katapusan ng buwan. Gayunpaman, ang ilang pre-paid calling card ay may mga hindi inihayag na bayarin.

Ang ibang alternatibo ay paggawa ng tawag sa ibang bansa gamit ang mobile phone. Kung mayroon kang service provider sa mobile, tingnan ang mga international na rate na iniaalok nito.

Panghuli, posibleng mas mura ang Voice over Internet Protocol (VoIP) na pagtawag kaysa sa pagtawag sa pamamagitan ng tradisyonal na telephone provider. Sa ilang sitwasyon, mangangailangan ka lang ng microphone headset at koneksyon sa broadband internet sa iyong computer para makatawag sa telepono sa ibang bansa. Papahintulutan ka ng ilan pang serbisyo na makatawag mula sa iyong regular na telepono. Mamili sa Internet para makakita ng serbisyo na angkop para sa iyo. Kahit aling opsyon ang piliin mo, tiyaking nauunawaan mo ang mga tuntunin at kundisyon ng serbisyo bago ka tumawag.

Tingnan ang Mga Basic na Rate

Tingnan ang Mga Basic na Rate

Ang mga basic na rate ay mga rate na walang discount para sa mga tawag sa ibang bansa mula sa mga landline na telepono na ginawa ng mga customer na hindi nag-sign up para sa buwanang plan para sa international na pagtawag o iba pang opsyon ng pagtawag na may discount. Ang pagtawag sa basic na rate ay posibleng madali at sulit na alternatibo para sa mga consumer na paminsan-minsang tumatawag sa iba dahil hindi ito nangangailangan ng plan para sa pagtawag. Gayunpaman, posibleng malaki ang pagkakaiba ng mga basic na rate at ng mga rate para sa ibang opsyon sa international na pagtawag. Posible ring magkaroon ng mga karagdagang singil ang mga consumer na gumagamit ng mga basic na rate para sa mga tawag sa telepono sa mga mobile phone sa ibang bansa.

Mga Halimbawa ng Mga Basic na Rate

Kinuha mula sa mga rate na na-post noong Setyembre 2019 para sa mga tawag sa ibang bansa sa ilang bansa, ipinapakita ng table sa ilalim ang mga pagkakaiba ng mga basic na rate, buwanang plan, at Skype, ang isa sa maraming opsyon ng pagtawag sa ibang bansa gamit ang internet app. Magagamit ang mga app na ito para makatawag nang walang bayad sa pamamagitan ng koneksyon sa Internet o pagtawag sa mga linya ng telepono sa mababang rate para sa tawag sa ibang bansa.

Mga Tawag sa Ibang Bansa mula sa Mga Landline na Telepono
Mga Basic na Rate vs. Mga Buwanang Plan vs. Skype


Mga tawag sa:
Basic na Rate ng AT&T AT&T Worldwide Value Calling
($5.99/buwan)
Basic na Rate ng Verizon (Fios) Verizon World Plan 300 ($10/buwan)* Skype
Canada $1.55 $0.05 $0.05 $0.05 $0.023
China $5.00 $0.11 $0.15 $0.15 $0.020
India $5.00 $0.28 $0.28 $0.28 $0.015
Mexico $3.50 $0.09 $0.02 $0.02 $0.010
UK $3.50 $0.08 $0.08 $0.08 $0.023
* Nalalapat ang mga nakalistang rate sa mga minutong lampas sa 300 minutong kasama sa plan.

Mga Tawag sa Ibang Bansa sa Mga Mobile Phone
Mga Basic na Rate vs. Mga Buwanang Plan vs. Skype


Mga tawag sa:
Basic na Rate ng AT&T-Mobile AT&T Worldwide Value Calling ($5.99/ buwan)-Mobile Basic na Rate ng Verizon (Fios) - Mobile Verizon World Plan 300 ($10/buwan) - Mobile* Skype-Mobile
Canada $1.55 $0.05 $0.05 $0.05 $0.023
China $5.00 $0.11 $0.17 $0.17 $0.020
India $5.00 $0.28 $0.29 $0.29 $0.015
Mexico $3.65 $0.24 $0.05 $0.05 $0.035
UK $3.70 $0.28 $0.29 $0.29 $0.10
* Nalalapat ang mga nakalistang rate sa mga minutong lampas sa 300 minutong kasama sa plan.

Mga Basic na Rate ng Mga Pangunahing Carrier

Sa kasalukuyan, ang parehong Verizon at AT&T ay mayroong mga international na basic na rate para sa mga tawag sa bawat bansa sa mundo. Mayroon ding mga international na basic na rate ang mga ito para sa mga tawag sa mga partikular na kumpanya tulad ng Inmarsat, Global Satellite, o Networks.

Ipinag-aatas ng mga batas ng FCC sa mga carrier na maningil ng mga international na basic na rate para mas madaling maging available ang mga ito sa mga consumer sa website ng mga ito.

Mga Resource sa Web: Mga Service Provider

Impormasyon mula sa Mga Service Provider

Kasama sa seksyong ito ang mga resource sa web para sa iba't ibang uri ng mga service provider. Ito ay ginawa para makatulong sa mga consumer, at hindi ito isang kumpletong listahan ng lahat ng provider. Hindi ineendorso ng FCC o ng U.S. Government ang mga produkto o serbisyo ng anumang provider sa pagsasama nito sa listahang ito.

Mga Service Provider ng Wireline

AT&T
Mga International na Long Distance Plan: att.com/home-phone/landline/long-distance.html

Verizon
Mga International na Long Distance Plan:
verizon.com/home/phone

Mga Prepaid Service Provider

STI Prepaid
Mga International na Prepaid Calling Card: stiprepaid.com

Union Telecard
Mga International na Prepaid Calling Card:  uniontelecard.com/phonecards

Mga Mobile Wireless Service Provider ng U.S.

AT&T Mobility
Mga International na Wireless Plan:
att.com/offers/international.html

Sprint
Mga International na Rate ng Long Distance:
sprint.com/en/shop/services/international.html

T-Mobile
Mga International na Serbisyo:
t-mobile.com/coverage/roaming

US Cellular
Mga International na Rate ng Long Distance:
uscellular.com/services/international/long-distance-cell-phone-plans/index.html

Verizon Wireless
Mga International na Solusyon at Serbisyo:
verizonwireless.com/solutions-and-services/international/

VoIP at Mga Alternatibong Service Provider

Google Voice
Mga International na Rate: google.com/voice/rates

Nextiva
Mga International na Rate: nextiva.com/resources/international-calling-rates.html

Skype
Mga International na Plan: skype.com/intl/en-us/home

Vonage
Mga International na Plan: vonage.com/personal/phone-plans/vonage-world

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.