U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

FCC đã nhận được các báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đang giả mạo số của Tổng Đài dành cho Người Tiêu Dùng của FCC, 1-888-225-5322, như một phần trong trò lừa đảo gọi điện tự động (robocall) bằng-tiếng-Trung.

Các cuộc gọi bằng-tiếng-Trung điều hướng đến, hoặc hiển thị, 1-888-225-5322 (1-888-CALL-FCC) trên phần ID người gọi là trò lừa gạt, và bạn nên gác máy ngay lập tức.

FCC không gọi đến và đòi tiền. FCC cũng không làm việc cùng các lãnh sự quán nước ngoài để thu hộ các khoản phạt dân sự hay hình sự từ các cá nhân.

Hãy ghi nhớ:

  • Đừng bao giờ tiết lộ – hoặc xác nhận – thông tin cá nhân chẳng hạn như các số tài khoản, số An sinh Xã hội, tên thời trẻ của thân mẫu, các mật khẩu hoặc thông tin định danh khác để phản hồi cho các cuộc gọi không được dự kiến hoặc nếu như là bạn chỉ cần có chút gì hoài nghi.
  • Nếu bạn nhận được một truy vấn từ ai đó nói rằng họ đại diện cho một cơ quan chính quyền, thì hãy gác máy và gọi cho số điện thoại trên trang mạng của cơ quan chính quyền, hoặc trong danh bạ điện thoại, để xác minh tính xác thực của yêu cầu.
  • Hãy thận trọn nếu như bạn bị gây áp lực phải nhanh chóng tiết lộ thông tin – đấy là dấu hiệu chắc chắn của một trò lừa đảo.
  • Đừng bao giờ gửi tiền bằng cách dùng một thẻ nạp lại hay thẻ quà tặng.

Để có thêm chi tiết về trò lừa đảo này, hãy vào xem trang https://www.fcc.gov/tro-lua-dao-qua-dien-thoai-gia-mao-lanh-su-quan-nham-vao-nguoi-my-goc-hoa. Trang này có cả thông tin về các thủ đoạn mà những kẻ xấu xa quốc tế sử dụng khi chúng cố gắng lừa gạt Người Mỹ Gốc Hoa và các công dân Trung Quốc đang sống ở nước ngoài. Bản tin, cũng có sẵn bằng tiếng Trung Phồn thể (華裔美國人遭遇冒充領事館的電話詐騙 - https://www.fcc.gov/chinese-americans-targeted-consulate-phone-scam/chi), gồm có các mẹo và lời khuyên về những việc bạn có thể làm nếu như bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại như thế. Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của một trò lừa đảo như vậy, hãy báo cáo lại việc đó cho cơ quan thực thi pháp luật ở địa phương.

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ những người tiêu dùng nghĩ rằng là họ đã được FCC gọi đến, thì cơ quan đã điều chuyển vấn đề đến cho Cục Thực thi pháp luật để bắt đầu tiến hành điều tra.

Những người tiêu dùng có nhận được các cuộc gọi giả mạo mà họ tin là trò lừa gạt – bằng bất kỳ ngôn ngữ nào – có thể báo cáo những cuộc gọi như vậy cho FCC. Có thể nộp khiếu nại, không tốn phí thông qua, Trung tâm Khiếu nại cho Người tiêu dùng của FCC (consumercomplaints.fcc.gov). Chúng tôi cũng khuyến khích bạn nộp khiếu nại của mình cho FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) tại www.ftccomplaintassistant.gov.

Thông tin về quy trình khiếu nại phi chính thức của FCC, bao gồm cả cách để nộp một khiếu nại, và điều gì xảy ra sau khi một khiếu nại được nộp lên, thì có sẵn trong Các câu hỏi thường gặp (FAQ) của Trung tâm Khiếu nại với FCC (www.fcc.gov/consumercomplaints/FAQs).

Tìm hiểu thêm về trò giả mạo ID người gọi và các trò lừa đảo gọi tự động (robocall) khác tại fcc.gov/consumers.

 

 

   

 

 

Updated:
Friday, March 29, 2019