Bilang bahagi ng pagsusumikap ng FCC na tiyaking patas at makatwiran ang mga presyo para sa mga interstate at international na tawag sa telepono para sa lahat ng Americans, nagsusumikap ang ahensya na pababain ang mga presyong sobra sa taas at napakatataas na bayarin sa mga tawag sa telepono na binabayaran ng ilan sa mga pinaka-vulnerable na tao sa lipunan: ang mga pamilyang nagtatangkang magpanatili ng koneksyon sa mga mahal sa buhay na nakapiit sa bilangguan o kulungan.

Limitado ang mga opsyon sa pagtawag para sa mga nakapiit na indibidwal (na tinatawag ding inmate telephone services at inmate calling services), dahil karaniwang hindi napipili ng mga nakapiit na tao ang kanilang calling provider. Ang kawalan ng kumpetisyon na ito, kasama ng mga presyong walang restriksyon, ay karaniwang nagreresulta sa napakatataas na bill ng telepono na hindi makatwiran para sa mga nakapiit na indibidwal at sa kanilang mga pamilya.

Mga rate cap para sa mga interstate na tawag mula sa mga bilangguan at kulungan

Ang mga rate cap ng FCC ay nalalapat lang sa mga interstate na long-distance na tawag, pero hindi sa mga in-state long distance, lokal, o international na tawag. Ang kasalukuyang pansamantalang interstate na rate cap ay 21 cents kada minuto para sa mga debit/prepaid na tawag at 25 cents kada minuto para sa mga collect call.

Noong Agosto 7, 2020, iminungkahi ng FCC na babaan ang mga rate cap para sa mga interstate na tawag at magtaguyod ng mga bagong rate cap para sa mga international na tawag (https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-111A1.pdf) (sa English). Mananatiling may bisa ang mga pansamantalang rate cap habang sinusuri ng Komisyon ang komento ng publiko at habang inaaksyunan nito ang mga mungkahi nila.

Mga karagdagang service charge

Ang mga provider ay pinapayagang magpataw ng mga karagdagang service charge na nakalista sa chart sa ibaba kaugnay ng mga interstate o international na calling service para sa mga nakapiit na indibidwal. Sa Nobyembre 23, 2020, maaaring kailanganin ng mga consumer na magbayad ng mas mataas o iba pang mga karagdagang service charge, kung sa panahong iyon na ipinataw ang mga singil ay malinaw na mga in-state na tawag lang ang mga ito. (https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-111A1.pdf) (sa English).

Mga Pinapayagang Dagdag na Service Charge   Monetary Cap Kada Paggamit / Tagubilin
Mga applicable na buwis at regulatory fees   Puwedeng ipasa ng provider ang mga singil na ito nang direkta sa mga consumer nang walang markup
Mga automated payment fee   $3.00
Mga single-call fee (ibig sabihin, mga bayarin para sa mga collect call na sinisingil sa pamamagitan ng mga third party para sa bawat tawag)   Puwedeng ipasa ng provider ang singil na ito nang direkta sa mga consumer nang walang markup, plus ang per-minute rate para sa tawag
Live agent fee, ibig sabihin, ang bayad sa telepono o pag-set up ng account na may opsyonal na paggamit ng isang live operator   $5.95
Mga bayad para sa papel na bill/statement (hindi puwedeng maningil para sa mga electronic bill/statement)   $2.00
Mga minimum at maximum para sa pagpopondo ng prepaid account   Pagbawalan ang mga minimum sa pagpopondo ng prepaid account at pagbawalan ang mga maximum sa pagponpondo ng account na hindi aabot sa $50
Mga fee para sa mga third-party na pinansyal na transaksyon, hal., MoneyGram, Western Union, mga fee sa pagpoproseso ng credit card at mga transfer mula sa mga third party na commissary account   Puwedeng ipasa ng provider ang singil na ito nang direkta sa end user nang walang markup

Mga tawag na may paggamit ng TTY

Bilang karagdagan, kumilos ang Komisyon para protektahan ang mga nakapiit na taong may mga kapansanan sa pandinig o pagsasalita sa pamamagitan ng paglilimita ng mga singil para sa mga tawag kung saan gumagamit ng TTY (mga text telephone) ang mga nakapiit na indibidwal o ang mga tinatawagan nila. Ang mga per-minute rate para sa mga TTY-to-TTY na tawag ay may cap na 25 porsiyento ng mga rate na sinisingil ng mga provider para sa iba pang mga tawag na kinasasangkutan ng mga nakapiit na indibidwal at hindi pinapayagan ang mga provider na mangolekta ng anumang singil o bayarin para sa mga TTY-to-voice o voice-to-TTY na tawag.

Iba pang mga patakaran para sa mga interstate calling service para sa mga nakapiit na indibidwal

Ang mga provider ng mga serbisyo ng pagtawag para sa mga nakapiit na indibidwal ay hindi puwedeng mag-block ng collect call dahil lang wala itong dating ugnayan sa pagbi-bill sa telephone provider ng tinatawagang party maliban kung ang provider ay nag-aalok din ng mga opsyon para sa debit, pre-paid, o pre-paid na collect calling.

Inaatas ng mga patakaran ng FCC na, kapag nagsimula ng collect call ang isang nakapiit na indibidwal, dapat ipakilala ng service provider ang sarili nito sa taong nakakatanggap ng tawag bago ikonekta ang tawag. Dapat ding ipaalam ng service provider kung paano makakakuha ng mga quotation ng presyo ang tumatanggap na party bago ikonekta ang tawag.

Bilang karagdagan, dapat payagan ng service provider ang tumatanggap na party na ibaba ang tawag sa telepono nang walang bayad bago ikonekta ang tawag.

Paghahain ng reklamo

Kung sa palagay mo na ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nasingil nang sobra ng isang provider ng mga serbisyo ng pagtawag para sa mga nakapiit na indibidwal, puwede kang maghain ng reklamo sa FCC.

  • Maghain ng reklamo online sa https://consumercomplaints.fcc.gov (sa English)
  • Sa pamamagitan ng telepono: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322); ASL 1-844-432-2275
  • Sa pamamagitan ng mail (pakisama ang iyong pangalan, address, contact information at kasing daming detalyeng posible tungkol sa iyong reklamo):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554

Iba pang mga resource

Ang mga estado ay maaaring may sarili nilang mga patakaran sa pangangasiwa ng mga in-state calling service para sa mga nakapiit na indibidwal. Para magreklamo tungkol sa mga paglabag ng mga patakaran ng estado na ito, makipag-ugnayan sa public utility commission ng estado sa estado kung saan naganap ang pagtawag. Ang mga address ng public utility commission ng estado ay makikita sa naruc.org/about-naruc/regulatory-commissions (sa English) o sa seksyon ng gobyerno ng iyong lokal na direktoryo ng telepono.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, November 4, 2020