Pagtulong sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Sambahayan Sa Panahon Ng Pandemya
Pagtulong sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Sambahayan Sa Panahon Ng Pandemya

Ang Emergency na Benepisyo sa Broadband ay isang programa ng FCC para matulungan ang mga pamilya at sambahayang nahihirapang makayanan ang serbisyo sa internet sa gitna ng pandemyang COVID-19. Magbibigay-daan ang bagong benepisyong ito sa mga kwalipikadong sambahayan sa mga trabaho, serbisyo sa kritikal na pangangalagang pangkalusugan, virtual na classroom, at marami pang iba.

"Kailangan nating gamitin ang lahat ng magagamit na paraan para maging konektado ang 100% sa atin sa bansang ito at isang mahalagang bahagi ang programang ito upang matupad iyon." Acting Chairwoman Jessica Rosenworcel
Tungkol sa Emergency na Benepisyo sa Broadband

Magbibigay ang Emergency na Benepisyo sa Broadband ng diskwento na hanggang $50 kada buwan sa serbisyo sa broadband para sa mga kwalipikadong sambahayan at hanggang $75 kada buwan para sa mga sambahayan sa mga kwalipikadong lupa ng Tribo. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong sambahayan ng isang beses na diskwento na hanggang $100 para makabili ng laptop, desktop computer, o tablet sa mga kalahok na provider kung magbabayad sila ng mahigit $10 at wala pang $50 sa presyo ng pagbili.

Ang Emergency na Benepisyo sa Broadband ay limitado sa isang buwanang diskwento at isang diskwento sa device bawat sambahayan.

Sino ang Kwalipikado para sa Programa ng Emergency na Benepisyo sa Broadband?

Kwalipikado ang isang sambahayan kung natutugunan ng isang miyembro ng sambahayan ang isa sa mga pamantayan sa ibaba:

  • May kitang nasa o mas mababa sa 135% ng?Mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan?o lumalahok sa ilang partikular na programa ng tulong, gaya ng SNAP, Medicaid, o Lifeline;
  • Aprubadong makatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng programa sa libre at pinamurang school lunch o programa sa school breakfast, kabilang ang sa pamamagitan ng Probisyon sa Pagiging Kwalipikado ng USDA (USDA Community Eligibility Provision) sa taong pampaaralang 2019-2020 o 2020-2021;
  • Nakatanggap ng Federal Pell Grant sa panahon ng kasalukuyang taon ng paggawad;
  • Nakaranas ng malaking bawas sa kita dahil sa pagkawala ng trabaho o pahinga simula Pebrero 29, 2020 at ang kabuuang kita ng sambahayan noong 2020 ay nasa o mas mababa sa $99,000 para sa mga single filer at $198,000 para sa mga joint filer; o
  • Natutugunan ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado para sa isang kasalukuyang programa sa mababang kita o programa sa COVID-19 ng isang kalahok na provider.

Kailan ako Makakapag-sign Up para sa Benepisyo?

Simula sa Mayo, 12, 2021, makakapagpatala na ang mga kwalipikadong sambahayan sa programa para makatanggap ng buwanang diskwento sa gastusin sa serbisyo ng broadband mula sa aprubadong provider. Maaaring magpatalaang mga kwalipikadong sambahayan sa pamamagitan ng aprubadong provider o sa pamamagitan ng pagbisita sa GetEmergencyBroadband.org.

Tingnan ang FAQ ng Consumer ng Benepisyo sa Broadband para sa higit pang impormasyon tungkol sa benepisyo at ipagpatuloy ang pagtingin sa page na ito para sa mga update sa programa.

Aling mga Provider ng Broadband ang Kalahok sa Emergency na Benepisyo sa Broadband?

Iba’t ibang provider ng broadband, kabilang ang mga nag-aalok ng landline at wireless na broadband, ang kalahok sa Emergency na Benepisyo sa Broadband. Maghanap ng mga provider ng serbisyo sa broadband na iniaalok ang Emergency na Benepisyo sa Broadband sa iyong estado o teritoryo.

Makakahanap dito ng higit pang impormasyon ang mga provider ng broadband tungkol sa kung paano lumahok.

Outreach Toolkit ng Consumer

Mga partner sa outreach: Kabibilangan ang page ng toolkit ng mga nada-download na logo, larawan sa social media, fact sheet, at iba pang halimbawa ng content ng outreach at materyal ng Emergency na Benepisyo sa Broadband na puwedeng i-customize at i-cobrand para sa mga kampanya sa kamalayan ng consumer.


Maging Kasosyo sa Outreach

Nagpapakilos ang FCC ng mga tao at organisasyon para makatulong sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon para sa consumer tungkol sa Pang-emergency na Benepisyo sa Broadband. Para makilahok, pakipunan at isumite ang form sa ibaba. Ipapadala sa wikang Ingles ang impormasyon at mga update tungkol sa programa.


Mga Opsyonal na Field

 

  • Pahayag ng Privacy Act
  • Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa FCC sa broadbandbenefit@fcc.gov

Humiling ng Tagapagsalita

Available ang mga eksperto sa consumer ng FCC upang ipaliwanag ang Benepisyo ng Emergency na Broadband sa iyong event.


Mensahe ng Gumaganap na Chairwoman

Nagbahagi ang Gumaganap na Chairwoman na si Jessica Rosenworcel ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa kasalukuyang suhestyon na ipatupad ang Emergency Broadband Benefit - pati na rin sa mga tanong tungkol sa pagiging kwalipikado ng consumer at mga susunod na hakbang para sa mga provider.


Video ng Roundtable

Nagpatawag ang Gumaganap na Chairwoman ng FCC na si Rosenworcel ng virtual na roundtable na talakayan para mangalap ng ideya tungkol sa kung paano gagawin ang bagong programang Emergency Broadband Benefit.

 

Ang roundtable ay nagbigay sa mga interesadong panig ng oportunidad para makapagbahagi ng mga ideya tungkol sa mahahalagang desisyon sa pampublikong polisiya at pangangasiwa ng programa na huhubog sa pamamaraan ng Komisyon sa pagpapatupad sa programa.


Mga Resource sa News Media/Press

Available ang mga resource para sa mga outlet ng news media sa www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-media-resources (in English).

 

 

Updated: 
Monday, May 3, 2021