Nagpapatuloy ang mga hindi gustong tawag, kasama ang mga robocall at text, bilang isa sa mga nangungunang inirereklamo ng consumer sa FCC bawat taon. Nakatuon ang FCC sa pagprotekta sa mga consumer mula sa mga hindi gustong tawag at text message para sa telemarketing, at nakikipagtulungan sa mga kinatawan ng industriya upang mabigyan ang mga consumer ng hgit na kontrol sa mga tawag at text na natatanggap nila.

Nilalabanan ng Komisyon ang mga robocall sa pinakamaraming paraang magagawa, pagpapatupad ng mga bagong panuntunan, pangangasiwa sa mga tanong tungkol sa batas, pagsasagawa ng pagkilos na pagpapasunod, pagtiyak na nabibigyan ng kaalaman ang mga consumer, at paghikayat ng mga bagong inobasyon na para sa consumer mula sa pribadong sektor.

I-click ang mga tab sa ibaba para sa higit pang impormasyon sa mga mga panuntunan at karapatan ng consumer ng FCC, mga mapagkukunan sa pag-block ng tawag at mga karagdagang FAQ.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa FCC (sa Ingles) kung naniniwala kang nakatanggap ka ng ilegal na tawag o text.

Robocalls

Mga Hakbang sa Pagpigil sa Mga Robocall

Ang mga robocall ay mga hindi hinihiling na prerecorded na pagtawag para sa telemarketing sa mga landline na telepono sa bahay, at lahat ng mga awtomatikong na-dial o prerecorded na tawag o text message sa mga numero ng wireless, numero na pang-emergency, at kwarto ng pasyente sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan.

Pinakabagong Pagkilos ng FCC

Nagpatupad kamakailan ang FCC ng mga bagong panuntunan (sa Ingles) upang payagan ang mga voice service provider na aktibong i-block ang ilang uri ng mga robocall na malamang na mapanloko dahil nagmula ang mga iyon mula sa ilang uri ng numero ng telepono, kasama ang mga hindi gumagawa o hindi nakakagawa ng mga palabas na tawag. Halimbawa, gumamit ang mga tao ng mga numero ng telepono ng IRS, na hindi nagagamit upang ipantawag, upang magpanggap bilang ang ahensya ng buwis, at nagpapaalam sa mga tao na sasagot na tumatawag sila upang mangolekta ng perang dapat bayaran sa pamahalaan ng U.S. Lumalabas na lehitimo ang mga naturang tawag para sa mga taong nakakatanggap nito at maaari itong magresulta sa panloloko o pagkanakaw ng pagkakakilanlan. Maaari nang i-block ngayon ng mga service provider ang mga naturang tawag, pati na rin ang mga tawag mula sa mga di wastong numero, tulad ng sa mga may maling area code, mula sa mga numero na hindi naitalaga sa isang provider, at mula sa mga numerong nakalaan sa isang provider ngunit hindi kasalukuyang ginagamit.

 • Alamin ang iyong mga karapatan: ang mga panuntunan sa mga robocall at robotext  expand and contract
 • Magsagawa ng pagkilos: ano ang maaari mong gawin  expand and contract

Mga FAQ

 • Ano ang mga panuntunan para sa mga robocall?  expand and contract
 • Ano ang mga kinakailangang pahintulot para sa mga telemarketer na tumatawag sa aking landline?  expand and contract
 • Mapapayagan ba ang mga robocall sa mga wireless na telepono?  expand and contract
 • Nilalabag ba ng lahat ng prerecorded na awtomatikong na-dial na mga tawag sa aking landline ang mga panuntunan ng FCC?  expand and contract
 • Anong iba pang mga awtomatikong na-dial na tawag ang pinapahintulutan sa ilalim ng mga panuntunan sa robocall ng FCC?  expand and contract
 • Maaari ba akong mag-opt out sa mga awtomatikong na-dial na tawag?  expand and contract
 • Paano makakakuha ang mga paaralan ng higit pang impormasyon tungkol sa pagsunod?  expand and contract

Mga Mapagkukunan sa Pag-block ng Tawag

Mga Mapagkukunan sa Web para sa Pag-block ng Mga Robocall

Ibinigay ang mga mapagkukunang ito upang bigyan ang mga consumers ng mga serbisyo ng wireless, tradisyonal na landline, at VoIP voice ng impormasyong magagamit nila upang i-block o i-filter ang mga hindi gustong tawag at pigilan ang mga nakakaabalang robocall.

Ang mga paglalarawan at link ay para lamang sa mga layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Hindi nag-eendorso ang FCC ng anumang produkto o serbisyo na hindi mula sa FCC, at hindi ito mananagot sa nilalaman ng mga website na hindi sa FCC, kabilang ang katumpakan, pagiging kumpleto o pagiging napapanahon ng mga ito.

 • Wireless/Mobile  expand and contract
 • Landline/Wireline  expand and contract
 • Mga Mapagkukunan ng Pamahalaan  expand and contract
 • Mga Organisasyon ng Consumer  expand and contract
 • Mga Materyal ng Robocall Strike Force  expand and contract

Pag-spoof

Pag-spoof at Caller ID

Nagkakaroon ng "pag-spoof" kapag sinasadyang palsipikahin ng tumatawag ang impormasyong ipinapadala sa display ng iyong caller ID upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Madalas na ginagamit ang pag-spoof bilang bahagi ng pagsubok na linlangin ang isang tao sa pagbibigay ng kanilang mahalagang personal na impormasyon upang magamit ito sa aktibidad ng panloloko o upang ilegal na ibenta. Ipinagbabawal ng batas ng U.S. at mga panuntunan ng FCC ang karamihan ng uri ng pag-spoof.

Nagbibigay-daan ang Caller ID na iwasan ng mga consumer ang mga hindi gustong tawag sa telepono sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga pangalan ng tumatawag at numero ng telepono, ngunit namamanipula minsan ang feature na caller ID ng mga nang-ii-spoof na nagbabalat-kayo bilang mga kinatawan ng mga bangko, creditor, kumpanya ng insurance, o kahit ng pamahalaan.

 • Ano ang magagawa mo kung sa tingin o ay inii-spoof ka  expand and contract
 • Ilegal ba ang pag-spoof?  expand and contract
 • Pareho ba sa pag-spoof ang pag-block ng numero ng telepono?  expand and contract
 • Ano ang mga panuntunan ng FCC patungkol sa caller ID para sa mga telemarketer?  expand and contract
 • Paano ko iuulat ang pinaghihinalaang pag-spoof?  expand and contract

Mga Pulitikal na Tawag at Text

Mga Robocall at Robotext ng Pulitikal na Kampanya

Ang mga paghihigpit sa mga robocall o robotext na nauugnay sa pultikal na kampanya ay iba-iba depende sa kung ginagawa iyon sa pamamagitan ng landline na telepono, cell phone, o mga partikular na protektadong linya ng telepono gaya ng mga pang-emergency o toll-free na linya, o mga linya para sa mga hospital o katulad na pasilidad.

Ang mga ino-autodial o naka-prerecord na voice call, kasama ang mga ino-autodial na live na tawag, mga naka-prerecord na voice message, at text message na nauugnay sa pulitikal na kampanya ay:

 • Hindi pinapayagan sa mga cell phone, pager, o iba pang mga mobile device nang walang tahasang pahintulot ng tinatawagang panig.
 • Hindi pinapayagan sa mga protektadong linya ng telepono gaya ng mga emergency o toll-free na linya, o mga linya para sa mga hospital o mga katulad na pasilidad, maliban kung may paunang tahasang pahintulot ng tinatawagang panig.
 • Pinapayagan kapag ginagawa sa mga landline na telepono, kahit na walang paunang tahasang pahintulot.

Ang mga robotext - mga text message na binubuo sa pamamagitan ng pag-autodial - ay itinuturing na isang uri ng tawag at napapailalim sa lahat ng patakaran ng robocall. Dahil ang mga text message ay karaniwang napupunta sa mga mobile phone, kinakailangan ng mga ito ang paunang tahasang pahintulot ng tinatawagang panig kung binubuo ang mga iyon gamit ang pag-autodial.

Ang lahat ng naka-prerecord na voice message na tawag, nauugnay man sa kampanya o hindi, ay dapat na maglaman ng ilang partikular na impormasyon ng pagkakakilanlan:

 • Ang pagkakakilanlan ng negosyo, indibidwal, o iba pang entity na nagsasagawa ng tawag (at ang opisyal na pangalang pangnegosyo ng entity kung ito ay isang negosyo o entity ng korporasyon) ay dapat na inihahayag nang malinaw sa simula ng mensane.
 • Gayundin, ang numero ng telepono ng tumatawag na panig ay dapat ibinibigay sa mensahe o pagkatapos nito.

Listahan ng 'Do Not Call'

Ang Pambansang Listahan ng Do Not Call

Sa ilalim ng mga panuntunan ng FCC, dapat na ibigay ng sinumang tumatawag sa iyong tahanan upang manghingi ang kanyang pangalan, ang pangalan ng tao o entity kung para kanino niya ginagawa ang tawag, at ang numero ng telepono at address kung saan maaaring makaugnayan ang tao o entity na iyon. Ang mga pagtawag sa iyong tahanan upang manghingi ay pinagbabawalan bago ang 8 am o pagkatapos ng 9 pm, at kinakailangang sumunod kaagad ng mga telemarketer sa anumang kahilingan mong huwag tumawag, na hihilingin sa panahon ng pagtawag.

Pinoprotektahan ng pambansang listahan ng Do Not Call ang mga home voice o personal na wireless na numero ng telepono. Maaari mong irehistro ang iyong mga numero sa pambansang listahan ng Do Not Call sa pamamagitan ng telepono o sa Internet nang walang bayad.

 • Upang irehistro sa pamamagitan ng Internet, pumunta sa www.donotcall.gov . (sa Ingles)
 • Upang irehistro sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa 1-888-382-1222 (voice) o sa 1-866-290-4236 (TTY). Dapat kang tumawag mula sa telepono ng numerong gusto mong irehistro.

Pinagbabawalan ang mga tumatawag sa paggawa ng mga panghihingi sa telepono sa anumang mga numero sa listahan ng Do Not Call. Mananatili ang iyong mga numero sa listahan hanggang sa alisin mo ang mga iyon o hindi na ipagpatuloy ang serbisyo – hindi na kailangang alisin sa pagkakarehistro ang mga numero. Dapat na alisin ng mga telemarketer ang iyong mga numero mula sa kanilang mga listahan ng tinatawagan at huminto sa pagtawag sa iyo sa loob ng 31 araw mula sa petsa na magparehistro ka.


Mga FAQ

Ano ang panghihingi sa telepono?

Ang panghihingi sa telepono ay isang tawag sa telepono na nagsisilbi bilang isang advertisement. Gayunpaman, pinapahintulutan ang ilang panghihingi sa telepono sa ilalim ng mga panuntunan ng FCC, kasama ang: mga tawag o mensaheng ginawa nang mayroon ng iyong paunang ipinahayag na pahintulot, mula sa o sa ngalan ng isang tax-exempt non-profit na organisasyon, o mula sa isang tao o organisasyon. Gayunpaman, hindi na natutugunan ng pagkakaroon ng pangnegosyong ugnayan ang mga panuntunan para sa mga napapahintulutang hindi hiniling na tawag sa iyong landline na telepono. Dapat na makuha ng mga kumpanya at telemarketer ang iyong ipinahayag na pahintulot upang tumawag.

Mayroon bang iba pang mga listahan kung saan ko maaaring irehistro ang aking numero?

Oo. Bukod pa rito, marami na ngayong estado ang mayroong pambuong estadong listahan ng do-not-call para sa mga residente. Makipag-ugnayan sa komisyon sa serbisyo sa publiko o tanggapan para sa proteksyon ng consumer ng ng iyong estado upang makita kung mayroon ang iyong estado ng naturang listahan, at upang malaman kung paano irehistro ang iyong numero o mga numero. Para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa komisyon sa serbisyo sa publiko ng iyong estado, tingnan ang mga listing ng pamahalaan o mga blue page ng iyong lokal na direktoryo ng telepono.

Kung patuloy akong makatanggap ng mga naturang tawag, ano ang maaari kong gawin?

Kung makatanggap ka ng panghihingi sa telepono na sa tingin mo ay lumalabag sa anumang mga panuntunan ng FCC, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC. (sa Ingles) Maaaring magbigay ang FCC ng mga babala at magpataw ng mga multa laban sa mga kumpanyang lumalabag o pinaghihinalaang lumalabag sa mga panuntunang do-not-call, ngunit hindi magbibigay ng mga bayad para sa pinsala sa indibidwal.

Mga Text

Mga Text

Ipinagbabawal ng mga panuntunan ng FCC na magpadala ng mga text message sa isang mobile phone gamit ang isang autodialer maliban kung nagbigay ka dati ng pahintulot na matanggap ang mensahe o kung you ipinadala ang mensahe para sa mga layuning pang-emergency.

 • Para sa mga pangkomersyong text, dapat na nakasulat ang iyong pahintulot.
 • Para sa mga text na hindi pangkomersyo, nagbibigay kaalaman (tulad ng ipinadala ng o sa ngalan ng tax-exempt non-profit na mga organisasyon, para sa mga layuning pampulitika, at iba pang mga hindi pangkomersyong layunin, tulad ng pagsasara ng paaralan), maaaring pasalita ang iyong pahintulot.

Nalalapat ang pagbabawal na ito kahit na hindi mo inilagay ang iyong numero ng teleponong mobile sa pambansang listahan ng Do-Not-Call.

Mga tip para sa pag-iwas sa mga hindi gustong text

 • Huwag tumugon sa mga hindi gustong text mula sa mga kahina-hinalang pinagmulan. Nagbibigay-daan sa iyo ang marami sa mga mobile service provider na i-block ang nagpadala sa pamamagitan ng pag-forward sa mga hindi gustong text sa 7726 (o "SPAM"). Suriin sa iyong provider ang tungkol sa mga opsyon.
 • Mag-ingat sa pagbibigay sa iyong numero ng teleponong mobile o anumang iba pang personal na impormasyon.
 • Basahin nang buo ang mga pangkomersyong web form at tingnan kung may patakaran sa privacy kapag isusumite ang iyong numero ng teleponong mobile sa anumang website ng customer. Dapat na makapag-opt out ka sa pagtanggap ng mga text – ngunit maaaring kailanganin mong lagyan o alisan ng check ang isang paunang napiling kahon upang magawa ito.
 • Alamin kung may patakaran ang anumang kumpanyang kaugnayan mo sa negosyo na pumapayag ditong ibenta o ibahagi ang iyong impormasyon.

Gumawa ng pagkilos

Maghain ng reklamo (sa Ingles) sa FCC kung makatanggap ka ng:

 • Hindi gustong pangkomersyong text message na ipinadala sa iyong mobile phone.
 • Awtomatikong na-dial na text message na ipinadala sa iyong mobile phone kung hindi ka nagbigay dati ng pahintulot sa mensahe (o hindi ito pang-emergency).
 • Anumang awtomatikong na-dial na text message mula sa isang kumpanya ng telecommunications o pag-a-advertise sa mga produkto o serbisyo ng kumpanya ng telecommunications, kung ipinadala nang wala ng iyong paunang pahintulot.

Poster ng Huwag Ma-spoof (sa Ingles)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, March 15, 2019