Pagtulong sa Pakikipag-ugnayan ng
Mga Sambahayan Sa Panahon Ng Pandemya
Pagtulong sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Sambahayan Sa Panahon Ng Pandemya

EBB: Ano Ito at Paano Ito Gumagana

Nagbigay ang Chairwoman ng FCC na si Jessica Rosenworcel ng pangkalahatang-ideya tungkol sa Benepisyo ng Emergency na Broadband (nasa Ingles ang video).

Higit Pang Video: En español | American Sign Language


Narito na ang Tulong: (nasa Ingles) Magagamit na ngayon ang Pondo para sa Emergency na Broadband para tulungan ang mga kwalipikadong sambahayan sa Amerika na kumonekta sa broadband; malapit na ring makatulong ang Pondo para sa Emergency na Pagkonekta sa mga paaralan at silid-aklatan.

Ang Affordable Connectivity Program ay pinalitan ang Emergency Broadband Benefit sa December 31, 2021. Alamin pa ang tungkol sa Affordable Connectivity Program sa pagbisita sa fcc.gov/ACP

Tungkol sa Benepisyo ng Emergency na Broadband

Magbibigay ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ng diskwentong hanggang $50 kada buwan sa serbisyo ng broadband para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 kada buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong Pantribung lupain. Maaari ding makatanggap ang mga kwalipikadong sambahayan ng isang beses na diskwento na hanggang $100 para bumili ng laptop, desktop computer, o tablet mula sa mga kalahok na provider kung magdaragdag sila ng mahigit $10 at wala pang $50 sa presyo ng bibilhin.

Ang Benepisyo ng Emergency na Broadband ay limitado sa isang buwanang diskwento sa serbisyo at diskwento sa isang device kada sambahayan.

Sino ang Kwalipikado para sa Programa ng Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Kwalipikado ang isang sambahayan kung natutugunan ng miyembro ng sambahayan ang isa sa mga pamantayan sa ibaba:

  • Mayroong kita na katumbas ng o mas mababa sa 135% ng Mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan o kalahok sa ilang partikular na programa ng tulong, gaya ng SNAP, Medicaid, o Lifeline;
  • Inaprubahang tumanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa ng libre at mas murang tanghalian sa paaralan o programa ng almusal sa paaralan, kabilang ang sa pamamagitan ng Community Eligibility Provision ng USDA sa taong pampaaralang 2019-2020, 2020-2021 o 2021-2022;
  • Tumanggap ng Pederal na Pell Grant sa kasalukuyang taon ng paggawad;
  • Nawalan ng malaking kita dahil sa pagkaalis sa trabaho o pagpapahinga sa trabaho simula noong Pebrero 29, 2020 at may kabuuang kita ang sambahayan noong 2020 na o wala pang $99,000 para sa mga single filer at $198,000 para sa mga join filer; o
  • Nakatutugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado para sa kasalukuyang programa ng mga kalahok na provider para sa mababa ang kita o programa para sa COVID-19.

Paano Mag-apply

Kailangan ng mga kwalipikadong sambahayan na mag-apply para sa programa at makipag-ugnayan sa kalahok na provider para pumili ng plan ng serbisyo.  

May tatlong paraan para makapag-apply ang mga kwalipikadong sambahayan:

  1. Makipag-ugnayan sa kalahok na provider ng broadband nang direkta para matuto tungkol sa kanilang proseso ng pag-apply.  Kung hindi ka makapag-apply sa kanila nang direkta, kakailanganin mong mag-apply gamit ang opsyon 2 o 3 sa ibaba, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa kalahok na provider para pumili ng kwalipikadong plan.
  2. Pumunta sa GetEmergencyBroadband.org para mag-apply online at maghanap ng mga kalahok na provider na malapit sa iyo.  Pagkatapos mong mag-apply, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa kalahok na provider para pumili ng kwalipikadong plan.

Pagkatapos mong makatanggap ng abisong kwalipikado ka para sa programa, dapat makipag-ugnayan ang mga sambahayan sa kalahok na provider para pumili ng kwalipikadong plan ng serbisyo sa Benepisyo ng Emergency na Broadband.

Kumuha ng Higit Pang Impormasyon sa Consumer

Basahin ang FAQ Tungkol sa Consumer ng Benepisyo ng Emergency na Broadband para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo.

Aling Mga Provider ng Broadband ang Kalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband?

Iba’t ibang provider ng broadband ang kalahok sa Benepisyo ng Emergency na Broadband, kabilang iyong mga nag-aalok ng landline at wireless na broadband. Maghanap ng mga provider ng serbisyo ng broadbandna nag-aalok ng Benepisyo ng Emergency na Broadband sa iyong estado o teritoryo. 

Makikita ng mga provider ng broadband ang higit pang impormasyon tungkol sa kung paano lumahok dito.

Outreach Toolkit ng Consumer

Mga partner sa outreach: Kabibilangan ang page ng toolkit ng mga nada-download na logo, larawan sa social media, fact sheet, at iba pang halimbawa ng content ng outreach at materyal ng Emergency na Benepisyo sa Broadband na puwedeng i-customize at i-cobrand para sa mga kampanya sa kamalayan ng consumer.


Humiling ng Tagapagsalita

Available ang mga eksperto sa consumer ng FCC upang ipaliwanag ang Benepisyo ng Emergency na Broadband sa iyong event.


Maging Kasosyo sa Outreach

Nagpapakilos ang FCC ng mga tao at organisasyon para makatulong sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa consumer tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Para makilahok, pakipunan at isumite ang form sa ibaba. Ipapadala sa wikang Ingles ang impormasyon at mga update tungkol sa programa.


Mga Opsyonal na Field

 

  • Pahayag ng Privacy Act
  • Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa FCC sa broadbandbenefit@fcc.gov

Video ng American Sign Language

Panoorin ang video ng ASL na ito para malaman ang tungkol sa Benepisyo ng Emergency na Broadband, sino ang kwalipikado at paano mag-apply.


Webinar Tungkol sa Benepisyo ng Emergency na Broadband

Panoorin ang webinar (nasa Ingles) na ito para sa pangkalahatang-ideya ng Benepisyo ng Emergency na Broadband, impormasyon sa pagiging kwalipikado, at mga pamamaraan sa pag-enroll, at preview ng mga materyal ng outreach tool kit na na-develop para magamit ng mga partner at ng publiko at magbigay ng kaalaman tungkol sa programa.

  • I-download ang mga slide ng webinar: PowerPoint | PDF (nasa Ingles)

Mga Resource para sa News Media/Press

Available ang mga resource para sa mga outlet ng news media sa www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-media-resources (nasa Ingles).

 

 

Updated: 
Tuesday, January 4, 2022