U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Bạn có phải là một thành viên lực lượng đang di chuyển đến một vị trí không hỗ trợ trong hợp đồng điện thoại di động của bạn?  Liệu sự chuyển đi của bạn là trong một khoảng thời gian ít nhất 90 ngày?

Theo Đạo luật Trợ giúp Dân sự cho Thành viên các Lực lượng (SCRA), bạn có thể được quyền chấm dứt hợp đồng điện thoại đi động với điều kiện là bạn đã tham gia ký hợp đồng trước khi mà bạn nhận được mệnh lệnh quân sự về việc chuyển đi.

Làm sao để tôi chấm dứt hợp đồng điện thoại di động của mình?

Một thành viên lực lượng được quyền chấm dứt hợp đồng điện thoại di động của anh ấy hay cô ấy thì phải cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ một thông báo bằng văn bản hay điện tử, một bản sao các mệnh lệnh quân sự của anh ấy hay cô ấy, và ngày mà khi đó dịch vụ sẽ được chấm dứt.

Việc gửi đi các thông tin và tài liệu phải được thực hiện theo như các tiêu chuẩn ngành công nghiệp, nghĩa là bạn nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của mình để xác định được phương thức gửi đi tốt nhất.

Tôi cần biết thêm gì khác nữa không?

Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động có thể không tính giá một khoản lệ phí chấm dứt sớm, nhưng có thể tính giá các khoản thuế và các lệ phí khác đã đến hạn và chưa được thanh toán.

Nhà cung cấp phải, trong vòng 60 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng, hoàn lại bất kỳ các khoản phí hay khoản tiền đã được trả trước – trừ khoản còn lại trong thời gian tính cước hành tháng mà khi đó việc chấm dứt xảy ra.

Khi một thành viên lực lượng đủ tư cách đang chuyển đi có một hợp đồng cho gói cước điện thoại di động gia đình, thì hợp đồng có thể được chấm dứt cho thành viên lực lượng và bất kỳ người thụ hưởng nào khác đi cùng theo thành viên lực lượng đến địa điểm được chuyển tới.

Nếu như tôi muốn giữ lại số điện thoại di động của mình thì sao?

Nếu như thời gian chuyển đi của một thành viên lực lượng là cho ba năm hoặc ít hơn và thành viên lực lượng thuê-bao-lại dịch vụ điện thoại di động trong vòng 90 ngày bắt đầu từ ngày cuối cùng của việc chuyển đi, thì khi đó nhà cung cấp phải cho phép thành viên lực lượng được giữ số điện thoại di động ban đầu của anh ấy hay cô ấy.

Tôi có thể tìm kiếm trợ giúp pháp lý ở đâu?

Nếu như bạn có các câu hỏi về việc liệu SCRA có áp dụng cho bạn không, hãy liên lạc với văn phòng Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Lực lượng Vũ trang địa phương của bạn. Bạn có thể sử dụng bộ định vị văn phòng (nói tiếng Anh) để tìm địa điểm gần nhất và thông tin liên lạc cho mỗi chi nhánh của các lực lượng vũ trang.  Những người phụ thuộc của các thành viên lực lượng cũng có thể liên lạc hay ghé thăm các văn phòng hỗ trợ pháp lý quân sự để được trợ giúp. 

Các sự bảo hộ khác của SCRA

SCRA là một luật liên bang cung cấp các bảo hộ cho thành viên quân sự khi họ tham gia nghĩa vụ tại ngũ.  Ngoài dịch vụ điện thoại vô tuyến, SCRA cũng bao hàm các vấn đề như là các thoả thuận thuê mướn, ký quỹ đặt cọc, tiền thuê trả trước, trục xuất, các hợp đồng trả góp, lãi suất thẻ tín dụng, lãi suất thế chấp, tịch biên tài sản thế chấp, thủ tục tố tụng dân sự, thuê mướn ô tô, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, và các khoản thanh toán thuế thu nhập. 

Để biết thêm thông tin về SCRA, hãy ghé thăm trang mạng Sáng kiến Cựu quân nhân và Thành viên lực lượng của Bộ Tư pháp tại www.servicemembers.gov (nói tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.