U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Isa ka bang miyembro ng serbisyo na ililipat sa isang lokasyong hindi sumusuporta sa kontrata ng cell phone mo?  Tatagal ba nang hindi bababa sa 90 araw ang pananatili mo sa ibang lokasyon?

Sa ilalim ng Servicemembers Civil Relief Act, maaaring may karapatan kang wakasan ang kontrata ng cell phone sa kundisyong pumasok ka sa kontrata bago mo matanggap ang mga atas ng militar na lumipat ng lokasyon.

Paano ko wawakasan ang aking kontrata ng cell phone?

Ang isang miyembro ng serbisyo na may karapatang wakasan ang kanyang kontrata ng cell phone ay dapat magbigay sa service provider ng nakasulat o elektronikong abiso, isang kopya ng natanggap niyang mga atas ng militar, at petsa kung kailan wawakasan ang serbisyo.

Dapat tapusin ang paghahatid ng impormasyon at mga dokumento alinsunod sa mga pamantayan ng industriya, na nangangahulugang dapat mong alamin mula sa iyong service provider ang pinakamainam na paraan ng paghahatid.

Ano pa ang dapat kong malaman?

Hindi maaaring magpataw ang service provider ng cell phone ng singil sa maagang pagwawakas, ngunit maaaring magpataw ng mga buwis at iba pang singil na dapat bayaran at hindi pa nababayaran.

Sa loob ng 60 araw simula sa pagwawakas ng kontrata, dapat magbigay ang provider ng refund para sa anumang bayarin o halagang binayaran nang maaga – maliban sa natitira sa panahon ng buwanang pagsingil kung kailan mangyayari ang pagwawakas.

Kapag ang isang kwalipikadong miyembro ng serbisyo na inililipat ng lokasyon ay may kontrata para sa isang pampamilyang plano ng cell phone, maaaring wakasan ang kontrata para sa miyembro ng serbisyo at sinumang iba pang benepisyaryo na kasama ng miyembro ng serbisyo sa paglipat ng lokasyon.

Paano kung gusto kong panatilihin ang numero ng aking mobile telephone?

Kung ang panahon ng pananatili sa ibang lokasyon ng isang miyembro ng serbisyo ay tatagal nang tatlong taon o mas mababa at muling nag-subscribe ang miyembro ng serbisyo sa serbisyo ng telepono sa loob ng 90 araw simula sa huling araw ng paglipat ng lokasyon, dapat payagan ng provider ang miyembro ng serbisyo na panatilihin ang kanyang orihinal na numero ng cell phone.

Saan ako makakakuha ng legal na tulong?

Kung may mga tanong ka tungkol sa kung nalalapat ang SCRA sa iyo, makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng Armed Forces Legal Assistance Program. Maaari mong gamitin ang locator ng tanggapan (sa Ingles) upang makita ang pinakamalapit na lokasyon at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng bawat sangay ng armed forces.  Maaari ding makipag-ugnayan o bumisita ang mga dependent ng mga miyembro ng serbisyo sa mga tanggapan ng legal na tulong ng militar para sa tulong. 

Iba pang proteksyon ng SCRA

Ang SCRA ay isang pederal na batas na nagbibigay ng mga proteksyon para sa mga miyembro ng militar sa pagpasok nila sa aktibong tungkulin.  Bukod sa serbisyo ng wireless na telepono, sinasaklawan ng SCRA ang mga isyu gaya ng mga kasunduan sa pagrenta, mga panseguridad na deposito, prepaid na pagrenta, mga pagpapaalis, mga hulugang kontrata, mga halaga ng interes ng credit card, mga halaga ng interes ng mortgage, mga foreclosure ng mortgage, mga sibil na hudisyal na paglilitis, mga pag-upa ng sasakyan,life insurance, insurance sa kalusugan, at mga pagbabayad ng buwis sa kita.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa SCRA, bisitahin ang website ng Servicemembers and Veterans Initiative ng Department of Justice sa www.servicemembers.gov (sa Ingles).

Kaugnay na impormasyon

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.