Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong provider upang malutas ang anumang isyung nauugnay sa serbisyo. Kung hindi mo malutas ang bagay na ito sa iyong provider, maaari kang maghain ng reklamo o magbahagi ng iyong istorya sa FCC sa pamamagitan ng Center sa Pagrereklamo ng Consumer (sa Ingles).

Palaging naghahanap ang mga scammer ng mga bagong mabibiktima at, sa kasamaang-palad, pinakamadaling mabiktima ang mga tao pagkatapos ng mga sakuna. Lumikha ng mga oportunidad para sa mga manloloko ang na nanalanta kamakailan.

Mga Robocall tungkol sa Pekeng Insurance sa Baha

Pagkatapos ng mga kamakailang hurricane, may mga ulat tungkol sa mga manlolokong ginagamit ang teknolohiya sa spoofing ng caller ID at robocall upang mambiktima ng mga residente sa mga lugar na nasalanta ng mga bagyo, sa pamamagitan ng mga scam na tawag tungkol sa insurance sa baha. Bago magbigay ng anumang personal na impormasyon o pumayag sa anumang pagbabayad, dapat kang magsagawa ng sariling beripikasyon kung lehitimo ang tawag na iyon.  Direktang makipag-ugnayan sa ahente ng iyong insurance o sa kumpanya ng insurance mo. Maaaring tumawag ang mga may-ari ng policy sa National Flood Insurance Program (NFIP Direct) sa 1-800-638-6620.

Upang mag-ulat ng pinaghihinalaang panloloko, tumawag sa Hotline sa Panloloko sa Panahon ng Sakuna ng FEMA nang toll free sa 1-866-720-5721. Kung kailangan mong mag-ulat ng iba pang mapanlinlang na aktibidad sa panahon o pagkatapos ng sakuna, pakiabisuhan ang FEMA sa 1-866-720-5721 o sa disaster@leo.gov. Maaari ka ring maghain ng reklamo sa FTC (sa Ingles).

Matutulungan ka ng mga tip sa mga gabay para sa consumer ng FCC sa Spoofing ng Caller ID at Mga Robocall na maiwasang ma-scam. Maaari ka ring maghain ng reklamo sa FCC (sa Ingles).

Mga Scam na Pagkawanggawang Tulong sa Nasalanta

Bukod pa sa scam na insurance sa baha, dapat mag-ingat ang mga consumer sa lahat ng lugar sa mga scammer na nagpapanggap na kinatawan ng mga kawanggawang nangangalap ng mga donasyon para sa tulong sa mga nasalanta. May ilang hakbang na maaari mong gawin upang protektahan ang iyong sarili mula sa ganitong uri ng panloloko:

  • Magbigay ng tulong sa mga pinagkakatiwalaan at kilalang kawanggagawa. Mag-ingat sa mga scammer na gumagawa ng mga pekeng kawanggawa sa panahon ng mga sakuna. Palaging iberipika ang pagiging lehitimo ng kawanggawa sa pamamagitan ng opisyal na website nito. Kung may mga pag-aalinlangan ka, maaari mo itong tingnan sa Wise Giving Alliance ng Better Business Bureau (sa Ingles), Charity Navigator (sa Ingles), Charity Watch (sa Ingles), o GuideStar (sa Ingles). Maaari ka ring magtanong sa National Association of State Charity Officials (sa Ingles) kung nakarehistro dapat ang mga kawanggawa sa iyong estado at kung nakatala sa iyong estado ang kawanggawang nakikipag-ugnayan sa iyo.
  • Iberipika ang lahat ng numero ng telepono para sa mga kawanggawa. Kung kailangan mong makipag-ugnayan sa isang kawanggawa sa pamamagitan ng telepono, iberipika sa pamamagitan ng opisyal na website ng kawanggawa kung lehitimo ang numerong alam mo.
  • Huwag magbukas ng mga kahina-hinalang email. Kung makakatanggap ka ng kahina-hinalang email na humihingi ng mga donasyon o iba pang tulong, huwag mag-click sa anumang link o magbukas ng anumang attachment. Regular na gumagamit ang mga scammer ng email para sa mga pag-atake na phishing at upang magpakalat ng malware.
  • Huwag kaagad maniwala sa mga post sa social media. Magsagawa ng sariling beripikasyon sa anumang panghihingi ng mga donasyon sa kawanggawa bago ka magbigay. Kung gumagamit ka ng text-to-donate, tiyakin muna sa kawanggawa ang numero.

Panghuli, mag-ingat sa mga scammer na nanggagaya ng mga pederal, pang-estado, pangtribo, at pangmunisipal na awtoridad. Kung may taong tatawag na nagsasabing opisyal siya ng pamahalaan, ibaba ang telepono at tawagan ang numerong nakalista sa opisyal na website ng ahensya ng pamahalaan na iyon. Huwag maghayag ng anumang personal na impormasyon hanggang sa makumpirma mong nakikipag-usap ka sa isang lehitimong opisyal. Gayundin, ang lahat ng mga manggagawa at ahenteng pumupunta sa mga bahay-bahay ay kinakailangang magdala ng opisyal na pagkakakilanlan at ipakita ito kapag hiniling sa kanila. Hindi rin sila kailanman humihingi o tumatanggap ng pera.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, September 11, 2018